План за четене на Библията

Хронологичен / ден 165

Стар Завет

3 Царе

9

Господ се явява на Соломон


1 Когато Соломон беше свършил градежа на Господния дом и на царския дом, и беше извършил всичко, което желаеше да направи, 2 яви се Господ на Соломон втори път, както му се бе явил в Гаваон. 3 И Господ му каза: Чух молитвата ти и молбата, която отправи пред Мене. Този дом, който ти построи, Аз го осветих, за да настаня там името Си довека; и очите Ми, и сърцето Ми ще бъдат там завинаги. 4 А колкото за тебе, ако ходиш пред Мене, както ходи баща ти Давид, с цяло сърце и с правота, тъй че да постъпваш според всичко, което ти заповядах, като пазиш повеленията и законите Ми, 5 тогава ще утвърдя престола на царството ти над Израил довека, както обещах на баща ти Давид, като казах: Няма да ти липсва мъж, седящ на Израилевия престол. 6 Но ако се отклоните от Мене, вие или чадата ви, и не опазите заповедите Ми и повеленията, които поставих пред вас, но отидете и послужите на други богове, и им се поклоните, 7 тогава ще отсека Израил от земята, която съм им дал, и ще махна от очите Си този дом, който осветих за името Си; и Израил ще бъде за присмех и подигравки сред всички племена. 8 Колкото за този дом, някога толкова висок, всеки, който мине покрай него, ще се чуди и ще се мае. И когато питат: Защо направи Господ така на тази земя и на този дом?, 9 ще им отговарят: Понеже оставиха Господа, своя Бог, Който изведе бащите им от Египетската земя, и си избраха други богове, и им се поклониха, и им послужиха, затова Господ нанесе на тях всичкото това зло.

Други дела на Соломон


10 А когато изминаха двадесетте години, в които Соломон построи двата дома – Господния дом и царския дом, 11 за които тирският цар Хирам беше доставил на Соломон кедрови дървета и елхови дървета, и злато колкото той желаеше, тогава цар Соломон даде на Хирам двадесет града в Галилейската земя. 12 А когато Хирам излезе от Тир, за да види градовете, които му бе дал Соломон, те не му се харесаха. 13 И рече: Що за градове са тези, които си ми дал, брате? И ги нарече земя Хавул, както се нарича и до днес. 14 И Хирам изпрати на царя сто и двадесет таланта злато.
15 И ето причината на данъка, който цар Соломон събра: да съгради Господния дом и своя дом, също и Мило, и Ерусалимската стена, и Хацор, Магедон и Гезер. 16 (Защото египетският цар, Фараон, беше дошъл и превзел Гезер, и го беше изгорил с огън и избил ханаанците, които живееха в града, и го беше дал в зестра на дъщеря си, Соломоновата жена.) 17 И Соломон съгради освен Гезер и долен Веторон, 18 Баалат, Тадмор в пустата част на Юдовата земя, 19 и всички градове, в които Соломон имаше житници, градовете за колесниците, градовете за конниците и всичко, което пожела Соломон да съгради в Ерусалим, в Ливан и в цялата земя на царството си. 20 А всички люде, останали от аморейците, хетите, ферезейците, евейците и евусейците, които не бяха от израиляните, 21 техните потомци, останали след тях в земята, които израиляните не можаха да изтребят, Соломон събра за задължителни работници, каквито са и до днес. 22 Но от израиляните Соломон не направи никого задължителен работник; а те бяха военни мъже и негови служители, негови първенци, негови военачалници и началници на колесниците му и на конниците му. 23 Главните началници, които надзираваха Соломоновите работи, бяха петстотин и петдесет души; те началстваха над людете, които вършеха работите.
24 А Фараоновата дъщеря се пренесе от Давидовия град в своя дом, който Соломон беше построил за нея; тогава той съгради Мило.
25 И три пъти в годината Соломон принасяше всеизгаряния и примирителни приноси върху олтар, който бе издигнал на Господа, и кадеше върху него пред Господа, след като свърши храма.
26 Цар Соломон построи и кораби в Ецион-Гебер, който е при Елот, на брега на Червено море, в Едомската земя. 27 И на корабите Хирам прати от слугите си, опитни моряци, да бъдат със Соломоновите слуги. 28 Те отидоха в Офир, откъдето взеха четиристотин и двадесет таланта злато и го донесоха на цар Соломон.
© Библейска лига - България

2 Летописи

8

Други дела на Соломон


1 А когато се свършиха двадесетте години, в които Соломон построи Господния дом и своя дом, 2 Соломон съгради отново градовете, които Хирам му бе дал, и засели в тях израиляни.
3 И Соломон отиде в Хамат-Цоба и надделя над него. 4 И съгради Тадмор в пустата част на Юдовата земя и всички градове за житниците, които съгради в Хамат. 5 Съгради още Горен Веторон и Долен Веторон – градове, укрепени със стени, порти и лостове; 6 и Баалат, и всички градове, в които Соломон имаше житници, и всичките градове за колесниците, и градовете за конниците, и всичко, което пожела Соломон да съгради в Ерусалим, в Ливан и в цялата земя на царството си. 7 А относно всички люде, които останаха от хетите, аморейците, ферезейците, евейците и евусейците, които не бяха от Израил, 8 от техните потомци, останали след тях в земята, които израиляните не бяха изтребили, тях Соломон направи задължителни работници, каквито са и до днес. 9 Но от израиляните Соломон не направи никого роб за работата си; те бяха неговите военни мъже и главните му военачалници, и началници на колесниците му и на конниците му; 10 те бяха също главните управници, които имаше цар Соломон – двеста и петдесет души, които началстваха над народа.
11 Тогава Соломон доведе Фараоновата дъщеря от Давидовия град в къщата, която беше построил за нея; защото каза: Жена ми да не живее в дома на Израилевия цар Давид, понеже местата, в които е влизал Господният ковчег, са святи.
12 Тогава Соломон започна да принася всеизгаряния на Господа на Господния олтар, който бе издигнал пред притвора, 13 като принасяше потребното за всеки ден според Мойсеевата заповед: в съботите, на новолунията и на празниците, които ставаха три пъти в годината – на празника на безквасните хлябове, на празника на седмиците и на празника на шатроразпъването. 14 И според наредбата на баща си Давид, постави отрядите на свещениците на службата им и левитите – според заръчаното за тях – да пеят и да служат пред свещениците, както беше потребно за всеки ден, и вратарите според отрядите им на всяка порта; защото такава бе заповедта от Божия човек Давид. 15 И в нищо не се отклониха от царската заповед относно свещениците и левитите, нито относно съкровищата.
16 А цялата Соломонова работа беше предварително приготвена – от деня, когато се положи основата на Господния дом, докато се свърши. Така се свърши Господният дом.
17 Тогава Соломон отиде в Ецион-Гебер и в Елат на морския бряг в Едомската земя. 18 И Хирам му прати под грижата на слугите си кораби и опитни моряци, та отидоха със Соломоновите слуги в Офир; и оттам взеха четиристотин и петдесет таланта злато и го донесоха на цар Соломон.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи