План за четене на Библията

Хронологичен / ден 146

Стар Завет

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

111

1 На еврейски, азбучен псалом.
Алилуя. Ще славя Господа от все сърце
в света на праведниците и всред събранието им.
2 Велики са делата Господни,
изследими от всички, които се наслаждават в тях.
3 Славно и великолепно е Неговото дело;
и правдата Му остава довека.
4 Достопаметни направи чудесните Си дела;
благ и милостив е Господ.
5 Даде храна на онези, които се боят от Него;
винаги ще помни завета Си.
6Изяви на людете Си силата на делата Си,
като им даде народите за наследство.
7 Делата на ръцете Му са истина и правосъдие;
всичките Му заповеди са непоколебими;
8 утвърдени са до вечни векове,
като са направени в истина и правота.
9 Той изпрати изкупление на людете Си;
постави завета Си завинаги;
свято е, преподобно е Неговото име.
10 Началото на мъдростта е страх от Господа;
всички, които изпълняват Неговите заповеди, са благоразумни;
Неговата хвала трае довека.
© Библейска лига - България

112

1 На еврейски, азбучен псалом.
Алилуя. Блажен онзи човек, който се бои от Господа,
който много се възхищава от заповедите Му.
2 Потомството му ще бъде силно на земята;
родът на праведните ще бъде благословен.
3 Изобилие и богатство ще има в дома му;
и правдата му ще трае довека.
4 Виделината изгрява в тъмнината за праведните;
Той е благ и милостив, и праведен.
5 Блажен човекът, който показва милост и дава на заем;
ще поддържа делото си в съда.
6 Наистина никога няма да се поклати;
на праведния вечна ще му бъде паметта.
7 От лош слух не ще се бои;
сърцето му е непоколебимо, понеже се уповава на Господа.
8 Утвърдено е сърцето му;
той не ще се бои,
докато накрая види повалянето на неприятелите си.
9 Разпръсна, даде на сиромасите;
правдата му трае довека;
рогът му ще се издигне в почит.
10 Нечестивият ще види това и ще се наскърби,
ще поскърца със зъби и ще се стопи;
желаното от нечестивите ще погине.
© Библейска лига - България

113

1 Алилуя. Хвалете слуги Господни,
хвалете името Господне.
2 Да бъде името Господне благословено
отсега и довека.
3 От изгряването на слънцето до залязването му
името Господне е за хваление.
4 Господ е високо над всичките народи;
Неговата слава е над небесата.
5 Кой е като Господ, нашия Бог,
Който, макар тронът Му и да е във висините,
6 пак се снижава да преглежда небето и земята.
7 Въздига сиромаха от пръстта
и възвишава немотния от бунището,
8 за да го сложи да седне с първенци,
да, с първенците на людете Му.
9 Който настанява в дом бездетната,
и я прави весела майка на деца.
Алилуя.
© Библейска лига - България

114

1 Когато излезе Израил от Египет,
Якововият дом – изсред люде другоезични,
2 Юда стана светилище на Бога,
Израил – Негово владение.
3 Морето видя и побягна;
Йордан се върна назад;
4 планините се разиграха като овни,
хълмите като агнета.
5 Що ти стана, море, та си побягнало?
На тебе, Йордане, та назад се върна?
6 На вас, планини, та се разиграхте като овни?
На вас, хълми – като агнета?
7 Трепери, земьо, от присъствието Господне,
от присъствието на Якововия Бог,
8 Който превърна канарата във водно езеро,
кременливия камък – във воден извор.
© Библейска лига - България

115

1 Не нам, Господи, не нам,
но на Своето име дай слава,
заради милостта Си и заради истината Си.
2 Защо да рекат народите:
къде е сега техният Бог?
3 Нашият Бог е на небето;
прави всичко, което Му е угодно.
4 Техните идоли са сребро и злато,
направа на човешките ръце.
5 Уста имат, но не говорят;
очи имат, но не виждат;
6 уши имат, но не чуват;
ноздри имат, но не миришат;
7 ръце имат, но не пипат;
нозе имат, но не ходят;
нито издават глас от гърлото си.
8 Подобни на тях ще станат онези, които ги правят,
както и всеки, който се уповава на тях.
9 Израиле, уповавай се на Господа;
Той е тяхна помощ и щит.
10 Доме Ааронов, уповавайте се на Господа;
Той е тяхна помощ и щит.
11 Вие, които се боите от Господа, уповавайте се на Господа;
Той е тяхна помощ и щит.
12 Господ си спомни за нас; ще ни благослови;
ще благослови Израилевия дом;
ще благослови Аароновия дом.
13 Ще благослови онези, които се боят от Господа,
и малки и големи.
14 Дано Господ ви умножава повече и повече –
вас и чадата ви.
15 Благословени сте вие от Господа,
Който е сътворил небето и земята.
16Небесата са небеса на Господа;
а земята Той даде на човешките чада.
17 Мъртвите не хвалят Господа,
нито онези, които слизат в мястото на мълчанието;
18 но ние ще благославяме Господа
отсега и довека. Алилуя.
© Библейска лига - България

116

1 Любя Господа, защото послуша Гласа ми и молбите ми;
2 понеже приклони ухото Си към мене,
затова ще Го призовавам, докато съм жив.
3 Връзките на смъртта ме обвиха
и мъките на шеол ме постигнаха;
скръб и беда срещнах.
4 Тогава призовах името Господне и Го помолих:
О, Господи, избави душата ми.
5 Благ е Господ и праведен.
Да! Милостив е нашият Бог.
6 Господ пази простодушните;
в беда бях и Той ме избави.
7 Върни се, душе моя, в успокоението си,
защото Господ постъпи щедро към тебе.
8 Понеже си избавил душата ми от смърт,
очите ми от сълзи и нозете ми от подхлъзване,
9 ще ходя пред Господа в земята на живите.
(по слав. 115)
10 Аз повярвах, затова говорих;
много бях наскърбен.
11 В тревогата си казах:
Всеки човек е измамлив.
12 Какво да въздам на Господа
за всичките Му благодеяния към мене?
13 Ще взема чашата на спасението
и ще призова името Господне;
14 ще изпълня оброците си пред Господа,
да, пред целия Му народ.
15 Скъпоценна е в очите на Господа
смъртта на светиите Му.
16 Ах! Господи, наистина аз съм Твой слуга;
Твой слуга съм, син на Твоята слугиня;
Ти ме освободи от оковите ми.
17 На Тебе ще принеса жертва на хваление
и името Господне ще призова.
18 Ще изпълня оброците си пред Господа,
да, пред целия Му народ,
19 в дворовете на дома Господен,
всред тебе, Ерусалиме. Алилуя.
© Библейска лига - България

117

1 Хвалете Господа, всички народи;
славословете Го, всички племена;
2 защото милостта Му към нас е голяма
и истината Господня трае довека. Алилуя.
© Библейска лига - България

118

1 Славете Господа, защото е благ,
защото Неговата милост трае довека.
2 Нека каже сега Израил,
че Неговата милост трае довека.
3 Нека каже сега Аароновият дом,
че Неговата милост трае довека.
4 Нека кажат сега онези, които се боят от Господа,
че Неговата милост трае довека.
5 В притеснението си призовах Господа;
Господ ме послуша и ме постави на широко място.
6 Господ е откъм мене; няма да се убоя;
какво може да ми стори човек?
7 Господ е откъм мене между помощниците ми;
затова ще видя повалянето на онези които ме мразят.
8 По-добре да се надява някой на Господа,
а не да се уповава на човека.
9 По-добре да се надява някой на Господа,
а не да се уповава на князе.
10 Всичките народи ме обиколиха;
но в името Господне ще ги отсека.
11 Обиколиха ме,
да, обиколиха ме;
но в името Господне ще ги отсека.
12 Обиколиха ме като пчели, но угаснаха като огън от тръни;
защото в името Господне ще ги отсека.
13 Ти, враже, ме тласна силно, за да падна;
но Господ ми помогна.
14 Сила моя и песен моя е Господ,
и Той ми стана избавител.
15 Глас на радост и на избавление се чува в шатрите на праведните;
десницата Господня върши храбри дела.
16 Десницата Господня се издигна;
десницата Господня върши храбри дела.
17 Аз няма да умра, но ще живея
и ще разказвам за делата Господни.
18 Строго ме наказа Господ,
но на смърт не ме предаде.
19 Отворете ми портите на правдата;
ще вляза в тях и ще прославя Господа.
20 Това са Господните порти,
в които ще влязат праведните.
21 Ще Те славословя, защото си ме послушал
и станал си ми избавител.
22 Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
стана глава на ъгъла.
23 От Господа е това
и чудно е в нашите очи.
24 Този е денят, който Господ е сътворил;
нека се радваме и се развеселим в Него.
25 О, Господи, избави, молим се!
О, Господи, молим се, изпрати благоденствие!
26 Благословен, който иде в Господнето име!
Благославяме ви от дома Господен.
27 Господ е Бог, Който ни показа светлина;
приведете до роговете на олтара
вързаната с въжета жертва.
28 Ти си Бог мой и ще Те славя;
Боже мой, ще Те възвишавам.
29 Славете Господа, защото е благ,
защото Неговата милост трае довека.
© Библейска лига - България