План за четене на Библията

Хронологичен / ден 160

Стар Завет

3 Царе

5

Подготовка за строителство на храма


1 А тирският цар Хирам, като чу, че помазали Соломон за цар вместо баща му, прати слугите си до него; защото Хирам бе всякога приятел на Давид. 2 И Соломон прати да кажат на Хирам: 3 Ти знаеш, че баща ми Давид не можа да построи дом за името на Господа, своя Бог, по причина на боевете, които го окръжаваха отвсякъде, докато Господ не положи неприятелите му под стъпалата на нозете му. 4 Но сега Господ, моят Бог, ми даде спокойствие навред; няма противник нито злополука. 5 И ето, аз възнамерявам да построя дом за името на Господа, моя Бог, както Господ говорѝ на баща ми, Давид, като рече: Синът ти, когото ще поставя вместо тебе на престола ти, той ще построи дом за името Ми. 6 Сега заповядай да ми насекат кедри от Ливан; моите слуги ще бъдат с твоите слуги; и ще ти дам заплата за слугите ти каквато определиш; защото ти знаеш, че между нас няма човек, който знае да сече дървета толкова изкусно, колкото сидонците. 7 Тогава Хирам, като чу Соломоновите думи, много се зарадва и рече: Благословен да бъде днес Господ, който даде на Давид мъдър син да царува над този велик народ. 8 И Хирам прати до Соломон да кажат: Чух известието, което ти ми прати; аз ще сторя всичко, което искаш за кедровите дървета и за елховите дървета. 9 Моите слуги ще ги снемат от Ливан до морето; и аз ще ги превозя по море на салове до мястото, което би ми посочил, и там да се развържат, и ти да ги прибереш. А ти ще снабдяваш с храна моя дом според желанието ми. 10 И тъй, Хирам даваше на Соломон кедрови дървета и елхови дървета колкото той искаше. 11 А Соломон даде на Хирам двадесет хиляди кора пшеница за храна на дома му и двадесет кора първоток дървено масло; така даваше Соломон на Хирам всяка година. 12 И Господ даде на Соломон мъдрост, както му беше обещал; и имаше мир между Хирам и Соломон, и те двамата сключиха съюз помежду си.
13 И цар Соломон събра набор от цял Израил и събраните мъже бяха тридесет хиляди души. 14 И ги изпращаше в Ливан на смени, по десет хиляди души на месец; един месец бяха в Ливан и два месеца – по домовете си; а начело на набора беше Адонирам. 15 Соломон имаше и седемдесет хиляди носачи и осемдесет хиляди каменоделци в планините 16 освен три хиляди и триста Соломонови настойници, които надзираваха людете, които работеха тази работа. 17 И по царска заповед докараха големи камъни, камъни с голяма стойност, за да положат основите на дома с дялани камъни. 18 И Соломоновите зидари, и Хирамовите зидари, и гевалците ги издялаха, и приготвиха дърветата и камъните, за да построят дома.
© Библейска лига - България

6

Соломон изгражда храма


1 В четиристотин и осемдесетата година от изхода на израиляните от Египетската земя, в четвъртата година от царуването си над Израил, в месец зив, който е вторият месец, Соломон започна да строи Господния дом. 2 И дължината на дома, който цар Соломон построи за Господа, беше шестдесет лакти, широчината му – дванадесет, а височината му – тридесет лакти. 3 А предхрамието, откъм лицето на храма, беше двадесет лакти дълго, според широчината на храма, и десет лакти широко пред храма. 4 И направи за храма решетести неподвижни прозорци. 5 И пристрои етажи околовръст до стената на дома, около стените на храма и на светилището; направи наоколо градеж със странични стаи. 6 На долния етаж широчината бе пет лакти, на средния – шест лакти, а на третия – седем лакти; защото на външната страна на стената на храма той направи стеснение наоколо, за да не влизат гредите в стените на храма. 7 И като се строеше храмът, иззида се с камъни, приготвени на кариерата; така че нито чук, нито топор, нито каквото и да е желязно сечиво не се чу в храма, като се строеше. 8 Вратата за средните странични стаи беше в дясната страна на храма; и чрез витлообразна стълба се изкачваха до средния етаж, и от средния – до третия. 9 Така построи храма и го завърши; и покри храма с кедрови греди и дъски. 10 Пристрои етажите, по пет лакти високи, до целия храм; и те се държаха за храма чрез кедрови греди.
11 Тогава Господнето слово дойде до Соломон: 12 Относно този храм, който строиш, казвам ти: Ако ходиш според повеленията Ми, изпълняваш законите Ми и пазиш всичките Ми заповеди да ходиш в тях, тогава Аз ще утвърдя с тебе словото, което говорих на баща ти, Давид; 13 и ще обитавам сред израиляните, и няма да оставя Моя народ Израил.
14 Така Соломон построи храма и го завърши. 15 И облече стените на храма отвътре с кедрови дъски; облече отвътре стените с дърво от пода на храма до покрива, а пода на храма покри с елхови дъски. 16 Още в по-вътрешната част на храма облече едно място от дванадесет лакти с кедрови дъски от пода до върха на стените; облече го отвътре за светилище, за Светая Светих. 17 А храмът, тоест, предхрамието, бе четиридесет лакти дълго. 18 И по кедровите дървета вътре в храма, бяха изрязани пъпки и цъфнали цветове; всичко бе кедрово; камък не се виждаше. 19 Той приготви светилище във вътрешната част на храма, за да положи там ковчега на Господния завет. 20 Отвътре светилището беше двадесет лакти дълго, двадесет лакти широко и двадесет лакти високо; и го обкова с чисто злато, обкова и кедровия олтар. 21 Така Соломон обкова храма отвътре с чисто злато; и прокара завесата на златни верижки пред светилището, и я покри със злато. 22 Обкова със злато целия храм докрай; обкова със злато и целия олтар, който бе при светилището. 23 И в светилището направи два херувима от маслинено дърво, по десет лакти високи. 24 Едното крило на единия херувим беше пет лакти дълго, а другото крило на единия херувим – пет лакти; от края на едното му крило до края на другото му крило имаше десет лакти. 25 Така и другият херувим имаше десет лакти между краищата на крилата си; защото двата херувима имаха една мярка и една направа. 26 Височината на единия херувим беше десет лакти, така – и на другия херувим. 27 И той положи херувимите в средата на вътрешното място на храма; и крилата на херувимите бяха разперени, така че крилото на единия досягаше едната стена и крилото на другия херувим досягаше другата стена; и крилата им се допираха едно с друго в средата на храма. 28 И обкова херувимите със злато. 29 А по всички стени на храма наоколо изряза образи на херувими и палми, и цъфнали цветове, отвътре и отвън. 30 Също и пода на храма обкова със злато – отвътре и отвън. 31 За входа в светилището направи врата от маслинено дърво; и горният праг със стълбовете на вратата бяха една пета от дължината на стената. 32 И двете крила на вратата бяха от маслинено дърво; и по тях Соломон изряза херувими и палми, и цъфнали цветове, и ги обкова със злато, като разстла златото върху херувимите и върху палмите. 33 Така и за храмовата врата направи вратни стълбове от маслинено дърво, ограждайки отверстие, широко една четвърт от дължината на стената, 34 и две врати от елхово дърво; двете крила на едната врата се сгъваха и двете крила на другата врата се сгъваха. 35 И изряза на тях херувими и палми, и цъфнали цветове; и ги покри със злато, наложено върху изрязаното. 36 Съгради вътрешния двор с три реда дялани камъни и с един ред кедрови греди. 37 През четвъртата година, в месец зив, се положиха основите на Господния дом; 38 и през единадесетата година, в месец вул, който е осмият месец, храмът се завърши с всичките си части и напълно по плана си. Така за седем години той го построи.
© Библейска лига - България

2 Летописи

2

Подготовка за строежа на храма


1 Тогава Соломон реши да построи дом за Господнето име и царски дом. 2 И Соломон изброи седемдесет хиляди мъже за носачи и осемдесет хиляди за каменоделци в планините, и три хиляди и шестотин за надзиратели над тях. 3 Тогава Соломон прати до тирския цар Хирам да кажат: Каквото си сторил на баща ми Давид, на когото си пратил кедри, за да си построи дом, в който да живее, стори така и на мене. 4 Ето, аз строя дом за името на Господа, моя Бог, за да го посветя на Него, за да се принасят пред Него благоуханен тамян и постоянните присъствени хлябове, и утринните и вечерните всеизгаряния, в съботите, на новолунията и в празниците на Господа, нашия Бог; това е неизменната наредба в Израил. 5 А домът, който строя, е голям, защото нашият Бог е по-велик от всички богове. 6 Но кой може да Му построи дом, когато небето и небето на небесата не са достатъчни, за да Го поберат? И кой съм аз, че да Му построя дом, освен само за да кадя пред Него? 7 Затова ми прати сега човек, изкусен да работи злато и сребро, мед и желязо, морава, червена, и синя прежда и който разбира от резбарство, и да работи в Юда и в Ерусалим с моите изкусни майстори, за които баща ми Давид е промислил. 8 Изпрати ми и кедрово дърво, кипарисово и алгумово дърво от Ливан; защото зная, че твоите слуги умеят да секат дървета в Ливан; и ето, моите слуги ще бъдат с твоите слуги, 9 за да ми приготвят много дърво; защото домът, който строя, ще бъде голям и чудесен. 10 И ето, ще дам на твоите слуги, дървосекачите, двадесет хиляди кора чукано жито, двадесет хиляди кора ечемик, двадесет хиляди бата вино и двадесет хиляди бата дървено масло. 11 Тогава тирският цар Хирам отговори с писмо, което прати на Соломон: Понеже Господ люби народа Си, затова те е поставил цар над него. 12 Рече още Хирам: Благословен да бъде Господ, Израилевият Бог, Създател на небето и на земята, Който даде на цар Давид мъдър син, надарен с остроумие и разум, който да построи дом на Господа и царска къща. 13 Сега ти пращам човек изкусен и разумен, майстора си Хирам, 14 син на една жена от Дановите дъщери и на баща тирянин, изкусен да изработва злато и сребро, мед и желязо, камъни и дърво, морава, синя и червена прежда, и висон, също да прави всякакви резби и да изработва всякакъв модел, какъвто му се даде. Той ще работи заедно с твоите изкусни майстори и с изкусните майстори на господаря ми, твоя баща Давид. 15 Сега нека господарят ми изпрати на слугите си житото и ечемика, дървеното масло и виното, които е обещал; 16 а ние ще насечем дървета от Ливан, колкото ти са потребни и ще ти ги докараме на салове по море до Йопия, а ти ще ги превозиш в Ерусалим.
17 И Соломон преброи всички чужденци, които бяха в Израилевата земя след преброяването, с което баща му Давид ги бе преброил; и се оказаха сто петдесет и три хиляди и шестотин души. 18 И от тях назначи седемдесет хиляди за носачи и осемдесет хиляди за каменоделци в планините, и три хиляди и шестотин за надзиратели – да ръководят работата на строителите.
© Библейска лига - България

3

Соломон строи храма


1 Тогава Соломон започна да строи Господния дом в Ерусалим на хълма Мория, където се яви Господ на баща му Давид; на мястото, което Давид беше приготвил на гумното на евусеца Орна. 2 Той започна да строи на втория ден от втория месец на четвъртата година от възцаряването си. 3 А основата, която Соломон положи, за да построи Божия дом, имаше тези мерки: дължината в лакти според старата мярка бе шестдесет лакти и широчината – двадесет лакти. 4 А притворът, който бе пред лицето на дома, имаше дължина според широчината на дома, двадесет лакти, а височината – сто и двадесет; и го обкова вътре с чисто злато. 5 И облече светилището с кипарисово дърво, което обкова с чисто злато, и извая по него палми и верижки. 6 И украси дома със скъпоценни камъни за красота; а златото бе от Фаруим. 7 Обкова още със злато дома, гредите, вратите, стълбовете и стените му; и извая херувими по стените. 8 И направи Светая светих на дома с дължина, според широчината на дома, двадесет лакти, и с широчина – двадесет лакти; и го обкова с шестотин таланта чисто злато. 9 А теглото на гвоздеите беше петдесет сикли злато. Обкова и горните стаи със злато. 10 И в Светая светих на дома извая два херувима и ги обкова със злато. 11 А крилата на херувимите имаха, заедно, дължина двадесет лакти; едното крило на единия херувим беше пет лакти и допираше стената на дома; и другото крило беше пет лакти и допираше крилото на другия херувим. 12 И едното крило на другия херувим беше пет лакти и допираше стената на дома; и другото крило беше пет лакти и допираше крилото на другия херувим. 13 Крилата на тези херувими се простираха на двадесет лакти; и те стояха на нозете си, и лицата им гледаха навътре. 14 И направи завесата от синя, морава и червена прежда, и висон, и изработи по нея херувими. 15 Направи пред дома и два стълба тридесет и пет лакти високи, с капител на върха на всеки от тях пет лакти висок. 16 Направи и верижки, както в светилището, и ги сложи на върховете на стълбовете; и направи сто нара, които окачи на верижките. 17 И изправи стълбовете пред храма: единия отдясно, а другия отляво; и нарече онзи, който беше отдясно, Яхин, а онзи, който беше отляво Воаз.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи