План за четене на Библията

Хронологичен / ден 142

Стар Завет

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

108

1 Песен. Давидов псалом.
Непоколебимо е сърцето ми, Боже;
ще пея и ще славословя с душата си.
2 Събуди се, псалтирю и арфо;
сам аз ще се събудя на ранина.
3 Ще Те хваля, Господи, между племената;
ще Те славословя между народите.
4 Защото Твоята милост е по-велика от небесата
и Твоята истина стига до облаците.
5 Възнеси се, Боже, над небесата;
славата Ти нека бъде по цялата земя.
6 За да се избавят Твоите възлюбени,
спаси ни с десницата Си и послушай ни.
7 Бог говори в светилището Си:
А з ще тържествувам;
ще разделя Сихем, ще размеря долината Сокхот;
8 Мой е Галаад, Мой и Манасия,
Ефрем също е защита на главата Ми,
Юда е скиптър Мой;
9 Моав е умивалникът Ми,
на Едом ще хвърля обувката Си,
над Филистимската земя ще владея.
10 Кой ще ме въведе в укрепения град?
Кой ще ме заведе до Едом?
11 Не Ти ли, Боже, Който си ни отхвърлил,
и не излизаш вече, о Боже, с войските ни?
12 Помогни ни в беда,
защото суетна е човешката помощ.
13 Чрез Бога ще вървим юнашки,
защото Той ще стъпче противниците ни.
© Библейска лига - България

109

1 За диригента. Давидов псалом.
Недей мълча, Боже, хвало моя;
2 защото нечестиви уста и уста коварни са се отворили срещу мене,
говорят против мене с лъжлив език;
3 окръжават ме с думи на омраза
и воюват против мене без причина.
4 За отплата на любовта ми те ми станаха противници;
но аз все съм на молитва.
5 И въздадоха ми зло за добро,
и омраза за любовта ми.
6 Господи, постави нечестив човек над него,
и противник нека стои отдясно му.
7 Когато се съди, нека излезе виновен
и молитвата му нека стане грях.
8 Дните му нека бъдат малко;
друг нека вземе чина му.
9 Децата му нека бъдат сираци и жена му вдовица,
10 децата му нека се скитат винаги и станат просяци,
и далеч от разрушените си жилища нека просят хляб.
11 Лихвар нека впримчи целия му имот,
и чужденци нека разграбят труда му.
12 Да няма кой да се смили над него,
нито кой да пожали сирачетата му.
13 Внуците му нека погинат,
в идното поколение нека се изличи името им.
14 Нека се помни пред Господа беззаконието на бащите му,
и грехът на майка му нека не се изличи;
15 нека бъдат винаги пред Господа;
за да заличи спомена им от земята,
16 защото той и не помисли да показва милост,
но преследваше немотния и беден човек,
и съкрушения в сърце, за да ги умъртви.
17 Да! Той обичаше да проклина и проклетията го стигна;
не му беше драго да благославя и благословението се отдалечи от него.
18 Да! Той обличаше проклетията като своя дреха;
и тя се просмука като вода във вътрешностите му,
и като масло в костите му.
19 Нека му стане като дрехата, в която се увива
и като пояса, с който постоянно се опасва.
20 Това нека бъде въздаянието на противниците ми от Господа,
и на онези, които говорят зло против душата ми.
21 А Ти, Боже, Господи, застъпвай се за мене заради името Си;
понеже Твоята милост е блага, избави ме,
22 защото съм сиромах и немотен
и сърцето ми е наранено дълбоко в мене.
23 Преминавам като удължена сянка;
гонят ме като скакалец.
24 Колената ми се клатят от пост;
и снагата ми губи силата си.
25 И аз им станах за укор;
като ме гледат, клатят глава.
26 Помогни ми, Господи, Боже мой,
избави ме според милостта Си,
27 за да познаят, че това е Твоята ръка,
че Ти си сторил това, Господи.
28 Те нека кълнат, а Ти благославяй;
когато въстанат, те ще бъдат посрамени, а Твоят слуга ще се весели.
29 Нека се облекат противниците ми с позор,
и нека се покрият със срама си като с дреха.
30 И аз ще благодаря много на Господа с устата си,
и сред множеството ще Го хваля;
31 защото Той стои отдясно на немотния,
за да го избавя от онези, които съдят душата му.
© Библейска лига - България

110

1 Давидов псалом.
Господ рече на моя Господ:
Седи отдясно Ми,
докато положа враговете Ти за Твое подножие.
2 Господ ще простре от Сион скиптъра на силата Ти;
владей всред враговете Си.
3 В деня, когато събереш силата Си
Твоите люде ще представят себе си доброволно, в свята премяна;
Твоите млади ще дойдат при Тебе като росата из утробата на зората.
4 Господ се закле (и не ще се разкае), като каза:
Ти си свещеник довека според чина Мелхиседеков.
5 Господ, стоящ отдясно Ти,
ще порази царе в деня на гнева Си.
6 Ще извърши съд над народите, ще напълни земята с трупове,
ще смаже главата на неприятелите по широкия свят.
7 Ще пие от потока край пътя;
затова ще вдигне глава високо.
© Библейска лига - България