План за четене на Библията

Хронологичен / ден 144

Стар Завет

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

131

1 Давидова песен на възкачванията.
Господи, сърцето ми не се гордее,
нито се надигат очите ми,
нито се занимавам с неща големи и твърде високи за мене.
2 Наистина аз укротих и успокоих душата си;
като отбито дете при майка си,
така душата ми е в мене като отбито дете.
3 Израилю, надявай се на Господа
отсега и довека.
© Библейска лига - България

138

1 Давидов псалом.
Ще Те славя от все сърце,
ще Ти пея хваления пред боговете,
2 ще Ти се поклоня пред святия Твой храм и ще славя Твоето име за милостта Ти и за верността Ти,
защото си извисил над всичко името Си и словото Си.
3 В деня, когато извиках, Ти ме послуша;
ободри – със сила в душата ми.
4 Ще Те прославят, Господи, всички земни царе,
когато чуят думите на Твоите уста;
5 да, ще възпяват пътищата Господни,
че голяма е славата Господня!
6 Защото, ако и да е възвишен
Господ, пак гледа на смирения;
а високоумния познава отдалеч.
7 Даже ако премина през утеснение,
Ти ще ме съживиш;
ще простреш ръката Си срещу гнева на неприятелите ми;
и десницата Ти ще ме избави.
8 Господ ще извърши това, което е потребно за мене.
Господи, понеже милостта Ти трае довека,
не оставяй делата на Своите ръце.
© Библейска лига - България

139

1 За диригента. Давидов псалом.
Господи, опитал си ме и познал си ме.
2 Ти познаваш сядането ми и ставането ми;
разбираш помислите ми отдалеч,
3 издирваш ходенето ми и лягането ми,
и знаеш всичките ми пътища.
4 Защото, докато думата не е още на езика ми,
ето, Господи, Ти я знаеш цяла.
5 Окръжил си ме отзад и отпред,
и сложил си върху мене ръката Си.
6 Това знание е пречудно за мене;
високо е;
не мога да го стигна.
7 Къде да отида от Твоя Дух?
Или от присъствието Ти, къде да побягна?
8 Ако възляза на небето, Ти си там;
ако си постеля в шеол, и там си Ти.
9 Ако взема крилете на зората
и се заселя в най-далечните краища на морето,
10 и там ще ме води ръката Ти,
и Твоята десница ще ме държи.
11 Ако река: Поне тъмнината ще ме покрие
и светлината около мене щестане на нощ,
12 то и самата тъмнина не укрива нищо от Тебе,
а нощта свети като ден;
за Тебе тъмнината е като светлината.
13 Защото Ти си образувал вътрешностите ми,
обвил си ме в утробата на майка ми.
14 Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен;
чудесни са Твоите дела,
и душата ми добре знае това.
15 Костите ми не са били скрити от Тебе,
когато в тайна съм бил създаван,
и в дълбочините на земята ми се е давала разнообразната ми форма.
16 Твоите очи видяха неоформеното ми тяло;
и в Твоята книга бяха записани
всичките ми определени дни,
докато още не съществуваше ни един от тях.
17 И колко скъпоценни за мене са тия Твои помисли, Боже!
Колко голямо е числото им!
18 Ако бих поискал да ги изброя, те са по-многобройни от пясъка;
събуждам ли се, още съм с Тебе.
19 Непременно ще поразиш нечестивите, Боже;
отдалечете се от мене, мъже кръвопийци.
20 Защото говорят против Тебе нечестиво,
и враговете Ти се повдигат против Тебе заради суета.
21 Не мразя ли, Господи, онези, които мразят Тебе?
И не гнуся ли се от онези, които се надигат против Тебе?
22 С пълна омраза ги мразя,
за неприятели ги имам.
23 Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми;
опитай ме и познай мислите ми;
24 и виж дали има в мене оскърбителен път;
и води ме по вечния път.
© Библейска лига - България

143

1 Давидов псалом.
Господи, послушай молитвата ми, дай ухо на молбите ми;
отговори ми според истината Си и според правдата Си,
2 и не се съди със слугата Си;
защото пред Тебе няма да се оправдае ни един жив човек.
3 Защото неприятелят подгони душата ми,
удари о земята живота ми,
поставил ме е да живея в тъмни места,
както онези, които са отдавна умрели.
4 Затова духът ми изнемогва в мене,
сърцето ми е съвсем усамотено.
5 Спомням си древните дни,
размишлявам за всичките Твои дела,
поучавам се в творенията на ръцете Ти.
6 Простирам ръцете си към Тебе;
душата ми жадува за Тебе като безводна земя. (Села.)
7 Скоро ме послушай, Господи; духът ми чезне;
не скривай лицето Си от мене,
да не би да заприличам на онези, които слизат в рова.
8 Дай ми да чуя раногласа на милостта Ти,
защото на Тебе се уповавам;
дай ми да зная пътя, по който трябва да ходя,
защото към Тебе издигам душата си.
9 Избави ме, Господи, от неприятелите ми;
към Тебе прибягвам, за да ме скриеш.
10 Научи ме да изпълнявам волята Ти, защото Ти си мой Бог;
благият Твой Дух нека ме води в земята на правдата.
11 Господи, съживи ме заради името Си;
според правдата Си изведи душата ми из утеснение.
12 И според милостта Си изтреби неприятелите ми,
и погуби всички, които притесняват душата ми,
защото аз съм Твой слуга.
© Библейска лига - България

144

1 Давидов псалом.
Благословен да бъде Господ, моята канара,
Който учи ръцете ми да воюват,
пръстите ми да се бият,
2 Който ми показва милост,
Който е моята крепост,
високата ми кула, и моят избавител,
щитът мой, и Онзи, на Когото се уповавам,
Който покорява людете ми под мене.
3 Господи, що е човек, та да го познаваш!
Син човешки, та да го забелязваш!
4 Човекът прилича на лъх;
дните му са като сянка, която преминава.
5 Господи, приклони небесата Си и слез,
допри се до планините, и те ще задимят.
6 Блесни със светкавици, за да ги разпръснеш,
хвърли стрелите Си, за да ги поразиш.
7 Простри ръката Си отгоре,
избави ме и извлечи ме от големите води,
от ръката на чужденците,
8 чиито уста говорят суета
и чиято десницав клетва е десница на лъжа.
9 Боже, нова песен ще Ти изпея,
с десетострунен псалтир ще пея хваления на Тебе,
10 Който даваш избавление на царете
и Който спасяваш слугата Си Давид от пагубен меч.
11 Избави ме и изтръгни ме от ръката на чужденците,
чиито уста говорят суета
и чиято десницав клетва е десница на лъжа.
12 Когато нашите синове в младостта си
бъдат като пораснали растения,
и нашите дъщери – като крайъгълни камъни,
издялани за украшение в палати;
13 когато житниците ни бъдат пълни,
доставящи всякакъв вид храна,
и овцете ни се умножават с хиляди
и десетки хиляди по полетата ни;
14 когато воловете ни бъдат добре натоварени;
когато няма нито кражби, нито отвличания,
нито плач по нашите улици.
15 Блажен онзи народ, който е в такова състояние!
Блажен онзи народ, на който Господ е Бог!
© Библейска лига - България

145

1 Давидово хваление. На еврейски, Азбучен псалом.
Ще Те превъзнасям, Боже мой, Царю мой,
и ще благославям Твоето име отвека и довека.
2 Всеки ден ще Те благославям,
и ще хваля Твоето име отвека и довека.
3 Велик е Господ и твърде достохвален,
и величието Му е неизмеримо.
4 Едно поколение ще хвали делата Ти на друго
и ще разказват за Твоето могъщество.
5 Ще размишлявам за славното величие на Твоето достойнство
и за Твоите чудесни дела.
6 И ще говорят за мощта на Твоите страшни дела,
и аз ще разказвам Твоето величие.
7 Ще разгласяват спомена за Твоята голяма благост
и ще възпяват Твоята правда.
8 Милостив и жалостив е Господ,
дълготърпелив и многомилостив.
9 Благ е Господ към всички;
и щедростите Му са върху всичките Му творения.
10 Всичките Твои творения ще Те хвалят, Господи,
и Твоите светии ще Те благославят;
11 ще говорят за славата на царството Ти
и ще разказват за Твоето могъщество,
12 за да знаят човешките чада мощните Му дела
и славното величие на Неговото царство.
13 Твоето царство е вечно царство
и господството Ти трае през всички родове.
14 Господ подкрепя всички падащи
и изправя всички приведени.
15 Очите на всичките гледат към Тебе;
и Ти им даваш храна навреме.
16 Отваряш ръката Си
и удовлетворяваш желанието на всичко живо.
17 Праведен е Господ във всичките Си пътища
и благ във всичките Свои дела.
18 Господ е близо при всички, които Го призовават,
при всички, които с истина Го призовават.
19 Изпълнява желанието на тези, които Му се боят,
чува вика им и ги избавя.
20 Господ пази всички, които Го любят;
а ще изтреби всички нечестиви.
21 Устата ми ще изговарят хваление на Господа;
и всяка плът нека благославя
Неговото свято име отвека и довека.
© Библейска лига - България