План за четене на Библията

Хронологичен / ден 2

Стар Завет

Битие

4

Каин и Авел


1 И Адам позна жена си Ева; и тя зачена и роди Каин; и каза: С помощта на Господа придобих човек. 2 Роди още и брат му Авел. Авел беше овчар, а Каин беше земеделец. 3 И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа. 4 Тъй също и Авел принесе жертва от първородните на стадото си и от тлъстината му. И Господ погледна благосклонно на Авел и на приноса му, 5 а на Каин и на приноса му не погледна така. Затова Каин се разсърди твърде много, и лицето му се навъси. 6 Господ рече на Каин: Защо си се разсърдил? Защо е навъсено лицето ти? 7 Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи при вратата и се стреми да те завладее; но ти трябва да го владееш. 8 А Каин каза това на брат си Авел. И когато бяха на полето, Каин стана против брат си Авел и го уби. 9 И Господ каза на Каин: Къде е брат ти Авел? А той рече: Не зная; пазач ли съм аз на брат си? 10 И каза Господ: Какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене от земята; 11 и сега проклет си от земята, която отвори устата си да приеме кръвта на брат ти от твоята ръка. 12 Когато работиш земята, тя няма вече да ти дава силата си; бежанец и скитник ще бъдеш на земята. 13 А Каин каза на Господа: Наказанието ми е по-тежко, отколкото мога да понеса. 14 Ето, гониш ме днес от лицето на земята; и от Твоето лице ще съм скрит; ще бъда бежанец и скитник на земята; и тъй, всеки, който ме намери, ще ме убие. 15 А Господ му каза: Затова, който убие Каин, на него ще се отмъсти седмократно. И Господ постави знак на Каин, за да не го убива никой, който го намери.
16 Тогава Каин излезе от Господнето присъствие и се засели в земята Нод, на изток от Едем. 17 И Каин позна жена си, която зачена и роди Енох; и Каин съгради град, и наименува града Енох, по името на сина си. 18 И на Енох се роди Ирад; а Ирад роди Мехуяил; Мехуяил роди Метусаил; и Метусаил роди Ламех. 19 И Ламех си взе две жени; името на едната беше Ада, а името на другата – Села. 20 Ада роди Явал; той беше родоначалник на онези, които живеят в шатри и имат добитък. 21 Името пък на брат му беше Ювал; той беше родоначалник на всички, които свирят с арфа и флейта. 22 Тъй и Села роди Тувал-Каин, ковач на всякакъв вид медно и желязно сечиво; а сестра на Тувал-Каин беше Наама.
23 И Ламех рече на жените си:
Адо и Село, чуйте гласа ми,
жени Ламехови, слушайте думите ми:
Понеже мъж убих загдето ме нарани,
да, юноша, загдето ме смаза.
24 Ако на Каин се отмъсти седмократно,
то на Ламех ще се отмъсти седемдесет и седмократно.
25 И Адам пак позна жена си; и тя роди син, когото наименува Сит: защото, казваше тя, Бог ми определи друга рожба вместо Авел, понеже Каин го уби. 26 Също и на Сит се роди син, когото наименува Енос. Тогава човеците започнаха да призовават Господнето име.
© Библейска лига - България

5

От Адам до Ной


1 Ето списъка със сведенята за Адамовото потомство. В деня, когато Бог сътвори човека, Той го създаде по Божията прилика; 2 сътвори ги мъжки и женски пол, благослови ги и наименува ги Човек в деня, когато бяха сътворени. 3 Адам живя сто и тридесет години и роди син по своята прилика, по своя образ и наименува го Сит. 4 А откак роди Сит, дните на Адам станаха осемстотин години; и той роди синове и дъщери. 5 И всичките дни на Адам, колкото живя, станаха деветстотин и тридесет години, и умря.
6 Сит живя сто и пет години и роди Енос. 7 А откак роди Енос, Сит живя осемстотин и седем години, и роди синове и дъщери. 8 И всичките дни на Сит станаха деветстотин и дванадесет години; и умря.
9 Енос живя деветдесет години и роди Каинан. 10 А откак роди Каинан, Енос живя осемстотин и петнадесет години, и роди синове и дъщери. 11 И всичките дни на Енос станаха деветстотин и пет години; и умря.
12 Каинан живя седемдесет години и роди Маалалеил. 13 А откак роди Маалалеил, Каинан живя осемстотин и четиридесет години, и роди синове и дъщери. 14 И всичките дни на Каинан станаха деветстотин и десет години; и умря.
15 Маалалеил живя шестдесет и пет години и роди Яред. 16 А откак роди Яред, Маалалеил живя осемстотин и тридесет години, и роди синове и дъщери. 17 И всичките дни на Маалалеил станаха осемстотин деветдесет и пет години; и умря.
18 Яред живя сто шестдесет и две години и роди Енох. 19 А откак роди Енох, Яред живя осемстотин години, и роди синове и дъщери. 20 И всичките дни на Яред станаха деветстотин шестдесет и две години; и умря.
21 Енох живя шестдесет и пет години и роди Матусал. 22 А откак роди Матусал, Енох ходѝ по Бога триста години, и роди синове и дъщери. 23 И всичките дни на Енох станаха триста шестдесет и пет години. 24 И Енох ходѝ по Бога; и не се намираше вече, защото Бог го взе.
25 Матусал живя сто осемдесет и седем години и роди Ламех. 26 А откак роди Ламех, Матусал живя седемстотин осемдесет и две години, и роди синове и дъщери. 27 И всичките дни на Матусал станаха деветстотин шестдесет и девет години; и умря.
28 Ламех живя сто осемдесет и две години и роди син; 29 и наименува го Ной, защото си казваше: Този ще ни утеши в работата ни и в тежкия труд на ръцете ни при обработване на земята, която Господ прокле. 30 А откак роди Ной, Ламех живя петстотин деведесет и пет години, и роди синове и дъщери. 31 И всичките дни на Ламех станаха седемстотин седемдесет и седем години; и умря.
32 А Ной беше на петстотин години; и Ной роди Сим, Хам и Яфет.
© Библейска лига - България

6

Потопът


1 Като започнаха човеците да се размножават по лицето на земята и им се раждаха дъщери, 2 Божиите синове, като гледаха, че човешките дъщери са красиви, вземаха си за жени от всички, които избираха. 3 Тогава рече Господ: Духът, който съм му дал, не ще владее вечно в човека, защото той е плът; затова дните му ще бъдат сто и двадесет години. 4 В онези дни се намираха исполините на земята; а също и след това, когато Божиите синове влизаха при човешките дъщери и те им раждаха синове, и това бяха онези силни и прочути старовременни войни. 5 И като видя Господ, че се умножава покварата на човека по земята, и че всичките мисли на сърцето му клонят постоянно към зло, 6 Господ се наскърби, че беше създал човека на земята, и огорчи се в сърцето Си. 7 И рече Господ: Ще изтребя от лицето на земята човеците, които създадох – човеци, зверове, влечуги и небесни птици – понеже съжалявам, че ги създадох. 8 А Ной придоби Господнето благоволение.
9 Тези са сведенията за Ной. Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си; той ходеше по Бога. 10 Ной роди трима сина: Сим, Хам и Яфет.
11 И светът се разврати пред Бога; светът се напълни с насилие. 12 И Бог видя света; и ето, бе развратен, защото всяка плът бе извратила земния си път. 13 И рече Бог на Ной: Свършекът на всяка плът се предвижда от Мене, защото земята се изпълни с насилие чрез тях; затова, ето, ще ги изтребя заедно със земята. 14 Направи си ковчег от гоферово дърво; стаи да направиш в ковчега; и да го измажеш отвътре и отвън със смола. 15 Направи го така: дължината на ковчега да бъде триста лакти, широчината му петдесет лакти, а височината му тридесет лакти. 16 Отверстие направи на ковчега, като изкараш ковчега без един лакът до върха, а вратата на ковчега постави отстрана; направи го с долен, среден и горен етаж. 17 И ето, Аз ще докарам на земята потоп от вода, за да изтребя изпод небето всяка плът, която има в себе си дъх на живот; всичко, което се намира на земята, ще измре. 18 Но с тебе ще поставя завета Си; и ще влезеш в ковчега – ти, синовете ти, жена ти и снахите ти с тебе. 19 И от всичко живо, от всяка плът да вкараш в ковчега по две от всеки вид, за да опазиш живота им със себе си; мъжко и женско да бъдат. 20 От птиците според вида им и от добитъка според вида му, и от всички земни влечуги според вида им, по две от всички да влязат при тебе, за да им опазиш живота. 21 А ти си вземи от всякаква храна, която се яде, и събери я при себе си, за да бъде храна на тебе и на тях. 22 И Ной направи всичко; както му заповяда Бог, така го направи.
© Библейска лига - България

7

1 Тогава Господ каза на Ной: Влез ти и целият ти дом в ковчега; защото в това поколение тебе видях праведен пред Мене. 2 Вземи по седем от всички чисти животни, мъжки и женските им; а от нечистите животни по две, мъжки и женските им; 3 също и от небесните птици по седем, мъжки и женски; за да опазиш от тях разплод за цялата земя. 4 Защото още седем дни и Аз ще направя да вали дъжд по земята четиридесет дни и четиридесет нощи; и ще изтребя от лицето на земята всичко живо, което съм създал. 5 И Ной направи всичко, както му заповяда Господ.
6 А Ной беше на шестотин години, когато стана водният потоп на земята. 7 И поради водите на потопа влязоха в ковчега Ной, синовете му и жена му, и снахите му с него. 8 От чистите животни и от нечистите животни, от птиците, и от всички влечуги по земята, 9 влязоха в ковчега при Ной две по две, мъжки и женски, както заповяда Бог на Ной. 10 И след седемте дни водите на потопа заваляха на земята.
11 В шестстотната година на Ноевия живот, във втория месец, на седемнадесетия ден от месеца, в същия ден всичките извори на голямата бездна се разпукнаха и небесните отвори се разкриха; 12 и дъждът валя на земята четиридесет дни и четиридесет нощи. 13 В същия този ден влязоха в ковчега Ной и синовете Ноеви: Сим, Хам и Яфет, и Ноевата жена, и с тях трите му снахи – 14 те и всичките животни според вида си, и всичкият добитък според вида си, и всичките влечуги, пълзящи по земята според вида си, и всичките птици според вида си, всяко пересто от всякакъв вид. 15 Две по две от всяка плът, която има в себе си дъх на живот, влязоха в ковчега при Ной. 16 И които влязоха, мъжки и женски от всяка плът влязоха, както Бог му бе заповядал; и Господ го затвори вътре. 17 Четиридесет дни трая потопът на земята; и водите се умножиха, та подеха ковчега и той се издигна над земята. 18 Водите се усилваха и умножаваха много на земята, и ковчегът се носеше по повърхността на водите. 19 Водите на земята се усилваха твърде много, така че се покриха всички високи планини, които бяха под цялото небе. 20 На петнадесет лакти над тях се издигнаха водите и планините се покриха. 21 И всяка плът, която се движеше по земята, умря – птици, добитък, зверове, всички влечуги, пълзящи по земята, и всички хора. 22 Всичко на сушата, което имаше в ноздрите си дъх на живот, измря. 23 Всичко живо, което се намираше по лицето на земята, се изтреби – човеци, добитък, влечуги, небесни птици; всички се изтребиха от земята; останаха само Ной и тези, които бяха с него в ковчега. 24 А водите се застояха по земята сто и петдесет дни.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи