План за четене на Библията

Хронологичен / ден 115

Стар Завет

1 Летописи

6

Леви


1 Левиеви синове бяха Гиршом, Каат и Мерари. 2 Каатови синове: Амрам, Исаар, Хеброн и Узиил, 3 Амрамови чада: Аарон, Мойсей и Мариам. Ааронови синове: Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар. 4 Елеазар роди Финехас; Финехас роди Ависуй; 5 Ависуй роди Вуки; Вуки роди Ози; 6 Ози роди Зерая; Зерая роди Мерайот; 7 Мерайот роди Амария; Амария роди Ахитов; 8 Ахитов роди Садок; Садок роди Ахимаас; 9 Ахимаас роди Азария; Азария роди Йоанан; 10 Йоанан роди Азария (той е онзи, който свещенодействаше в храма, който Соломон построи в Ерусалим); 11 Азария роди Амария; Амария роди Ахитов; 12 Ахитов роди Садок; Садок роди Селум; 13 Селум роди Хелкия; Хелкия роди Азария; 14 Азария роди Серая; Серая роди Йоседек. 15 А Йоседек отиде в плен, когато Господ закара в плен Юда и Ерусалим чрез ръката на Навуходоносор.
16 Левиеви синове: Гиршом, Каат и Мерари. 17 А ето имената на Гиршомовите синове: Ливни и Семей. 18 Каатови синове: Амрам, Исаар, Хеброн и Узиил. 19 Мерариеви синове: Махли и Муси. Това бяха семействата на левитите, според бащините им домове: 20 на Гиршом: неговият син Ливни; неговият син Яат; неговият син Зима; 21 неговият син Йоах, неговият син Идо; неговият син Зара; и неговият син Етрай. 22 Потомците на Каат: синът му Аминадав; неговият син Корей; неговият син Асир; 23 неговият син Елкана; неговият син Авиасаф; неговият син Асир; 24 неговият син Тахат; неговият син Уриил; неговият син Озия; и неговият син Саул. 25 Потомците на Елкана: Амасай, Ахимот. 26 Синовете на Елкана: Суфай – негов син, Нахат – негов син, 27 Елиав – негов син, Ероам – негов син, Елкана – негов син и Самуил – негов син. 28 Самуилови синове: първородният Йоил и вторият Авия. 29 Потомците на Мерари: Махли, неговият син Ливни, неговият син Семей, неговият син Оза, 30 неговият син Сама, неговият син Агия, неговият син Асая.

Певците в Господния дом


31 И ето онези, на които Давид повери пеенето в Господния дом, когато се намери трайно място за ковчега. 32 И те служеха с пеене пред скинията, шатъра за срещане, докато Соломон построи Господния дом в Ерусалим, и изпълняваха службата си според чина си. 33 А ето онези, които служеха с чадата си. От Каатовите потомци: певецът Еман, синът на Йоил, сина на Самуил, 34 син на Елкана, син на Ероам, син на Елиил, син на Тоя, 35 син на Суф, син на Елкана, син на Маат, син на Амасай, 36 син на Елкана, син на Йоил, син на Азария, син на Софония, 37 син на Тахат, син на Асир, син на Авиасаф, син на Корей, 38 син на Исаар, син на Каат, син на Леви, син на Израил. 39 И Емановият другар Асаф, който стоеше отдясно на него: Асаф – синът на Варахия, син на Сама, 40 син на Михаил, син на Ваасия, син на Малхия, 41 син на Етни, син на Зара, син на Адая, 42 син на Етан, син на Зима, син на Семей, 43 син на Яат, син на Гиршом, син на Леви. 44 И от техните другари, Мерариевите потомци, които бяха отляво: Етан – синът на Киси, син на Авди, син на Малух, 45 син на Асавия, син на Амасия, син на Хелкия, 46 син на Амси, син на Вани, син на Самир, 47 син на Махли, син на Муси, син на Мерари, син на Леви; 48 техните събратя, левитите, бяха определени за всякаква служба в скинията, Божия дом.
49 А Аарон и потомците му принасяха принос върху олтара за всеизгарянето и върху кадилния олтар, като определени за цялата служба в Светая светих, и да правят умилостивение за Израил, точно както бе заповядал Божият слуга Мойсей. 50 И ето Аароновите потомци: неговия син Елеазар, неговия син Финехас, неговия син Ависуй; 51 неговия син Вуки, неговия син Ози, неговия син Зерая, 52 неговия син Мерайот, неговия син Амария, неговия син Ахитов, 53 неговия син Садок, и неговия син Ахимаас.
54 И ето жилищата им според заселванията им в пределите им: на Аароновите потомци от семейството на каатците (защото на тях се падна първият жребий), 55 на тях дадоха Хеброн в Юдовата земя с пасбищата около него. 56 Обаче нивите на града и селата му дадоха на Халев, Ефониевия син. 57 А на Аароновите потомци дадоха тези Юдови градове: Хеброн – прибежищния град, Ливна с пасбищата ѝ, Ятир, Естемо с пасбището му, 58 Илен с пасбищата му, Девир с пасбищата му, 59 Асан с пасбищата му и Бет-Шемеш с пасбищата му. 60 А от Вениаминовото племе им дадоха Гава с пасбищата ѝ, Алемет с пасбищата му и Анатот с пасбищата му. Всички техни градове според семействата им, бяха тринадесет. 61 И на Каатовите потомци, останали от семейството на племето, определиха с жребий десет града от половината Манасиево племе. 62 На Гиршомовите потомци, според семействата им, от Исахаровото племе, от Асировото племе, от Нефталимовото племе и от Манасиевото племе във Васан, бяха определени тринадесет града. 63 На Мерариевите потомци, според семействата им, бяха определени дванадесет града от Рувимовото племе, от Гадовото племе и от Завулоновото племе. 64 Така израиляните дадоха на левитите тези градове и пасбищата им. 65 Дадоха с жребий тези градове, споменати по име, от племето на Юдовите потомци и от племето на Симеоновите потомци, и от племето на Вениаминовите потомци.
66 А някои от семействата на Каатовите потомци получиха градове за притежанията си от Ефремовото племе. 67 Дадоха им прибежищните градове: Сихем с пасбищата му, в Ефремовата хълмиста земя; Гезер с пасбищата му, 68 Йокмеам с пасбищата му, Веторон с пасбищата му, 69 Аялон с пасбищата му и Гетримон с пасбищата му. 70 А от половината на Манасиевото племе израиляните дадоха Анир с пасбищата му и Вилеам с пасбищата му на семействата на останалите Каатови потомци.
71 На Гиршомовите потомци дадоха: от семействата на половината Манасиево племе – Голан във Васан с пасбищата му и Аштарот с пасбищата му; 72 от Исахаровото племе – Кедеш с пасбищата му, Даврат с пасбищата му, 73 Рамот с пасбищата му и Аним с пасбищата му; 74 от Асировото племе – Масал с пасбищата му, Авдон с пасбищата му, 75 Хукок с пасбищата му и Рехов с пасбищата му 76 и от Нефталимовото племе – Кедеш в Галилея с пасбищата му, Амон с пасбищата му и Кириатаим с пасбищата му.
77 А на останалите Мерариеви потомци дадоха: от Завулоновото племе – Римон с пасбищата му и Тавор с пасбищата му, 78 а оттатък Йордан, при Ерихон на изток от Йордан, те получиха от Рувимовото племе – Безер в пустинята с пасбищата му, Яца с пасбищата ѝ, 79 Кедимот с пасбищата му и Мефаат с пасбищата му, 80 а от Гадовото племе – Рамот в Галаад с пасбищата му, Маханаим с пасбищата му, 81 Есевон с пасбищата му и Язир с пасбищата му.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи