План за четене на Библията

Хронологичен / ден 201

Стар Завет

Исая

28

Горко на Ефрем


1 Горко на венеца, гордостта на Ефремовите пияници!
Горко на повехналия цвят – неговата славна красота,
който е на върха на плодородната долина,
на онзи град, гордост на повалените от вино!
2 Ето, от Господа иде един мощен и силен.
Като буря с градушка и опустошителна вихрушка,
като пороен дъжд и придошли води,
ще го захвърли силно с ръката си на земята.
3 Този венец – гордостта на Ефремовите пияници,
ще бъде стъпкан с крака.
4 Този повяхнал цвят – неговата славна красота,
който е на върха на плодородната долина,
ще бъде като ранозрейна смокиня – вземе ли я в ръка, който я види, поглъща я.
5 В оня ден Господ на силите ще бъде славна корона
и красив венец за останалите от Своя народ.
6 Той ще бъде правосъден дух за онзи, Който съди,
и сила за тези, които отблъскват неприятеля при портата.
7 Но и тези се олюляват от виното
и объркват пътя си от спиртното питие.
Свещеник и пророк се спъват от спиртно питие,
победени са от вино; обезумели от спиртно питие,
объркват се във видения, спъват се при вземане на решения.
8 Защото всичките трапези са пълни с бълвоч и нечистота,
така че няма чисто място.
9 Кого – казват те – ще научи той на знание?
И кого ще вразумява с проповед?
Отбитите от мляко ли,
откъснати от майчина гръд?
10 Защото всичко е заповед след заповед,
заповед след заповед,
правило след правило, правило след правило,
тук малко, там малко.
11 Затова с мънкащи устни и на непознат език
ще говори Бог на този народ,
12 на когото е рекъл:
Това е мястото за почивка нека умореният почива,
и това е мястото за отдих,
но те не искаха да слушат.
13 Затова словото Господне ще стане за тях
заповед след заповед, заповед след заповед,
правило след правило, правило след правило,
тук малко, там малко –
тъй че, като вървят, ще паднат възнак и ще се съкрушат,
ще се впримчат и ще се хванат.
14 Затова слушайте словото Господне, вие присмивачи,
които господарувате над този народ в Ерусалим.
15 Понеже сте казали:
Ние сключихме договор със смъртта
и се съгласихме с шеол;
когато всепоглъщащата беда минава, да не дойде до нас,
защото си направихме лъжата прибежище
и под измамата се скрихме.
16 Затова така казва Господ Еова:
Ето, полагам в Сион камък за основа,
камък отбран, скъпоценен, крайъгълен, за твърда основа;
който вярва в него, няма да се посрами.
17 Ще направя правосъдието връвта,
а правдата – отвеса;
и градушка ще помете вашето прибежище, лъжата,
и вода ще наводни вашето скривалище.
18 Договорът ви със смъртта ще бъде унищожен
и съглашението ви с шеол не ще устои.
Когато всепоглъщащата беда минава,
тя ще ви помете.
19 Колкото пъти мине, ще ви отнася;
заран след заран,
ден след ден;
ще минава през вас.
И само слухът за нея ще всява истински ужас.
20 Леглото е твърде късо, за да се протягаш на него
и завивката – твърде тясна, за да се завиеш.
21 Господ ще се вдигне, както направи на хълма Ферасим,
ще се разгневи, както в долината Гаваон,
за да свърши работата Си, пречудната Си работа,
и да изпълни делото Си, удивителното Си дело.
22 И тъй, сега спрете да се присмивате,
да не се стегнат оковите ви по-яко.
Защото аз чух от Господа, Еова на силите,
че ще се извърши погубление, и то предрешено, по цялата страна.
23 Дайте ухо и слушайте гласа ми.
Внимавайте и слушайте думите ми.
24 Всеки ден ли оре орачът, за да посее?
Всеки ден ли разтваря бразди и разбива буците на нивата си?
25 Като изравни лицето ѝ,
не разпръсква ли къклица и не сее ли кимион,
и житото в редове,
и ечемика – на определеното му място,
и лимеца наоколо?
26 Защото Бог го учи на разсъдък и го поучава.
27 Защото не се вършее къклица с диканя,
нито колело на вършачка се завърта върху кимиона;
но с тояга се очуква къклицата
и с прът – кимионът.
28 А житото вършеят, но не го трошат;
разкарват по него колелата на вършачката,
теглена от конете им, но не го раздробяват.
29 Всичко това също произлиза от Господа на силите,
Който е чудесен в съвет, превъзходен – в мъдрост.
© Библейска лига - България

29

Горко на Давидовия град


1 Горко на Ариил, на град Ариил, където Давид се засели!
Прибавете година на година,
празниците нека се изреждат в кръга си!
2 Още ще притесня Аз Ариил
и ще има в него тъга и скръб,
и той ще Ми бъде наистина като огнище Божие.
3 И ще поставя стан околовръст против тебе,
ще те обсадя с насипи
и ще издигна кули против тебе.
4 И ти ще бъдеш повален, ще говориш от земята;
речта ти ще бъде мънкане от пръстта.
И гласът ти от земята ще бъде както на запитвач на зли духове,
и речта ти ще бъде шепот от пръстта.
5 А множеството на неприятелите ти ще бъде като ситен прах
и множеството на насилниците ти – като дребна плява, която се отвява.
Внезапно, в един миг,
6 Господ на силите ще дойде
с гръм, с трус и с голям шум,
с буря и вихрушка, и с поглъщащ огнен пламък.
7 И множеството на всички народи,
които воюват против Ариил,
да, всички, които воюват против него и против крепостите му,
и онези, които го притесняват,
ще бъдат като сън, като нощно видение.
8 И както когато гладният сънува ясно, че яде,
но, като се събуди, душата му е празна;
както когато жадният сънува ясно, че пие,
но, като се събуди, ето той е примрял и душата му е неутолена,
така ще бъде с множеството на всички народи,
които воюват против Сионския хълм.
9 Стойте смаяни и се чудете,
заслепете себе си и ослепейте;
те са пияни, но не от вино,
политат, но не от спиртно питие.
10 Защото Господ изля върху вас дух на дълбок сън
и затвори очите ви, о, пророци
и покри главите ви, о, ясновидци!
11 И всяко пророческо видение стана за вас
като думите на запечатана книга.
Ако я дадете на някого, който е грамотен,
и му кажете: Я прочети това,
той ще каже: Не мога, защото е запечатана.
12 Или ако дадете книгата на някого, който не е грамотен
и му кажете: Я прочети това,
той ще каже: Не мога, защото не съм грамотен.
13 И рече Господ:
Този народ се приближава към Мене с устата си
и Ме почита с устните си,
но сърцата им стоят далеч от Мене,
и благоволението им към
Мене е
по човешки поучения, изучени папагалски.
14 Затова ще пристъпя да направя чудно дело сред този народ,
да, чудно и странно дело;
и мъдростта на мъдрите им ще изчезне,
и разумът на разумните ще се скрие.
15 Горко на онези, които дълбоко търсят
да скрият намеренията си от Господа,
чиито дела са в тъмнината
и които казват: Кой ни вижда? Кой ще научи?
16 Ах, тази ваша опърничавост!
Грънчарят ще се счете ли за глина?
Направеното ще рече ли за онзи, който го е направил: Той не ме е направил?
Или изработеното ще рече ли за онзи, който го е изработил: Той няма разум?
17 Няма ли след твърде малко време
Ливан да се обърне в плодородно поле,
а плодородното поле да се счита за лес?
18 И в оня ден глухите ще чуят думите на книгата
и очите на слепите ще прогледнат из мрака и тъмнината.
19 Смирените ще умножат радостта си в Господа
и сиромасите ще се развеселят в Святия Израилев.
20 Защото безмилостният ще изчезне, присмивачът ще се изгуби
и всички, които дебнеха да извършат беззаконие, ще бъдат изтребени –
21 онези, които с една дума изкарват човека виновен
и поставят примка за онзи, който търси съд при портите,
и с лъжа повалят невинния.
22 Затова Господ, Който е изкупил Авраам, казва така за Якововия дом:
Яков няма вече да се посрами,
нито лицето му вече ще побледнее.
23 Но когато той – ще рече чадата му – видят сред себе си делото на Моите ръце,
те ще пазят името Ми свято.
Да! Ще признаят святостта на Святия Яковов
и ще се боят от Бога Израилев.
24 И онези, които са се заблудили духом, ще се вразумят,
които са роптаели, ще приемат поука.
© Библейска лига - България

30

Горко на непокорния народ


1 Горко на непокорните чада – казва Господ, –
които се съветват, но не с Мене,
и които сключват договори, но не чрез Моя Дух,
та прибавят грях на грях;
2 които слизат в Египет,
без да се допитват до Моите уста,
за да се подкрепят със силата на Фараона
и да прибягнат под сянката на Египет!
3 Но Фараоновата сила ще ви бъде за срам
и прибягването под египетската сянка – за смущение.
4 Защото началниците му отидоха в Танис
и посланиците му стигнаха в Ханес.
5 Те всички ще се срамуват заради люде, които са безполезни за тях;
от които не ще има ни помощ, ни полза, а срам и укор.
6 Пророчество за животните на Негев: През земя на лишения и страдания,
където има лъвици и яки лъвове,
ехидни и хвъркати змейове,
пратениците носят богатството си на плещите на оселчетата
и съкровищата си – на гърбицата на камилите,
към люде, които ще бъдат безполезни за тях,
7 към Египет, чиято помощ ще бъде суетна и безполезна.
Затова го нарекох: Рахав, който бездейства.
8 Сега иди, напиши това пред тях на дъсчица
и отбележи го в книга,
за да остане за бъдещото време за свидетелство довека,
9 че те са непокорен народ, чада лъжливи,
чада, които не искат да слушат поуката Господня,
10 които казват на гледачите: Не гледайте,
и на пророците: Не ни пророкувайте правда,
но говорете ни ласкателно, пророкувайте измами,
11 отстъпете от пътя,
отклонете се от пътеката,
махнете отпред нас Святия Израилев.
12 Затова така казва Святият Израилев:
Понеже отхвърляте това слово,
уповавате се на насилие и измама
и се опирате на тях,
13 този грях ще ви бъде
като пропукната, издута висока стена,
готова да падне в един миг.
14 И тя ще се разломи като грънчарски съд, строшена
така безпощадно, че между частите ѝ да не се
намери черепица,
с която да вземе някой огън от огнището
или да гребне вода от водоема.
15 Защото така казва Господ Еова, Святият Израилев:
В завръщане и почивка ще се избавите,
в безмълвие и увереност е вашата сила;
но вие не искахте това.
16 А казахте: Не, ще побегнем с коне.
Затова ще бягате.
Вие казахте: Ще яздим на бързи коне.
Затова и онези, които ви гонят, ще бъдат бързи.
17 Хиляда души ще бягате от заплахата на едного;
или от заплахата на петима
всички вие ще бягате,
докато останете като окастрено дърво на планински връх,
като знаме на хълм.
18 По тази причина Господ ще чака, за да се смили над вас,
Той се въздига, за да ви покаже, че ви жали,
защото Господ е Бог правосъден.
Блажени всички, които Го чакат.
19 О, народе, който живееш на Сион в Ерусалим,
вие няма да плачете вече.
Той наистина ще се смили над вас при гласа на вопъла ви.
Когато го чуе, ще ви отговори.
20 Господ и да ви даде
горчив хляб и горчива вода,
пак учителите ви няма да бъдат скрити вече,
но очите ви ще гледат учителите ви;
21 и ушите ви ще чуват глас зад вас,
когато се обръщате надясно
и когато се обръщате наляво,
който ще казва: Този е пътят, ходете в него.
22 Тогава вие ще имате за гнусота
среброто, с което са обковани изваяните ви идоли,
и златото, с което са облечени излетите ви идоли;
ще ги отхвърлите като нечисто нещо
и ще речете на всеки от тях:
Махни се оттук.
23 И Господ ще даде дъжд за семето ви,
с което ще засеете нивата си,
и хлябът, който ще даде земята,
ще бъде хранителен и изобилен;
и в онзи ден добитъкът ви ще пасе в широки паши.
24 Воловете и оселчетата, които работят земята,
ще ядат вкусна зоб, веяна с лопата и веяло.
25 И ще има на всяка висока планина
и на всяко високо бърдо
реки и водни потоци
в деня на голямото клане,
когато кулите паднат.
26 При това светлината на луната
ще бъде като светлината на слънцето,
и светлината на слънцето ще бъде седмократна – като светлината на седем дни,
в деня, когато Господ превързва струпея на народа Си
и изцелява нанесените му рани.
27 Ето, името на Господа иде отдалеч;
гневът Му е пламнал и гъстият Му дим се издига;
устните Му са пълни с негодувание,
езикът Му е като поглъщащ огън
28 и дишането Му – като прелял поток,
който стига до шия,
за да пресее народите в ситото на погублението;
и в челюстите на племената
Той слага юзда,
която ще ги насочва към заблуда.
29 И вие ще пеете, както в нощта на тържествен празник;
сърцата ви ще се веселят както, когато народът тръгва със свирки
към Господния хълм, към канарата Израилева.
30 И Господ ще направи да се чуе славния Му глас
и да се види тежкия замах на мишцата Му
в силен гняв и в пламък на поглъщащ огън,
в буен дъжд, в буря и в едър град.
31 Защото от гласа на Господа ще тръпне Асириецът, с жезъл поразяван.
32 И всеки удар със съдбоносния жезъл,
който Господ нанася върху него,
ще бъде с тимпани и арфи,
и с потресаващ бой ще се сражава против него.
33 Защото Тофет отдавна е приготвен.
Да! За царя е приготвен.
Той го направи дълбок и широк,
куп огън има в него и много дърва;
дишането Господне, като поток от сяра, ще го запали.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи