План за четене на Библията

Хронологичен / ден 208

Стар Завет

Исая

49

Служителят Господен


1 Слушайте Ме, острови, и внимавайте, далечни племена:
Господ Ме призова още от рождение,
още от утробата на майка Ми спомена името Ми!
2 Направи устата Ми като остър меч,
покри Ме под сянката на ръката Си;
направи Ме лъскава стрела,
и Ме скри в колчана Си.
3 И каза Ми: Ти си Мой служител,
ти си Израил, в Когото ще се прославя.
4 Но Аз си рекох: Напразно съм се трудил,
за нищо и напусто съм изтощавал силата Си.
Но правото Ми е у Господа,
и наградата Ми – у Моя Бог.
5 И сега казва Господ –
Който още от утробата
Ме създаде за Свой служител,
за да доведа пак Яков при Него
и за да се събере Израил при Него,
защото съм почетен в очите на Господа
и Моят Бог е моя сила, –
6 Той казва: Малко нещо е да Ми бъдеш служител,
за да се възстановят племената на Яков
и да се възвърнат опазените на Израил.
Ще Те дам още за светлина на народите,
за да бъдеш Моето спасение до краищата на земята.
7 Така казва Господ,
Изкупителят и Святият Израилев,
на презрения от всички,
на укорявания от народа,
на Слугата на владетелите:
Царе ще Те видят и ще станат,
князе ще Те видят и ще се поклонят
поради Господа, Който е верен,
поради Святия Израилев, Който Те е избрал.

Възстановяването на Израил


8 Така казва Господ:
В благоприятно време Те
послушах
и в спасителен ден Ти помогнах;
ще Те опазя и ще Те дам за завет на народа,
за да възстановиш земята,
за да ги направиш да завладеят запустелите наследства,
9 като кажеш на затворниците: Излезте, –
на онези, които са в тъмнина: Явете се!
Те ще пасат край пътищата
и ще намерят паша по високите хълмове.
10 Няма да огладнеят, нито да ожаднеят;
не ще ги удари нито жега, нито слънце.
Защото Онзи, Който се е смилил над тях, ще ги води
и при водни извори ще ги заведе.
11 И ще обърна всичките Си планини на пътища
и друмовете Ми ще се издигнат.
12 Ето, тези ще дойдат отдалеч
и, ето, онези – от север и от запад,
а пък онези от Синимската земя.
13 Пей, небе, радвай се, земьо,
запейте планини!
Защото Господ утеши народа Си
и се смили над наскърбените Си.
14 Но Сион рече: Еова ме е оставил
и Господ ме е забравил.
15 Може ли жена да забрави сучещото си дете
и да не се смили над чадото на утробата си?
Обаче дори и да го забрави,
Аз няма да те забравя!
16 Ето, на дланите Си съм те врязал;
твоите стени са винаги пред Мене.
17 Чадата ти ще побързат към тебе,
а разорителите ти и опустошителите ти ще си отидат от тебе.
18 Вдигни очите си и погледни наоколо;
всички твои синове се събират и идват при тебе.
Заклевам се в живота Си – казва Господ, –
ти наистина ще се облечеш с всички тях като с украшение
и като невеста ще се накитиш с тях.
19 Защото разорените ти и запустелите ти места,
и опустошената ти земя,
ще бъдат сега тесни за жителите ти,
а онези, които те поглъщаха, ще бъдат далеч.
20 Чадата, които ще добиеш, след като си изгубил предишните,
ще рекат в ушите ти:
Тясно е мястото за нас;
стори ни място, за да се населим.
21 Тогава ще речеш в сърцето си:
Кой ми роди тези?
Аз бях загубила чадата си и пуста;
заточеница и скитница. Кой ги отхрани тези?
Ето, бях оставена сама, а тези – къде бяха?
22 Така казва Господ Еова:
Ето, ще издигна ръката Си към народите,
и ще издигна знамето Си пред племената;
и те ще донесат синовете ти на ръце,
и дъщерите ти – на рамене.
23 Царе ще бъдат твои хранители
и техните царици – твои кърмилници;
ще ти се поклонят с лице до земята
и ще лижат пръстта на нозете ти.
И ти ще познаеш, че Аз съм Господ
и че онези, които се надяват на Мене, не ще се посрамят.
24 Нима може да се отнеме плячката от силния
или да се отърват пленените от победителя?
25 Но Господ така казва:
Пленниците на силния ще се отнемат
и плячката ще се възвърне от страшния;
защото Аз ще се съдя с онези, които се съдят с тебе,
и ще спася чадата ти.
26 А притеснителите ти ще
заставя да изядат собствените си меса
и да се опият със собствената си кръв както с ново вино.
Тогава всяка плът ще познае,
че Аз, Господ, съм твоят Спасител
и че твоят Изкупител е Могъщият Яковов.
© Библейска лига - България

50

Грехът на Израил и послушанието на Служителя


1 Така казва Господ:
Къде е разводното писмо на майка ви,
с което я напуснах?
Или на кого от заемодавците Си ви продадох?
Ето поради вашите беззакония бяхте продадени,
и поради вашите престъпления беше напусната майка ви.
2 Защо, когато дойдох, нямаше никой?
Когато повиках, нямаше кой да отговори?
Скъсила ли се е ръката Ми, та да не може да ви изкупи?
Или нямам сила да ви избавя?
Ето, Аз със смъмрянето Си пресушавам морето,
обръщам реките в пустиня;
рибите им се вмирисват,
умирайки от жажда поради липса на вода.
3 Аз обличам небето с мрак,
и правя вретище за негово покривало.
4 Господ Еова Ми даде език на учените,
за да зная как да помогна с дума на уморения;
всяка сутрин Той Ме събужда,
събужда ухото Ми,
за да слушам като учениците.
5 Господ Еова отвори ухото Ми;
и Аз не се възбунтувах,
нито се обърнах назад.
6 Гърбът Си дадох на тези, които Ме бият
и бузите си – на тези, които скубят брадата Ми;
не скрих лицето Си от присмех и заплювания.
7 Понеже Господ Еова Ми помага,
затова не се смущавам,
затова съм втвърдил лицето Си като кремък,
и зная, че не ще бъда посрамен.
8 Близо е Онзи, Който Ме оправдава;
кой тогава ще се съди с Мене? Нека застанем заедно.
Кой Ми е противник? Нека се приближи до Мене.
9 Ето, Господ Еова Ми помага.
Кой ще Ме осъди?
Ето, те всички ще овехтеят като дреха;
молец ще ги изяде.
10 Кой измежду вас се бои от Господа
и слуша гласа на Неговия Служител,
но ходи в тъмнина и няма светлина?
Такъв нека се уповава на името Господне
и нека се обляга на своя Бог.
11 Ето, всички вие, които палите огън,
които се въоръжавате с главни,
ходете сега в пламъка на вашия огън
и всред главните, които сте разпалили.
Това ще имате от ръката Ми;
в скръб ще легнете.
© Библейска лига - България

51

Вечно спасение за Сион


1 Слушайте Мене, вие, които следвате праведността,
които търсите Господа.
Погледнете към канарата, от която сте отсечени,
и към дупката на ямата, от която сте изкопани;
2 погледнете към баща си Авраам
и към Сара, която ви е родила,
защото когато беше само един, го повиках,
благослових го и го умножих.
3 Защото Господ ще утеши Сион;
Той ще утеши всичките му запустели места
и ще направи пустотата му като Едем,
и запустялостта му като Господнята градина;
веселие и радост ще се намери в него,
славословие и глас на хваление.
4 Слушай Ме, народе Мой,
слушай Ме, племе Мое!
Защото закон ще излезе от Мене
и Аз ще поставя правосъдието Си за светлина на народите.
5 Правдата Ми наближава,
спасението Ми се яви,
и Моята мишца ще съди народите.
Островите ще ме чакат
и ще се уповават на мишцата Ми.
6 Повдигнете очите си към небето
и погледнете към земята долу;
защото небето ще изчезне като дим,
и земята ще овехтее като дреха
и онези, които живеят на нея, ще измрат като мухи.
Но Моето спасение ще пребъдва довека
и правдата Ми няма да се отмени.
7 Слушайте Мене, вие, които познавате правдата,
ти, народе, който имаш в сърцето си закона Ми.
Не бойте се от укорите на хората,
нито се смущавайте от ругатните им.
8 Защото молецът ще ги сяде като дреха
и червеят ще ги изяде като вълна.
Но Моята правда ще пребъде довека
и спасението Ми – из род в род.
9 Събуди се, събуди се, облечи се със сила, мишца Господня!
Събуди се, както в древните дни, в отдавнашните родове!
Не си ли ти, която си съсякла Рахав,
и смъртно си пробола змея?
10 Не си ли ти, която си изсушила морето,
водите на голямата бездна,
и си направила морските дълбочини
път за преминаването на изкупените?
11 Изкупените от Господа ще се върнат
и ще дойдат с възклицание в Сион;
вечно веселие ще увенчава главата им;
ще придобият радост и веселие,
а скръб и въздишане ще побягнат.
12 Аз, Аз съм, Който ви утешавам.
Кой си ти, та се боиш от смъртен човек
и от човешки син, който ще стане трева;
13 а си забравил Господа, твоя Създател,
Който разпростря небесата и основа земята,
и непрестанно всеки ден се боиш от яростта на притеснителя,
като че се приготвя да те изтреби?
И къде е сега яростта на притеснителя?
14 Вързаният в заточение скоро ще бъде развързан
и няма да умре в ямата,
нито ще бъде лишен от хляб.
15 Защото Аз съм Господ, твоят Бог,
Който уталожва морето, когато бучат вълните му,
Господ на силите е името Му.
16 Вложих словата Си в устата ти
и те покрих в сянката на ръката Си,
за да устроя небето, да основа земята
и да река на Сион: Ти си Моят народ.

Чашата на Божията ярост


17 Събуди се, събуди се, стани, Ерусалимска дъще,
която си пила от ръката на Господа чашата на яростта Му;
пила си и си изпразнила до дъно чашата на омайването.
18 От всички синове, които е родила,
няма кой да я води;
нито има, между всички синове, които е отхранила,
някой, който да я държи за ръка.
19 Тези две беди те сполетяха,
кой ще те пожали?
Разорение и погибел, глад и меч –
как да те утеша?
20 Синовете ти примряха;
лежат по всички кръстопътища
като антилопа в мрежа;
пълни с яростта Господня,
с изобличението на твоя Бог.
21 Слушай сега това, ти, наскърбена и опиянена, но не с вино.
22 Така казва твоят Господ Еова,
твоят Бог, Който защитава делото на Своя народ:
Ето, взех от ръката ти чашата на омайването;
от тази чаша, чашата на яростта Ми,
ти вече няма да пиеш.
23 А ще я сложа в ръката на притеснителите ти,
които рекоха на душата ти:
Падни ничком, за да минем над тебе.
И ти подложи гърба си като земя
и като път за онези, които минават отгоре.
© Библейска лига - България

52

1 Събуди се, събуди се, облечи силата си, Сионе;
облечи великолепните си дрехи, Ерусалиме, святи граде,
защото отсега нататък няма да влезе в тебе необрязан и нечист.
2 Отърси от себе си пръстта;
стани, пленени Ерусалиме!
Освободи се от веригите на врата си,
пленена Дъще Сионова!
3 Защото така казва Господ:
Продадохте се за нищо
и ще бъдете изкупени без пари.
4 Защото така казва Господ Еова:
Народът Ми слезе първо в Египет, за да поживее там;
после и асирийците го угнетяваха без причина.
5 И сега какво да правя тук? – казва Господ.
Понеже народът Ми бе взет за нищо,
владеещите над тях се присмиват, казва Господ –
и името Ми непрестанно се хули всеки ден.
6 Затова народът Ми ще познае Моето име;
затова, ще познаят в оня ден,
че Аз съм, Който говоря. Да! Аз.
7 Колко прекрасни са върху планините
нозете на онзи, който благовества, който проповядва мир!
Който благовества добро, който проповядва спасение!
Който казва на Сион: Твоят Бог царува!
8 Ето гласа на стражите ти! Издигат гласа си,
всички възклицават;
защото ще видят ясно с очите си
как Господ се връща в Сион.
9 Възкликнете, запейте заедно,
запустели ерусалимски места;
защото Господ утеши народа Си,
изкупи Ерусалим.
10 Господ запретна святата Си мишца
пред всички народи;
и всички земни краища ще видят
спасението от нашия Бог.
11 Оттеглете се, оттеглете се, излезте оттам,
не се допирайте до нечисто;
излезте от него;
очистете се вие, които носите съдовете Господни;
12 защото няма да излезете набързо,
нито ще пътувате бежешком,
защото Господ ще върви пред вас
и Израилевият Бог ще ви бъде задна стража.

Страданията и славата на Служителя


13 Ето, Служителят Ми ще благоуспее,
ще се възвиси и издигне, и ще се възнесе твърде високо.
14 Както мнозина се чудеха на Него
(толкова бе обезобразено лицето Му, повече от лицето на който и да е човек,
и образът Му – от образа на който и да е от човешките синове),
15 така Той ще удиви много народи;
царете ще затворят устата си пред Него,
защото ще видят онова, за което не им е говорено,
и ще разберат това, което не са чули.
© Библейска лига - България

53

1 Кой е повярвал на известието ни?
И на кого се е открила мишцата Господня?
2 Защото Той израсна пред Него като отрасъл,
като корен от суха земя;
нямаше благообразие, нито приличие, за да Го гледаме,
нито красота, за да ни привлече.
3 Той бе презрян и отхвърлен от човеците,
човек на скърби и навикнал на печал.
И като човек, от когото отвръщат хората лице,
презрян бе и за нищо Го не счетохме.
4 Той наистина понесе печалта ни
и със скърбите ни се натовари;
а ние Го счетохме за ударен,
за поразен от Бога и наскърбен.
5 Но Той бе наранен поради нашите престъпления,
бит бе поради нашите беззакония;
върху Него дойде наказанието, докарващо нашия мир,
и с Неговите рани ние се изцелихме.
6 Всички ние се заблудихме като овце,
отбихме се всеки в своя път;
и Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.
7 Той бе угнетяван и измъчван,
но не отвори устата Си;
като агне, водено на клане,
и като овца, която пред стригачите си не издава глас,
така Той не отвори устата Си.
8 От затвор и от съд бе грабнат;
но рода Му кой ще обясни?
Защото Той бе отсечен от земята на живите;
поради престъплението на Моя народ бе поразен.
9 И определиха гроба Му сред злодеите,
но при смъртта Си бе при богатия;
макар че не беше извършил неправда,
нито имаше измама в устата Му.
10 Но Господ благоволи Той да бъде бит и Го предаде на печал;
и когато направи душата Му принос за грях,
Той ще види потомството Си и ще продължи дните Си,
и това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката Му.
11 Ще види плодовете от страданието на душата Си и ще се насити;
праведният Ми Служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за Него
и Той ще се натовари с беззаконията им.
12 Затова ще Му определя дял сред великите
и Той ще раздели плячка със силните,
защото изля душата Си на смърт
и към престъпници беше причислен;
и защото взе върху себе Си греховете на мнозина
и ходатайства за престъпниците.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи