План за четене на Библията

Хронологичен / ден 207

Стар Завет

4 Царе

19

Предсказание за освобождението на Ерусалим


1 А когато цар Езекия чу думите му, раздра дрехите си, покри се с вретище и влезе в Господния дом. 2 И прати управителя на двореца Елиаким, писаря Шевна и старшите свещеници, покрити с вретища, при пророк Исая, Амосовия син. 3 И рекоха му: Така казва Езекия: Ден на скръб, на изобличение и на оскърбление е този ден; защото настана часът да се родят децата, но няма сила за раждане. 4 Може би Господ, твоят Бог, ще чуе всички думи на Рапсак, когото господарят му, асирийският цар, прати да укорява живия Бог и ще изобличи думите, които Господ, твоят Бог, чу; затова възнеси молба за останалите, които са оцелели. 5 И тъй, слугите на цар Езекия отидоха при Исая. 6 И Исая им рече: Така да кажете на господаря си: Така казва Господ: Не бой се от думите, които си чул, с които слугите на асирийския цар Ме похулиха. 7 Ето, Аз ще вложа в него такъв дух, че като чуе известие, ще се върне в своята земя; и ще направя да падне от меч в своята земя.
8 И така, Рапсак, като се върна, намери, че асирийският цар воюва против Ливна; защото бе чул, че е заминал от Лахиш. 9 И царят, когато чу да казват за етиопския цар Тирака: Ето, излязъл да воюва против тебе, прати пак посланници до Езекия, казвайки: 10 Така да говорите на Юдовия цар Езекия: да речете: Твоят Бог, на Когото се уповаваш, да не те мами, като казва: Ерусалим няма да бъде предаден в ръката на асирийския цар. 11 Ето, ти чу какво са направили асирийските царе на всички земи, как са ги обрекли на изтребление; та ти ли ще се избавиш? 12 Боговете на народите избавиха ли онези, които бащите ми изтребиха – Гозан, Харан, Ресеф и еденците, които бяха в Таласар? 13 Къде са хаматският цар, арфадският цар и царят на град Сефарваим, на Ена и на Ава?

Молитвата на Езекия


14 А когато взе писмото от ръката на посланниците и го прочете, Езекия отиде в Господния дом и го разгъна пред Господа. 15 И Езекия се помоли пред Господа: Господи, Боже Израилев, Който седиш между херувимите, Ти и само Ти си Бог на всички земни царства; Ти си направил небето и земята. 16 Наклони, Господи, ухото Си и чуй; отвори, Господи, очите Си и виж; и чуй думите, с които Сенахериб изпрати тогова да похули живия Бог. 17 Наистина, Господи, асирийските царе съсипаха народите и земите им; 18 и хвърлиха в огън боговете им, защото не бяха богове, а дело на човешки ръце – дървета и камъни; затова ги погубиха. 19 И сега Господи, Боже наш, отърви ни, от ръката му, за да познаят всички земни царства, че Ти си Господ, единственият Бог.

Исая пророкува падането на Сенахериб


20 Тогава Исая, Амосовият син, прати до Езекия да кажат: Така казва Господ, Израилевият Бог: Чух това, за което си се помолил на Мене против асирийския цар Сенахериб. 21 Ето словото, което Господ изговори против него:
Презря те, присмя ти се, девицата, Сионовата дъщеря;
зад гърба ти поклати глава Ерусалимската дъщеря.
22 Кого си обидил и похулил ти?
И срещу кого си надигнал глас,
и си вдигнал високо глава?
Против Святия Израилев!
23 Господа си обидил ти чрез посланниците си, като си рекъл:
С множеството на колесниците си се възкачих
върху високите планини,
по склоновете на Ливан;
и ще изсека високите му кедри,
отбраните му кипариси;
и ще вляза в най-крайните му предели,
и най-хубавите му гори.
24 Аз изкопах и пих чужди води;
и със стъпалото на нозете си
пресуших всички реки на Египет.
25 Не си ли чул, че Аз съм наредил това отдавна, от древни времена съм го начертал?
А сега го изпълних,
така че ти да обръщаш укрепени градове в куп развалини.
26 Затова жителите им станаха безсилни,
уплашиха се и се посрамиха;
бяха като трева на полето, като зеленина,
като трева на къщния покрив
и жито препърлено, преди да стане стебло.
27 Но аз зная жилището ти,
излизането ти и влизането ти,
и яростта ти против Мене.
28 Понеже яростта ти против Мене
и надменността ти стигнаха до ушите Ми,
затова ще сложа куката Си в ноздрите ти
и юздата Си в устните ти,
и ще те върна по пътя, по който си дошъл.
29 И това ще ти бъде знамението, Езекия:
Тази година ще ядете това, което е саморасло;
втората година това, което израства от същото;
а третата година посейте и пожънете,
насадете лозя и яжте плода им.
30 И оцелялото от Юдовия дом,
което е останало, пак ще пуска корени долу
и ще дава плод горе.
31 Защото от Ерусалим ще произлезе остатъкът,
и спасеното – от планината Сион.
Ревността на Господа на силите ще извърши това.
32 Затова така казва Господ за асирийския цар;
Няма да влезе в този град,
нито ще хвърли там стрела,
нито ще дойде пред него с щит,
нито ще издигне против него могила.
33 По пътя, по който е дошъл, по него ще се върне,
и в този град няма да влезе, казва Господ;
34 защото ще защитя този град, за да го избавя,
заради Себе Си и заради слугата Ми Давид.
35 И в същата нощ Ангел Господен излезе и порази сто осемдесет и пет хиляди души в асирийския стан; и когато станаха хората на сутринта, ето, всички онези бяха мъртви трупове. 36 И тъй, асирийският цар Сенахериб си тръгна, отиде, върна се и живееше в Ниневия.
37 И като се кланяше в капището на бога си Нисрох, неговите синове Адрамелех и Сарасар го убиха с меч; и побягнаха в Араратската земя. А вместо него се възцари синът му Есархадон.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

46

1 За диригента, на Кореевите синове. Песен за женски хор.
Бог е наше прибежище и сила,
винаги изпитана помощ в беди.
2 Затова няма да се уплашим, ако би се и земята поклатила,
и планините се преместили всред моретата;
3 ако и да бучат и да се вълнуват водите им,
и планинитеда се тресат от надигането им. (Села.)
4 Има една река, чиито води веселят Божия град,
святото място, където обитава Всевишният.
5 Бог е всред него;
той няма да се поклати;
Бог ще му помогне, и то при зазоряване.
6 Развълнуваха се народите, разклатиха се царствата;
издаде Той гласа Си;
земята се разтопи.
7 Господ на Силите е с нас;
прибежище е нам Якововият Бог. (Села.)
8 Елате и вижте делата на Господа,
какви опустошения е направил на земята.
9 Прави да престанат войните до края на земята;
строшава лък и сломява копие;
изгаря с огън колесници.
10 Замълчете и знайте, че Аз съм Бог;
ще се възвиша между народите,
ще се възвиша на земята.
11 Господ на силите е с нас;
прибежище наше е Якововият Бог. (Села.)
© Библейска лига - България

80

1 За диригента, по „Криновете на свидетелството.“ Асафов псалом.
Послушай, Пастирю Израилев,
Който водиш като стадо Йосиф;
Ти, Който обитаваш между херувимите, възсияй!
2 Пред Ефрем, Вениамин и
Манаси раздвижи силата Си
и ела да ни спасиш.
3 Възстанови ни, Боже, и осияй с лицето Си;
и ще се спасим.
4 Господи, Боже на силите,
докога ще таиш гняв против молитвата на людете Си?
5 Даваш им да ядат хляб със сълзи
и поиш ги изобилно със сълзи.
6 Направил си ни предмет на разпра между съседите ни;
и неприятелите ни се смеят помежду си.
7 Възстанови ни, Боже на силите,
осияй с лицето Си;
и ще се спасим.
8 Пренесъл си лоза из Египет,
и като си изгонил народите, нея си насадил.
9 Приготвил си място пред нея;
и тя е пуснала дълбоко корени, и е изпълнила земята.
10Покриха се бърдата със сянката ѝ;
и клоните ѝ станаха като изящните кедри.
11 Простря клончетата си до морето и ластарите си до Ефрат.
12 Защо си съборил плетищата ѝ, та я берат всички, които
минават през пътя?
13 Опустошава я глиган от гората
и полските зверове я гризат.
14 Обърни се, молим Ти се, Боже на силите,
погледни от небето и виж, и се погрижи за тая лоза,
15 и защити това, което е насадила Твоята десница,
и филиза, който си укрепил за Себе Си.
16 Лозата Ти беше изгорена с огън;
отсечена беше;
погива народът Ти при смръщването на лицето Ти.
17 Нека бъде ръката Ти върху
мъжа на Твоята десница,
върху човешкия син, когото си направил силен за Себе Си.
18 Така ние не ще се отклоним от Тебе;
съживи ни и ще призовем Твоето име.
19 Възстанови ни, Господи, Боже на силите;
осияй с лицето Си и ще се спасим.
© Библейска лига - България

135

1 Алилуя. Хвалете името Господне;
хвалете Го, вие слуги Господни,
2 които престоявате в дома Господен,
в дворовете на дома на нашия Бог.
3 Хвалете Господа, защото е благ Господ;
пейте хваления на името Му, защото това е угодно.
4 Защото Господ избра Яков за Себе Си,
Израил за Свое Собствено притежание.
5 Защото аз познах, че Господ е велик
и че нашият Господ е над всичките богове.
6 Господ прави всичко, което Му е угодно
на небето и на земята, в моретата и във всичките бездни.
7 Издига облаци от краищата на земята,
прави светкавици за дъжда,
изважда ветрове из съкровищниците Си.
8 Той е, който порази египетските първородни
и на човек, и на животно.
9 Изпрати знамения и чудеса всред тебе, Египет,
върху фараона и върху всичките му слуги.
10 Той е, Който порази големи народи
и изби силни царе –
11 аморейския цар Сихон,
и васанския цар Ог,
и всичките ханаански царства –
12 и даде земята им в наследство,
наследство за народа Си Израил.
13 Името Ти, Господи, пребъдва довека,
споменът Ти, Господи, из род в род.
14 Защото Господ ще съди людете Си,
и ще се смили над слугите Си.
15 Идолите на народите са сребро и злато,
направа на човешки ръце.
16 Уста имат, но не говорят;
очи имат, но не виждат;
17 уши имат, но не чуват;
нито има дишане в устата им.
18 Подобни на тях ще станат онези, които ги правят,
както и всеки, който се уповава на тях.
19 Доме Израилев, благославяйте Господа;
доме Ааронов, благославяйте Господа;
20 доме Левиев, благославяйте Господа;
вие, които се боите от Господа, благославяйте Господа.
21 Благословен да бъде от Сион Господ,
Който обитава в Ерусалим. Алилуя.
© Библейска лига - България