План за четене на Библията

Хронологичен / ден 117

Стар Завет

1 Летописи

7

Исахар


1 А Исахаровите синове бяха: Тола, Пуа, Ясув и Симрон – четирима. 2 Толовите синове: Ози, Рефая, Ериил, Ямай, Евсам и Самуил – началници на бащиния си дом, дома на Тола – силни и храбри в поколенията им; през дните на Давид числото им бе двадесет и две хиляди и шестстотин. 3 Озиевият син: Езрая. Езраевите синове: Михаил, Авдия, Йоил и Есия. Всичките петима бяха началници. 4 Според поколенията им по бащините им домове, те имаха полкове войска за бой тридесет и шест хиляди души, защото имаха много жени и синове. 5 А събратята им от всички Исахарови семейства – силни и храбри – всички преброени според родословията си, бяха осемдесет и седем хиляди души.

Вениамин


6 Вениаминови синове: Вела, Вехер и Едиаел. 7 Велови синове: Есвон, Ози, Узиил, Еримот и Ири – петима, началници на бащини домове. Като се преброиха според родословията си, бяха двадесет и две хиляди, тридесет и четирима силни и храбри мъже; 8 Вехерови синове: Земира, Йоас, Илиезер, Елиоинай, Омри, Еримот, Авия, Анатот и Аламет. Всички тези бяха Вехерови синове. 9 А броят на родословието им според поколенията им бе двадесет хиляди и двеста началници на бащини домове, силни и храбри мъже. 10 Едиаелов син: Валаан, Вааланови синове: Еус, Вениамин, Ехуд, Ханаана, Зитан, Тарсис и Ахисаар. 11 Всички тези Едиаелови синове бяха началници на бащини домове. Те бяха седемнадесет хиляди и двеста силни и храбри мъже, които можеха да излизат на война. 12 А Суфим и Уфим бяха Ирови потомци; а Ахиров син бе Усим.

Нефталим


13 Нефталимовите синове: Ясиил, Гуни, Есер и Селум – потомци на Вала.

Манасия


14 Манасиевите потомци: Асриил, беше негов потомък чрез наложницата му арамейка. Тя роди още Махир, Галаадовия баща. 15 Махир взе за жена сестрата на Уфим и Суфим, и името на сестра им бе Мааха. Името на втория потомък на Манасия бе Салпаад; а Саалпад имаше само дъщери. 16 А Махировата жена Мааха роди син и го нарече Фарес; а името на брат му бе Сарес, а синовете му бяха Улам и Раким. 17 Уламовият син бе Ведан. Тези бяха синовете на Галаад, сина на Махир, Манасиевия син. 18 А сестра му Амолехет роди Исуд, Авиезер и Маала. 19 Семидовите синове бяха: Ахиан, Сихем, Ликхи и Аниам.

Ефрем


20 Ефремовите потомци: Сутала, неговият син Веред, неговият син Тахат, неговият син Елеада, неговият син Тахат, 21 неговият син Завад, неговият син Сутала. Езер и Елеад бяха убити от гетски мъже, които се бяха родили в това място, защото слязоха да отнемат добитъка им. 22 А баща им Ефрем жали много дни и братята му дойдоха да го утешат. 23 После влезе при жена си, която зачена и роди син, и го нарече Берия, поради нещастието, което се бе случило в дома му; 24 (дъщеря му бе Сеера, която съгради долен и горен Веторон и Узен-Сеера) 2 5и Рефа бе негов син, също и Ресеф, и Тела – негов син, Тахан – негов син, 26 Ладан – негов син, Амиуд – негов син, Елисама – негов син, 27 Нави – негов син и Исус – негов син. 28 А притежанията им и жилищата им бяха: Ветил с околните му градове, на изток Нааран, на запад Гезер с околните му градове и Сихем с градовете му до Газа с градовете ѝ. 29 В пределите на Манасиевите потомци беше Бет-Шан с околните му градове, Таанах с градовете му, Магедон с градовете му и Дор с градовете му. В тях се заселиха потомците на Йосиф, Израилевия син.

Асир


30 Асировите синове: Емна, Есуа, Есуй и Берия, тяхна сестра беше Сера; 31 Бериевите синове бяха: Хебер и Малхиил, който е баща на Вирзавит. 32 Хебер роди Яфлет, Сомир и Хотам, и тяхната сестра Суя. 33 Яфлетови синове бяха: Фасах, Вимал и Асуат; тези бяха Яфлетовите синове; 34 Семировите синове бяха: Ахи, Рога, Ехува и Арам; 35 а синовете на брат му Елем: Софа, Емна, Селис и Амал. 36 Софови синове бяха: Суа, Арнефер, Соал, Бери, Емра, 37 Безер, Од, Сама, Силса, Итран и Беера. 38 Етеровите синове бяха: Ефони, Фасфа и Ара. 39 Уловите синове: Арах, Аниил и Рисия. 40 Всички тези бяха Асирови потомци – началници на бащини домове, отбрани, силни и храбри, отлични военачалници. И броят им според родословието им, за военна служба, възлизаше на двадесет и шест хиляди мъже.
© Библейска лига - България

8

Родословието на вениаминеца Саул


1 Вениамин роди първородния си Вела, втория Асвил, третия Аара, 2 четвъртия Ной, и петия Рафа. 3 Веловите синове бяха: Адар, Гера, Авиуд, 4 Ависуй, Нееман, Ахоа, 5 Гера, Сефуфан и Урам. 6 И ето Ехудовите синове, които бяха началници на бащините домове на онези, които живееха в Гава и бяха заведени в Манахат: 7 Нееман, Ахия и Гера, който ги заведе и роди Оза и Ахиуд. 8 А Саараим роди синове в Моавската земя, след като напусна жените си Усима и Ваара. 9 От жена си Одеса роди Йовав, Савия, Меша, Малхам, 10 Еус, Сахия и Мирма; тези бяха синовете му, началници на бащини домове. 11 А от Усима беше родил Авитов и Елфаал. 12 Елфааловите синове бяха: Евер, Мисаам, Самер (който съгради Оно, Лод и селата му) 13 и Берия, и Сема, които бяха началници на бащините домове на живеещите в Аялон и които изпъдиха гетските жители. 14 Ахио, Сасак, Еримот, 15 Зевадия, Арад, Адер, 16 Михаил, Еспа и Йоха бяха Бериеви синове. 17 Зевадия, Месулам, Езеки, Хебер, 18 Есмерай, Езлия и Йовав бяха Елфаалови синове. 19 Яким, Зехри, Завди, 20 Елиинай, Силатай, Елиил, 21 Адая, Берая и Симрат бяха Симееви синове. 22 Есфан, Евер, Елиил, 23 Авдон, Зехри, Анан, 24 Анания, Елам, Анатотия, 25 Ефадия и Фануил бяха Сасакови синове. 26 Самсерай, Сеария, Готолия, 27 Яресия, Илия и Зехри бяха Ероамови синове. 28 Всички тези бяха началници на бащини домове, началници според родословието им; и те се заселиха в Ерусалим. 29 А в Гаваон се засели Гаваоновият баща Еил, името на чиято жена бе Мааха, 30 а първородният му син бе Авдон, после Сур, Киш, Ваал, Нир, Надав, 31 Гедор, Ахио, Захер 32 и Миклот, който роди Сама. Те също се заселиха близо до събратята си в Ерусалим. 33 А Нир роди Киш, Киш роди Саул, а Саул роди Йонатан, Мелхисуа, Авинадав и Еш-Баал. 34 Йонатановият син бе Мериб-Баал, а Мериб-Баал роди Михей. 35 А Михеевите синове бяха: Фитон, Мелех, Тарея и Ахаз. 36 Ахаз роди Йоада, Йоада роди Алемет, Азмавет, и Зимри, а Зимри роди Моса; 37 Моса роди Винея; негов син бе Рафа; негов син – Елеаса, негов син – Асил. 38 Асил имаше шестима синове, чиито имена са тези: Азрикам, Вохеру, Исмаил, Сеария, Авдия и Анан. Всички тези бяха Асилови синове. 39 Синовете на брат му Исек бяха: първородният му Улам, вторият Еус и третият Елифалет. 40 Уламовите синове бяха силни и храбри мъже, които стреляха с лък; те имаха много синове и внуци – всичко сто и петдесет. Всички тези бяха Вениаминови потомци.
© Библейска лига - България

9

1 Така цял Израил се преброи по родословия; и ето, записани са в Книгата на Израилевите и Юдовите царе.

Заселниците на Ерусалим


А народът на Юда беше преселен във Вавилон заради беззаконията си.
2 А първите жители, които се настаниха в притежанията си, в градовете си, бяха някои израиляни, свещеници, левити и нетиними. 3 И в Ерусалим се заселиха от юдейците, от вениаминците, от ефремците и от манасийците тези: 4 Утай – синът на Амиуд, син на Омри, син на Имри, син на Вани, потомък на Фарес, Юдовия син. 5 От шелаевците: първородният Асая и синовете му; 6 от Заровите синове: Еуил и братята им – шестстотин и деветдесет. 7 От вениаминците: Салу – синът на Месулам, син на Одуя, син на Асенуя, 8 Евния – Ероамовият син, Ила – синът на Ози, Михриевия син и Месулам – синът на Сефатия, син на Рагуил, Евниевия син. 9 И братята им, според родословието им, наброяваха деветстотин петдесет и шест души; всички тези мъже бяха началници на бащини домове.
10 От свещениците: Едая, Йоярив, Яхин, 11 Азария – синът на Хелкия, син на Месулам, син на Садок, син на Мерайот, син на Ахитов – главен служител в Божия дом; 12 Адая – синът на Ероам, син на Пасхор, син на Малхия, и Маасай – синът на Адиил, син на Язира, син на Месулам, син на Месилемит, син на Имер. 13 И братята им, които бяха началници на бащините им домове, наброяваха хиляда седемстотин и шестдесет души, мъже много способни и отговорни за делото на службата в Божия дом. 14 От левитите: Семая – синът на Асув, син на Азрикам, син на Асавия, от Мерариевите потомци; 15 Ваквакар, Хереш, Галал и Матания – синът на Михей, син на Зехри, син на Асаф; 16 Авдия – синът на Семая, син на Галал, син на Едутун и Варахия – синът на Аса, син на Елкана, който се засели в селата на нетофатците. 17 Вратарите бяха: Селум, Акув, Талмон, Ахиман и братята им; Селум – техният началник. 18 Тези са и до днес вратари при източната царска порта. Тези бяха вратарите от лагера на левитите. 19 Селум – синът на Коре, син на Авиасаф, син на Корей, и събратята му от неговия дом (кореевците) бяха пазачи на входовете на скинията, точно както бащите им са били стражи на входа на Господния стан. 20 Преди началник над тях беше Финехас, Елеазеровият син, с когото бе Господ. 21 Захария, Меселемиевият син, беше пазач при входа на шатъра за срещане. 22 Всички онези, избрани за пазачи при входовете, бяха двеста и дванадесет души. Те бяха преброени по родословие в селата си и бяха поставени на службата им от Давид и ясновидеца Самуил. 23 И така, те и потомците им надзираваха портите на Господния дом – на дома на скинията, като пазеха по ред. 24 Вратарите бяха на четирите страни: на изток, на запад, на север и на юг. 25 А братята им, които бяха по селата си, трябваше да идват от време на време и да споделят тяхната служба седем дни. 26 Четиримата главни вратари, които бяха левити, отговаряха за надзираването на стаите и съкровищата на Божия дом. 27 Те и нощуваха около Божия дом, защото грижата за него бе възложена на тях и те трябваше да го отварят всяка заран. 28 Някои от тях отговаряха за употребата на храмовите съдове; те ги брояха, когато ги внасяха и когато ги изнасяха. 29 Други бяха определени да се грижат за наредбата в скинията и за другите вещи, както и за чистото брашно, виното, дървеното масло, ливана и ароматите. 30 А някои от свещениците приготовляваха благоуханното миро. 31 А Мататия, който бе от левитите, първородният на корееца Селум, надзираваше печените в тава приноси. 32 Някои от братята им, от потомците на каатците, отговаряха за приготовлението на присъствените хлябове всяка събота. 33 А тези бяха певците, началниците на бащините домове на левитите, които живееха в стаите на храма и бяха свободни от друго служене, защото отговаряха за работата си ден и нощ. 34 Всички тези бяха началници на левитски домове, началници според родословието им; те живееха в Ерусалим.

Родословието на Саул


35 А в Гаваон се засели Гаваоновият баща Еил, името на чиято жена бе Мааха; 36а първородният му син бе Авдон, после Сур, Киш, Ваал, Нир, Надав, 37Гедор, Ахио, Захария и Миклот. 38Миклот роди Симеам; също и те се заселиха със събратята си в Ерусалим. 39Нир роди Киш; Киш роди Саул, а Саул роди Йонатан, Мелхисуа, Авинадав и Еш-Баал. 40Йонатановият син бе Мериб-Баал, а Мериб-Баал роди Михей. 41Михеевите синове бяха: Фитон, Мелех, Тарея и Ахаз. 42Ахаз роди Яра, а Яра роди Алемет, Азмавет и Зимри; а Зимри роди Моса. 43Моса роди Виней; а негов син бе Рефая; негов син – Елеаса и негов син – Асил. 44Асил имаше шест сина, чиито имена са тези: Азрикам, Вохеру, Исмаил, Сеария, Авдия и Анан. Тези бяха Асилови синове.
© Библейска лига - България

10

Саул се самоубива


1 А филистимците воюваха против Израил; и Израилевите мъже побягнаха от филистимците, и паднаха убити на хълма Гелвуе. 2 И в преследването филистимците настигнаха Саул и синовете му; и филистимците убиха Сауловите синове Йонатан, Авинадав и Мелхисуа. 3 И като се засилваше боят против Саул, стрелците го улучиха и той беше наранен от стрелците. 4 Тогава Саул каза на оръженосеца си: Изтегли меча си и ме прободи с него, да не би да дойдат тези необрязани и да се поругаят с мене. Но оръженосецът му не искаше, защото много се боеше. Затова Саул взе меча си и падна върху него. 5 И оръженосецът му като видя, че Саул умря, падна и той на меча си и умря. 6 Така умря Саул с тримата си синове; и целият му дом умря заедно с тях. 7 Тогава всички израиляни, които бяха в долината, като видяха, че войската побягна и че Саул и синовете му умряха, напуснаха градовете си и побягнаха; а филистимците дойдоха и се заселиха в тях.
8 А на другия ден, когато филистимците дойдоха да съблекат убитите, намериха Саул и синовете му, паднали на хълма Гелвуе. 9 И като го съблякоха, взеха главата му и оръжията му и пратиха наоколо из Филистимската земя да разнесат известие за това на идолите си и на народа си. 10 И положиха оръжията му в капището на боговете си, а главата му приковаха в Дагоновото капище. 11 А когато чу цял Явис-Галаад за всичко, което са направили филистимците на Саул, 12 всичките му храбри мъже станаха, вдигнаха тялото на Саул и телата на синовете му, донесоха ги в Явис и погребаха костите им под дъба на Явис; и постиха седем дни. 13 Така умря Саул за престъплението, което извърши против Господа, против Господнето слово, което не опази, а още понеже се бе съвещавал със запитвачка на зли духове, 14 а до Господа не се допита; затова Той го умъртви и обърна царството към Давид, Есеевия син.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи