План за четене на Библията

Хронологичен / ден 141

Стар Завет

2 Царе

24

Давид преброява воините


1 След това гневът на Господа пак пламна против Израил и Той подбуди Давид против тях, казвайки: Иди, преброй Израил и Юда. 2 И царят каза на военачалника Йоав, който бе с него: Мини сега през всички Израилеви племена, от Дан до Вирсавее, и пребройте людете, за да зная колко на брой са. 3 А Йоав каза на царя: Господ, твоят Бог, дано преумножи людете стократно и очите на господаря ми, царя, дано видят това; но защо господарят ми, царят, иска да предприеме това нещо? 4 Обаче царската дума надделя над Йоав и над военачалниците. И така Йоав и военачалниците излязоха от присъствието на царя, за да преброят Израилския народ. 5 Като преминаха Йордан, разположиха се при Ароир, към Гад и към Язир, отдясно на града, който е сред долината. 6 После дойдоха в Галаад и в земята Тахтим-Одси; дойдоха и в Дан-Яан и наоколо до Сидон; 7 тогава дойдоха в Тирската крепост и във всички градове на евейците и на ханаанците; и излязоха във Вирсавее в южна Юдея. 8 И тъй, като пребродиха цялата земя, дойдоха в Ерусалим след девет месеца и двадесет дни. 9 И Йоав доложи на царя броя на преброените люде; те бяха: от Израил – осемстотин хиляди силни мъже, които можеха да теглят меч; и от Юдовите мъже – петстотин хиляди.
10 И след като преброи Давид людете, съвестта го замъчи. И Давид рече на Господа: Съгреших тежко, като извърших това нещо; но сега, моля Ти се, Господи, премахни беззаконието на слугата Си, защото направих голяма глупост. 11 И когато стана Давид на сутринта, Господнето слово дойде към пророка Гад, Давидовия пророк: 12 Иди, кажи на Давид: Така казва Господ: Три неща ти предлагам; избери си едно от тях, за да го извърша над тебе. 13 И Гад дойде при Давид да му извести това; после му рече: Дали за седем години да те сполети глад по земята ти, или три месеца да бягаш от неприятелите си, като те преследват, или три дни да има мор в земята ти? Размисли сега и виж какъв отговор да върна на Онзи, Който ме е пратил. 14 И Давид рече на Гад: Намирам се много натясно; но нека паднем в ръката на Господа, защото Неговите милости са много; ала в ръката на човек да не падна. 15 И тъй, Господ прати мор върху Израил от онази сутрин до определеното време; и измряха от народа – от Дан до Вирсавее – седемдесет хиляди мъже. 16 И когато ангелът простря ръката си към Ерусалим, за да го погуби, Господ се разкая за злото и рече на ангела, който погубваше народа: Стига вече; оттегли сега ръката си. И ангелът Господен бе близо до гумното на евусеца Орна. 17 И когато видя ангела, който поразяваше народа, Давид проговори на Господа, казвайки: Ето, аз съгреших, аз извърших беззаконие; но тези овце какво са сторили? Над мене, моля Ти се, нека бъде ръката Ти и над моя бащин дом.

Давид изгражда олтар


18 В същия ден Гад дойде при Давид и му рече: Иди, издигни олтар на Господа на гумното на евусеца Орна. 19 И така, Давид отиде според Гадовата дума, както заповяда Господ. 20 И Орна, като погледна, видя, че царят и слугите му идат към него; и Орна излезе, та се поклони на царя с лице до земята. 21 Тогава рече Орна: Защо е дошъл господарят ми, царят, при слугата си? А Давид каза: Да купя гумното от тебе, за да издигна олтар на Господа, за да престане морът сред народа. 22 А Орна каза на Давид: Господарят ми, царят, нека вземе и принесе в жертва каквото му се вижда за добре; ето воловете за всеизгаряне и диканите, и яремите на воловете – за дърва; 23 всичко това, о царю, дава Орна на царя. Орна каза още на царя: Господ, твоят Бог, да има благоволение към тебе. 24 А царят каза на Орна: Не; но непременно ще го купя от тебе за определена цена; защото не ща да принеса на Господа, моя Бог, всеизгаряния, за които не съм похарчил. И тъй, Давид купи гумното; а воловете купи за петдесет сребърни сикли. 25 И там Давид издигна олтар на Господа, и пренесе всеизгаряния и примирителни приноси. И Господ се умилостиви към земята, иморът сред израиляните престана.
© Библейска лига - България

1 Летописи

21

Давид преброява воините си


1 Но Сатана се повдигна против Израил, и подбуди Давид да преброи Израил. 2 И тъй, Давид каза на Йоав и на първенците на воините: Идете, пребройте Израил от Вирсавее до Дан и ми доложете, за да науча броя им. 3 А Йоав рече: Господ дано умножи народа Си стократно повече, отколкото е! Но, господарю мой, царю, те всички не са ли слуги на господаря ми? Защо господарят ми желае това? Защо да навлича вина на Израил? 4 Обаче царската дума надделя над Йоав. И тъй, Йоав тръгна и като мина през цял Израил, се върна в Ерусалим. 5 И Йоав доложи на Давид броя на преброените мъже. И целият Израил беше един милион и сто хиляди мъже, които можеха да теглят меч; а Юда – четиристотин и седемдесет хиляди мъже, които можеха да теглят меч. 6 А между тях той не брои левитите и вениаминците; защото царската дума беше омразна за Йоав.
7 Но това нещо се видя зло пред Бога; затова Той порази Израил. 8 Тогава Давид каза на Бога: Съгреших тежко, като извърших това нещо; но сега отмахни беззаконието на слугата си, защото постъпих много безразсъдно. 9 И Господ говори на Давидовия гледач Гад, казвайки: 10 Иди, кажи на Давид: Така казва Господ: Три неща ти предлагам; избери си едно от тях, за да го извърша над тебе. 11 И тъй, дойде Гад при Давид и му рече: Така казва Господ: 12 Избери си или тригодишен глад, или три месеца да гинеш пред враговете си, като те стига мечът им, или три дни меч Господен, тоест дни на мор по земята, като погубва ангелът Господен по всичките Израилеви предели. Сега виж какъв отговор да върна на Онзи, Който ме прати. 13 И Давид каза на Гад: Намирам се много на тясно; нека обаче да падна в ръката на Господа, защото Неговата милост е твърде голяма; но в ръката на човек да не попадна. 14 И тъй, Господ прати мор върху Израил; и паднаха мъртви седемдесет хиляди мъже от Израил. 15 И Бог прати ангела на смъртта в Ерусалим, за да го погуби; но, като щеше да го погубва, Господ погледна и се разкая за злото, и каза на ангела, който погубваше народа: Стига вече; оттегли ръката си. И ангелът Господен стоеше при гумното на евусеца Орна. 16 И Давид, като вдигна очи, видя, че ангелът Господен стои между земята и небето с гол меч в ръката си, прострян над Ерусалим; тогава Давид и старейшините, облечени във вретища, паднаха по лице. 17 И Давид каза на Бога: Не аз ли заповядах да преброят мъжете? Наистина аз съм, който съгреших и извърших голямо зло; но тези овце какво са сторили? Над мене, Господи Боже, нека бъде ръката Ти и над моя бащин дом, а не над Твоя народ, за да го погуби.
18 Тогава ангелът Господен заповяда на Гад да каже на Давид да отиде да издигне олтар на Господа на гумното на евусеца Орна. 19 И така, Давид отиде според словото, което Гад говори в Господнето име. 20 И като се обърна Орна и видя ангела, четиримата му синове, които бяха с него, се скриха (а Орна вършееше жито.) 21 И като идеше Давид към Орна, Орна погледна и го видя; и излезе от гумното, та се поклони на Давид с лице до земята. 22 Тогава Давид каза на Орна: Дай ми мястото, където е това гумно, за да издигна на него олтар на Господа, та да престане морът сред народа, дай ми го за пълна цена. 23 А Орна каза на Давид: Вземи го и нека направи господарят ми, царят, каквото му се вижда за добре; ето, давам воловете за всеизгаряне, диканите за дърва и житото за принос; всичко давам. 24 А цар Давид каза на Орна: Не; но непременно ще го купя на пълна цена; защото не искам да взема за жертва на Господа това, което е твое, нито ще принеса всеизгаряне, без да платя. 25 И така, Давид даде на Орна за мястото шестотин сикли злато по теглилка. 26 И там Давид издигна олтар на Господа, и принесе всеизгаряния и примирителни приноси, и призова Господа; и Той му отговори от небето с огън паднал върху олтара за всеизгарянето. 27 Тогава Господ заповяда на ангела и той върна меча си в ножницата му.
28 В онова време, когато Давид видя, че Господ го послуша на гумното на евусеца Орна, той принесе жертви там. 29 Защото в онова време Господнята скиния, която Мойсей направи в пустинята, и олтарът за всеизгарянето бяха на високото място в Гаваон. 30 Но Давид не можеше да иде пред скинията да се допита до Бога, понеже се боеше от меча на ангела Господен.
© Библейска лига - България

22

Подготовка за храма


1 Тогава рече Давид: Това е домът на Господа Бога и това – олтарът за всеизгаряне за Израил.
2 И Давид заповяда да съберат чужденците, които бяха в Израилевата земя; и накара каменоделци да изсекат и издялат камъни за построяването на Божия дом. 3 Давид приготви и много желязо за гвоздеи за вратите на портите и за скобите, и повече мед, отколкото можеше да се претегли, 4 и кедрови дървета без брой, защото сидонците и тиряните носеха на Давид много кедрови дървета. 5 Защото Давид си казваше: Понеже синът ми Соломон е млад и нежен, и домът, който ще се построи на Господа, трябва да бъде извънредно великолепен, прочут и славен по всички земи, затова ще направя приготовление за него. И тъй, Давид направи голямо приготовление преди смъртта си.
6 Тогава повика сина си Соломон и му заръча да построи дом за Господа, Израилевия Бог. 7 И Давид каза на Соломон: Сине мой, аз пожелах в сърцето си да построя дом за името на Господа, моя Бог; 8 но Господнето слово дойде до мене и ми се каза: Много кръв си пролял и големи войни си водил; ти няма да построиш дом за името Ми, защото си пролял много кръв на земята пред Мене. 9 Ето, ще ти се роди син, който ще бъде спокоен човек, защото ще го успокоя от всички неприятели около него, защото Соломон ще бъде името му и в неговите дни ще дам мир и тишина на Израил. 10 Той ще построи дом за името Ми. Той ще Ми бъде син и Аз ще му бъда отец; и ще утвърдя престола на царството му над Израил довека. 11 Сега, сине мой, Господ да бъде с тебе; а ти да благоуспееш, че да построиш дома на Господа, твоя Бог, както Той е говорил за тебе. 12 Само да ти даде Господ мъдрост и разум, когато те поставя над Израил, за да пазиш закона на Господа, твоя Бог. 13 Ако внимаваш да изпълняваш повеленията и законите, които Господ заповяда на Мойсей за Израил, тогава ще благоуспяваш. Бъди силен и насърчен, не бой се и не се страхувай. 14 И ето, аз, в смирението си, съм приготвил за Господния дом сто хиляди таланта злато и един милион таланта сребро, а мед и желязо – без тегло, защото е много; приготвил съм и дървета и камъни, към които можеш да прибавяш. 15 А имам и доста много работници – каменоделци, зидари, дърводелци и работници, изкусни във всякакъв вид работа. 16 Златото, среброто, медта и желязото са без брой. Ставай и работи; и Господ да бъде с тебе!
17 Давид заповяда и на всички Израилеви първенци да помагат на сина му Соломон, като каза: 18 Не е ли с вас Господ, вашият Бог? И не даде ли ви спокойствие отвсякъде? Защото предаде в моята ръка жителите на тази земя; и земята се подчини пред Господа и пред Неговия народ. 19 Утвърдете сърцето си и душата си да търсите Господа, вашия Бог; и станете, та постройте светилището на Господа Бога, за да донесете ковчега на Господния завет и святите Божии вещи в дома, който ще се построи за Господнето име.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

30

1 Псалом. Песен при освещението на Давидовия дом.
Ще Те превъзнасям, Господи; защото Ти си ме издигнал
и не си оставил неприятелите ми да тържествуват над мене.
2 Господи, Боже мой, извиках към Тебе
и Ти ме изцели.
3 Господи, извел си от шеол душата ми;
опазил си живота ми измежду онези, които слизат в рова.
4 Пейте на Господа, светии Негови,
и възхвалявайте святото Му име.
5 Защото гневът Му е само за една минута,
а благоволението Му е за цял живот;
вечер може да влезе плач да пренощува,
а на сутринта иде радост.
6 Аз в благоденствието си рекох:
Няма да се поклатя довека.
7 Господи, с благоволението Си Ти беше ме поставил на твърда планина;
но скри лицето Си и смутих се.
8Към Тебе, Господи, извиках
и на Господа се помолих, като казах:
9 Каква полза от кръвта ми, ако сляза в рова?
Пръстта ще Те славослови ли?
Ще възвестява ли истината Ти?
10 Послушай, Господи, и смили се над мене;
Господи, бъди ми помощник.
11 Обърнал си плача ми в ликуване;
съблякъл си ми вретището, и препасал си ме с веселие,
12 за да Ти пее хвала душата ми, и да не млъква.
Господи, Боже мой, довека ще Те хваля.
© Библейска лига - България