План за четене на Библията

Хронологичен / ден 170

Стар Завет

3 Царе

10

Савската царица посещава Соломон


1 И Савската царица, като чу за славата на Соломон във връзка с Господнето име, дойде да го изпита с мъчни въпроси. 2 Дойде в Ерусалим с една твърде голяма свита, с камили, натоварени с аромати, и с твърде много злато и скъпоценни камъни; и като дойде при Соломон, говори с него за всичко, което имаше на сърцето си. 3 И Соломон отговори на всичките ѝ въпроси; нямаше нищо скрито за царя, което не можа да ѝ обясни. 4 А като видя Савската царица цялата мъдрост на Соломон и дома, който бе построил, 5 ястията на трапезата му, настаняването на слугите му и прислужването на служителите му, и облеклото им, и виночерпците му, и процесията, която го съпровождаше нагоре към Господния дом, не остана дух в нея. 6 И каза на царя: Верен беше слухът, който чух в земята си, за твоето състояние и за мъдростта ти. 7 Аз не вярвах на думите, докато не дойдох и не видях с очите си; но ето, и половината не ми е била казана; мъдростта ти и благоденствието ти надминават слуха, който бях чула. 8 Честити мъжете ти, честити тези твои слуги, които стоят всякога пред тебе и слушат мъдростта ти. 9 Да бъде благословен Господ, твоят Бог, Който е имал благоволение към тебе да те постави на Израилевия престол. Понеже Господ е възлюбил Израил завинаги, затова те е поставил цар, за да раздаваш правосъдие и да вършиш правда. 10 И тя даде на царя сто и двадесет таланта злато и твърде много аромати и скъпоценни камъни; не дойде повече такова изобилие от аромати, като онези, които Савската царица подари на Соломон. 11 Още и Хирамовите кораби, които докарваха злато от Офир, докараха от Офир и голямо изобилие алмугови дървета и скъпоценни камъни. 12 А от алмуговите дървета царят направи прегради в Господния дом и в царския дом, също и арфи, и псалтири за певците; такива алмугови дървета не бяха донасяни, нито бяха виждани до този ден. 13 И цар Соломон даде на Савската царица всичко, каквото тя пожела и каквото поиска, освен онова, което Соломон ѝ подари според царското си благоволение. И тъй, тя се върна със слугите си, и си отиде в своята земя.

Соломоновото величие


14 А теглото на златото, което идваше за Соломон всяка година, беше шестстотин и шестдесет и шест златни таланта, 15 освен онова, което се внасяше от купувачите, от товарите на търговците, от всички арабски царе и от управителите на страната. 16 И цар Соломон направи двеста щита от ковано злато; шестстотин сикли злато отиде за всеки щит; 17 и триста щитчета от ковано злато; три мини злато отиде за всяко щитче; и царят ги положи в Дома на Ливанския лес. 18 Царят направи и един великолепен престол от слонова кост, който позлати с най-чисто злато. 19 Престолът имаше шест стъпала и върхът на престола беше кръгъл отзад; и имаше облегалка от двете страни на седалището, и два лъва стояха край облегалките. 20 А там, върху шестте стъпала, от двете страни, стояха дванадесет лъва; подобно нещо не се е правило в никое царство. 21 И всички потири на цар Соломон бяха златни, и всички съдини в Дома на Ливанския лес – от чисто злато; ни един не бе от сребро; среброто се считаше за нищо в Соломоново време. 22 Защото царят имаше на море тарсиска флота, заедно с флотата на Хирам; веднъж на три години тази тарсиска флота идваше и докарваше злато и сребро, слонова кост, маймуни и пауни.
23 Така цар Соломон надмина всички царе на света по богатство и мъдрост. 24 И целият свят търсеше Соломоновото присъствие, за да чуе мъдростта, която Бог бе вложил в сърцето му. 25 И всяка година донасяха, всеки човек, подаръка си: сребърни вещи, златни вещи, облекла, оръжия и аромати, коне и мулета. 26 Соломон събра колесници и конници; имаше хиляда и четиристотин колесници и дванадесет хиляди конници, които настани в градовете за колесници и при царя в Ерусалим. 27 И царят направи среброто да изобилства в Ерусалим като камъни, а кедрите направи като полските черници. 28 И конете, които имаше Соломон, се докарваха от Египет; и царските търговци ги купуваха по стада с определена цена. 29 А всяка колесница се внасяше от Египет за шестстотин сребърни сикли и всеки кон – за сто и петдесет; а Соломоновите търговци на свой ред ги доставяха на всички хетски царе и на сирийските царе.
© Библейска лига - България

11

Жените на Соломон


1 А цар Соломон залюби, освен Фараоновата дъщеря, много чужденки – моавки, амонки, едомки, сидонки, хетки – 2 от народите, за които Господ бе казал на израиляните: Не влизайте при тях, нито те да влизат при вас, за да не наклонят сърцата ви към боговете си. Към тях Соломон се прилепи страстно. 3 Имаше седемстотин жени от царско потекло и триста наложници; и жените му отвърнаха сърцето му от Бога. 4 Защото, когато остаря Соломон, жените му наклониха сърцето му към други богове; а сърцето му не беше праведно пред Господа, неговия Бог, както сърцето на баща му Давид. 5 Защото Соломон отиде след Астарта, богинята на сидонците, и след Мелхом, мерзостта на амонците. 6 Така Соломон стори зло пред Господа и не следваше праведно Господа, като баща си Давид. 7 В това време Соломон издигна високо място на Хемош, мерзостта на Моав, и на Молох, мерзостта на амонците, на хълма, който е срещу Ерусалим. 8 Така направи и за всичките си жени – чужденки, които кадяха и принасяха жертви на боговете си.
9 И Господ се разгневи на Соломон, понеже сърцето му се отвърна от Господа, Израилевия Бог, Който му се бе явявал два пъти 10 и му бе заповядвал да не отива след други богове; но той не опази онова, което Господ заповяда. 11 Затова Господ каза на Соломон: Понеже това се върши от тебе и ти не опази завета Ми и повеленията, които ти заповядах, непременно ще откъсна царството от тебе и ще го дам на слугата ти. 12 Но заради баща ти Давид, в твоите дни няма да направя това; от ръката на сина ти ще го откъсна. 13 Обаче няма да откъсна цялото царство; едно племе ще дам на сина ти заради слугата Ми Давид и заради Ерусалим, който съм избрал.

Противниците на Соломон


14 След това Господ повдигна противник на Соломон, едомеца Адад, който бе от царско потекло в Едом. 15 Защото, когато Давид беше в Едом и военачалникът Йоав бе отишъл да погребе избитите, като бе убил всеки от мъжки пол в Едом, 16 (понеже Йоав престоя там с целия Израил шест месеца, докато изтреби всеки от мъжки пол в Едом), 17 Адад побягна и с него няколко едомци от слугите на баща му, за да отидат в Египет; а Адад беше още малко дете.
18 И като се вдигнаха от Мадиам, дойдоха в Паран; и вземайки със себе си мъже от Паран, дойдоха в Египет при египетския цар, Фараон, който му даде къща, определи му храна и му даде земя. 19 И Адад придоби голямо благоволение пред Фараон, така че той му даде за жена балдъза си, сестрата на царица Тахпенеса. 20 И Тахпенесината сестра му роди син Генуват, когото Тахпенеса отби във Фараоновия дом; и Генуват живееше в дома на Фараон между неговите синове. 21 И когато Адад чу в Египет, че Давид заспал с бащите си и че военачалникът Йоав умрял, Адад каза на Фараон: Пусни ме да си отида в моята страна. 22 А Фараон му каза: От какво си лишен при мене, че искаш да отидеш в страната си? И отговори: От нищо; но както и да е, пусни ме.
23 Бог му повдигна и друг противник – Резон, Елиадаевия син, който бе побягнал от господаря си Ададезер, совския цар, 24 и който, като събра около себе си мъже, стана главатар на чета, когато Давид порази совците; и те отидоха в Дамаск, и се заселиха там, и царуваха в Дамаск. 25 Той бе противник на Израил през всичките Соломонови дни; и освен пакостите, които нанесе Адад, Резон отхвърляше властта на Израил и царуваше над Сирия.

Еровоам се бунтува срещу Соломон


26 Също и Еровоам, Наватовият син, ефремец от Сарида, Соломонов слуга, чиято майка, една вдовица, се наричаше Серуа, и той вдигна ръка против царя. 27 А ето причината, поради която той вдигна ръка против царя: Соломон беше съградил Мило и когато поправяше разваленото в стената на града на баща си Давид, 28 този Еровоам, човек силен и храбър, бе там; и Соломон, като видя, че момъкът беше способен за работа, го постави надзирател над цялата работа, наложена върху Йосифовия дом. 29 А в това време, като беше излязъл Еровоам от Ерусалим, намери го на пътя пророк Ахия силонецът, облечен в нова дреха; и двамата бяха сами на полето. 30 И Ахия хвана новата дреха, която носеше и я разкъса на дванадесет части. 31 И рече на Еровоам: Вземи си десет части; защото така каза Господ, Израилевият Бог: Ето, ще откъсна царството от Соломоновата ръка и ще дам на тебе десет племена; 32 (ще остане обаче и на него едно племе, заради слугата Ми Давид и заради Ерусалим – града, който съм избрал измежду всички Израилеви племена), 33 защото оставиха Мене и послужиха на Астарта, богинята на сидонците, на Хемош, бога на моавците, и на Мелхом, бога на амонците, и не ходиха в пътищата Ми да вършат онова, което е право пред Мене, и да пазят повеленията Ми и законите Ми, както правеше баща му Давид. 34 Не искам обаче да отнема цялото царство от ръката му, но ще го поставя владетел през всички дни на живота му заради слугата ми Давид, когото избрах, защото той пазеше заповедите Ми и повеленията Ми. 35 Обаче ще отнема царството от ръката на сина му и ще го дам на тебе – десет племена; 36 а на сина му ще дам едно племе, тъй че слугата Ми Давид да има всякога светилник пред Мене в Ерусалим – в града, който съм избрал за Себе Си, за да настаня там името Си. 37 А тебе ще взема и ти ще царуваш над всичко, което желае душата ти, и ще бъдеш цар над Израил. 38 И ако слушаш всичко, което ти заповядвам, и ходиш в пътищата Ми, и вършиш, което е право пред Мене, като пазиш повеленията Ми и заповедите Ми, както правеше слугата Ми Давид, тогава ще бъда с тебе и ще ти съградя непоклатим дом, както съградих на Давид, и ще ти дам Израил. 39 И чрез това ще оскърбя Давидовия род, но не завинаги. 40 Затова Соломон поиска да убие Еровоам. А Еровоам стана и побягна в Египет при египетския цар Сисак и остана в Египет до Соломоновата смърт.

Смъртта на Соломон


41 А останалите дела на Соломон, всичко, което извърши той, и мъдростта му, не са ли написани в Книгата на Соломоновите дела? 42 А времето на Соломоновото царуване в Ерусалим, над целия Израил, беше четиридесет години. 43 Така Соломон заспа с бащите си и беше погребан в града на баща си Давид; а вместо него се възцари синът му Ровоам.
© Библейска лига - България

2 Летописи

9

Савската царица посещава Соломон


1 И Савската царица, като слу-шаше за Соломоновата слава, дойде в Ерусалим да изпита Соломон с мъчни въпроси; дойде с твърде голяма свита, с камили, натоварени с аромати и с много злато и скъпоценни камъни; и като дойде при Соломон, говори с него за всичко, което имаше в сърцето си. 2 И Соломон отговори на всичките ѝ въпроси; нямаше нищо толкова мъчно за Соломон, че да не може да ѝ го обясни. 3 А като видя Савската царица мъдростта на Соломон и къщата, която бе построил, 4 ястията на трапезата му, настаняването на слугите му и прислужването на служителите му и облеклото им, също и виночерпците му и тяхното облекло, и пътеката, по която отива в Господния дом, не остана дух в нея. 5 И рече на царя: Верен беше слухът, който чух в земята си, за твоето състояние и за мъдростта ти. 6 Аз не вярвах на думите им, докато не дойдох и не видях с очите си; но ето, дори наполовина не ми е било предадено величието на мъдростта ти; ти надминаваш слуха, който бях чула. 7 Честити мъжете ти и честити тези твои служители, които стоят винаги пред тебе и слушат мъдростта ти. 8 Да бъде благословен Господ, твоят Бог, Който има благоволение към тебе да те постави на престола Си цар за Господа, твоя Бог! Понеже твоят Бог е възлюбил Израил, за да го утвърди довека, затова те е поставил цар над тях, за да раздаваш правосъдие и да вършиш правда. 9 И тя подари на царя сто и двадесет таланта злато и твърде много аромати, и скъпоценни камъни; не е имало никога такива аромати, каквито Савската царица подари на цар Соломон. 10 (И Хирамовите слуги, и Соломоновите слуги, които донасяха злато от Офир, донасяха алгумови дървета и скъпоценни камъни. 11 А от алгумовите дървета царят направи подпорки за Господния дом и за царския дом, също и арфи и псалтири за певците; нищо такова не бяха виждали по-напред в Юдовата земя.) 12 И цар Соломон даде на Савската царица всичко, което тя пожела; даде ѝ повече, отколкото тя беше донесла на царя. И тъй, тя се върна със слугите си и си отиде в своята си земя.

Богатството на Соломон


13 А теглото на златото, което идваше за Соломон всяка година, беше шестстотин шестдесет и шест златни таланта, 14 освен онова, което се внасяше от купувачите, от търговците, от всичките арабски царе и от управителите на страната, които донасяха на Соломон злато и сребро. 15 И цар Соломон направи двеста щита от ковано злато; шестотин сикли злато отиде за всеки щит. 16 И направи още триста щитчета от ковано злато; три сикли злато отиде за всяко щитче; и царят ги положи в Дома на Ливанския лес. 17 Царят направи и един великолепен престол от слонова кост, който позлати с чисто злато. 18 Престолът имаше шест стъпала и едно златно подножие, закрепени за престола, и облегалки от двете страни на седалището, и два лъва, стоящи край облегалките. 19 А там, от двете страни на шестте стъпала, стояха дванадесет лъва; подобно нещо не се е правило в никое царство. 20 И всичките цар Соломонови съдове за пиене бяха златни, и всичките съдове в Дома на Ливанския лес – от чисто злато; ни един не бе от сребро; среброто не се считаше за нищо в Соломоновите дни. 21 Защото царят имаше, заедно с Хирамовите слуги, кораби като онези, които отиваха в Тарсис; веднъж на три години тези тарсиски кораби идваха и докарваха злато и сребро, слонова кост, маймуни и пауни.
22 Така цар Соломон надмина всички царе на света по богатство и мъдрост. 23 И всички царе на света търсеха Соломоновото присъствие, за да чуят мъдростта, която Бог бе вложил в сърцето му. 24 И всяка година донасяха всеки от тях подаръка си – сребърни вещи, златни вещи, облекла, оръжия и аромати, коне и мулета. 25 Соломон имаше също четири хиляди обора за коне и за колесници и дванадесет хиляди конници, които бе настанил в градовете за колесниците и при царя в Ерусалим. 26 И владееше над всички царе от река Ефрат до Филистимската земя и до границите на Египет. 27 И царят направи среброто да изобилства в Ерусалим като камъни, а кедрите направи като полските черници. 28 И докарваха коне за Соломон от Египет и от всичките страни.

Смъртта на Соломон


29 А останалите дела на Соломон, първите и последните, не са ли написани в книгата на пророк Натан и в Пророчеството на силонеца Ахия, и във Виденията на гледача Идо против Еровоам, Наватовия син? 30 И Соломон царува в Ерусалим над целия Израил четиридесет години. 31 Така Соломон заспа с бащите си и беше погребан в града на баща си Давид; и вместо него се възцари синът му Ровоам.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи