План за четене на Библията

Хронологичен / ден 204

Стар Завет

Исая

37

Избавлението на Ерусалим е предсказано


1 А когато цар Езекия чу думите му, раздра дрехите си, покри се с вретище и влезе в Господния дом. 2 И прати управителя на двореца Елиаким, писаря Шевна и старшите свещеници, покрити с вретища, при пророк Исая, Амосовия син.
3 И рекоха му: Така казва Езекия: Ден на скръб, на изобличение и на оскърбление е този ден; защото настана часът да се родят децата, но няма сила за раждане. 4 Може би Господ, твоят Бог, ще чуе думите на Рапсак, когото господарят му, асирийският цар, прати да укорява живия Бог, и ще изобличи думите, които Господ, твоят Бог, чу; затова възнеси молба за останалите, които са още живи.
5 И тъй, слугите на цар Езекия отидоха при Исая. 6 И Исая им рече: Така да кажете на господаря си: Така казва Господ: Не бой се от думите, които си чул, с които слугите на асирийския цар ме похулиха. 7 Ето, Аз ще вложа в него такъв дух, че, като чуе слух, ще се върне в своята земя; и ще направя да падне от меч в своята земя.
8 И така, Рапсак, като се върна, намери, че асирийският цар воюва против Ливна; защото бе чул, че той се е оттеглил от Лахиш. 9 И царят чу да казват за етиопския цар Тирака: Излезе да воюва против тебе. И когато чу това, прати посланици до Езекия, казвайки: 10 Така да кажете на Юдовия цар Езекия, да речете: Твоят Бог, на когото се уповаваш, да не те мами, като казва: Ерусалим няма да бъде предаден в ръката на асирийския цар. 11 Ето, ти чу какво са направили асирийските царе на всички земи, как ги обрекли на изтреб ление; та ти ли ще се избавиш? 12 Боговете на народите избавиха ли онези, които бащите ми изтребиха – Гозан, Харан, Ресеф и еденяните, които бяха в Таласар? 13 Къде е хаматският цар, арфадският цар и царят на града Сефарваим, на Ена и на Ава?

Молитвата на Езекия


14 А когато Езекия взе писмото от ръката на посланиците и го прочете, отиде в Господния дом и го разгъна пред Господа. 15 И Езекия се помоли пред Господа: 16 Господи на силите, Боже Израилев, Който седиш между херувимите, Ти и само Ти си Бог на всички земни царства; Ти си сътворил небето и земята. 17 Приклони, Господи, ухото Си и чуй, отвори, Господи, очите Си и виж; и чуй всички думи на Сенахериб, който изпрати да похулят Тебе, живия Бог. 18 Наистина, Господи, асирийските царе опустошиха всички области и земите им; 19 и хвърлиха в огън боговете им, защото не бяха богове, а дело на човешки ръце, дървета и камъни; затова ги погубиха. 20 И сега, Господи, Боже наш, отърви ни от ръката му, за да познаят всички земни царства, че Ти си Господ, единственият Бог.

Поражението на Сенахериб


21 Тогава Исая, Амосовият син, прати до Езекия да кажат: Така казва Господ, Израилевият Бог: Чух това, за което си се помолил на Мене против асирийския цар Сенахериб. 22 Ето словото, което Господ изговори за него:
Презря те, присмя ти се девицата, Сионовата дъщеря;
зад гърба ти поклати глава Ерусалимската дъщеря.
23 Кого си обидил и похулил ти?
И против кого си говорил с висок глас,
и си надигнал нагоре очите си?
Против Святия Израилев.
24 Господа си обидил ти чрез слугите си, като си рекъл:
С множеството на колесниците си възлязох аз
върху височината на планините,
върху извисените височини на Ливан;
и изсякох високите му кедри, отбраните му кипариси;
и стигнах на самия му връх,
в леса на неговия Кармил.
25 Разкопах и пих вода;
и със стъпалото на нозете си
пресуших всички реки на Египет.
26 Не си ли чул, че Аз съм наредил това отдавна
и от древни времена съм начертал това?
А сега го изпълних,
така че ти да обръщаш укрепени градове в купища развалини.
27 Затова жителите им станаха безсилни,
уплашиха се и се посрамиха;
бяха като трева на полето, като зеленина,
като трева на къщния покрив,
и жито препърлено, преди да е изкласило.
28 Но Аз зная жилището ти,
излизането ти и влизането ти,
и яростта ти против Мене.
29 Понеже яростта ти против Мене
и надменността ти стигнаха до ушите Ми,
затова ще сложа куката Си в ноздрите ти
и юздата Си – в устата ти,
и ще те върна по пътя, по който си дошъл.
30 И това ще ти бъде знамението:
Тази година ще ядете това, което е саморасло,
втората година това, което израства от същото,
а на третата година посейте и пожънете,
насадете лозя и яжте плода им.
31 И оцелялото от Юдовия дом,
което е останало, пак ще пуска корени надолу
и ще дава плод нагоре.
32 Защото от Ерусалим ще излезе остатък
и от хълма Сион – оцелялото.
Ревността на Всемогъщия Господ ще извърши това.
33 Затова така казва Господ за асирийския цар:
Няма да влезе в този град,
нито ще хвърли там стрела.
Нито ще дойде пред него с щит,
нито ще издигне против него насип.
34 По пътя, по който е дошъл,
по него ще се върне
и в този град няма да влезе – казва Господ.
35 Защото Аз ще защитя този град, за да го избавя,
заради Себе Си и заради слугата Ми Давид.
36 Тогава излезе ангел Господен и порази сто осемдесет и пет хиляди души в асирийския стан; и когато стана народът на сутринта, ето, всички онези бяха трупове. 37И тъй, асирийският цар Сенахериб се оттегли, отиде, върна се и живееше в Ниневия. 38А като се кланяше в капището на бога си Нисрох, неговите синове Адрамелех и Сарасар го убиха с меч; и побягнаха в Араратската земя. А вместо него се възцари синът му Есархадон.
© Библейска лига - България

38

Болестта на Езекия


1 В това време Езекия се разболя до смърт. И пророк Исая, Амосовият син, дойде при него и му рече: Така казва Господ: Нареди за дома си, понеже ще умреш и няма да живееш. 2 Тогава Езекия обърна лицето си към стената и се помоли на Господа: 3 Моля Ти се, Господи, спомни си сега как ходех пред Тебе с вярност и с цяло сърце, и върших това, което е угодно пред Тебе. И Езекия плака горко. 4 Тогава дойде Господнето слово към Исая: 5 Иди, кажи на Езекия: Така казва Господ, Бог на баща ти Давид: Чух молитвата ти, видях сълзите ти; ето, Аз ще приложа на живота ти петнадесет години. 6 И ще избавя и тебе, и този град от ръката на асирийския цар, и ще защитя този град. 7 И това ще ти бъде знамението от Господа, че Господ ще извърши това, което каза: 8 Ето, ще върна сянката десет стъпки назад, които е изминала върху слънчевия часовник на Ахаз. И тъй, слънцето се върна назад десет стъпки, които бе изминало.
9 Ето какво писа Юдовият цар Езекия, когато се бе разболял и оздравя от болестта си:
10 Казах си, като преполових дните си:
Ще вляза в портите на шеол;
лишен съм от остатъка на годините си.
11 Рекох: Няма да видя отново Господа,
Господа, в земята на живите;
няма да видя вече човек
или да бъда с онези, които населяват света.
12 Жилището ми се премести и се вдигна от мене като овчарски шатър;
навих живота си като тъкач: от основата Той ще ме отреже,
между сутринта и вечерта ще ме довършиш.
13 Успокоявах се до сутринта,
но Той като лъв троши всичките ми кости;
между сутринта и вечерта ще ме довършиш.
14 Като лястовица или жерав, така крещях,
стенех като гургулица. Очите ми изнемощяха от гледане към небесата.
В беда съм, Господи;
ела ми на помощ!
15 Какво да кажа аз? Той ми рече и сам Той го изпълни.
Ще ходя смирено през всичките си години поради огорчението на душата си.
16 Чрез тези неща живеят човеците, Господи,
и само в тях е животът на моя дух;
така ще ме изцелиш и ще ме съживиш.
17 Ето, сигурно за мое добро понесох голяма горест.
И Ти, от любов към душата ми, си я избавил от рова на тлението
и си хвърлил зад гърба Си всичките ми грехове.
18 Защото шеол не може да Те хвали;
смъртта не може да Те славослови;
онези, които слизат в рова, не могат да се надяват на Твоята вярност.
19 Живият, живият, той ще Те хвали, както аз днес;
бащата ще извести на чадата си Твоята вярност.
20 Господ ще ме спаси,
затова ще пеем моите песни със струнни инструменти
в дома Господен през всичките дни на живота си.
21 А Исая беше казал: Нека вземат низа смокини и да ги сложат за компрес на цирея; и царят ще оздравее. 22Също и Езекия беше казал: Какво е знамението, че ще отида в Господния дом?
© Библейска лига - България

39

Писмото от Вавилон
1 В онова време вавилонският цар Меродах-Валадан, Валадановият син, прати писмо и подарък на Езекия, понеже беше чул, че той се разболял и оздравял. 2 И Езекия се зарадва на пратениците, и им показа къщата със скъпоценните си вещи: среброто и златото, ароматите и скъпоценните масла, целия си оръжеен склад и всичко, каквото имаше сред съкровищата му; в къщата му и в цялото му владение не остана нищо, което Езекия не им показа. 3 Тогава дойде пророк Исая при цар Езекия и му рече: Какво казаха тези мъже? И откъде дойдоха при тебе? И Езекия отговори: От далечна земя идат при мене, от Вавилон. 4 Тогава каза: Какво видяха в къщата ти? И Езекия отговори: Видяха всичко, каквото има в къщата ми; няма нищо сред съкровищата ми, което не им показах. 5 Тогава Исая рече на Езекия: Слушай словото на Господа на силите: 6 Ето, идат дни, когато всичко, което е в къщата ти и каквото бащите ти са събрали до този ден, ще се пренесе във Вавилон; няма да остане нищо – казва Господ. – 7 И ще отведат от синовете, които ще произлязат от тебе, които ще родиш; и те ще станат скопци в палата на вавилонския цар. 8 Тогава Езекия каза на Исая: Добро е Господнето слово, което ти изрече. Щом – прибави той – ще има мир и вярност през моите дни.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

76

1 За диригента, на струнни инструменти, Асафов псалом. Песен.
Познат е Бог в Юда;
в Израил е велико името Му.
2 В Салим е скинията Му
и обиталището Му е в Сион.
3 Там Той строши лъскавите стрели на лъка,
щита и меча, и битката. (Села.)
4 Светъл се явяваш,
по-величествен от хълмите с користите.
5 Сърцатите бяха обрани, заспаха във вечния си сън;
и никой от яките мъже не можа да вдигне ръце.
6 От Твоето мъмрене, Боже Яковов,
паднаха в дълбок сън и колесници, и коне.
7 Ти, сам Ти, си страшен;
и кой може да устои пред лицето Ти, когато се разгневиш?
8 Направил си да се чуе от небето присъда;
земята се убоя и утихна,
9 когато Бог стана да съди,
за да спаси всичките кротки на земята. (Села.)
10 Наистина човешката ярост ще се обърне в хвала на Тебе;
остатъка от яростта ще укротиш.
11 Обричайте се и изпълнявайте оброците си на Господа, вашия Бог;
всички, които са около Него, нека принасят дарове на Достопочитаемия.
12 Той снишава гордостта на князете, страшен е за земните царе.
© Библейска лига - България