План за четене на Библията

Хронологичен / ден 174

Стар Завет

3 Царе

15

Авия – цар на Юда


1 В осемнадесетата година от царуването на Еровоам, Наватовия син, Авия се възцари над Юда; 2 и царува три години в Ерусалим. Името на майка му беше Мааха, Авесаломова дъщеря. 3 Той ходи във всички грехове, които баща му бе сторил преди него; и сърцето му не бе изцяло предадено на Господа, Неговия Бог, както сърцето на праотеца му Давид. 4 Но заради Давид Господ, Неговият Бог, му даде светилник в Ерусалим, като издигна сина му след него и утвърди Ерусалим; 5 защото Давид вършеше онова, което бе право пред Господа, и през всичките дни на живота си не се отклоняваше от нищо, което му бе заповядал, освен в делото относно хета Урия. 6 И между Ровоам и Еровоам имаше война през всичките дни на Ровоамовия живот. 7 А останалите дела на Авия и всичко, което извърши, не е ли написано в Книгата на Юдовите царе? Имаше война и между Авия и Еровоам. 8 И Авия заспа с бащите си, и го погребаха в Давидовия град; и вместо него се възцари синът му Аса.

Аса – цар на Юда


9 Аса се възцари над Юда в двадесетата година на Израилевия цар Еровоам 10 и царува в Ерусалим четиридесет и една години. Името на майка му беше Мааха, Авесаломова дъщеря. 11 И Аса върши това, което бе право пред Господа, както праотеца му Давид. 12 Той пропъди мъжеложците от земята и се отърва от всички идоли, които бяха направили бащите му. 13 А още свали и майка си, Мааха, да не бъде царица, понеже тя бе направила отвратителен идол на Ашера; и Аса съсече нейния идол, и го изгори при потока Кедрон. 14 Но високите места не се премахнаха; сърцето обаче на Аса бе изцяло предадено на Господа през всичките му дни. 15 И той донесе в Господния дом посветените от баща му вещи и посветените от самия него вещи, сребро, злато и съдини.
16 И между Аса и Израилевия цар Вааса имаше война през всичките им дни. 17 И Израилевият цар Вааса, като излезе срещу Юда, съгради Рама, за да не оставя никого да излиза от Юдовия цар Аса, нито да влиза при него. 18 Тогава Аса взе всичкото сребро и злато, останало в съкровищата на Господния дом и в съкровищата на царския дом, и ги даде в ръцете на слугите си; и цар Аса ги прати при сирийския цар Венадад, сина на Тавримон, син на Есион, който живееше в Дамаск, да кажат: 19 Нека има съюз между мене и тебе, както е имало между баща ми и твоя баща; ето, пратих ти подарък сребро и злато; иди, развали съюза си с Израилевия цар Вааса, за да се оттегли от мене. 20 И Венадад послуша цар Аса, и прати военачалниците си против Израилевите градове, и порази Иион, Дан, Абел-Бет-Мааха, и цял Кинерет с цялата Нефталимова земя. 21 А Вааса, като чу това, престана да гради Рама и се установи в Терса. 22 Тогава цар Аса възгласи на цял Юда, без никакво изключение, та вдигнаха камъните на Рама и дърветата ѝ, с които Вааса градеше; и с тях цар Аса съгради Гава Вениаминова и Масфа. 23 А всички останали дела на Аса, цялото му юначество, всичко, което извърши, и градовете, които съгради, не е ли написано в Книгата на летописите на Юдовите царе? А по време на старостта си той се разболя от болест в нозете. 24 И Аса заспа с бащите си, и беше погребан с бащите си в града на праотеца си Давид; а вместо него се възцари синът му Йосафат.

Надав – цар на Израил


25 А във втората година на Юдовия цар Аса над Израил се възцари Надав, Еровоамовият син, и царува над Израил две години. 26 Той върши зло пред Господа, като ходи в пътя на баща си и в греха му, с който вкара в грях Израил. 27 А Вааса, Ахиевият син, от Исахаровия дом, направи заговор против него; и Вааса го уби в Гиветон, който принадлежеше на филистимците; защото Надав и целият Израил обсаждаха Гиветон. 28 А Вааса го уби в третата година на Юдовия цар Аса и се възцари вместо него. 29 И щом се възцари, изби целия Еровоамов род; не остави на Еровоам нищо живо, което не изтреби, според словото, което Господ бе говорил чрез слугата Си Ахия силонеца, 30 поради греховете, с които Еровоам съгреши и с които вкара в грях Израил, и поради раздразнението, с което предизвика гнева на Господа, Израилевия Бог. 31 А останалите дела на Надав и всичко, което извърши, не е ли написано в Книгата на летописите на Израилевите царе? 32 И между Аса и Израилевия цар Вааса имаше война през всичките им дни.

Вааса – цар на Израил


33 В третата година на Юдовия цар Аса в Терса над целия Израил се възцари Вааса, Ахиевият син, и царува двадесет и четири години. 34 Той върши зло пред Господа, като ходи в пътя на Еровоам и в греха му, с който вкара в грях Израил.
© Библейска лига - България

2 Летописи

13

Авия, цар на Юда


1 В осемнадесетата година от царуването на Еровоам, Авия се възцари над Юда 2 и царува три години в Ерусалим. Името на майка му бе Михая, дъщеря на Уриил от Гавая.
И имаше война между Авия и Еровоам. 3 И Авия се опълчи за бой с войска от силни войници – четиристотин хиляди отбрани мъже; а Еровоам се опълчи за бой против него с осемстотин хиляди отбрани мъже, силни и храбри. 4 Тогава Авия застана на хълма Семараим, който е в Ефремовата хълмиста земя, и каза: Слушайте ме, Еровоаме и цял Израилю. 5 Не трябва ли да знаете, че Господ, Израилевият Бог, даде на Давид да царува завинаги над Израил, нему и на потомците му, чрез завет със сол? 6 При все това Еровоам, Наватовият син, слуга на Давидовия син Соломон, стана и се вдигна против господаря си; 7 и при него се събраха нищожни и лоши човеци, та се засилиха против Ровоам, Соломоновия син, когато Ровоам бе млад и с крехко сърце и не можеше да им противостои. 8 И сега вие замисляте да се противите на Господнето царство, което е в ръцете на Давидовите потомци, защото сте голямо множество и между вас има златни телета, които Еровоам ви е направил за богове. 9 Не изпъдихте ли Господните свещеници – Аароновите потомци и левитите – и не си ли направихте жреци, както правят народите на другите земи, така че всеки, който иде да се освети с теле и седем овена, той може да стане жрец на онези, които не са богове? 10 А колкото до нас, Еова е нашият Бог и ние не Го оставяме; ние имаме за свещеници, които служат на Господа, Ааронови потомци и левити на службата им, 11 които всяка сутрин и всяка вечер горят пред Господа всеизгаряния и благоуханен тамян и нареждат присъствените хлябове върху чисто златната трапеза, и палят златния светилник и светилата му, за да гори всяка вечер; защото ние пазим заръчаното от Господа, нашия Бог; вие обаче Го оставихте. 12 И ето, с нас е Бог начело и свещениците Му с гръмогласни тръби, за да свирят тревога против вас. Чада на Израиля, не воювайте против Господа, Бога на бащите ви, защото няма да успеете. 13 Обаче Еровоам накара една засада да обиколи и да иде зад тях, така че те бяха пред Юдовите мъже, а засадата – зад тях. 14 И когато Юда се озърна, ето, боят бе и отпред и отзад; затова извикаха към Господа и свещениците засвириха с тръбите. 15 Тогава Юдовите мъже нададоха вик; и като извикаха Юдовите мъже, Бог порази Еровоам и целия Израил пред Авия и Юда. 16 Израиляните бягаха пред Юда и Бог ги предаде в ръката им, 17 така че Авия и неговите мъже им нанесоха голямо поражение и от Израил паднаха убити петстотин хиляди отбрани мъже.
18 Така в онова време израиляните се смириха; а юдеите набраха сили, понеже се уповаха на Господа, Бога на бащите им. 19 И Авия преследва Еровоам и му отне градове: Ветил и селата му, Есана и селата ѝ и Ефрон и селата му. 20 И в дните на Авия Еровоам не си възвърна вече силата; и Господ го порази, та умря. 21 Но Авия се засили; и взе четиринадесет жени, и роди двадесет и двама сина и шестнадесет дъщери.
22 А останалите дела на Авия и постъпките му, и словата му са написани в писанията на пророк Идо.
© Библейска лига - България

14

1 Така Авия заспа с бащите си и го погребаха в Давидовия град; и вместо него се възцари синът му Аса. В неговите дни земята беше спокойна десет години.

Аса, цар на Юда


2 И Аса върши това, което бе добро и право пред Господа, неговия Бог; 3 защото махна жертвениците на чуждите богове и високите места, изпотроши идолите и изсече ашерите; 4 и заповяда на Юда да търсят Господа, Бога на бащите си, и да изпълняват закона и заповедите Му. 5 Махна още от всички Юдови градове високите места и кумирите на слънцето. И царството утихна пред него. 6 И тъй като земята утихна, и нямаше война в онези години, той съгради укрепени градове в Юда; понеже Господ му даде покой. 7 Затова той каза на Юда: Да съградим тези градове и да направим около тях стени и кули, порти и лостове, докато земята е още наша; понеже потърсихме Господа, нашия Бог, потърсихме Го и Той ни даде покой от всяка страна. И тъй, съградиха и благоуспяха. 8 А Аса имаше войска: от Юда – триста хиляди мъже, които носеха щитове и копия, а от Вениамин – двеста и осемдесет хиляди, които носеха щитове и опъваха лъкове; всички те бяха силни и храбри.
9 След това етиопецът Зара излезе против тях с една войска от един милион мъже и с триста колесници и стигна до Мариса. 10 И Аса излезе против него; и се опълчиха за бой в долината Цефата, при Мариса. 11 Тогава Аса извика към Господа, своя Бог, и рече: Господи, безразлично е за Тебе да помагаш на мощния или на онзи, който няма никаква сила; помогни нам, Господи, Боже наш, защото на Тебе се уповаваме и в Твоето име идем против това множество. Господи, Ти си нашият Бог; да не надделее човек против Тебе.
12 И Господ порази етиопците пред Аса и пред Юда; и етиопците побягнаха. 13 А Аса и неговата войска ги преследваха до Герар; и от етиопците паднаха толкова много, че не можаха вече да се съвземат, защото бяха смазани пред Господа и пред Неговото множество. И Юдовите мъже взеха твърде много плячка. 14 И поразиха всички градове около Герар, защото страх от Господа ги обзе; и ограбиха всички градове, защото имаше в тях много плячка. 15 Нападнаха още и шатрите на добитъка и като взеха много овце и камили, се върнаха в Ерусалим.
© Библейска лига - България

15

Реформата на Аса


1 Тогава Божият Дух дойде на Азария, Одидовия син, 2 и той излезе да посрещне Аса, и му рече: Слушайте ме, Асо и цял Юдо и Вениамине, Господ е с вас, докато вие сте с Него; и ако Го търсите, ще Го намерите; но ако Го оставите, Той ще ви остави. 3 Дълго време Израил остана без истинския Бог, без свещеник, който да поучава, и без закон; 4 но когато в бедата си се обърнаха към Господа, Израилевия Бог, и Го потърсиха, намериха Го. 5 И в онези времена не е имало мир нито за излизащия, нито за влизащия, но големи смутове върху всички жители на земята. 6 Народ се сломяваше от народ и град – от град; защото Бог ги смущаваше с всякакво бедствие. 7 А вие се усилвайте и да не отслабват ръцете ви, защото делото ви ще се възнагради.
8 И когато чу Аса тези думи и предсказанието на пророк Одид, ободри се и премахна мерзостите от цялата Юдова и Вениаминова земя, и от градовете, които бе отнел от Ефремовата хълмиста земя; и поднови Господния олтар, който бе пред Господния притвор. 9 И събра цял Юда и Вениамин, и живеещите сред тях пришълци от Ефрем, Манасия и Симеон; защото мнозина от Израил прибягваха при него, като виждаха, че Господ, неговият Бог, бе с него. 10 Те се събраха в Ерусалим в третия месец, в петнадесетата година от царуването на Аса. 11 В това време принесоха жертви на Господа от донесената плячка – седемстотин говеда и седем хиляди овце. 12 И встъпиха в завет да търсят Господа, Бога на бащите им, от цялото си сърце и от цялата си душа, 13 и да се умъртвява всеки – малък или голям, мъж или жена – който не би потърсил Господа, Израилевия Бог. 14 И се заклеха пред Господа със силен глас, с възклицание, с тръби и с рогове. 15 И целият Юда се развесели поради клетвата; защото се заклеха от цялото си сърце и потърсиха Бога с цялата си воля; и Го намериха, и Господ им даде покой отвсякъде.
16 А още и майка си Мааха цар Аса свали да не бъде царица, понеже тя бе направила отвратителен идол на Ашера; и Аса съсече нейния идол, стри го и го изгори при потока Кедрон. 17 Макар че всички високи места не се премахнаха от Израил, сърцето на Аса бе напълно предадено на Господа през всичките му дни. 18 И той донесе в Божия дом посветените от баща му вещи и посветените от самия него сребро, злато и съдове. 19 И нямаше вече война до тридесет и петата година от царуването на Аса.
© Библейска лига - България

16

Последните години на Аса


1 В тридесет и шестата година от царуването на Аса Израилевият цар Вааса, като се вдигна против Юда, съгради Рама, за да не остави никого да излиза от Юдовия цар Аса, нито да влиза при него. 2 Тогава Аса извади сребро и злато от съкровищата на Господния дом и на царския дом, та прати при сирийския цар Венадад, който живееше в Дамаск, да кажат: 3 Нека има съюз между мене и тебе, както е имало между баща ми и твоя баща; ето, пратих ти сребро и злато; иди, развали съюза си с Израилевия цар Вааса, за да се оттегли от мене. 4 И Венадад послуша цар Аса, та прати началниците на силите си против Израилевите градове и те поразиха Иион, Дан, Абел-Маим и всичките Нефталимови житници-градове. 5 А Вааса, като чу това, престана да гради Рама, и преустанови работата си. 6 Тогава цар Аса събра цял Юда, та вдигнаха камъните на Рама и дърветата ѝ, с които Вааса градеше; и с тях съгради Гава и Масфа. 7 А в това време ясновидецът Анани отиде при Юдовия цар Аса и му каза: Понеже се уповаваше на сирийския цар, а не се уповаваше на Господа, твоя Бог, затова войската на сирийския цар избяга от ръката ти. 8 Етиопците и ливийците не бяха ли огромно множество с твърде много колесници и конници? Но пак, понеже ти се уповаваше на Господа, Той ги предаде в ръката ти. 9 Защото очите на Господа бродят по целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на онези, чиито сърца са напълно предадени на Него. В това ти си постъпил безумно, защото отсега нататък ще имаш войни. 10 Тогава Аса се разгневи на гледача и го хвърли в затвор, защото се раздразни от това против него. В същото време Аса притесняваше и някои от народа.
11 И ето делата на Аса, първите и последните, ето, записани са в Книгата на Юдовите и Израилевите царе. 12 А в тридесет и деветата година от царуването си Аса се разболя от болест в нозете; обаче макар болестта му да ставаше твърде тежка, в болестта си той не потърси Господа, а лекарите. 13 И Аса заспа с бащите си; и умря в четиридесет и първата година от царуването си. 14 И го погребаха в гроба, който си бе изкопал в Давидовия град и го положиха на легло, покрито с благоухания и с различни аромати; и изгориха в негова чест твърде много аромати.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи