План за четене на Библията

Хронологичен / ден 205

Стар Завет

Исая

40

Утеха за Божия народ
1 Утешавайте, утешавайте Моя народ –
казва вашият Бог. –
2 Говорете благо на Ерусалим и извикайте към него,
че времето на воюването му се изпълни,
че беззаконието му е простено,
защото получи от ръката Господня
двойно наказание за всичките си грехове.
3 Глас на един, който вика:
Пригответе в пустинята пътя за Господа,
направете в безводното място прав път за нашия Бог.
4 Всяка долина ще се издигне
и всяка планина и хълм ще се снишат;
кривите места ще станат прави
и неравните места – поле;
5 И славата Господня ще се яви;
и целият човешки род ведно ще я види;
защото устата Господни изговориха това.
6 Глас на един, който казва: Провъзгласи!
И отговори се: Какво да провъзглася?
Всяка твар е трева,
и цялата ѝ слава – като полския цвят.
7 Тревата съхне, цветът вехне,
защото дишането Господне духа върху него.
Наистина людете са трева!
8 Тревата съхне, цветът вехне,
но словото на нашия Бог ще остане довека.
9 Ти, който носиш благи вести на Сион,
изкачи се на високата планина;
ти, който носиш благи вести на Ерусалим,
издигни силно гласа си;
издигни го, не бой се,
кажи на Юдовите градове: Ето вашия Бог!
10 Ето, Господ Еова идва със сила
и мишцата Му владее за Него.
Ето, наградата Му е с Него
и въздаянието Му – пред Него.
11 Той ще пасе стадото Си като овчар,
ще събере агнетата с мишцата Си,
ще ги носи в пазвата Си
и ще води полека дойките.
12 Кой е премерил водите с шепата си,
измерил небето с педя,
побрал в мярка пръстта на земята
и претеглил планините с везни, и хълмите с теглилка?
13 Кой е упътил Духа Господен,
или като съветник Негов Го е научил?
14 С кого се е съветвал Той
и кой Го е вразумил и Го е научил на пътя на правосъдието,
и Му е предал знание, и Му е показал пътя на разума?
15 Ето, народите са като капка от ведро
и се считат като прашинка на теглилка;
ето, островите са като ситен прах, който се вдига.
16 Ливан не е достатъчен за гориво,
нито стигат животните му за всеизгаряне.
17 Всички народи са като нищо пред Него,
считат се пред Него за по-малко от нищо. Да! За празнота.
18 И тъй, на кого ще уподобите Бога?
Или какво подобие ще сравните с Него?
19 Кумирът ли? – Художник го отлива
и златар го обковава със злато
и лее за него сребърни верижки!
20 Който е твърде сиромах да принесе принос,
избира дърво, което не гние
и търси за него изкусен художник,
за да го направи непоклатим кумир!
21 Не знаете ли? Не сте ли чули?
Не ви ли е известено отначало?
Не сте ли разбрали от основаването на земята?
22 Той седи над кръга на земята
и жителите ѝ са като скакалци.
Той простира небето като завеса
и го разпъва като шатър за живеене.
23 Той докарва князете до нищо
и прави земните съдии нищожни.
24 Те едва са били посадени, едва са били посети,
едва се е вкоренил в земята стволът им,
и Той духва върху тях, и те изсъхват,
и вихрушката ги помита като плява.
25 И тъй, на кого ще Ме уподобите,
та да му бъда равен? – казва Святият.
26 Вдигнете очите си нагоре
и вижте: Кой е създал тези светила?
Кой извежда множеството им едно по едно
и ги назовава всички по име.
Чрез величието на силата Му
и понеже е мощен във власт,
ни едно от тях не липсва.
27 Защо говориш, Якове, и казваш, Израилю:
Пътят ми е скрит от Господа,
и правото ми се пренебрегва от моя Бог?
28 Не знаеш ли? Не си ли чул,
че вечният Бог Еова,
Създателят на земните краища,
не отслабва и не се уморява?
Неговият разум е неизследим.
29 Той дава сила на отслабналите
и умножава мощта на немощните.
30 Даже младите ще отслабнат и ще се уморят
и отбраните момци съвсем ще паднат,
31 но онези, които чакат Господа, ще подновят силата си,
ще се издигат с крила като орли,
ще тичат и няма да се уморят,
ще ходят и няма да отслабнат.
© Библейска лига - България

41

Помощникът на Израил


1 Мълчете пред Мене, вие острови;
и племената нека подновят силата си;
нека се приближат и тогава нека говорят;
нека застанем заедно на съд.
2 Кой е въздигнал праведника от изток,
повикал го е при нозете си?
Предал му е народи и го е поставил господар над царе,
той ги е обърнал на прах с меча си,
с лъка си – на разпиляна плява.
3 Подгонва ги и безопасно минава пътя, по който не е ходил с нозете си.
4 Кой издейства и извърши това,
като повика още в началото бъдещите родове?
Аз, Господ, първият и последният, Аз съм.
5 Островите видяха и се уплашиха,
земните краища се разтрепериха,
приближиха се и дойдоха.
6 Всеки помогна на другаря си
и рече на брат си: Дерзай!
7 И тъй, дърводелецът насърчаваше златаря,
и този, който кове с чука – онзи, който удря на наковалнята,
като казваше: Добре е споено
и го закрепяваше с гвоздеи, за да не се клати.
8 Но ти, Израилю, служителю Мой,
Якове, когото Аз избрах,
потомството на приятеля Мой Авраам,
9 ти, когото взех от краищата на земята
и повиках от най-далечните ѝ страни,
и ти казах: Ти си мой служител,
Аз те избрах и не те отхвърлих,
10 не бой се, защото Аз съм с тебе;
не се ужасявай, защото Аз съм твоят Бог;
ще те укрепя, да, ще ти помогна.
Ще те подпра с праведната Си десница.
11 Ето, всички, които са разгневени на тебе,
ще се засрамят и смутят;
съперниците ти ще бъдат като нищо и ще загинат.
12 Ще потърсиш онези, които се сражават против тебе
и няма да ги намериш;
онези, които воюват против тебе, ще бъдат като нищо
и като че не са били.
13 Защото Аз, Господ, твоят Бог, подкрепям десницата ти
и ти казвам: Не бой се, Аз ще ти помогна.
14Не бой се, червею Якове, малобройни Израилю;
Аз ще ти помагам – казва Господ,
твоят Изкупител, Святият Израилев. –
15 Ето, Аз ще те направя на нова остра назъбена диканя;
ще вършееш планините и ще ги стриеш,
и ще обърнеш хълмовете на дребна плява;
16 ще ги отвееш и вятърът ще ги отнесе,
и вихрушката ще ги разпръсне;
а ти ще се зарадваш в Господа,
ще се похвалиш в Святия Израилев.
17 Когато сиромасите и немотните потърсят вода,
но няма и езикът им съхне от жажда,
Аз, Господ, ще ги послушам,
Аз, Израилевият Бог, няма да ги оставя.
18 Ще отворя реки по голите бърда
и извори сред долините;
ще обърна пустинята на водни езера
и сухата земя – на водни извори.
19 В пустинята ще насадя кедър, ситим, мирта и маслиново дърво;
в ненаселената земя ще поставя заедно елха, явор и кипарис,
20 за да видят и да знаят,
да разсъдят и да разберат всички,
че ръката Господня е направила това,
и Святият Израилев го е създал.
21 Представете делото си – казва Господ. –
Приведете силните си доказателства – казва Якововият Цар.
22 Нека приведат идолите си, и нека ни кажат какво има да стане;
обяснете какво е било предишното,
за да вникнем със сърцата си в него и да узнаем сетнината му;
или известете ни бъдещето,
23 известете какво има да става после,
за да познаем, че сте богове.
Докарайте нещо добро или зло докарайте,
за да се почудим, като го видим.
24 Ето, вие сте по-малко от нищо;
и вашето дело не струва нищо;
мерзост е онзи, който ви избира.
25 Издигнах един от север и той е дошъл –
от изгрева на слънцето един, който призовава Моето име;
и ще нагази първенците като кал,
както грънчарят тъпче глината.
26 Кой е изявил това отначало, за да знаем,
или от по-рано, та да речем: Той има право?
Напротив, няма кой да го е изявил, няма кой да го е казал,
няма кой да е чул думите ви.
27 Първи Аз рекох на Сион: Ето ги! Ето ги!
И дадох на Ерусалим благовестител.
28 Гледам, но няма никой –
Да! Сред тях няма съветник,
който да може да отговори дума, когато ги питам.
29 Ето, те всички са суета!
Делата им са нищо,
летите им идоли са вятър и срам.
© Библейска лига - България

42

Служителят Господен


1 Ето Моя Служител, Когото подкрепям,
Моя Избраник, в Когото благоволи душата Ми;
възложих Духа Си на Него;
Той ще възвести съд за народите.
2 Няма да извика, нито ще издигне високо гласа Си,
нито ще го направи да се чуе по улиците.
3 Смазана тръстика няма да пречупи
и замъждял фитил няма да угаси;
ще възвести съд според истината.
4 Няма да отслабне, нито да се съкруши,
докато установи правосъдие на земята;
и островите ще очакват Неговия закон.
5 Така казва Бог,
Господ, Който е сътворил небето и го е разпрострял,
Който е разстлал земята с произведенията ѝ,
Който дава дъх на людете, които са на нея,
и дух на тези, които ходят по нея:
6 Аз, Господ Те призвах в праведност
и като хвана ръката Ти, ще Те пазя,
и ще Те поставя за завет на народа,
за светлина на езичниците,
7 за да отвориш очите на слепите,
да освободиш пленниците от затвора,
и седящите в мрак от тъмницата.
8 Аз съм Господ; това е Моето име;
и няма да дам славата Си на друг,
нито хвалата Си – на изваяните идоли.
9 Ето, нещата, предсказани от началото, се сбъднаха
и Аз ви известявам нови;
преди да се появят, казвам ви ги.
Нова песен за Господа
10 Пейте на Господа нова песен,
хвала на Него от краищата на земята,
вие, които слизате към морето и всичко, което е в него,
острови, и вие, които живеете на тях.
11 Пустинята и градовете ѝ нека извикат с висок глас;
селата, където живее Кедар;
нека пеят жителите на Села,
нека възклицават от върховете на планините,
12 нека отдадат слава на Господа
и нека възвестят хвалата Му в островите.
13 Господ ще излезе като силен мъж,
ще възбуди ревнивостта Си като ратник,
ще извика, да, ще изреве,
ще надделее над враговете Си.
14 Дълго време мълчах – казва Той. –
Търпях и се сдържах;
но сега викам като жена, която ражда,
погубвам и същевременно поглъщам.
15 Ще опустоша планини и хълмове
и ще изсуша всичката им трева;
ще обърна реките в острови
и ще пресуша езерата.
16 Ще водя слепите през път, който не са знаели,
ще ги водя по пътеки, които са им били непознати;
ще обърна тъмнината в светлина пред тях
и неравните места ще направя равни.
Това ще сторя и няма да ги оставя.
17 Ще се върнат назад и съвсем ще се посрамят
онези, които се уповават на ваяните идоли,
които казват на летите:
Вие сте наши богове.

Израил – сляп и глух


18 Чуйте, глухи,
и гледайте, слепи, за да видите.
19 Кой е сляп, ако не служителят Ми,
или глух, както посланика, когото изпращам?
Кой е сляп като предания на Бога,
тъй сляп като служителя Господен?
20 Ти виждаш много неща, но не внимаваш,
ушите ти са отворени, но не чуваш.
21 Господ благоволи заради праведността Си
да възвеличи закона Си и да го направи славен.
22 Но това е народ ограбен и оголен;
всички са впримчени в пещери и скрити в тъмници;
плячка са и нямат избавител,
ограбени са и никой не казва: Върни ги.
23 Кой от вас ще даде ухо на това?
Кой ще внимава и слуша за бъдещето?
24 Кой предаде Яков на обир
и Израил на грабители?
Не Господ ли, против Когото съгрешихме?
Защото не искаха да ходят в пътищата му,
нито се подчиниха на закона Му.
25 Затова изля върху тях лютия Си гняв
и свирепостта на войната.
Тя ги обви в пламъци, но те не разбраха,
изгори ги, но те не го взеха присърце.
© Библейска лига - България

43

Единственият Спасител на Израил


1 А сега, така казва Господ, Творецът ти, Якове,
и Създателят ти, Израилю:
Не бой се, защото Аз те изкупих,
призвах те по име;
Мой си ти.
2 Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда,
и през реките – те не ще те потопят;
когато минаваш през огъня, ти няма да се изгориш
и пламъкът не ще те опали.
3 Защото аз съм Еова, твоят Бог,
Святият Израилев, твоят Спасител;
за твой откуп дадох Египет,
за тебе – Етиопия и Сева.
4 Понеже ти бе скъпоценен пред очите Ми
и почетен, и Аз те възлюбих,
затова ще дам човеци за тебе
и племена за живота ти.
5 Не бой се, защото Аз съм с тебе;
от изток ще доведа потомството ти
и от запад ще те събера;
6 ще река на севера: Възвърни ги!
И на юга: Не ги задържай!
Доведи синовете Ми отдалеч
и дъщерите Ми – от земния край, –
7 всички, които се наричат с Моето име,
които сътворих за славата Си;
Аз създадох всеки от тях, да, Аз го направих.
8 Изведи слепците, които имат очи,
и глухите, които имат уши.
9 Нека се съберат заедно всички народи
и нека се стекат племената.
Кой от тях може да възвести това и да ни обясни предишните събития?
Нека доведат свидетелите си, за да докажат, че са били прави,
за да чуят другите и да кажат: Това е истина.
10 Вие сте мои свидетели – казва Господ –
и служителят Ми, когото избрах,
за да Ме познаете и да повярвате в Мене,
и да разберете, че Аз съм,
че преди Мене не е имало Бог
и след Мене няма да има.
11 Аз, Аз съм Господ;
и освен Мене няма спасител.
12 Аз възвестих и спасих, и показах,
Аз, а не някакъв чужд бог сред вас.
Затова вие сте Ми свидетели – казва Господ – че Аз съм Бог.
13 Да, преди да е имало време, Аз съм;
и няма кой да избавя от ръката Ми.
Аз действам и кой може да Ми се противопостави?

Божията милост и изневярата на Израил


14 Така казва Господ, вашият Изкупител, Святият Израилев:
Заради вас ще пратя във Вавилон
и като бежанци ще доведа всички,
дори халдейците, в корабите, с които се хвалеха.
15 Аз съм Господ, Святият ваш,
Творецът Израилев, вашият Цар.
16 Така казва Господ,
Който прави път в морето
и пътека в буйните води,
17 Който изважда колесници и коне, войска и сила:
Те всички ще легнат, няма да станат;
унищожиха се, угаснаха като фитил.
18 Не си спомняйте предишните неща,
нито мислете за древните събития.
19 Ето, Аз ще направя ново нещо!
Сега ще се появи; не го ли усещате?
Да! Ще направя път в пустинята
и реки в безводната земя.
20 Полските зверове ще ме прославят –
чакалите и щраусите,
защото давам вода в пустинята,
реки – в безводната земя,
за да напоя Моя народ, Моите избрани,
21 народа, който създадох за Себе Си,
за да оповестят славата Ми.
22 Но ти, Якове, не ме призова;
но ти Израилю, не се потруди за Мене.
23 Не си Ми принасял агнета на всеизгарянията си,
нито си Ме почитал с принасяне на жертвите си.
Аз не те обремених с хлебни приноси,
нито ти дотегнах с тамян.
24 Не си купувал за Мене благоуханна тръстика с пари,
нито си Ме наситил с тлъстината на жертвите си.
Но ти Ме обремени с греховете си,
и ми дотегна с твоите беззакония.
25 Аз, Аз съм, Който изличавам твоите престъпления заради Себе Си
и няма да си спомня за греховете ти.
26 Подсети Ме, за да се съдим заедно;
представи делото си, за да се оправдаеш.
27 Твоят праотец съгреши
и учителите ти престъпиха против Мене.
28 Аз ще сваля от свещенството им великите служители на светилището
и ще обрека Яков на изтребление,
и ще направя Израил за поругание.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи