План за четене на Библията

Хронологичен / ден 196

Стар Завет

Исая

18

Пророчество против земята отвъд етиопските реки
1 Горко на земята с трептящи крила
отвъд етиопските реки,
2 която изпраща посланици през морето,
с рогозени ладии по водите, като казва:
Идете, вие бързи пратеници, при народ висок и силен,
при народ страшен отначало до днес,
народ, едър и всепотъпкващ,
чиято земя е разделена от реки!
3 Всички вие, жители на света, и вие, обитатели на земята,
когато се издигне знаме на планините, ще го видите;
и когато засвири тръбата, ще я чуете.
4 Защото така ми рече Господ:
Ще бъда безмълвен и от обиталището Си ще гледам
като палеща жега по пладне,
като росен облак в жетвен пек.
5 Защото преди беритбата, когато лозето прецъфти,
и от цвета незрялото грозде узрее,
Той ще изреже клончетата с косер
и ще ги махне, ще окастри издънките.
6 Те всички ще бъдат оставени за хищните планински птици
и за земните зверове;
птиците ще се хранят с тях цяло лято,
дивите зверове – цяла зима.
7 В онова време, на мястото, където е името на Господа на силите, на Сионския хълм,
ще бъде донесен подарък на Господа на силите
от народ висок и силен,
от народ страшен отначало до днес,
от народ, едър и всепотъпкващ,
чиято земя е разделена от реки.
© Библейска лига - България

19

Пророчество за Египет


1 Пророчество за Египет:
Ето, Господ язди на лек облак
и идва към Египет;
египетските идоли треперят от присъствието Му
и сърцето на Египет се стапя в него.
2 Аз ще вдигна египтянин против египтянин;
брат ще се бие против брата си,
ближен – против ближния си,
град против град, царство против царство.
3 И духът на Египет ще изнемогне в него;
и ще осуетя намеренията му;
и ще се допитват те до идолите и магьосниците си,
до запитвачите на зли духове и гадателите.
4 И ще предам египтяните в ръката на жесток господар;
и свиреп цар ще ги владее –
казва Господ, Еова на силите.
5 И водите ще изчезнат от морето,
Нил ще пресекне и ще пресъхне;
6 реките ще смърдят
и египетските канали ще спаднат и ще изсъхнат,
и рогозът и тръстиката ще повехнат.
7 Ливадите при Нил, по бреговете на Нил,
и всичко посято край Нил
ще изсъхне, ще се разпилее и ще се изгуби.
8 Рибарите също ще охкат,
всички, които хвърлят въдица в Нил, ще ридаят.
И онези, които мятат мрежи във водата, ще жалеят.
9 Също и онези, които работят тънък лен
и които тъкат висон, ще загубят надежда.
10 И всички, които правят дрехи, ще се обезсърчат,
и всички надничари ще се оскърбят духом.
11 Първенците на Танис са крайно безумни;
съветът на мъдрите Фараонови съветници стана глупешки.
Как може да казвате на Фараона:
Аз съм син на мъдри, син на древни царе?
12 Тогава, къде са твоите мъдреци сега?
Нека ти се открият и нека дадат да се разбере
какво е решил Господ на силите за Египет.
13 Първенците на Танис обезумяха,
първенците на Мемфис се заблудиха,
и онези, които са опора на племената му, измамиха Египет.
14 Господ вля в тях дух на извращение
и те заблудиха Египет във всичките му дела,
както пиян полита в бълването си.
15 И не ще има дело, което главата или опашката,
палмовият клон или тръстиката, да може да извърши.
16 В оня ден египтяните ще бъдат като жени –
ще треперят и ще се боят
от замахването на ръката на Всемогъщия Господ,
с която Той замахва срещу тях.
17 И Юдовата земя ще стане ужас за египтяните;
всеки, който си припомни за нея, ще се ужасява
поради решението на Господа на силите,
което взе против тях.
18 В оня ден ще има пет града в Египетската земя,
които ще говорят ханаанския език
и ще се кълнат в Господа на силите.
Единият ще се нарича град Херес.
19 В оня ден ще има олтар на Господа
сред Египетската земя
и стълб на Господа при границата ѝ.
20 И той ще бъде за знамение и свидетелство
на Господа на силите в Египетската земя.
Защото те ще извикат към Господа
поради притеснителите,
и Той ще им изпрати спасител и поборник,
който ще ги избави.
21 И Господ ще стане познат на Египет;
и египтяните ще познаят Господа в оня ден.
Да! Ще се покланят, принасящи жертва и принос,
и ще направят оброк пред Господа, който ще изпълнят.
22 И Господ ще удари Египет с тояга,
а като удари, ще ги изцели.
Защото те ще се обърнат към Господа
и Той ще ги чуе, и ще ги изцели.
23 В оня ден ще има друм от Египет за Асирия;
и асирийците ще идват в Египет,
и египтяните – в Асирия,
и египтяните с асирийците ще служат на Господа.
24 В оня ден Израил ще бъде с Египет и с Асирия –
трето благословение на земята;
25 защото Господ на силите ще ги благослови, като рече:
Благословен да бъде Египет, Мой народ,
и Асирия – дело на ръцете Ми,
и Израил – Мое наследство.
© Библейска лига - България

20

Пророчество против Египет и Етиопия


1 В годината, в която Тартан дойде в Азот, когато го изпрати асирийският цар Саргон, та воюва против Азот и го превзе, 2 в същото време Господ говори чрез Амосовия син Исая, като каза: Иди, разпаши вретището от кръста си и събуй обущата си от нозете. И той направи така, и ходеше гол и бос.
3 Тогава рече Господ: Както слугата Ми Исая е ходил гол и бос три години за знамение и предвещание против Египет и против Етиопия, 4 така асирийският цар ще отведе египтяните в плен и етиопците в заточение, млади и стари, голи, боси и с голи задници, за срам на Египет. 5 Тогава ще се ужасят и засрамят поради Етиопия, на която се уповаваха и Египет, с който се хвалеха. 6 И в оня ден жителите на тази крайбрежна страна ще кажат: Ето, какво се случи на онези, на които се осланяхме, на онези, към които прибягнахме за помощ, за да се избавим от асирийския цар! Как тогава ще се избавим?
© Библейска лига - България

21

Пророчество против Вавилон


1 Пророчество за крайморската пустиня:
Както южните вихрушки, които стремително летят,
така иде нашественик от пустинята, от страшната земя.
2 Тежко видение ми се откри:
Изменникът крои вероломства, грабителят граби.
Възлизай, Еламе;
обсаждай, Мидийска земьо.
Ще сложа край на всичките ѝ стенания.
3 Затова хълбоците ми са пълни с болка;
болки ме обзеха като жена, когато ражда;
залитам от това, което чувам.
Зашеметен съм от това, което виждам.
4 Сърцето ми се разколебава, треперя от страх;
дрезгавината, която пожелах, се обърна на страшилище за мене.
5 Приготвят трапезата, разстилат покривките – ядат, пият!
Ставайте, военачалници! Излъсквайте щитовете!
6 Защото Господ ми каза така:
Иди, постави страж,
та нека възвестява, каквото види.
7 Когато види конници по двама,
ездачи на осли и ездачи на камили,
тогава да бъде нащрек, много нащрек.
8 И после стражата извика като лъв:
Господи, стоя в стражарницата ден след ден;
всяка нощ оставам на стража –
9 и ето! Идат мъже, конници по двама!
И той, проговаряйки, рече: Падна, падна Вавилон
и всички изваяни идоли на боговете му се строшиха на земята!
10 О, народе мой, сине, овършан на гумното ми,
открих ви онова, което чух от Господа на силите, Израилевия Бог.

Пророчество против Едом


11 Пророчество за Едом:
Някой вика към мене от Сеир:
Страж, колко остава от нощта?
Страж, колко остава от нощта?
12 Стражът казва: Утрото иде, но още е нощ.
Ако искате да питате, питайте; елате пак, елате.

Пророчество против Арабия


13 Пророчество за Арабия:
О, дедански кервани, които нощувате в гъсталаците на Арабия,
жители на Темайската земя,
14 донесете вода за жадния;
донесете хляб на бежанците.
15 Те бягат от мечовете,
от оголен меч, от опънат лък
и от огъня на битката.
16 Защото Господ ми рече така:
До една година, както наемник ги брои,
ще изчезне цялата слава на Кедар.
17 Оцелелите от стрелците,
силните мъже на кедарците, ще бъдат малко.
Защото Господ, Израилевият Бог, го е казал.
© Библейска лига - България

22

Пророчество за Ерусалим
1 Пророчество за долината на видението:
Какво ти е сега,
че си се качил цял на къщните покриви,
2 о, ти, изпълнен със смут, граде;
о, град на безредици и пир?
Убитите ти не бяха убити с меч,
нито умряха в бой.
3 Всичките ти първенци побягнаха заедно;
но бяха вързани от стрелците.
Всички твои, колкото и далеч да бягаха,
бяха вързани заедно.
4 Затова казвам: Отвърнете се от мене; ще плача горко.
Не се трудете да ме утешавате
за опустошението на народа ми.
5 Защото в долината на видението
е ден на смут, на тъпчене
и на ужас от Господа, Бога на силите,
ден на събаряне на стените и на викане към планините.
6 И Елам носи колчан,
полкове войници и конници;
и Кир открива щита.
7 И ето, най-добрите ти долини са пълни с колесници
и конници се опълчиха срещу градските порти.
8 И снемат покривалото на Юда,
и в оня ден обръщате поглед към оръжията в кедровия палат,
9 и като виждате, че проломите на Давидовия град са много,
събирате води в долния водоем.
10 Отбелязвате къщите в Ерусалим
и събаряте къщи, за да укрепите стената.
11 Правите между двете стени нов водоем
за водата на стария водоем,
но не поглеждате към Онзи, Който стори това,
нито отдавате внимание на Онзи, Който отдавна е определил това.
12 И в този ден Господ, Еова на силите,
ви вика да плачете и да тъгувате;
да обръснете главите си, да се опашете с вретище.
13 Но ето, има радост и веселие,
клане на говеда и клане на овце,
ядене на месо и пиене на вино.
И казват: Да ядем и да пием,
защото утре ще умрем.
14 Тогава Господ на силите откри в ушите ми това:
Това беззаконие няма да се очисти от вас до деня на смъртта ви –
казва Господ на силите.
15 Така казва Господ, Еова на силите:
Иди, влез при този настойник,
при домоуправителя Шевна, и речи:
16 Какво имаш и кого имаш тук,
та си изсичаш тука гробница?
Та си правиш гроб на високото
и си изсичаш в камъка обиталище?
17 Ето, Господ като силен мъж ще те захвърли,
да, като те улови здраво.
18 Ще те навие и ще те метне като топка в широка земя.
Там ще умреш и там славните ти колесници
ще останат за срам за дома на господаря ти!
19 Ще те оттласна от чина ти
и от положението си ще бъдеш свален.
20 В онзи ден ще извикам слугата Си Елиаким, Хелкиевия син,
21 ще го облека в твоето облекло
и ще го стегна с твоя пояс,
и ще предам властта ти в неговата ръка.
Той ще бъде баща на ерусалимските жители
и на Юдовия дом.
22 И ще положа на рамото му ключа на Давидовия дом.
Когато той отваря, никой няма да може да затваря
и когато той затваря, никой няма да може да отваря.
23 И ще го закрепя като гвоздей на твърдо място;
той ще бъде славен престол на бащиния си дом.
24 И на него ще окачат цялата слава на бащиния му дом, –
на чада и внуци,
на цялата му покъщнина,
до последния мех.
25 В оня ден – казва Господ на силите –
закрепеният на твърдо място гвоздей ще се поклати,
ще се счупи и ще падне,
и товарът, който виси на него, ще се срине.
Господ го е изрекъл.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи