Отбелязване на 500 години от началото на Реформацията в ХЦ ”Победа” с участието на Н. Пр. г-н Херберт Салбер, Посланик на Федерална република Германия в България

Н.Пр. г-н Херберт Салбер, Посланик на Федерална република Германия в България

   На 29 ноември 2017 година Християнски център “Победа” отбеляза с тържествено неделно празнично богослужение 500 години от началото на Реформацията.

   В официалната служба, посветена на тази важна дата, взе участие Н.Пр. г-н Херберт Салбер, Посланик на Федерална република Германия в България, който беше придружен от съпругата си г-жа Мария-Антоинет Салбер. Г-н Салбер говори за ролята на Мартин Лутер да бъде установена свободата на всеки отделен човек и свободата на човешката съвест. И че на идеите на Лутер ние дължим реформирането на църквата, на училището и на обществото, без което светът днес не би бил това, което е.

   Празничната литургия също включваше изпълнение на химните “Могъща крепост е нашият Бог” и “Към нас, о Боже, погледни”, автор на музика и текст Мартин Лутер, в изпълнение на хора към църквата. Проповед за живота и делото на Мартин Лутер с театрални сцени, илюстриращи най-важните моменти от живота му, беше изнесена от п-р Аврамов. 

   След празничното богослужение присъстващите имаха възможност да разгледат две изложби. Изложбата “Тук аз стоя”, предоставена от посолството на 

Отбелязване на 500 години от началото на Реформацията в ХЦ ”Победа” с участието на Н. Пр. г-н Херберт Салбер, Посланик на Федерална република Германия в България 5

   Федерална република Германия в България и изложбата “500 години Реформация”, изработена и предоставена от ХЦ ”Победа”. Следобед отбелязването на този ден продължи с прожекцията на двучасовия документален филм “Мартин Лутер – доведен да предизвика”.


Изказване на г-н Херберт Салбер (български език).

Уважаем г-н пастор Аврамов,

Скъпо събрание,

Преди 500 години Мартин Лутер започва да реформира църквата като заковава тезите си на вратата на църквата във Витенберг. Тогава той не е наясно с едно – той реформира не само църквата си, той реформира света. Днес ние сме се събрали по този повод тук. Радвам се да мога да ви приветствам тук.

Може би трябва да започна с малък анекдот от живота на Мартин Лутер. Според легендата през зимата на 1521 г. в стаята си на (крепостта) Вартбург Лутер се почувствал мъчен от дявола. Твърди се, че той някак си чул дявола да драска по прозореца му. Това пречело на Лутер да си върши работата, а именно да превежда Библията. Тогава той взел мастилницата си и я захвърлил по дявола. Вярва се, че от това събитие би трябвало да е останало голямо петно мастило на стената. Много посетители, които са идвали на Вартбург, са търсили това петно през последните 500 години, но днес то не се вижда. Макар и петното да не е видимо, идеите на Лутер продължават да оказват влияние. Изказването на Лутер, че е прогонил дявола с мастило, се приема твърде буквално.

Като резултат от делото на Лутер много от неговите съратници се опират на собствената си съвест. Хора от всички класи започват да развиват свободен дух. От свободата на всеки отделен човек възниква свободата на съвестта. Тя и до днес определя отношенията в държавата, църквата и обществото. На делото на Лутер ние дължим реформи в църквата, училището и обществения живот. Ако ги нямаше тях, светът днес щеше да изглежда съвсем различно.

Интересно е обстоятелството, че целта на Лутер никога не е била да основава нова църква. Но като следствие от делото си, той не може да предотврати разцеплението на църквата.

Днес 500 години след Реформацията религиозните войни са в миналото, слава на Бога. Но Германия и Европа преживяват векове на конфликти и кървави борби. Тези борби често са водени по религиозни причини. Това, слава на Бога, е отминало. Хубав символ на това може би е намиращият се в Рим, в центъра на католицизма, площад, който неотдавна беше наречен на Мартин Лутер.

Отбелязване на 500 години от началото на Реформацията в ХЦ ”Победа” с участието на Н. Пр. г-н Херберт Салбер, Посланик на Федерална република Германия в България 4

Днес много хора не осъзнават, че Реформацията не е събитие с голяма важност само за църквата. По времето на Лутер четенето и писането е било привилегия само за благородниците и клира. Текстовете и Писанията са били само на латински, съответно голяма част от хората не са разбирали изобщо протичането на службата в църквата. Не на последно място чрез превода на Библията от Лутер на немски език европейското късно Средновековие получава силен тласък за развитие на образованието. Преводът на немски е последван от безброй преводи на други европейски езици. Текстове вече не се пишели само на латински, но и се превеждали на съответните езици на народите. Това прави достъпа на хората до образование възможен.

Не искам да разказвам повече от историята предварително, защото днес ще чуем още много за Лутер – за неговите заслуги за Европа и целия свят. На този фон искам да завърша с един кратък цитат, който най-добре отразява Реформацията в нейната цялост :”В началото бе Словото”.

Благодаря!

Изказване на г-н Херберт Салбер (немски език).

Sehr geehrter Herr Oberpastor Avramov,

Liebe Gemeinde,

Vor 500 Jahren begann Martin Luther durch seinen Thesenanschlag an der Kirche zu Wittenberg die Kirche zu reformieren. Er war sich damals über eines nicht im Klaren – er reformierte nicht nur seine Kirche, er reformierte die Welt. Aus diesem Anlass sind wir heute hier zusammengekommen, ich freue mich Sie hier begrüßen zu können.

Vielleicht sollte ich mit einer kleinen Anekdote aus dem Leben Martin Luthers beginnen. Der Legende nach soll sich Luther im Winter 1521 in seiner Stube auf der Wartburg vom Teufel belästigt gefühlt haben. Er soll irgendwie am Fenster gehört haben, dass der Teufel daran kratzte. Das störte Luther bei seiner Arbeit, nämlich beim Übersetzen der Bibel. Er soll dann beherzt sein Tintenfaß genommen haben und es nach dem Teufel geschmissen haben. Man glaubt, dass aus diesem Ereignis ein großer Tintenflecken an der Wand des Zimmers sein müsse. Viele Besucher, die dann auf die Wartburg kamen, haben nach diesem Tintenflecken in den letzten 500 Jahren gesucht, aber er ist heute nicht mehr zu sehen. Auch wenn der Flecken nicht sichtbar ist, das Gedankengut Luthers wirkt weiter. Luthers Aussage er habe den Teufel mit Tinte vertrieben wurde wohl allzu wörtlich genommen.

Als Folge von Luthers Wirken, beriefen sich seine Mitstreiter auf das eigene Gewissen. Menschen aller Klassen fingen an, einen freien Geist zu entwickeln. Aus der Freiheit jedes einzelnen entstand Gewissensfreiheit. Sie prägt bis heute weiter unser Miteinander im Staat, Kirche und Gesellschaft. Luthers Wirken verdanken wir Reformen in Kirche, Schule und im Sozialwesen. Wenn es sie nicht gegeben hätte, sähe die Welt heute völlig anders aus.

Interessant ist der Umstand, dass es eigentlich nie Luthers Ziel war, eine neue Kirche zu gründen. Aber als Folge seines Wirkens konnte er die Spaltung der Kirche nicht verhindern. Jetzt 500 Jahre nach der Reformation sind die Konfessionskriege Gott sei Dank überstanden. Aber Deutschland und Europa erlebten Jahrhunderte lange Konflikte und blutige Kämpfe. Diese Kämpfe waren oft durch religiöse Motive geleitet. Das ist Gott sei Dank vorbei. Ein schönes Symbol dafür ist vielleicht das vor nicht so langer Zeit in Rom, also dem Zentrum des Katholizismus ein Platz nach Martin Luther genannt wurde.

Heute ist vielen gar nicht bewusst, dass die Reformation nicht nur ein Ereignis von großer Bedeutung für die Kirche ist. Damals zu Luthers Zeit war Lesen und Schreiben nur dem Adel und dem Klerus vorbehalten. Texte und Schriften gas es nur in Lateinischer Sprache, entsprechend hat ein Großteil der Menschen den Verlauf des Gottesdienstes überhaupt nicht verstanden. Nicht zuletzt durch die Übersetzung der Bibel durch Luther ins Deutsche erfuhr das Europäische Spätmittelalter einen kräftigen Bildungsschub. Auf der Grundlage der Übersetzung ins Deutsche erfolgten zahllose Übersetzungen in andere Sprachen Europas. Texte wurden nun nicht mehr nur in Latein geschrieben sondern in die entsprechenden Volkssprachen übersetzt.

Das ermöglichte den Menschen Zugang zu Bildung. Ich will jetzt von der ganzen Geschichte nicht mehr vorwegnehmen, denn wir werden heute noch viel über Luther hören über seine Verdienste für Europa und die ganze Welt. Vor diesem Hintergrund will ich mit einem ganz einfachen Zitat abschließen, das wohl die Reformation in ihrer Gesamtheit am besten widerspiegelt. “Am Anfang war das Wort.”


Vielen Dank!