План за четене на Библията

Хронологичен / ден 184

Стар Завет

4 Царе

12

Йоас поправя храма


1 В седмата година на Иуй се възцари Йоас и царува четиридесет години в Ерусалим; а името на майка му бе Савия, от Вирсавее. 2 И Йоас вършеше това, което бе право пред Господа, през цялото време, докато го наставляваше свещеник Йодай. 3 Обаче високите места не бяха премахнати; народът още принасяше жертва и кадеше по високите места.
4 А Йоас каза на свещениците: Всички пари от посветените неща, които се внасят в Господния дом, и парите от всеки, който преминава преброяването, и парите от всеки според оценката му, и всички пари, които би дошло някому в сърцето да принесе в Господния дом, 5 свещениците нека вземат у себе си – всеки от познатия си – и нека поправят повредите в храма, където се намери повреда. 6 Но понеже до двадесет и третата година на цар Йоас свещениците не бяха поправили повредите в храма, 7 цар Йоас повика свещеник Йодай и другите свещеници, и им каза: Защо не поправихте повредите в храма? Сега не вземайте повече пари от познатите си, а ги давайте за повредите в храма. 8 И свещениците склониха да не вземат повече пари от народа, но и да не бъдат отговорни за поправянето на повредите в храма. 9 А свещеник Йодай взе едно ковчеже и като отвори дупка на капака му, сложи го при жертвеника отдясно на входа в Господния дом; и свещениците, които пазеха вратата, слагаха в него всички пари, които се внасяха в Господния дом. 10 И когато виждаха, че има много пари в ковчежето, царският секретар и първосвещеникът отиваха и завързваха в торби намерените в Господния дом пари, като ги и брояха. 11 И даваха преброените пари в ръцете на онези, които вършеха работата, които надзираваха Господния дом; а те ги даваха на дърводелците и строителите, които работеха в Господния дом, 12 и на зидарите, и на каменоделците, и за купуване на дървен материал и дялани камъни за поправяне на повредите в Господния дом, и за всички разходи за поправката на храма. 13 Но от парите, които се внасяха в Господния дом, не се направиха сребърни чаши, щипци, легени, тръби, нито каквито и да било златни съдове или сребърни съдове; 14 а ги даваха на работниците и поправяха с тях Господния дом. 15 Освен това не търсеха сметка от онези, на които даваха парите, за да се разплащат с работниците, защото постъпваха честно. 16 Обаче парите, принасяни за престъпление, и парите, принасяни за грях, не се внасяха в Господния дом; те бяха за свещениците.
17 Тогава дойде сирийският цар Азаил, воюва против Гет и го превзе; и после Азаил обърна лицето си, за да нападне Ерусалим. 18 Затова Юдовият цар Йоас взе всички посветени неща, които бащите му – Йосафат, Йорам и Охозия, Юдовите царе, бяха посветили, и посветените от него самия неща, и всичкото злато, което се намери в съкровищницата на Господния дом и на царския дом, та ги прати на сирийския цар Азаил; и той се оттегли от Ерусалим.
19 А останалите дела на Йоас и всичко, което извърши, не са ли написани в Книгата на летописите на Юдовите царе? 20 И слугите му се вдигнаха и като направиха заговор, убиха Йоас в дома Мило, по пътя надолу към Сила. 21 Защото слугите му Йозахар, Симеатовият син, и Йозавад, Сомировият син, го поразиха, та умря; и погребаха го с бащите му в Давидовия град; и вместо него се възцари синът му Амасия.
© Библейска лига - България

13

Йоахаз – цар на Израил


1 В двадесет и третата година на Юдовия цар Йоас, Охозиевия син, над Израил в Самария се възцари Иуевият син Йоахаз и царува седемнадесет години. 2 Той върши зло пред Господа, като последва греховете на Еровоам, Наватовия син, който бе вкарал в грях Израил; не ги остави. 3 Затова гневът на Господа пламна против Израил и Той постоянно ги предаваше в ръката на сирийския цар Азаил и в ръката на Венадад, Азаиловия син. 4 Тогава Йоахаз се помоли на Господа; и Господ го послуша, защото видя притеснението на Израил – как сирийският цар го притесняваше. 5 (И Господ даде избавител на Израил, така че израиляните се отърваха от ръката на сирийците и живееха в жилищата си, както преди, 6 обаче не оставиха греховете на дома на Еровоам, който бе вкарал в грях Израил, а в тях ходеха; и ашерата още стоеше в Самария.) 7 Защото сирийският цар не беше оставил на Йоахаз повече от петдесет конници, десет колесници и десет хиляди пешаци; защото сирийският цар ги беше погубил и ги беше направил като стъпкана пръст. 8 А останалите дела на Йоахаз и всичко, което извърши, и юначествата му не са ли записани в Книгата на летописите на Израилевите царе? 9 И Йоахаз заспа с бащите си, и погребаха го в Самария; а вместо него се възцари синът му Йоас.

Йоас – цар на Израил


10 В тридесет и седмата година на Юдовия цар Йоас над Израил в Самария се възцари Йоас, Йоахазовият син, и царува шестнадесет години. 11 Той върши зло пред Господа; не остави ни един от греховете на Еровоам, Наватовия син, който бе вкарал в грях Израил, а в тях ходи. 12 А останалите дела на Йоас и всичко, което извърши, и юначеството, с което воюва против Юдовия цар Амасия, не са ли записани в Книгата на летописите на Израилевите царе? 13 И Йоас заспа с бащите си; а на престола му седна Еровоам. И Йоас беше погребан в Самария с Израилевите царе.
14 В това време Елисей се разболя от болестта, от която умря. Израилевият цар слезе при него и плака над него, казвайки: Татко мой! Татко мой! Колесница Израилева и конница негова! 15 А Елисей му каза: Вземи лък и стрели. И той взе лък и стрели. 16 Тогава Елисей рече на Израилевия цар: Сложи ръката си на лъка. И той сложи ръката си. Тогава Елисей положи ръцете си върху ръцете на царя и каза: 17 Отвори източния прозорец. И той го отвори. И каза Елисей: Стреляй. И той стреля. И Елисей рече: Стрелата на Господнето спасение! Да! Стрелата на избавлението от сирийците! Защото ще поразиш сирийците в Афек, докато ги довършиш. 18Каза още: Вземи стрелите. И той ги взе. Тогава рече на Израилевия цар: Удряй на земята. И той удари три пъти и престана, 19 А Божият човек му се разсърди и каза: Трябваше да удариш пет или шест пъти; тогава щеше да удариш сирийците, докато ги довършиш: а сега само три пъти ще поразиш сирийците.
20 И Елисей умря, и го погребаха. А напролет моавски чети нахлуха в страната. 21 И веднъж неколцина израиляни, като погребваха един човек, ето, видяха чета; и хвърлиха човека в гроба на Елисей. И щом досегна Елисеевите кости, човекът оживя и се изправи на краката си.
22 И сирийският цар Азаил притесняваше Израил през всички дни на Йоахаз. 23 Но Господ показа милост към тях, пожали ги и се погрижи за тях заради завета Си с Авраам, Исаак и Яков; и не пожела да ги изтреби, нито ги отхвърли от присъствието Си; 24 защото, като умря сирийският цар Азаил, и вместо него се възцари синът му Венадад, 25 Йоас, Йоахазовият син, си върна от ръката на Венадад, Азаиловия син, градовете, които Азаил беше отнел във война от ръката на баща му Йоахаз. Три пъти го порази Йоас и си върна Израилевите градове.
© Библейска лига - България

2 Летописи

24

Йоас обновява храма


1 Йоас беше на седем години, когато се възцари, и царува четиридесет години в Ерусалим; а името на майка му бе Савия, от Вирсавее. 2 И Йоас вършеше това, което бе право пред Господа, през всичките дни на свещеник Йодай. 3 И Йодай му взе две жени; и той роди синове и дъщери.
4 След това Йоас си науми да обнови Господния дом. 5 И тъй, събра свещениците и левитите и им каза: Излезте по Юдовите градове и съберете от целия Израил пари, за да се поправи домът на вашия Бог и гледайте да побързате с работата. Обаче левитите не побързаха. 6 Тогава царят повика началника на свещениците Йодай и му каза: Защо не си изискал левитите да съберат от Юда и Ерусалим данъка, определен от Господния слуга Мойсей на Израилевото общество за шатъра на свидетелството? 7 (Защото нечестивата Готолия и синовете ѝ бяха разстроили Божия дом, даже бяха посветили на Вааловците всички святи неща в Господния дом). 8 И така, по царска заповед направиха един ковчег, който сложиха вън, при вратата на Господния дом. 9 И прогласиха в Юда и в Ерусалим да принасят на Господа данъка, наложен върху Израил от Божия слуга Мойсей в пустинята. 10 И всички първенци и целият народ се зарадваха и донасяха, и слагаха в ковчега, докато се напълни. 11 И когато левитите донасяха ковчега при царските настоятели и те виждаха, че има много пари, царският секретар и настоятелят на първосвещеника идваха и изпразваха ковчега и пак го занасяха, и поставяха на мястото му. Така правеха ден след ден, и събраха много пари. 12 И царят, и Йодай ги даваха на онези, които извършваха службата в Господния дом; и тези наемаха зидари и дърводелци, за да обновят Господния дом, още и ковачи, и медникари, за да поправят Господния дом. 13 И работниците се трудеха, и обновителните работи напредваха изпод ръцете им, тъй че възстановиха Божия дом в предишното му състояние и го укрепиха. 14 И когато свършиха, донесоха останалите пари пред царя и Йодай, и с тях направиха съдове за Господния дом – съдове за служене и за принасяне на жертви, тамянници и други златни и сребърни съдове. Така през целия живот на Йодай непрестанно принасяха всеизгаряния в Господния дом.
15 Но Йодай остаря и стана сит от дни, и умря; сто и тридесет години бе на възраст, когато умря. 16 И го погребаха в Давидовия град между царете, понеже бе извършил добро в Израил и пред Бога, и за храма Му.

Нечестието на Йоас


17 А след смъртта на Йодай Юдовите началници дойдоха и се поклониха на царя. Тогава царят ги послуша; 18 и те оставиха дома на Господа, Бога на бащите си, и служиха на ашерите и на идолите; и гняв дойде върху Юда и Ерусалим поради това тяхно престъпление. 19 При все това, Бог им прати пророци, за да ги обърнат към Господа, и макар да свидетелстваха против тях, те не послушаха. 20 Тогава Божият Дух дойде на Захария, сина на свещеника Йодай, и той застана пред народа и рече: Така казва Бог: Защо престъпвате Господните заповеди? Няма да успеете. Понеже вие оставихте Господа, то и Той ви остави. 21 Обаче те направиха заговор против него и с царска заповед го убиха с камъни в двора на Господния дом. 22 Цар Йоас не си спомни доброто, което му беше показал Захариевият баща Йодай, а уби сина му; а той, като умираше, рече: Господ да види и да изиска.
23 И в края на годината сирийската войска излезе против Йоас; и като дойдоха в Юда и Ерусалим, изтребиха всички народни първенци изсред народа и изпратиха цялата плячка, взета от тях, до царя на Дамаск. 24 При все че сирийската войска, която дойде, беше малобройна, Господ пак предаде в ръката им твърде голямо множество, загдето бяха оставили Господа, Бога на бащите си. Така сирийците извършиха съд над Йоас.
25 А като заминаха от него, те го оставиха страдащ с тежки рани. Собствените му слуги направиха заговор против него, поради кръвта на сина на свещеник Йодай, и го убиха в леглото му, та умря; и го погребаха в Давидовия град, но не го погребаха в царските гробища.
26 А онези, които направиха заговора против него, бяха: Завад – синът на амонката Симеата, и Йозавад – синът на моавката Самарита. 27 А колкото до синовете му и до тежките товари за откуп, наложени върху него, и до поправянето на Божия дом, ето, писано е в Книгата на царете. И вместо него се възцари синът му Амасия.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи