План за четене на Библията

Хронологичен / ден 164

Стар Завет

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

146

1 Алилуя! Хвали Господа, душе моя.
2 Ще хваля Господа, докато съм жив,
ще пея хваление на моя Бог, докато съществувам.
3 Не се уповавайте на князе,
нито на човешки син, от когото няма помощ.
4 Излиза ли диханието му, той се връща в земята си;
в тоя същия ден загиват намеренията му.
5 Блажен онзи, чийто помощник е Якововият Бог,
чиято надежда е у Господа, неговия Бог,
6 Който сътвори небето и земята,
морето и всичко, що е в тях,
Който пази вярност довека;
7 Който извършва правосъдие за угнетените,
Който дава храна на гладните.
Господ развързва вързаните.
8 Господ отваряочите на слепите;
Господ изправя превитите;
Господ люби праведните.
9 Господ пази чужденците;
поддържа сирачето и вдовицата;
а пътя на нечестивите проваля.
10 Господ ще царува довека,
Твоят Бог, Сионе, из род в род. Алилуя!
© Библейска лига - България

147

1 Хвалете Господа!
Защото е добро нещо да пеем хваления на нашия Бог,
защото е приятно и подобаващо да Го хвалим.
2 Господ гради Ерусалим,
събира Израилевите изгнаници.
3 Изцелява съкрушените в сърце
и превързва скърбите им.
4 Изброява числото на звездите,
нарича ги всички по име.
5 Велик е нашият Господ и голяма е силата Му;
разумът Му е безпределен.
6 Господ укрепва кротките,
а нечестивите унижава до земята.
7 Пейте на Господа и благодарете Му.
Пейте хваления с арфа на нашия Бог,
8 Който покрива небето с облаци,
приготвя дъжд за земята
и прави да расте трева в планините;
9 Който дава храна на животните
и на гарвановите пилета, които пиукат.
10 Не на силата на коня Той се радва,
нито на човешките крака;
11 Господ благоволи към онези, които Му се боят,
към онези, които се уповават на Неговата милост.
12 Слави Господа, Ерусалиме;
хвали твоя Бог, Сионе;
13 Защото Той закрепва лостовете на твоите порти,
благославя чадата ти всред тебе.
14 Установява мир в твоите предели,
насища те с най-отбрана пшеница.
15 Изпраща заповедта Си по земята;
словото Му тича много бързо;
16 дава сняг като вълна,
сипе скреж като пепел,
17хвърля градушката Си като камъни;
пред мраза Му кой може да устои?
18 Изпраща словото Си и ги разтапя;
прави вятъра Си да духа, и водите да текат.
19 Възвестява словото Си на Яков,
повеленията Си и присъдите Си на Израил.
20 Не е постъпил така с никой друг народ;
и те не са познали заповедите Му.
Алилуя!
© Библейска лига - България

148

1 Алилуя! Хвалете Господа от небесата;
хвалете Го във висините.
2 Хвалете Го, всички ангели Негови;
хвалете Го, всички войнства Негови.
3 Хвалете Го, слънце и луно;
хвалете Го, всички светли звезди.
4 Хвалете Го, вие небеса на небесата,
и води, които сте над небесата.
5 Нека хвалят името на Господа;
защото Той заповяда и те се създадоха;
6 и утвърди ги отвека и довека,
като издаде наредба, която няма да премине.
7 Хвалете Господа от земята,
вие морски чудовища и всички бездни,
8 огън и град, сняг и пара,
бурен вятър, който изпълнява словото Му,
9 планини и всички хълми,
плодовити дървета и всички кедри,
10 зверове и всички животни,
гадини и крилати птици,
11 земни царе и всички племена,
князе и всички земни съдии,
12 юноши и девици,
старци и младежи,
13 нека хвалят името на Господа;
защото само Неговото име е превъзнесено,
славата Му е над земята и небето.
14 И Той е възвисил рога на людете Си,
славата на всичките Си светии,
на израиляните, люде, които са близки Нему. Алилуя!
© Библейска лига - България

149

1 Алилуя! Пейте на Господа нова песен,
и хвалението Му в събранието на светиите.
2 Нека се весели Израил за Създателя си;
нека се радват Сионовите чада за Царя си,
3 нека хвалят името Му с хороиграние;
с тимпан и арфа нека Му пеят хваления.
4 Защото Господ има благоволение към людете Си;
ще увенчае кротките с победа.
5 Светиите тържествуват славно,
ще се радват на леглата си.
6 Славословия към Бога ще бъдат в устата им
и меч двуостър в ръката им,
7 за да отдават възмездие на народите
и наказание на племената,
8 за да вържат царете им с вериги
и благородните им с железни окови,
9 за да извършват над тях писания съд.
Тая чест принадлежи на всички
Негови светии. Алилуя!
© Библейска лига - България

150

1 Алилуя! Хвалете Бога в светилището Му,
хвалете Го в небесния простор, дело на силата Му.
2 Хвалете Го за мощните Му дела,
хвалете Го според голямото Му величие.
3 Хвалете Го с тръбен глас,
хвалете Го с псалтир и арфа,
4 хвалете Го с тимпан и хороиграние,
хвалете Го със струнни инструменти и със свирки,
5 хвалете Го със звучни кимвали,
хвалете Го със звънтящи кимвали.
6 Всичко, що диша, нека хвали Господа.
Хвалете Господа!
© Библейска лига - България