План за четене на Библията

Хронологичен / ден 155

Стар Завет

Притчи

10

1 Мъдър син радва бащата;
а безумен син е тъга за майка си.
2 Съкровища, придобити с неправда, не ползват;
а правдата избавя от смърт.
3 Господ не ще остави да гладува душата на праведния;
но отхвърля злобното желание на нечестивите.
4 Ленивата ръка докарва сиромашия,
а трудолюбивата ръка обогатява.
5 Който събира лятно време, той е разумен син;
а който спи в жетва, той е син, който докарва срам.
6 Благословения почиват върху главата на праведния;
а насилие покрива устата на нечестивия.
7 Споменът за праведния е благословен;
а името на нечестивите ще изгние.
8 Мъдрият по сърце ще приеме заповеди;
а бъбривият безумец ще бъде повален.
9 Който ходи непорочно, ходи безопасно;
а който изкривява пътищата си ще бъде открит.
10 Който намигва с око, докарва скръб;
а бъбривият безумец ще бъде повален.
11 Устата на праведния са извор на живот;
а насилие покрива устата на нечестивия.
12 Омразата повдига раздори;
а любовта покрива всички грешки.
13 В устните на разумния има мъдрост;
а тояга е за гърба на безумния.
14 Мъдрите запазват знанието;
а устата на безумния са близка гибел.
15 Имотът на богатия е неговият укрепен град;
а сиромашията за немотните е съсипия.
16 Трудът на праведния води към живот,
а печалбата на нечестивия – към грях.
17Който пази поука е в пътя към живот;
а който пренебрегва изобличение, се заблуждава.
18 Който тайно мрази, има лъжливи устни;
и който разгласява клевета, е безумен.
19 В многото говорене грехът е неизбежен;
но който въздържа устата си, е разумен.
20 Езикът на праведния е отбрано сребро;
а сърцето на нечестивите струва малко.
21 Устните на праведния хранят мнозина;
а безумните умират от липса на разум.
22 Благословението Господне обогатява;
и Той не му прибавя скръб.
23 Злосторството е като забавление за безумния,
а разумният се наслаждава на мъдростта.
24 Това, от което се страхува нечестивият, ще го постигне;
а желанието на праведните ще се изпълни.
25 Когато мине вихрушката, нечестивият не съществува вече;
а праведният има вечна основа.
26 Каквото е оцетът за зъбите и димът за очите,
такова е ленивият за онези, които го пращат.
27 Страхът от Господа придава дни;
а годините на нечестивите се съкращават.
28 Надеждата на праведните е радост;
а очакваното от нечестивите ще погине.
29 Пътят Господен е крепост за непорочния,
а разруха ще сполети онези, които вършат беззаконие.
30 Праведният никога няма да се поклати;
а нечестивите няма да населят земята.
31 От устата на праведния блика мъдрост;
а лъжливият език ще бъде отрязан.
32 Устните на праведния знаят да говорят благоприятното;
а устата на нечестивите – извратеното.
© Библейска лига - България

11

1 Неточни теглилки са мерзост пред Господа;
а прави грамове са угодни на Него.
2 Дойде ли гордост, идва и срам;
а със смирението идва мъдростта.
3 Незлобието на справедливите ще ги ръководи;
а лукавството на коварните ще ги погуби.
4 В ден на гняв богатството не е от полза,
а праведността избавя от смърт.
5 Праведността на непорочния ще оправя пътя му,
а нечестивият ще падне чрез своето нечестие.
6 Праведността на справедливите ще ги избави,
а коварните ще се хванат в злобата си.
7 Когато умира нечестивият, неговата надежда загива;
и надеждата на беззаконниците загива.
8 Праведният се отървава от беда
а вместо него изпада в нея нечестивият.
9 Лицемерът погубва с уста ближния си;
а праведните чрез знание ще се избавят.
10 Когато благоденстват праведните, градът се весели;
и когато погиват нечестивите, има радостни възгласи.
11 Чрез благословението върху праведните градът се въздига,
а чрез устата на нечестивите се съсипва.
12 Лишеният от мъдрост презира ближния си,
а благоразумният човек мълчи.
13 Одумникът разкрива тайните;
а верният по дух таи работата.
14 Където няма мъдро ръководене, народът пропада;
а при многото съветници има безопасност.
15 Който поръчителства за чужденец, зле ще пострада;
а който мрази поръчителство е в безопасност.
16 Добросърдечната жена печели почит,
а насилниците печелят богатство.
17 Милостивият човек прави добро на себе си;
а жестокият разрушава своето тяло.
18 Нечестивият придобива измамлива печалба,
а който сее правда, жъне сигурна награда.
19 Който е утвърден в правдата, достига живот;
а който се стреми към злото върви към своята смърт.
20 Развратените в сърце са мерзост пред Господа,
а непорочните в пътя си са угодни Нему.
21 Може да се обзаложиш, че нечестивият няма да остане ненаказан,
а потомството на праведните ще се избави.
22 Каквото е златна обеца на зурлата на свиня,
такова е красива жена, която е без разсъдък.
23 Желаното от праведните е само добро,
а очакваното от нечестивите е гняв.
24 Един пръска щедро и още му се прибавя,
а друг се скъпи без мяра, и пак стига до немотия.
25 Благотворителната душа ще се угои;
и който пои, сам ще бъде напоен.
26 Който задържа жито, народът го проклина;
а който го продава, благословение увенчава главата му.
27 Който усърдно търси доброто, намира благоволение;
а който търси злото, то ще дойде върху него.
28 Който се уповава на богатството си, ще падне,
а праведните ще цъфтят като зелен лист.
29 Който смущава собствения си дом, ще наследи вятъра;
а безумниятще бъде слуга на мъдрия по сърце.
30 Плодът на праведния е дърво на живот;
и който придобива души е мъдър.
31 Ето, на праведния се въздава на земята,
колко повече на нечестивия и грешния!
© Библейска лига - България

12

1Който обича поука обича знание,
а който мрази изобличение, е невеж.
2 Добрият човек намира благоволение пред Господа,
а коварния Той ще осъди.
3 Човек няма да се утвърди чрез беззаконие,
а коренът на праведните не ще се поклати.
4 Добродетелната жена е венец на мъжа си,
а онази, която докарва срам, е като гнилота в костите му.
5 Мислите на праведния са справедливи,
а кроежите на нечестивите са коварство.
6 Думите на нечестивите са засада за кръвопролитие,
а устата на праведните ги избавят.
7 Нечестивите биват отхвърлени и ги няма,
а домът на праведните стои твърдо.
8 Човек бива похвален според разума си;
а опакият в сърце ще бъде презиран.
9 По-щастлив е скромният, който слугува на себе си,
от онзи, който се големее и няма хляб.
10 Праведният се грижи за живота на добитъка си,
а сърцата на нечестивите са немилостиви.
11 Който обработва земята си, ще се насити с хляб,
а който следва суетни неща, е без разум.
12 Нечестивият търси плячка, каквато вземат злите,
а коренът на праведния дава плод.
13 Нечестивият пада в капана на греховните си устни;
а праведният ще се отърве от затруднение.
14 От плода на устата си човек се насища с добрини
и според делата на ръцете на човека му се въздава.
15 Пътят на безумния е прав в неговите очи,
а който е мъдър, слуша съвети.
16 Безумният показва явно досадата си,
а благоразумният скрива оскърблението.
17 Който диша истина, възвестява правда,
а лъжесвидетелят – измама.
18 Намират се такива, чието несмислено говорене пронизва като нож,
а езикът на мъдрите докарва здраве.
19 Устните, които говорят истина, ще се утвърдят завинаги,
а лъжливият език ще трае за минута.
20 Измама има в сърцето на онези, които кроят зло,
а радост имат тези, които съветват за мир.
21 Никакво зло няма да се случи на праведния,
а нечестивите ще се изпълнят със злини.
22 Лъжливите устни са мерзост пред Господа,
а онези, които постъпват вярно, са благоугодни Нему.
23 Благоразумният човек таи знанието си,
а сърцето на безумните изказва глупостта си.
24 Ръката на трудолюбивите ще властва,
а ленивите ще бъдат под ангария.
25 Теготата смирява човешкото сърце,
а благата дума го развеселява.
26 Праведният посочва път на ближния си,
а пътят на нечестивите ги въвежда в заблуждение.
27Ленивият не пече лова си,
а трудолюбивият цени имота си.
28 В пътя на праведността има живот
и в пътеката ѝ няма смърт.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи