План за четене на Библията

Хронологичен / ден 124

Стар Завет

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

89

1 Поучение на Етан езраеца.
Господи, довека ще възпявам Твоята милост;
с устата си ще известявам
Твоята истина из род в род.
2 Защото рекох: Милостта Ти е основана довека;
на самите небеса си утвърдил истината Си.
3 Ти каза: Направил съм завет с избрания Си,
заклел съм се на слугата Си Давид, казвайки:
4 Ще утвърдя потомството ти завинаги,
и ще съзидам престола ти из род в род. (Села.)
5 И небесата ще възпяват Твоята чудодейност, Господи,
също и Твоята вярност, в събранието на светиите.
6 Защото на небето кой може да се сравни с Господа?
Между синовете на силните кой може да се уподоби на Господа?
7 Бог е твърде страшен в съвета на светиите,
и достопочитаем повече от всички, които са около Него.
8 Господи, Боже на силите, кой е могъщ Господ като Тебе?
Твоята вярност Те окръжава.
9 Ти владееш над надигането на морето;
когато се повдигат вълните му, Ти ги укротяваш.
10 Ти си съкрушил Египет като някой смъртно ранен;
с крепката Си мишца си разпръснал враговете Си.
11 Твои са небесата, Твоя и земята;
вселената и всичко, що има в нея – Ти си ги основал.
12 Север и юг – Ти си ги създал;
Тавор и Хермон се радват в името Ти.
13 Ти имаш крепка мишца;
силна е ръката Ти, и издигната десницата Ти.
14 Правда и правосъдие са основа на престола Ти;
милост и истина ходят пред Твоето лице.
15 Блажени людете, които познават зова на тръбите;
те ходят, Господи, в светлината на Твоето лице.
16 В Твоето име се радват всеки ден
и с правдата Ти се въздигат;
17 защото Ти си славата на силата им;
и с Твоето благоволение ще се въздигне нашият рог.
18 Понеже Господ е наша защита,
и Святият Израилев – наш Цар.
19 Тогава Ти говори на светиите Си чрез видение,
като каза: Възложих на един силен да даде помощ,
възвисих един избран измежду людете.
20 Намерих слугата Си Давид;
със святото Си миро го помазах.
21 Ръката Ми ще го поддържа,
и мишцата Ми ще го укрепва.
22 Неприятелят няма да го изнудва,
нито предаденият на нечестие ще го наскърби.
23 Но Аз ще съкруша пред него противниците му,
и ще поразя онези, които го мразят.
24 А истината Ми и милостта Ми ще бъдат с него;
и с Моето име ще се издигне рогът му.
25 Също ще сложа ръката му над морето
и десницата му над реките.
26 Той ще извика към Мене:
Отец си ми, Бог мой, и спасителната ми канара.
27 И Аз ще го поставя в положение на първороден,
по-горе от земните царе.
28 Вечно ще пазя милостта Си към него;
и заветът Ми ще бъде верен спрямо него.
29 Също и потомството му ще направя да продължава довека,
и престолът му като дните на небето.
30 Ако чадата му оставят закона Ми
и не ходят в заповедите Ми,-
31 ако престъпят повеленията Ми
и не опазят наредбите Ми,-
32 ще накажа с тояга престъпленията им,
и с бич беззаконията им;
33 но милостта Си не ще оттегля от него,
нито ще изневеря на истината Си.
34Няма да наруша завета Си,
нито ще променя това, което е излязло из устните Ми.
35 За едно нещо се заклех в святостта Си,
и няма да излъжа Давид,
36 че потомството му ще трае довека,
и престолът му като слънцето пред Мене,
37 като луната, която е утвърдена довека,
и е вярна свидетелка на небето. (Села.)
38 Но Ти си отхвърлил помазаника Си,
отказал си се от него, и си му се разгневил.
39 Погнусил си се от завета със слугата Си;
унизил си короната му до земята.
40 Съсипал си всичките му огради;
превърнал си крепостите му в развалини.
41 Разграбват го всички, които минават по пътя;
стана за укор на съседите си.
42 Възвисил си десницата на противниците му;
зарадвал си всичките му неприятели.
43 Още си отъпил острото на меча му
и не си го укрепил в боя.
44 Направил си да престане блясъкът му,
и съборил си престола му на земята.
45 Съкратил си дните на младостта му;
покрил си го със срам. (Села.)
46 Докога, Господи? Ще се криеш ли винаги?
Ще гори ли като огън гневът Ти?
47 Помни колко е кратко времето ми;
за каква суета си създал всичките човешки чада!
48 Кой човек ще живее, без да види смърт,
и ще избави душата си от ръката на шеол? (Села.)
49 Къде са предишните дела на Твоята милост, Господи,
които с клетва си обещал на Давида във верността Си?
50 Помни, Господи, как са укорявани слугите Ти,
как нося в пазвата сиукор от толкова многочислени племена,
51 с който враговете Ти, Господи, укоряваха,
с който укоряваха постъпките на Твоя помазаник.
52 Благословен да бъде Господ довека.
Амин и амин!
© Библейска лига - България

96

1 Пейте на Господа нова песен,
пейте на Господа, всички земи.
2 Пейте на Господа, благославяйте името Му,
благовествайте из ден в ден спасението Му.
3 Възвестявайте между народите славата Му,
между всички племена чудесните Му дела.
4 Защото велик е Господ и твърде достохвален,
внушава страхопочитание повече от всички богове.
5 Защото всичките богове на племената са идоли;
а Господ е сътворил небесата.
6 Пред Него са блясък и величие,
сила и красота в светилището Му.
7 Отдайте на Господа, всички родове на племената,
отдайте на Господа слава и сила;
8 отдайте на Господа славата, дължима на името Му;
принесете дарове и влезте в дворовете Му.
9 Поклонете се на Господа в свята премяна;
треперете пред Него, всички земи.
10 Кажете сред народите: Господ царува!
Вселената е утвърдена, не може да се поклати.
Той ще съди племената с правда.
11 Нека се веселят небесата и нека се радва земята,
нека бучи морето и всичко, що има в него.
12 Нека се развесели полето и всичко, що е в него;
и да ликуват всички дървета на гората
13 пред Господа; защото Той иде,
защото иде да съди земята;
ще съди света с правда
и племената според истината Си.
© Библейска лига - България

100

1 Хвалебен псалом.
Възкликнете към Господа, всички земи!
2 Служете на Господа с веселие; елате пред Него с радост.
3 Познайте, че Господ е Бог;
Той ни е създал и ние сме Негови;
Негови люде сме и овце на пасбището Му.
4 Влезте в портите Му със славословие
и в дворовете Му с хваление.
Славословете Го,
и благословете името Му.
5 Защото Господ е благ;
милостта Му трае довека,
и истината Му из род в род.
© Библейска лига - България

101

1 Давидов псалом.
Милостта и правосъдието Ти ще възпея;
на Тебе, Господи, ще пея хваления.
2 Ще внимавам да следвам пътя на непорочността.
Кога ще дойдеш при мене?
Ще ходя с незлобливо сърце сред дома си.
3 Няма да положа пред очите си нищо подло;
мразя делото на изневерниците;
то няма да се прилепи до мене.
4 Развратеното сърце ще бъде отхвърлено от мене;
злосторника не ще познавам.
5 Който клевети скришом съседа си, него ще погубя;
който има горделиво око и надигнато сърце, него не ще търпя.
6 Очите ми ще бъдат над верните на земята, за да живеят с мене;
който ходи в път непорочен, той ще ми бъде служител.
7 Който постъпва коварно, няма да живее вътре в дома ми;
който говори лъжа, няма да се утвърди пред очите ми.
8 Всяка заран ще погубвам всичките нечестиви на земята,
за да изтребя от града Господен всички, които вършат беззаконие.
© Библейска лига - България

105

1 Славословете Господа;
призовавайте името Му;
възвестявайте сред племената делата Му.
2 Пейте Му, славословете Го;
говорете за всичките Му чудесни дела.
3 Хвалете се с Неговото свято име;
нека се весели сърцето на онези, които търсят Господа.
4 Търсете Господа и Неговата сила;
търсете лицето Му винаги.
5 Помнете чудесните дела, които е извършил,
знаменията Му и присъдите на устата Му,
6 вие, потомци на слугата Му Авраам,
чада Яковови, Негови избрани.
7 Той е Господ, нашият Бог,
Чиито присъди са по цялата земя.
8 Всякога помни завета Си;
словото, което е заповядал за хиляди поколения,
9 което изговори на Авраам,
и клетвата, с която се закле на Исаак,
10 която утвърди на Яков за закон,
на Израил за вечен завет,
11 като рече: На тебе ще дам Ханаанската земя
за дял на наследството ви.
12 Когато те бяха още малко на брой,
да, малцина, и пришълци в нея,
13 и се скитаха от народ в народ,
от едно царство в друго племе,
14 Той не остави никого да им напакости,
дори заради тях изобличи царе,
15 като каза: Да не се докосвате до помазаните Ми
и да не сторите зло на пророците Ми.
16 После призова глад на земята,
поломи всяко хлебно стъбло.
17 Изпрати пред тях човека Йосиф,
който бе продаден като роб.
18 Стегнаха в окови нозете му;
притиснаха душата му в желязо,
19 докато дойде време да се изпълни думата Му;
защото словото Господне го изпитваше.
20 Царят прати, та го развърза,
владетелят на народите го освободи.
21 Постави го господар на дома си
и управител на всичкия си имот,
22 за да поучава първенците му по волята си
и да учи старейшините му на мъдрост.
23 Тогава Израил дойде в Египет
и Яков се пресели в Хамовата земя;
24 и Господ умножи людете Си,
направи ги по-силни от противниците им.
25 Обърна сърцето им да мразят людете Му,
да постъпват коварно със слугите Му.
26 Прати слугата Си Мойсей,
и Аарон, когото бе избрал,
27 които извършиха всред тях знаменията Му
и чудесата Му в Хамовата земя.
28 Той изпрати тъмнина и причини мрак,
дано не се възпротивят на думите Му.
29 Превърна водите им в кръв
и измори рибите им.
30 Земята им кипна от жаби,
дори до вътрешните стаи на царете им.
31 Той каза и дойдоха рояци мухи,
и въшки по всичките им предели.
32 Даде им град вместо дъжд
и пламенен огън в земята им.
33 Порази тъй също лозята им и смокините им,
и изпочупи всичките дървета в пределите им.
34 Каза и дойдоха скакалци
и безчислени гъсеници,
35 които изпоядоха всичката трева по земята им,
и изпоядоха плода на нивята им.
36 Порази и всичките първородни в земята им,
първака на силата на всички тях.
37 И изведе народа Си със сребро и злато;
и нямаше немощен в племената им.
38 Развесели се Египет, когато си излязоха;
защото страх от тях бе го нападнал.
39 Разпростря облак да ги покрива
и огън да им свети нощем.
40 Те поискаха и Той им прати пъдпъдъци,
и с небесен хляб ги насити.
41 Разцепи канарата и бликнаха води,
потекоха реки в безводните места.
42 Защото си припомни Своето свято обещание
към слугата Си Авраам.
43 Така изведе народа Си с веселие,
избраните Си с радост.
44 Даде им земите на народите;
и те наследиха труда на племената,
45 за да пазят Неговите повеления,
и да изпълняват законите Му.
Алилуя.
© Библейска лига - България

132

1 Песен на възкачванията.
Помни, Господи, Давид
и всичките му скърби –
2 как се кле на Господа
и се обрече на Мощния Бог на Яков, като каза:
3 Няма да вляза под покрива на къщата си,
нито ще се кача на постланото си легло,
4 няма да дам сън на очите си,
или дрямка на клепачите си,
5 докато не намеря място за Господа,
обиталище за Мощния Бог на Яков.
6 Ето, ние чухме за това в Ефраат;
намерихме го в полетата на Яар.
7 Нека влезем в скиниите Му,
нека се поклоним при подножието на нозете Му.
8 Стани, Господи, и влез в покоя Си,
Ти и ковчегът на Твоята сила.
9 Свещениците Ти да бъдат облечени с правда.
И светиите Ти нека викат радостно.
10 Заради слугата Си Давид
недей отвръща лице от помазаника Си.
11 Господ се кле с вярност на Давид,
и няма да пристъпи думата Си,
казвайки: От плода на утробата ти
ще положа на престола ти.
12 Ако чадата ти опазят Моя завет
и Моите изявления, на които ще ги науча,
то и техните чада ще седят завинаги на престола ти.
13 Защото Господ избра Сион,
благоволи да обитава в него.
14 Това, каза Той, Ми е покой довека;
тук ще обитавам, защото го възлюбих.
15 Ще благословя изобилно храната му;
сиромасите му ще наситя с хляб.
16 Ще облека и свещениците му със спасение;
и светиите му ще възклицават от радост.
17 Там ще направя да изникне рог на Давид;
приготвих светилник за помазаника Си.
18 Неприятелите му ще облека със срам;
а на него ще блести короната.
© Библейска лига - България