План за четене на Библията

Хронологичен / ден 126

Стар Завет

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

25

1 Давидов псалом. На еврейски, азбучен псалом.
Към Тебе, Господи, издигам душата си.
2 Боже мой, на Тебе съм се уповал;
да не се посрамя,
да не тържествуват неприятелите ми над мене.
3 Наистина, никой, който чака Тебе, няма да се посрами;
онези ще се посрамят, които без причина постъпват коварно.
4 Покажи ми пътищата Си, Господи,
научи ме на пътеките Си.
5 Води ме в истината Си и учи ме;
защото Ти си Бог на спасението ми;
Тебе чакам цял ден.
6 Помни, Господи, милосърдието Си
и милостта Си, защото са отвека.
7 Недей помни греховете на младостта ми, нито престъпленията ми;
помни ме, Господи, според милостта Си и заради благостта Си.
8 Господ е благ и праведен,
затова ще научи грешните на пътя Си.
9 Ще води кротките с правда,
и ще научи кротките на пътя Си.
10 Всичките пътеки на Господа са милост и истина
към онези, които пазят завета Му и изявлението Му.
11 Заради името Си, Господи,
прости моето беззаконие, защото е голямо.
12 Бои ли се човек от Господа?-
Него Той ще настави кой път да избере.
13 Душата му ще живее в спокойствие
и потомството му ще наследи земята.
14 Тайната на Господа е с онези, които се боят от Него,
и ще им покаже завета Си.
15 Моите очи са винаги към Господа,
защото Той ще измъкне из мрежата нозете ми.
16 Обърни се към мене и смили се над мене,
защото съм самотен и наскърбен.
17 Облекчи скърбите на сърцето ми,
извади ме из утесненията ми.
18 Погледни страданието ми и теготата ми
и прости всичките ми грехове.
19 Виж неприятелите ми, защото са много
и с люта ненавист ме мразят.
20 Пази душата ми и избави ме;
да не се посрамя, защото на Тебе се уповавам.
21Незлобие и правота нека ме пазят,
защото Тебе чакам.
22 Боже, избави Израил
от всичките му беди.
© Библейска лига - България

29

1 Давидов псалом.
Отдайте на Господа, вие, синове на силните,
отдайте на Господа слава и могъщество.
2 Отдайте на Господа дължимата на името Му слава;
поклонете се на Господа в свята премяна.
3 Гласът Господен е над водите;
Бог на славата гърми;
Господ гърми над големите води.
4 Гласът Господен е силен;
гласът Господен е величествен.
5 Гласът Господен троши кедри;
да, Господ троши ливанските кедри
6 и прави да скача като телец
Ливан, и Сирион – като млад еднорог.
7 Гласът Господен разцепва огнените пламъци.
8 Гласът Господен разтърсва пустинята;
Господ разтърсва пустинята Кадеш.
9 Гласът Господен прави да раждат кошутите
и оголва лесовете;
а в храма Му всеки възгласява: Слава!
10 Господ седна Цар над Потопа;
да, Господ седи като Цар довека.
11 Господ ще даде сила на людете Си;
Господ ще благослови людете Си с мир.
© Библейска лига - България

33

1 Радвайте се, праведници, в Господа;
прилично е за праведните да въздават хваление.
2 Хвалете Господа с арфа,
псалмопейте Му с десетострунен псалтир.
3 Пейте Му нова песен,
свирете изкусно с възклицание на радост.
4 Защото словото на Господа е право
и всичките Му дела са извършени с вярност.
5 Той обича правда и правосъдие;
земята е пълна с милостта Господня.
6 Чрез словото на Господа са сътворени небесата
и чрез диханието на устата Му цялото им множество.
7 Той събра като куп морските води,
сложи бездните в съкровищници.
8 Нека се бои от Господа цялата земя;
нека благоговеят с боязън пред Него всичките жители на вселената.
9 Защото Той каза и стана;
Той заповяда и затвърди се.
10 Господ осуетява намеренията на народите;
прави безполезни мислите на племената.
11 Намеренията на Господа стоят твърди довека,
мислите на сърцето Му – от род в род.
12 Блажен онзи народ, на когото Бог е Господ,
людете, които е избрал за Свое наследство.
13 Господ наднича от небето,
наблюдава всичките човешки чада;
14 от обиталището Си
гледа на всичките земни жители
15 Онзи, Който създаде сърцата на всички тях,
Който познава всичките им работи.
16 Никой цар не се избавя чрез многочислена войска;
силен мъж не се отървава чрез голямо юначество.
17 Безполезен е конят за избавление и чрез голямата си сила не може да избави никого.
18 Ето, окото на Господа е върху онези, които се боят от Него.
Върху онези, които се надяват на Неговата милост,
19 за да избави от смърт душата им
и в глад да ги опази живи.
20 Душата ни чака Господа;
Той е помощ наша и щит наш,
21 защото в Него ще се весели сърцето ни,
понеже на Неговото свято име се уповахме.
22 Дано бъде милостта Ти, Господи, върху нас,
според както сме се надявали на Тебе.
© Библейска лига - България

36

1 За диригента. Псалом на Господния слуга Давид.
Беззаконието на нечестивия говори в сърцето ми:
пред очите му няма страх от Бога.
2 Защото той се лъже в своите си очи,
че беззаконието му няма да се открие и да се намрази.
3 Думите на устата му са беззаконие и измама;
той не иска да бъде разумен, за да прави добро.
4 Беззаконие измисля на леглото си;
застава на недобър път;
злото не мрази.
5 Господи, Твоята милост стига до небето,
верността Ти до облаците;
6 правдата Ти е като великолепните планини;
законите Ти са бездна голяма;
Ти, Господи, запазваш човеци и животни.
7 Колко е скъпоценна Твоята милост, Боже!
Затова човешките чада прибягват под покрова на крилете Ти.
8 Ще се напоят от най-доброто на дома Ти;
и от ръката на Твоите сладости ще им дадеш да пият.
9 Защото у Тебе е изворът на живота;
в Твоята светлина ще видим светлина.
10 Простирай милостта Си към онези, които Те познават,
и правдата Си – към онези, които са с право сърце.
11 Нека не дойде против мене ногата на горделивите,
нито ръката на нечестивите да ме поклати.
12 Там паднаха онези, които вършат беззаконие;
повалиха се и не ще могат да станат.
© Библейска лига - България

39

1 За диригента, по Едутун. Давидов псалом.
Рекох: Ще внимавам в пътищата си,
за да не съгреша с езика си.
Ще имам юзда за устата си,
докато е пред мене нечестивият.
2 Онемях и замълчах, въздържах се да говоря, и нямах спокойствие;
и скръбта ми нарастваше.
3 Пламна сърцето ми дълбоко в мене;
докато размишлявах, се разгоря огън.
Тогава проговорих с езика си, казвайки:
4 Научи ме, Господи, за свършека ми и за числото на дните ми, какво е;
дай ми да зная колко съм кратковременен.
5 Ето, направил си дните като педя;
и възрастта ми е като нищо пред тебе;
наистина всеки човек, колкото и яко да стои, е само лъх. (Села.)
6 Наистина всеки човек обикаля като сянка;
напразно се лута;
трупа съкровища, но не знае кой ще ги прибере.
7 И сега, Господи, какво чакам?
Надеждата ми е в Тебе.
8 Избави ме от всичките ми беззакония;
недей ме прави за укор на безумния.
9 Онемях, не си отворих устата;
понеже Ти стори това.
10 Отклони от мене удара Си;
от поражението на ръката Ти чезна.
11 Когато с изобличения наказваш човека за беззаконието му,
прояждаш като молец онова, което му е скъпо;
наистина всеки човек е само лъх. (Села.)
12 Послушай, Господи, молитвата ми и дай ухо на вика ми;
не премълчавай при сълзите ми,
защото съм чужденец при Тебе
и пришълец, както всичките мои бащи.
13 Остави ме да отдъхна, за да се съвзема,
преди да си отида и да ме няма вече.
© Библейска лига - България