План за четене на Библията

Хронологичен / ден 129

Стар Завет

2 Царе

10

Давид побеждава амонците


1 След това царят на амонците умря и вместо него се възцари синът му Анун. 2 Тогава Давид каза: Ще покажа благост към Анун, Наасовия син, както баща му показа благост към мене. И така, Давид прати чрез слугите си да го утешат за баща му. А когато Давидовите слуги дойдоха в земята на амонците, 3 първенците на амонците казаха на господаря си Анун: Мислиш ли, че от почит към баща ти Давид ти е изпратил утешители? Не е ли пратил Давид слугите си при тебе, за да разузнаят града и да го огледат, та да го съсипе? 4 Затова Анун хвана Давидовите слуги, обръсна половината от брадите им и отряза дрехите им наполовина до бедрата им, и ги отпрати. 5 А когато известиха това на Давид, той изпрати вестители да ги посрещнат (понеже мъжете крайно се срамуваха) и да им рекат от царя: Стойте в Ерихон, докато пораснат брадите ви и тогава се върнете.
6 А като видяха амонците, че станаха омразни на Давид, пратиха амонците да наемат двадесет хиляди пешаци – сирийци от Бет-Рехов и от Сова, и хиляда мъже от царя на Мааха, и дванадесет хиляди души от Тов. 7 И когато чу това Давид, прати Йоав с цялата войска силни мъже. 8 И амонците излязоха, и се строиха за бой при портата; а сирийците от Сова и Рехов, и мъжете от Тов и Мааха бяха отделно на полето. 9 А Йоав, като видя, че се бяха строили за бой против него отпред и отзад, избра между всички отбрани Израилеви войни и ги разгъна против сирийците; 10 а останалите войни даде в ръката на брат си Ависей, който ги разгъна против амонците. 11 И каза: Ако сирийците надделеят над мене, тогава ти ще ми дойдеш на помощ; а ако амонците надделеят над тебе, тогава аз ще ти дойда на помощ. 12 Бъди смел и нека се проявим като мъже за народа си и за градовете на нашия Бог; а Господ нека извърши каквото Му се вижда угодно. 13 И тъй, Йоав и воините, които бяха с него, стъпиха в сражение против сирийците; и те побягнаха от него. 14 А когато амонците видяха, че сирийците побягнаха, тогава и те побягнаха от Ависей и влязоха в града. Тогава Йоав се оттегли от амонците и дойде в Ерусалим.
15 А сирийците, като видяха, че бяха поразени от Израил, пак се събраха всички заедно. 16 И Ададезер прати да изведат сирийците, които бяха оттатък реката; и те дойдоха в Елам със Совак, военачалника на Ададезер, начело. 17 И когато известиха Давид, той събра целия Израил, премина Йордан и дойде в Елам. А сирийците се опълчиха против Давид и се биха с него. 18 Но сирийците побегнаха пред Израил; И Давид изби мъжете на седемстотин сирийски колесници и четиридесет хиляди конници, и порази военачалника им Совак, и той умря там. 19 И така, всичките царе, подвластни на Ададезер, като видяха, че бяха победени от Израил, сключиха мир с Израил и им се подчиниха. И сирийците не смееха повече да помагат на амонците.
© Библейска лига - България

1 Летописи

19

Битката срещу амонците


1 След това царят на амонците, Наас, умря и вместо него се възцари синът му Анун. 2 Тогава Давид каза: Ще покажа благост към Анун, Наасовия син, понеже баща му показа благост към мене. И така, Давид прати посланици да го утешат за баща му. А когато Давидовите слуги дойдоха при Анун в земята на амонците, за да го утешат, 3 първенците на амонците казаха на Анун: Мислиш ли, че от почит към баща ти Давид ти е изпратил утешители? Не дойдоха ли слугите му при тебе, за да разузнаят, да разорят и да огледат земята? 4 Затова Анун хвана Давидовите слуги, та ги обръсна, отряза дрехите им до половина – до бедрата им, и ги отпрати. 5 И някои отидоха, та известиха на Давид за стореното на мъжете; и той изпрати да ги посрещнат, (понеже мъжете крайно се срамуваха,) и да им кажат от царя: Стойте в Ерихон, докато порастат брадите ви, и тогава се върнете.
6 А като видяха амонците, че бяха станали омразни на Давид, Анун и амонците пратиха хиляда таланта сребро, за да наемат колесници и конници от Месопотамия, от Сирия-Мааха и от Сова. 7 И си наеха тридесет и две хиляди колесници, също и царя на Мааха с войската му, и дойдоха и разположиха стан срещу Медева. И амонците, като се събраха от градовете си, дойдоха да воюват. 8 И когато чу това Давид, прати Йоав и цялото множество силни мъже. 9 А амонците излязоха и се строиха за бой при градската порта; а надошлите царе бяха отделно на полето. 10 А Йоав, като видя, че се бяха строили за бой против него отпред и отзад, избра воини между всичките отбрани Израилеви мъже и ги опълчи против сирийците; 11 а останалите воини даде в ръката на брат си Ависей; и те се опълчиха против амонците.
12 И каза: Ако сирийците надделеят над мене, тогава ти ще ми помогнеш; а ако амонците надделеят над тебе; тогава аз ще ти помогна. 13 Дерзай и нека бъдем храбри за нашия народ и за градовете на нашия Бог; а Господ нека извърши каквото Му се вижда угодно. 14 И тъй, Йоав и воините, които бяха с него, влязоха в сражение против сирийците; и те побягнаха пред него. 15 А когато амонците видяха, че сирийците побягнаха, тогава и те побягнаха пред брат му Ависей и влязоха в града. Тогава Йоав дойде в Ерусалим.
16 А сирийците като видяха, че са победени пред Израил, пратиха посланици да изведат сирийците, които бяха оттатък река Ефрат, със Совак – военачалника на Ададезер – начело. 17 И когато известиха на Давид, той събра целия Израил, и като премина Йордан, дойде до тях и се опълчи против тях. И тъй, като се опълчи Давид на бой против сирийците, те се биха с него. 18 Но сирийците побягнаха пред Израил; и Давид изби от сирийците мъжете на седем хиляди колесници и четиридесет хиляди пешаци; уби и военачалника Совак. 19 И слугите на Ададезер, като видяха, че бяха победени от Израил, сключиха мир с Давид и му се подчиниха. И сирийците отказаха да помагат повече на амонците.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

20

1 За диригента. Давидов псалом.
Господ да те послуша в скръбен ден;
името на Бога Яковов да те постави нависоко!
2 Да ти прати помощ от светилището
и да те подкрепи от Сион!
3 Да си спомни всичките твои приноси
и да приеме всеизгарянето ти! (Села).
4 Да ти даде според желанието на сърцето ти
и да изпълни всяко твое намерение!
5 В спасението ти ще се зарадваме
и в името на нашия Бог ще издигнем знамена.
Господ да изпълни всичките твои прошения!
6 Сега зная, че Господ избавя помазаника Си;
ще го послуша от святото Си небе
със спасителната сила на десницата Си.
7 Едни споменават колесници, а други – коне;
но ние ще споменем името на Господа, нашия Бог.
8Те се спънаха и паднаха;
а ние станахме и се изправихме.
9 Господи, пази!
Нека ни послуша Царят, когато Го призовем.
© Библейска лига - България