План за четене на Библията

Хронологичен / ден 100

Стар Завет

1 Царе

9

Самуил помазва Саул


1 Имаше един издигнат човек от вениаминците на име Киш, син на Авиил, син на Серор, син на Вехорат, син на Афия, човек вениаминец, силен и храбър. 2 А той имаше син на име Саул, снажен и твърде красив; между израиляните нямаше по-хубав от него; от рамената си нагоре беше по-висок от всички мъже.
3 И ослиците на Сауловия баща се изгубиха; затова Киш каза на сина си Саул: Вземи сега един от слугите със себе си и стани, та иди потърси ослиците. 4 И тъй, той мина през Ефремовата хълмиста земя, мина и през земята Салиса, но не ги намериха; после мина през земята Саалим, но и там ги нямаше; преминаха и през Вениаминовата земя, но не ги намериха. 5 А когато дойдоха в земята Суф, Саул каза на слугата, който беше с него: Ела да се върнем, да не би баща ми да забрави грижата си за ослиците и да вземе да се безпокои за нас. 6 А той му рече: Ето, в този град има един Божий човек, човек, който е на почит; всичко, което казва, непременно се сбъдва; да идем там, може би ще ни покаже пътя, по който да вървим. 7 И Саул каза на слугата си: Но ако отидем, какво да занесем на човека? Защото хлябът в торбите ни се свърши и нямаме подарък, за да го занесем на Божия човек; какво имаме? 8 И слугата пак отговори на Саул: Ето, в ръката ми има четвърт сребърен сикъл, който ще дам на Божия човек, за да ни покаже пътя. 9 (В старо време в Израил, когато някой отиваше да се допита до Бога, казваше така: Елате да идем при ясновидеца; защото онзи, който се нарича пророк, се наричаше по-напред ясновидец.) 10 Тогава Саул каза на слугата си: Добре казваш; да идем. И тъй, отидоха в града, където беше Божият човек. 11 И като се изкачваха по хълма към града, срещнаха момичета, излезли да налеят вода, и попитаха: Тук ли е ясновидецът? 12 А те им отговориха: Тук е; ето го пред вас; побързайте сега, защото днес дойде в града, понеже днес народът има жертвоприношение на високото място. 13 Щом влезете в града, ще го намерите, преди да се е изкачил на високото място да яде; защото народът няма да започне да яде, докато не дойде той, понеже той благославя жертвата; след това поканените ядат. И тъй, качете се сега, защото около този час ще го намерите. 14 И те се изкачиха към града; и като влизаха в града, ето Самуил излизаше насреща им, за да се изкачи на високото място. 15 Един ден преди да дойде Саул, Господ беше открил на Самуил, като беше казал: 16 Утре около този час ще изпратя до тебе човек от Вениаминовата земя; него да помажеш за цар на народа Ми Израил и той ще избави народа Ми от ръката на филистимците, защото Аз погледнах благосклонно към народа Си, понеже викът му стигна до Мене. 17 И когато Самуил видя Саул, Господ му рече: Ето човека, за когото ти говорих! Той ще царува над Моя народ. 18 В същото време Саул се приближи до Самуил при портата и каза: Покажи ми, моля, къде е къщата на ясновидеца. 19 И Самуил в отговор рече на Саул: Аз съм ясновидецът; изкачвай се пред мене към високото място, за да ядете днес с мене; а утре ще те изпратя и ще ти кажа всичко, каквото имаш на сърцето си. 20 А колкото за ослиците ти, които се изгубиха преди три дни, нямай грижа за тях, защото се намериха. И за кого копнее целият Израил? Не е ли за тебе и за дома на баща ти? 21 А Саул в отговор рече: Не съм ли аз вениаминец, от най-малкото сред Израилевите племена? И не е ли семейството ми най-малкото от всички семейства на Вениаминовото племе? Тогава защо ми говориш така? 22 А Самуил взе Саул и слугата му, въведе ги в стаята и даде им първото място между поканените, които бяха около тридесет души. 23 Тогава Самуил каза на готвача: Донеси дела, който ти дадох, за който ти бях казал: пази това при себе си. 24 И така, готвачът вдигна плешката и онова, което беше върху нея, и го сложи пред Саул. И Самуил рече: Ето запазеното; сложи го пред себе си и яж, защото за този час е било запазено за тебе, след като казах, че ще поканя народа. И тъй, Саул яде със Самуил в онзи ден.
25 И като слязоха от високото място в града, Самуил се разговори със Саул на къщния покрив. 26 И станаха рано; и около зазоряване Самуил повика Саул на къщния покрив и каза: Стани да те изпратя. И Саул стана, и двамата – той и Самуил, излязоха навън. 27 А като слизаха към края на града, Самуил каза на Саул: Заповядай на слугата да мине пред нас (и той замина), а ти постой малко, за да ти известя Божието слово.
© Библейска лига - България

10

1 Тогава Самуил взе съда с миро, изля го на главата му, целуна го и каза: Не те ли помаза Господ за цар на наследството Си? 2 Като си заминеш днес от мене, ще срещнеш двама човека близо до Рахилиния гроб във Вениаминовата земя, в Селса; и те ще ти кажат: Намериха се ослиците, които ти ходи да търсиш; и ето, баща ти забрави грижата си за ослиците, и много се тревожи за вас, като казва: Какво да направя за сина си? 3 И като отидеш по-нататък, ще стигнеш до дъба на Тавор, и там ще те посрещнат трима човека, които отиват при Бога във Ветил, от които единият носи три ярета, другият носи три хляба, а третият носи мех с вино; 4 те ще те поздравят и ще ти дадат два хляба, които да приемеш от ръцете им. 5 После ще стигнеш до Божия хълм, където е филистимският гарнизон; и като стигнеш там, в града, ще срещнеш дружина пророци, които слизат от високото място, предшествани от псалтир, тимпан, свирка и китара – и те ще пророкуват. 6 Тогава ще дойде Господният Дух върху тебе и ти ще пророкуваш заедно с тях, и ще се превърнеш в друг човек. 7 А когато тези знамения дойдат на тебе, прави каквото случаят позволява; защото Бог е с тебе. 8 После слез преди мене в Галгал; и ето, аз ще сляза при тебе, за да принеса всеизгаряния и да пожертвам примирителни жертви; чакай седем дни, докато дойда при тебе и ти кажа какво да направиш.

Саул се възцарява


9 И когато Саул обърна гръб да си замине от Самуил, Бог му даде друго сърце; и всички онези знамения се сбъднаха в същия ден. 10 Като дойдоха до хълма, ето, дружина пророци го посрещнаха; и Божият Дух дойде със сила върху него, и той пророкува сред тях. 11 И като видяха всички, които го познаваха от по-рано, че пророкува сред пророците, си казаха един на друг: Какво е станало с Кишовия син? И Саул ли е между пророците? 12 А един от онези, които бяха там, отговори: А кой е техният баща? От това стана поговорка: И Саул ли е между пророците? 13 И като свърши пророкуването си, той отиде на високото място.
14 И чичото на Саул попита него и слугата му: Къде ходихте? И той каза: Да търсим ослиците; и когато видяхме, че ги няма, отидохме при Самуил. 15 И Сауловият чичо рече: Кажи ми какво ви каза Самуил. 16 И Саул каза на чичо си: Каза ни, че ослиците са намерени. Но не му съобщи това, което Самуил беше казал за царството.
17 След това Самуил събра народа при Господа в Масфа; 18 и рече на израиляните: така говори Господ, Израилевият Бог: Аз изведох Израил от Египет и ви избавих от ръката на египтяните, и от ръката на всички царства, които ви притесняваха, 19 а вие днес отхвърлихте вашия Бог, Който ви избавя от всичките ви бедствия и скърби, и Му рекохте: Непременно да поставиш цар над нас. Затова сега застанете пред Господа според племената си и според хилядите си. 20 И когато Самуил накара да се приближат всички Израилеви племена, падна се чрез жребий Вениаминовото племе. 21 И като накара да се приближи Вениаминовото племе според семействата си, падна се семейството на Матри; и падна се Кишовият син Саул, но като го потърсиха, не го намериха. 22 Затова се допитаха отново до Господа: Човекът дошъл ли е вече тук? И Господ отговори: Ето, той се е скрил между вещите. 23 Тогава се завтекоха, взеха го оттам и като застана сред народа, беше с една глава по-висок от другите. 24 Тогава Самуил каза на целия народ: Виждате ли този, когото Господ избра? Няма подобен на него между всичките люде? И целият народ извика: Да живее царят! 25 После Самуил съобщи на народа как ще се управлява царството и като го написа в книга, я положи пред Господа. Тогава Самуил разпусна всичките люде, всеки у дома му. 26 Също и Саул отиде у дома си в Гавая, и с него отиде един полк силни мъже, до чиито сърца Бог се беше докоснал.
27 Но някои лоши човеци казаха: Тоя ли ще ни избави? И го презираха, и не му принесоха дарове; а той се правеше, че не чува.
© Библейска лига - България

11

Саул освобождава град Явис


1 След това амонецът Наас дойде и разположи стан срещу Явис-Галаад; и всички явиски мъже казаха на Наас: Сключи договор с нас и ще ти слугуваме. 2 И амонецът Наас им каза: С това условие ще сключа договор с вас: да извадя дясното око на всеки от вас; така ще хвърля позор върху цял Израил. 3 И явиските старейшини му казаха: Дай ни седем дни срок, за да пратим вестители по всички предели на Израил; и тогава, ако няма кой да ни избави, ще ти се предадем. 4 И тъй, вестителите дойдоха в Сауловия град Гавая, и казаха тези думи на всеослушание пред народа; и всички плакаха с висок глас. 5 И ето, Саул идеше след воловете от полето; и рече: Какво е на народа, че плаче? И съобщиха му думите на явиските мъже. 6 Тогава дойде Божият Дух със сила върху Саул, когато чу онези думи и гневът му пламна твърде много. 7 И взе два вола, и като ги наряза на части, прати ги по всички предели на Израил чрез вестители, за да кажат: Който не тръгне след Саул и Самуил, така ще се направи на воловете му. И страх от Господа обзе людете; и излязоха като един човек. 8 И като ги преброи при Безек, израиляните бяха триста хиляди души, а Юдовите мъже – тридесет хиляди души. 9 И рекоха на вестителите, които бяха дошли: Така да кажете на явис-галаадските мъже: Утре, като припече слънцето, ще ви дойде избавление. А когато вестителите дойдоха и известиха на явиските мъже, те се зарадваха. 10 И явиските мъже казаха на амонците: Утре ще ви се предадем и вие ни направете всичко, което ви се вижда добро.
11 И на сутринта Саул раздели людете си на три полка; и по време на утринната стража те навлязоха сред стана, и докато се стопли денят, поразиха амонците; и оцелелите от тях се разпиляха дотолкова, че двама от тях не останаха заедно.
12 Тогава народът каза на Самуил: Кой е онзи, който рече: Саул ли ще се възцари над нас? Доведете тези мъже, за да ги избием. 13 Но Саул каза: Никой няма да бъде убит този ден; защото днес Господ извърши избавление в Израил.
14 Тогава Самуил каза на людете: Елате да идем в Галгал и там да възобновим царството. 15 И така, целият народ отиде в Галгал и поставиха Саул за цар пред Господа, там, в Галгал; там пожертваха и примирителни жертви пред Господа; и Саул, и всички Израилеви мъже се развеселиха твърде много.
© Библейска лига - България

12

Прощалното слово на Самуил


1 Тогава Самуил каза на цял Израил: Ето, послушах гласа ви за всичко, което ми казахте, и поставих цар над вас. 2 И сега, ето, царят ви предвожда, а аз съм стар и белокос и синовете ми са с вас; а аз съм вървял пред вас от младостта ми до днес. 3 Ето ме: свидетелствайте против мене пред Господа и пред помазаника Му – Кому съм взел вола? Или кому съм взел осела? Или кого съм онеправдал? Кого съм притеснил? Или от ръката на кого съм взел подкуп, за да заслепя очите си с него? И аз ще ви го върна. 4 А те рекоха: Не си ни онеправдавал, нито си ни притеснявал, нито си вземал нещо от ръката на някого. 5 И рече им: Свидетел ви е Господ, свидетел е и Неговият помазаник днес, че не намерихте нищо в ръката ми. И те отговориха: Свидетел е. 6 И рече Самуил на народа: Господ е, Който постави Мойсей и Аарон и изведе бащите ви от Египетската земя. 7 Сега, останете тук, за да разсъждавам с вас пред Господа за всички справедливи дела, които Господ направи на вас и на бащите ви. 8 Когато Яков дойде в Египет и бащите ви извикаха към Господа, тогава Господ прати Мойсей и Аарон, които изведоха бащите ви от Египет и ги заселиха на това място. 9 Те обаче забравиха Господа, своя Бог; затова ги предаде в ръката на Сисера, хацорския военачалник, в ръката на филистимците и в ръката на моавския цар, които воюваха против тях. 10 Тогава те извикаха към Господа: Съгрешихме, понеже оставихме Господа и служихме на Вааловците и на Ашерите; но сега избави ни от ръката на неприятелите ни и ще Ти служим. 11 И Господ изпрати Ероваал, Ведан, Ефтай и Самуил, и ви избави от ръката на неприятелите ви около вас; и вие живяхте в безопасност. 12 Но когато видяхте, че Наас, царят на амонците, идва против вас, рекохте ми: Не! Нека да царува цар над нас – когато Господ, вашият Бог, ви беше цар. 13 Сега ето царя, когото избрахте и когото искахте! Ето, Господ постави цар над вас. 14 Ако се боите от Господа и Му служите, и слушате гласа Му, и не въставате против Господнето повеление, и следвате Господа, вашия Бог, както вие, така и царят, който царува над вас, добре! 15 Но, ако не слушате Господния глас, а въстанете против Господнето повеление, тогава Господнята ръка ще бъде против вас, както беше против бащите ви. 16 Сега станете и вижте това велико дело, което Господ ще направи пред очите ви. 17 Не е ли днес жетва на пшеницата? Ще призова Господа и Той ще прати гръм и дъжд, за да познаете и видите, че злото, което направихте, като си поискахте цар, е голямо пред Господа. 18 Тогава Самуил призова Господа; и Господ прати гръм и дъжд през същия ден; и целият народ се уплаши твърде много от Господа и от Самуил. 19 И целият народ каза на Самуил: Помоли се за слугите си на Господа, твоя Бог, за да не измрем, защото върху всичките си грехове прибавихме и това зло, да искаме за себе си цар. 20 И Самуил каза на народа: Не се бойте; вие наистина сторихте това зло; но не се отклонявайте да следвате Господа, а служете на Господа от все сърце; 21 и не се отклонявайте, защото тогава ще тръгнете след безполезни неща, които не могат нито да правят добро, нито да ви избавят, понеже са безполезни. 22 Защото Господ няма да остави народа Си заради великото Си име, понеже Господ благоволи да ви направи Свой народ. 23 А колкото до мене, да не даде Бог да съгреша пред Господа, като престана да се моля за вас! Но ще ви уча на добрия и правия път. 24 Само бойте се от Господа и Му служете искрено от все сърце; защото помислете колко велики дела е извършил Той за вас, 25 но ако упорствате да вършите зло, тогава и вие, и царят ви ще погинете.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи