План за четене на Библията

Хронологичен / ден 173

Стар Завет

2 Летописи

10

Израил се бунтува срещу Ровоам


1 И Ровоам отиде в Сихем; защото в Сихем се беше стекъл цял Израил, за да го направи цар. 2 И Еровоам, Наватовият син, който бе в Египет, където бе побягнал от присъствието на цар Соломон, когато чу това, се върна от Египет; 3 защото пратиха да го повикат. Тогава Еровоам и целият Израил дойдоха и казаха на Ровоам: 4 Баща ти направи непоносим хомота ни; сега ти облекчи жестокото ни робуване на баща ти и тежкия хомот, който наложи върху нас, и ще ти работим.

Ровоам укрепява Юда


5 А той им рече: Върнете се при мене след три дни. И народът си отиде. 6 Тогава цар Ровоам се съветва със старейшините, които бяха служили пред баща му Соломон, когато беше още жив, като каза: Как ме съветвате да отговоря на тези люде? 7 Те му отговориха: Ако се отнесеш благосклонно към тези люде и им угодиш, и им говориш благи думи, тогава те ще ти бъдат слуги завинаги. 8 Но той отхвърли съвета, който старейшините му дадоха и се съветва с младите си служители, които бяха пораснали заедно с него. 9 Попита ги: Как ме съветвате вие да отговорим на тези люде, които ми казаха: Облекчи хомота, който баща ти наложи върху нас? 10 И младите, които бяха пораснали заедно с него, му отговориха: Така да кажеш на людете, които ти казаха: Баща ти направи тежък хомота ни, но ти да ни го облекчиш, така да им речеш: Малкият ми пръст ще бъде по-дебел от бащиния ми кръст. 11 Сега, ако баща ми ви е товарил с тежък хомот, то аз ще направя още по-тежък хомота ви; ако баща ми ви е наказвал с бичове, то аз ще ви наказвам със скорпиони. 12 Тогава Еровоам и целият народ дойдоха при Ровоам на третия ден, както царят бе говорил, казвайки: Върнете се при мене на третия ден. 13 И царят им отговори остро, като остави цар Ровоам съвета на старейшините 14 и им говори по съвета на младежите, та каза: Баща ми направи тежък хомота ви, но аз ще прибавя към него; баща ми ви е наказвал с бичове, но аз ще ви наказвам със скорпиони. 15 Така царят не послуша народа; защото това нещо стана от Бога, за да се изпълни словото, което Господ бе говорил чрез силонеца Ахия на Еровоам, Наватовия син. 16 А като видя целият Израил, че царят не го послуша, народът в отговор на царя рече: Какъв дял имаме ние в Давид? Никакво наследство нямаме в Есеевия син! Всеки в шатрите си, Израилю! Погрижи се сега, Давиде, за собствения си дом! И така, целият Израил си отиде в шатрите. 17 А колкото до израиляните, които живееха в Юдовите градове, Ровоам царуваше над тях. 18 Тогава цар Ровоам прати при другите израиляни Адорам, който бе над данъците; но израиляните го биха с камъни и умря. Затова цар Ровоам побърза да се качи на колесницата си, за да побегне в Ерусалим. 19 Така Израил въстана против Давидовия дом, и остава въстанал до днес.
© Библейска лига - България

11

1 Тогава Ровоам, като дойде в Ерусалим, събра Юдовия и Вениаминовия дом – сто и осемдесет хиляди отбрани войници, за да се бият против Израил, та дано възвърнат царството пак на Ровоам. 2 Но Господнето слово дойде към Божия човек Семая и му се каза: 3 Говори на Ровоам, Соломоновия син, Юдовия цар, и на целия Израил в Юда и във Вениамин, като речеш: 4 Така казва Господ: Не излизайте, нито се бийте против братята си; върнете се всеки у дома си, защото от Мене стана това нещо. И те послушаха Господнето слово, та се върнаха и не отидоха против Еровоам.
5 А Ровоам, като се установи в Ерусалим, съгради укрепени градове в Юда; 6 съгради Витлеем, Етам, Текоа, 7 Бет-Цур, Сохо, Адулам, 8 Гет, Мариса, Зиф, 9 Адораим, Лахиш, Азека, 10 Цора, Аялон и Хеброн, които са укрепени градове в Юда и Вениамин. 11 Укрепи тези крепости и сложи в тях военачалници, и запаси от храна, дървено масло и вино. 12 Още във всеки град сложи щитове и копия и ги укрепи твърде много. Така Юда и Вениамин останаха под него.
13 И всички свещеници и левити, които бяха в Израил, се събраха при него от всичките си краища. 14 Защото левитите оставиха пасбищата си и притежанията си, та дойдоха в Юда и в Ерусалим; понеже Еровоам и синовете му бяха ги изпъдили, за да не свещенодействат на Господа, 15 и Еровоам си беше поставил жреци за високите места, за идолите на козлите и за телетата, които бе направил. 16 И след тях, колкото души от всички Израилеви племена утвърдиха сърцата си да търсят Господа, Израилевия Бог, идваха в Ерусалим, за да принасят жертви на Господа, Бога на бащите им. 17 Така три години те подкрепяха Юдовото царство и поддържаха Ровоам, Соломоновия син; защото три години ходеха в пътя на Давид и на Соломон.

Семейството на Ровоам


18 И Ровоам си взе за жена Маелета, дъщерята на Давидовия син Еримот, и Авихаила, дъщерята на Есеевия син Елиав, 19 която му роди синове: Еус, Самария и Заам. 20 А след нея взе Авесаломовата дъщеря Мааха, която му роди Авия, Атай, Зиза и Селомит. 21 И Ровоам възлюби Мааха, Авесаломовата дъщеря, повече от всичките си жени и наложници; (защото взе осемнадесет жени и шестдесет наложници и роди двадесет и осем сина и шестдесет дъщери) 22 и Ровоам постави Маахиния син Авия за княз да началства над братята си, защото мислеше да го направи цар. 23 И постъпи разумно, като разпръсна всичките си синове, по неколцина във всеки укрепен град, по всичките Юдови и Вениаминови земи и им даваше изобилна храна. И за тях потърси много жени.
© Библейска лига - България

12

Сисак атакува Ерусалим


1 Но след като се закрепи царството на Ровоам и той стана силен, остави Господния закон, а заедно с него – и целия Израил. 2 И понеже бяха отстъпили от Господа, затова в петата година на Ровоамовото царуване египетският цар Сисак се вдигна против Ерусалим 3 с хиляда и двеста колесници и шестдесет хиляди конници; и людете, които дойдоха с него от Египет – ливийци, сукияни и етиопци – бяха безбройни. 4 И като превзе Юдовите укрепени градове, стигна до Ерусалим. 5 Тогава пророк Семая дойде при Ровоам и при Юдовите първенци, които се бяха събрали в Ерусалим поради нахлуването на Сисак и им рече: Така казва Господ: Вие Ме оставихте; затова и Аз ви оставих в ръката на Сисак. 6 Израилевите първенци и царят се смириха и казаха: Праведен е Господ. 7 А когато видя Господ, че се смириха, Господнето слово дойде към Семая и му се каза: Те се смириха; няма да ги изтребя, но ще им дам някакво избавление; и гневът Ми няма да се излее върху Ерусалим чрез Сисак. 8 Обаче те ще му станат слуги, за да познаят какво е да слугуват на Мене и какво да слугуват на земните царства. 9 И тъй, египетският цар Сисак нападна Ерусалим и отнесе съкровищата на Господния дом и съкровищата на царския дом; отнесе всичко; отнесе още златните щитове, които Соломон бе направил. 10 (А вместо тях цар Ровоам направи медни щитове и ги предаде в ръцете на началниците на телохранителите, които пазеха вратата на царския дом. 11 И когато влизаше царят в Господния дом, телохранителите идваха и ги вземаха; после пак ги занасяха в залата на телохранителите.) 12 И като се смири Ровоам, гневът на Господа се отвърна от него, за да не го погуби съвсем; а и в Юда се намираше някакво добро.
13 Така цар Ровоам се закрепи в Ерусалим и царуваше; защото, когато се възцари, Ровоам бе четиридесет и една години на възраст; и царува седемнадесет години в Ерусалим – града, който Господ бе избрал измежду всичките Израилеви племена, за да настани името Си там. Името на майка му, амонка, бе Наама.
14 А той стори зло, като не оправи сърцето си да търси Господа. 15 А делата на Ровоам, първите и последните, не са ли написани в книгите на пророк Семая и на ясновидеца Идо за родословията? А между Ровоам и Еровоам имаше постоянни войни. 16 И Ровоам заспа с бащите си, и беше погребан в Давидовия град. А вместо него се възцари синът му Авия.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи