План за четене на Библията

Хронологичен / ден 161

Стар Завет

3 Царе

7

Соломон изгражда своя дом


1 А Соломон строи своя дом тринадесет години, докато свърши целия си дом. 2 Защото построи Дома на Ливанския лес дълъг сто лакти, широк – петдесет лакти и висок – тридесет лакти, върху четири реда кедрови стълбове, с кедрови греди върху стълбовете. 3 И той беше покрит с кедър отгоре над гредите, които се подпираха на четиридесет и петте стълба, по петнадесет на един ред. 4 И имаше три реда прозорци, прозорец срещу прозорец на трите етажа. 5 И всички врати и вратни стълбове бяха четириъгълни, и прозорец срещу прозорец на трите етажа. 6 Направи и колонната зала, на която дължината беше петнадесет лакти, а широчината – тридесет лакти; и пред нея преддверие, стълбове и навес пред тях. 7 Направи още престолната зала, където щеше да съди, тоест Съдебната зала; и я покри с кедър от пода до тавана. 8 А домът, в който бяха покоите му, бе построен в друг двор по-навътре от колонната зала и имаше същата направа. И подобен на тази зала, Соломон съгради дом и за Фараоновата дъщеря, която бе взел за жена. 9 Всички тези постройки отвън до големия двор, от основите до стрехите бяха от скъпи камъни, дялани по мярка, претрити отвън и отвътре с трион. 10 Също и основата бе от скъпи камъни, големи камъни, камъни от десет лакти и камъни от осем лакти. 11 И отгоре имаше скъпи камъни, камъни, дялани по мярка, и кедрови греди. 12 Също и около големия двор имаше три реда дялани камъни и един ред кедрови греди, подобно на вътрешния двор на Господния дом с предхрамието.

Обзавеждане на храма


13 А цар Соломон бе пратил да доведат Хирам от Тир. 14 Той бе син на една вдовица от Нефталимовото племе, а баща му беше тирянин, който работеше мед; и Хирам бе твърде изкусен, мъдър и вещ да изработва всякакви медни изделия. И така, той дойде при цар Соломон, и му изработи всичката медникарска работа. 15 Изля двата медни стълба, всеки стълб осемнадесет лакти висок; и окръжността на всеки стълб се измерваше с връв от дванадесет лакти. 16 И направи от лята мед два капитела, за да ги сложи върху стълбовете; височината на единия капител беше пет лакти и височината на другия капител – пет лакти. 17 Направи още мрежи от плетена изработка и венцеобразни верижки за капителите, върху стълбовете, седем за единия капител и седем – за другия капител. 18 Така направи стълбовете и два реда нарове около мрежата, за да покрие капителите, които бяха върху стълбовете; същото направи и за другия капител. 19 И капителите, които бяха върху стълбовете в преддверието, бяха изработени във вид на кремове, високи четири лакти. 20 И капителите на двата стълба над изпъкналата част, която бе при мрежата, имаха двеста нарове, наредени наоколо върху всеки капител. 21 И изправи стълбовете в предхрамието; и като изправи десния стълб, го нарече Яхин; а като изправи левия стълб, го нарече Воаз. 22 И на върховете на стълбовете имаше изработени кремове. Така се свърши направата на стълбовете. 23 Направи още и отлято море, десет лакти широко, съвсем кръгло и пет лакти високо; и връв от тридесет лакти го обхващаше околовръст. 24 По краищата му имаше околовръст цветни пъпки, по десет на лакът; те обикаляха морето в два реда, излети в едно цяло с него. 25 И морето стоеше на дванадесет вола; три, гледащи към север, три, гледащи към запад, три, гледащи към юг и три, гледащи към изток; морето стоеше върху тях; и задните части на всичките бяха обърнати навътре. 26 Дебело беше една длан, и беше направено като чаша, във вид на кремов цвят, и побираше две хиляди бата вода. 27 Направи още и десет медни подножия, всяко подножие четири лакти дълго, четири лакти широко и три лакти високо. 28 А ето каква беше направата на подножията: имаха странични плочи и страничните плочи бяха между стълбчетата. 29 А върху страничните плочи, които бяха между стълбчетата, имаше лъвове, волове и херувими; и над стълбчетата беше подпорката; а под лъвовете и воловете имаше висящи ресни. 30 Всяко подножие имаше по четири медни колела с медни оси. Четирите му крака имаха рамена; рамената, които бяха лети, се намираха под умивалника – с по един венец от всяка страна. 31 Отверстието на подножието, отвътре капитела и нагоре, беше един лакът, а отверстието му беше кръгло, закрепено върху подпорката, един лакът и половина; също и по отверстието му имаше ваяния; а страничните плочи бяха четвъртити, а не кръгли. 32 Под страничните плочи имаше четири колела; и осите на колелата се съединяваха с подножието; а височината на всяко колело бе лакът и половина. 33 Направата на колелата бе като направата на колеснично колело; осите им, наплатите им, спиците им и главините им – всички бяха лети. 34 При четирите ъгъла на всяко подножие имаше четири рамена и рамената бяха част от самото подножие. 35 На върха на подножието имаше кръгла препаска, половин лакът висока; а отверстието и страничните плочи на върха на подножието съставляваха едно цяло с него. 36 И по плочите на отверстието му и по страничните му плочи Хирам издълба херувими, лъвове и палми, съразмерно големината на всяко, с ресни наоколо. 37 Така направи десетте подножия, които имаха всички еднаква направа, еднаква мярка и еднакъв вид. 38 Направи още десет медни умивалника; всеки умивалник побираше четиридесет бата вода; всеки умивалник беше четири лакти широк; и върху всяко от десетте подножия се постави по един умивалник. 39 И постави подножията, пет от дясната страна на храма и пет от лявата страна на храма; а морето постави от дясната страна на храма, на югоизточния ъгъл. 40 Хирам направи и умивалниците, лопатите и легените.
Така Хирам свърши цялата работа, която вършеше на цар Соломон за Господния дом: 41 двата стълба; изпъкналата част на капителите, които бяха върху двата стълба; двете мрежи, които да покриват двете изпъкналости на капителите, които бяха върху стълбовете; 42 четиристотинте нара за двете мрежи – два реда нарове за всяка мрежа, които да покриват двете изпъкналости на капителите, които бяха върху стълбовете; 43 десетте подножия и десетте умивалници върху подножията; 44 морето и дванадесетте вола под морето; 45 котлите, лопатите и легените – всички тези вещи, които Хирам направи на цар Соломон за Господния дом, бяха от лъскава мед. 46 В Йорданската долина царят ги изля, в глинената земя между Сокхот и Царетан. 47 И Соломон остави всички тези вещи непретеглени, защото бяха твърде много; теглото на медта не можеше да се пресметне.
48 И Соломон направи всички принадлежности, които бяха за Господния дом: златния олтар; златната трапеза, на която се полагаха присъствените хлябове; 49 светилниците, пет отдясно и пет отляво пред светилището – от чисто злато; с цветята, светилата и клещите от злато; 50 чашите, щипците, легените, тамянниците и кадилниците – от чисто злато; и резетата от злато за вратата на най-вътрешното място, тоест Светая Светих, и за вратата на храма.
51Така се свърши всичката работа, която цар Соломон направи за Господния дом. И Соломон внесе нещата, посветени от баща му Давид – среброто, златото и вещите – и ги положи в съкровищниците на Господния дом.
© Библейска лига - България

2 Летописи

4

Обзавеждането на храма


1 При това направи меден олтар с дължина двадесет лакти, широчина двадесет лакти и височина десет лакти. 2 Направи още излятото море с устие десет лакти, кръгло наоколо, с височина пет лакти; и връв от тридесет лакти го измерваше околовръст. 3 И под устието му имаше образи на волове, които го обикаляха, по десет на един лакът; те обикаляха морето; воловете бяха на два реда, изляти в едно цяло с него. 4 То стоеше на дванадесет вола: три гледаха на север, три гледаха на запад, три гледаха на юг и три гледаха на изток, а морето стоеше върху тях; и задните им части бяха навътре. 5 Дебелината му беше една длан; а устието му беше направено като устие на чаша, във вид на кремов цвят; и побираше, когато бе пълно, три хиляди бата вода. 6 Направи още десет умивалници, от които сложи пет отдясно и пет отляво на дома, за да мият в тях; там миеха това, което беше за всеизгаряне; морето обаче бе, за да се мият в него свещениците. 7 Направи и десетте златни светилника, според наставлението за тях, и ги сложи в храма – пет отдясно и пет отляво. 8 И направи десет трапези, които сложи в храма – пет отдясно и пет отляво. Направи и сто златни легена. 9 При това направи двора за свещениците и големия двор, и порти за двора, и покри вратите им с мед. 10 И постави морето от дясната страна на дома, на югоизток. 11 Хирам направи котлите, лопатите и легените.
Така Хирам свърши работата, която трябваше да извърши за цар Соломон в Божия дом: 12 двата стълба; изпъкналите части; двата капитела, които бяха на върха на стълбовете; двете мрежи за покриване двете изпъкнали части на капителите, които бяха на върховете на стълбовете; 13 четиристотинте нарове за двете мрежи – два реда нарове за всяка мрежа – за да покриват двете изпъкнали части на капителите, които бяха върху стълбовете. 14 Направи също подножията; направи и умивалниците върху подножията; 15 и едното море с дванадесетте вола под него. 16 Също и котлите, лопатите, вилиците и всичките им прибори майстор Хирам направи на цар Соломон за Господния дом от лъскава мед. 17 На Йорданското поле царят ги изля, в глинената земя между Сокхот и Середат. 18 Така Соломон направи всички тези вещи толкова много, че теглото на медта не можеше да се пресметне.
19 Соломон също направи всички вещи, които бяха за Божия дом: и златния олтар, и трапезите, на които се полагаха присъствените хлябове, 20 и светилниците със светилата им от чисто злато, за да говорят пред светилището според наредбата, 21 и цветята, светилата и клещите – от злато и от чисто злато; 22 и щипците, легените, тамянниците и кадилниците – от чисто злато. А входът на дома, вътрешните му врати към Светая светих и вратите на дома, тоест на храма, бяха от злато.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи