План за четене на Библията

Хронологичен / ден 186

Стар Завет

Йона

1

Йона побягва от Господа


1 Господнето слово дойде към Йона, Амитаевия син: 2 Стани, иди в големия град Ниневия, та викни против него, защото нечестивостта му стигна до Мене. 3 Но Йона стана да побегне в Тарсис от Господнето присъствие; и, като слезе в Йопия, намери кораб, който отиваше в Тарсис, плати за превоза си и се качи на него, за да отплава в Тарсис и да избяга от Господнето присъствие.
4 Но Господ вдигна силен вятър в морето и стана голяма буря в морето, тъй че корабът заплашваше да се разбие. 5 Тогава моряците, уплашени, извикаха всеки към своя бог и хвърлиха в морето стоките, които бяха на кораба, за да олекне от тях; а Йона бе слязъл и легнал в дъното на кораба, и спеше дълбоко. 6 Затова, началникът на кораба се приближи към него и му рече: Как можеш да спиш? Стани, призови Бога си, та дано Бог си спомни за нас и да не загинем. 7 После моряците си казаха един на друг: Елате, да хвърлим жребий и да познаем коя е причината за това зло. И като хвърлиха жребий, той се падна на Йона. 8 Тогава го попитаха: Кажи ни коя е причината за това зло над нас. Каква ти е работата? И откъде идеш? От коя си земя? И от кой народ си? 9А той им отговори: Аз съм евреин и се боя от Господа, небесния Бог, Който направи морето и сушата. 10 Тогава те се уплашиха много и го попитаха: Защо си сторил това? (Защото човеците знаеха, че той бяга от Господнето присъствие, понеже им беше казал.) 11 Тогава му казаха: Какво да ти сторим, за да утихне за нас морето? (Защото морето ставаше все по-бурно). 12 И каза им: Вземете ме и ме хвърлете в морето и морето ще утихне за вас; защото зная, че поради мене ви постигна тази голяма буря. 13 Ала мъжете гребяха силно, за да се върнат на сушата; но не можаха, защото морето все повече бушуваше против тях.
14 Тогава извикаха към Господа: Господи, молим Ти се, не позволявай да загинем поради живота на този човек; не ни дръж отговорни за убийството на невинен човек, защото Ти, Господи, си сторил каквото си искал.
15 И тъй, взеха Йона и го хвърлиха в морето; и яростта на морето престана.
16 Тогава човеците се уплашиха твърде много от Господа; и принесоха жертва на Господа, и Му направиха оброци. 17 А Господ бе определил една голяма риба да погълне Йона; и Йона остана във вътрешността на рибата три дни и три нощи.
© Библейска лига - България

2

Молитвата на Йона


1 Тогава Йона се помоли на Господа, своя Бог, от вътрешността на рибата, като каза:
2 В скръбта си извиках към Господа и Той ме послуша;
от вътрешността на Шеол
извиках и Ти чу гласа ми.
3 Защото Ти ме хвърли в дълбочините, в сърцето на морето,
и потоци ме обиколиха;
всичките Твои вълни и големи води преминаха над мене.
4 И аз рекох: отхвърлен съм от очите Ти;
но пак ще погледна към святия Твой храм.
5 Водите ме обкръжиха чак до душата ми,
бездната ме обгърна,
морският бурен се обви около главата ми.
6 Слязох до дъното на планините;
земните лостове ме затвориха завинаги;
но пак Ти, Господи, Боже мой,
си избавил живота ми от рова.
7 Като чезнеше в мене душата ми, спомних си за Господа
и молитвата ми влезе при Тебе в святия Ти храм.
8 Онези, които се уповават на безсмислените идоли,
се отказаха от милостта,
която можеше да бъде за тях.
9 Но аз ще принеса жертва с хвалебен глас;
ще отдам това, което съм обрекъл.
Спасението е от Господа.
10 И Господ заповяда на рибата;
и тя избълва Йона на сушата.
© Библейска лига - България

3

Йона отива в Ниневия


1 И Господнето слово дойде втори път към Йона: 2 Стани, иди в големия град Ниневия и възгласи му проповедта, която ти казвам. 3 И тъй, Йона стана и отиде в Ниневия според Господнето слово. А Ниневия бе твърде голям град, три дни трябваха, за да се обходи. 4 И Йона започна да върви през града първия ден, като викаше: Още четиридесет дни и Ниневия ще бъде съсипана.
5 И ниневийските жители повярваха в Бога; и прогласиха пост, и се облякоха с вретище – от най-големия между тях до най-нищожния. 6 И когато вестта стигна до ниневийския цар, той стана от престола си, съблече одеждата си, покри се с вретище и седна в прахта. 7 И обяви и прогласи из Ниневия указ от царя и от големците му с тези думи: Човеците и животните, говедата и овцете да не вкусят нищо, нито да пасат, нито да пият вода; 8 но човек и животно да се покрият с вретище и нека викат силно към Бога, да! Да се върнат всеки от лошия си път и от насилието, което е в ръцете им. 9 Кой знае дали Бог няма да се обърне и разкае и да се отвърне от лютия Си гняв, за да не погинем. 10 И като видя Бог делата им, как те се обърнаха от лошия си път, разкая се за злото, което бе рекъл да им направи.
© Библейска лига - България

4

Негодуванието на Йона
1 Но Йона остана много недоволен и възнегодува. 2 И помоли се на Господа: О, Господи, не казвах ли това още когато бях в отечеството си? Ето защо избягах в Тарсис – знаех, че си Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив и многомилостив, Който се разкайва за злото. 3 Сега, Господи, вземи живота ми, защото за мене е по-добре да умра, отколкото да живея. 4 А Господ рече: Добре ли правиш, като негодуваш?
5 Тогава Йона излезе от града и седна на източната страна на града, където си направи колиба, под която седеше на сянка, докато види какво ще стане с града. 6 И Господ Бог определи да израсте една тиква, която се издигна над Йона, за да бъде сянка над главата му и да го избави от огорчението. И Йона се зарадва твърде много за тиквата. 7 А когато се зазори на сутринта, Бог определи един червей, който порази тиквата и тя изсъхна. 8 И щом изгря слънцето, Бог определи горещ източен вятър; и слънцето припичаше върху главата на Йона така, че той примираше и поиска да умре, като казваше: По-добре ми е да умра, отколкото да живея. 9 А Бог рече на Йона: Добре ли правиш, като негодуваш за тиквата? И той каза: Добре правя, като негодувам, дори до смърт. 10 Тогава Господ каза: Ти пожали тиквата, за която не си се трудил, нито си я направил да расте, която се роди в една нощ и в една нощ загина. 11 А Аз не трябваше ли да пожаля онзи голям град Ниневия, в който има повече от сто и двадесет хиляди души, които не умеят да различават дясната си ръка от лявата си ръка, а също и много добитък?
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи