План за четене на Библията

Хронологичен / ден 123

Стар Завет

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

1

1 Блажен онзи човек,
който не ходи по съвета на нечестивите,
и в пътя на грешните не стои,
и в събранието на присмивателите не седи;
2 но се наслаждава в закона на Господа
и в Неговия закон се поучава ден и нощ.
3 Ще бъде като дърво, посадено при потоци вода,
което дава плода си на времето си
и чието листо не повяхва;
във всичко, което върши, ще благоуспява.
4 Не така е с нечестивите;
но те са като плявата, която вятърът отвява.
5 Затова нечестивите няма да устоят в съда,
нито грешните в събранието на праведните;
6 защото Господ познава пътя на праведните;
а пътят на нечестивите ще бъде погибел.
© Библейска лига - България

2

1 Защо се разяряват народите,
и племената намислят суета?
2 Опълчват се земните царе
и управниците се наговарят заедно
против Господа и против Неговия Помазаник, като казват:
3 Нека разкъсаме връзките им
и нека отхвърлим от себе си въжетата им.
4 Този, Който седи на небесата, ще се смее;
Господ ще им се подиграе.
5Тогава ще им продума в гнева Си
и в тежкото Си негодуване ще ги смути, казвайки:
6 Но Аз поставих Царя Си
на Сион, святия Мой хълм.
7 Аз ще изявя постановлението:
Господ ми каза: Ти си Мой Син;
Аз днес Те родих.
8 Поискай от Мене и Аз ще Ти дам народите за Твое наследство,
и земните краища за Твое притежание.
9 Ще ги съкрушиш с железен жезъл,
ще ги строшиш като грънчарски съд.
10 И сега, вразумете се, о, царе;
научете се, земни съдии.
11 Слугувайте на Господа със страх
и радвайте се с трепет.
12 Целувайте Сина, за да не се разгневи,
та да погинете в пътя;
защото скоро ще пламне Неговият гняв.
Блажени са всички, които се надяват на Него.
© Библейска лига - България

15

1 Давидов псалом.
Господи, кой ще обитава в Твоя шатър?
Кой ще живее в Твоя свят хълм?
2 Онзи, който ходи незлобливо, който върши правда
и който говори истина от сърцето си;
3 който не одумва с езика си,
нито върши зло на приятеля си,
нито приема да хвърли укор против ближния си;
4 пред чиито очи е презрян безчестният;
но той почита онези, които се боят от Господа;
който, ако и да се е клел в своя вреда, не се отмята;
5 който не дава парите си с лихва,
нито приема подкуп против невинния.
Който прави това, няма да се поклати довека.
© Библейска лига - България

22

1 За диригента, по „Кошутата на зората“. Давидов псалом.
Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?
Защо стоиш далеч и не ми помагаш, нито чуваш стенанията ми?
2 Боже мой, викам денем, но не отговаряш
и нощем, но нямам отдих.
3 Но Ти си Святият,
Който си възцарен сред Израилевите хваления.
4 На Тебе се уповаваха бащите ни;
уповаваха се и Ти ги избави.
5 Към Тебе извикаха и бяха избавени;
на Тебе се уповаваха и не се посрамиха.
6 А аз съм червей, а не човек,
укоряван от човеците и презиран от людете.
7 Всички, които ме гледат, подиграват ми се,
свиват устните си, клатят глава и казват:
8 Той се упова на Господа;
нека го избави;
нека го избави, понеже има благоволение в него.
9 Но Ти си, Който си ме извадил из утробата;
Ти си ме научил да се уповавам, като бях на майчините си гърди.
10 На Тебе бях оставен от рождението си;
от утробата на майка ми Ти си мой Бог.
11 Да не се отдалечиш от мене; понеже скръбта е близо,
понеже няма помощник.
12 Много телци ме обиколиха;
силни васански бикове ме окръжиха.
13 Отвориха срещу мене устата си,
като кръвожаден и ревящ лъв.
14 Разлях се като вода
и разглобиха се всичките ми кости;
сърцето ми стана като восък,
разтопи се всред вътрешностите ми.
15 Силата ми изсъхна като чиреп
и езикът ми прилепна за челюстите ми;
и Ти си ме свел в пръстта на смъртта.
16 Защото кучета ме обиколиха;
тълпа от злодейци ме окръжи;
прободоха ръцете ми и нозете ми.
17 Мога да преброя всичките си кости;
хората се взират в мене и ме гледат.
18 Разделиха си дрехите ми
и за облеклото ми хвърлиха жребий.
19 Но Ти, Господи, да не се отдалечиш;
Ти, сило моя, побързай да ми помогнеш.
20 Избави от меч душата ми,
живота ми от силата на кучето.
21 Избави ме от устата на лъва
и от роговете на дивите волове. Ти си ме послушал!
22 Ще възвестявам името Ти на братята си;
всред събранието ще Те хваля.
23 Вие, които се боите от Господа, хвалете Го;
цяло Яковово потомство, славете Го;
и бойте Му се, всички вие от Израилевото потомство.
24 Защото не е презрял и не е пренебрегнал скръбта на оскърбения,
нито е скрил лицето Си от него;
а послуша, когато извика той към Него.
25 На Тебе принасям хваление в голямото събрание;
ще изпълня оброците си пред онези, които Му се боят.
26 Смирените ще ядат и ще се наситят;
ще хвалят Господа онези, които Го търсят;
сърцето ви нека живее вечно.
27 Ще си спомнят и ще се обърнат към Господа
всичките земни краища
и ще се поклонят пред Тебе
всичките племена на народите;
28 защото царството е на Господа
и Той владее над народите.
29 Ще ядат и ще се поклонят всичките богати на земята;
пред Него ще се преклонят всички, които слизат в пръстта;
онези, които не могат да опазят живота си.
30 Потомството ще Му служи;
ще се приказва за Господа на идното поколение.
31 Ще дойдат и ще известят правдата Му
на люде, които ще се родят, казвайки, че Той е сторил това.
© Библейска лига - България

23

1 Давидов псалом.
Господ е Пастир мой;
няма да остана в нужда.
2 На зелени пасбища ме успокоява;
при тихи води ме завежда.
3 Освежава душата ми;
води ме през прави пътеки заради името Си.
4 Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя,
няма да се уплаша от зло;
защото Ти си с мене;
Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.
5 Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми,
помазал си с миро главата ми; чашата ми прелива.
6 Наистина благост и милост ще ме следват
през всичките дни на живота ми;
и аз ще живея завинаги в дома Господен.
© Библейска лига - България

24

1 Давидов псалом.
Господня е земята и всичко, що има в нея,
вселената и тези, които живеят в нея;
2 защото Той я е основал върху моретата
и затвърдил върху водите.
3 Кой ще възлезе на хълма Господен?
И кой ще застане на Неговото свято място?
4 Онзи, който е с чисти ръце и с непорочно сърце,
който не е предал на суета душата си и не се е клел на лъжа.
5 Той ще приеме благословение от Господа
и правда от Бога на спасението си.
6 Това е поколението на онези, които Го дирят;
онези, които търсят Твоето лице, те са Яков. (Села.)
7 Издигнете, порти, главите си,
и бъдете издигнати вие, вечни врати
и ще влезе Царят на славата.
8 Кой е Този Цар на славата?
Господ могъщият и силният,
Господ силният на бой.
9 Издигнете, порти, главите си
и бъдете издигнати вие, вечни врати,
и ще влезе Царят на славата.
10 Кой е Този Цар на славата?
Господ на силите,
Той е Царят на славата. (Села.)
© Библейска лига - България

47

1 За диригента, псалом на Кореевите синове
Ръкопляскайте, всички племена,
викнете към Бога с тържествен глас.
2 Защото Всевишният Господ е страшен,
велик Цар е над цялата земя.
3 Покори племена под нас
и народи под нозете ни.
4 Избра за нас наследството ни,
превъзходната земя на Яков, когото възлюби. (Села.)
5 Възлезе Бог с възклицание, Господ с тръбен глас.
6 Пейте на Бога, пейте;
пейте на нашия Цар, пейте.
7 Защото Бог е Цар на цялата земя;
пейте с поучение.
8 Бог царува над народите;
Бог седи на святия Си престол.
9 Началниците на племената се събраха,
като люде на Бога Авраамов;
защото земните защитници принадлежат на Бога,
Който е превъзвишен.
© Библейска лига - България

68

1 За диригента, Давидов псалом. Песен.
Нека стане Бог, нека се разпръснат враговете Му,
нека бягат пред Него онези, които Го мразят.
2 Както от вятъра се разнася димът, така и тях разнеси;
както се топи восък пред огъня,
така нека погинат нечестивите пред Божието присъствие.
3 А праведните нека се веселят, нека се радват пред Бога.
Да! Нека много тържествуват.
4 Пейте на Бога, пейте хваление на името Му;
пригответе друм за Онзи,
Който шества по небесата;
Господ е името Му;
и радвайте се пред Него.
5 Отец на сирачетата и съдия на вдовиците
е Бог в Своето обиталище.
6 Бог настанява в семейство самотните;
извежда в благоденствие затворниците;
а бунтовниците живеят в безводна земя.
7 Боже, когато излезе Ти пред народа Си,
когато ходеше през пустинята, (Села.)
8 земята се потресе
и небесата протекоха при Божието присъствие,
самата оная Синайска планина се разтресе
при присъствието на Бога, Израилевия Бог.
9 Боже, Ти си изпращал изобилен дъжд за наследството Си
и в изтощението му Ти си го подкрепял.
10 Народът Ти се настани там;
Ти, Боже, си приготвил от благата Си за сиромаха.
11 Господ издава дума за победа:
вестителките за нея са голямо множество.
12 Царе с войски бягат ли, бягат;
а жените, останали вкъщи, делят плячката.
13 Макар да сте лежали сред кошарите,
крилете на гълъбицата са покрити със сребро
и перата ѝ с жълто злато.
14 Когато Всесилният разпръсваше царе в тая земя,
тя побеля като Цалмон, когато вали сняг.
15 Божия планина е Васанската планина;
висока планина е Васанската планина.
16 Защо завиждате, високи върхати планини,
на хълма, в който Бог благоволи да обитава?
Да! Господ ще обитава там довека.
17 Божиите колесници са двадесет хиляди, дори хиляди по хиляди;
Господ е всред тях в светилището, както бе в Синай.
18 Възлязъл си нависоко; пленил си пленници;
взел си в дар човеци, даже и непокорните,
за да обитаваш като Господ Бог.
19 Благословен да е Господ,
Който всеки ден носи бремето ни, –
Бог, Който е наш Спасител. (Села.)
20 Бог е за нас Бог избавител;
и на Господ Бог принадлежи спасението от смъртта.
21 Бог ще разцепи главите на враговете Си
и косматото теме на онзи, който упорства в престъпленията си.
22 Господ рече: Ще възвърна от Васан,
ще възвърна враговете Си от морските дълбочини;
23 за да гази ногата ти кръв
и езикът на кучетата ти да има дял от неприятелите ти.
24 Видя се шествието Ти, Боже,
шествието на моя Бог,
на моя Цар в светилището.
25 Напред вървяха певците,
след тях свирещите с инструменти
сред девици, биещи тимпани.
26 В събранията благославяйте Бога;
благославяйте Господа, вие, които сте от Израилевия извор.
27 Там бе малкият Вениамин, началникът им,
Юдовите първенци и дружината им,
Завулоновите първенци и
Нефталимовите първенци.
28 Бог твой ти е отредил сила;
укрепи, Боже, това, което си извършил за нас.
29 Заради храма Ти в Ерусалим
царете ще Ти принасят дарове.
30 Смъмри зверовете в тръстиката,
многото бикове сред телците на племената,
докато не се явят със сребърни късове;
разпръсни народите, които обичат война.
31 Ще дойдат големци от Египет;
Куш ще побърза да простре ръцете си към Бога.
32 Земни царства, пейте на Бога,
пейте, хвалете Господа, (Села.)
33 Който язди по небесата на небесата, които са отвека;
ето, издава гласа Си, мощния Си глас.
34 Признайте, че силата принадлежи на Бога;
превъзходството Му е защита над Израил
и силата Му стига до облаците.
35 Боже, от светилището Си се явяваш страшен;
Израилевият Бог е, Който дава сила и мощ на людете Си.
Благословен да е Бог.
© Библейска лига - България