План за четене на Библията

Хронологичен / ден 215

Стар Завет

4 Царе

22

Открива се Книгата на закона


1 Йосия бе осемгодишен, когато се възцари, и царува в Ерусалим тридесет и една години; а името на майка му бе Йедида, дъщеря на Адая от Васкат. 2 Той върши това, което бе право пред Господа, като ходи в пътя на баща си Давид, без да се отклони ни надясно, ни наляво.
3 И в осемнадесетата година на цар Йосия, царят прати в Господния дом писаря Сафан, сина на Азалия, Месуламовия син, и му каза: 4 Иди при първосвещеника Хелкия и му кажи да изброи внесените в Господния дом пари, които вратарите са събрали от народа, 5 и нека ги предадат в ръката на работниците, които надзирават Господния дом; а те нека ги дадат на работниците, които са в Господния дом, за да поправят повредите на дома – 6 на дърводелците, на строителите и на зидарите – за да купят дървен материал и дялани камъни, и да поправят дома. 7 Обаче не държаха с тях никаква сметка за предаваните в ръцете им пари, защото постъпваха честно.
8 Тогава първосвещеникът Хелкия каза на писаря Сафан: Намерих книгата на закона в Господния дом. И Хелкия даде книгата на Сафан, който я прочете. 9 И писарят Сафан отиде при царя и доложи на царя: Слугите ти харчат парите, които намериха в дома, като ги предадоха в ръката на работниците, които надзирават Господния дом. 10 И писарят Сафан съобщи на царя: Свещеникът Хелкия ми даде една книга. И Сафан я прочете пред царя. 11 И царят, като чу думите от книгата на закона, раздра дрехите си. 12 Тогава царят заповяда на свещеника Хелкия, на Ахикам, Сафановия син, на Ахвор, Михеевия син, на писаря Сафан и на царския слуга Асая: 13 Идете, допитайте се до Господа за мене, за народа и за цял Юда относно думите на тази книга, която се намери; защото голям е Господният гняв, който е пламнал против нас, понеже бащите ни не са слушали думите на тази книга, за да постъпват според писаното за нас. 14 И така, свещеникът Хелкия, Ахикам, Ахвор, Сафан и Асая отидоха при пророчицата Олда, жена на одеждопазителя Селум, сина на Тиква, Арасовия син. А тя живееше в Ерусалим, във втория участък; и те говориха с нея. 15 И тя им рече: Така казва Господ, Израилевият Бог: Кажете на човека, който ви е пратил при мене, 16 Така казва Господ: Ето, Аз ще докарам зло на това място и на жителите му, според всичко, което е писано в книгата, която Юдовият цар е прочел. 17 Понеже Ме оставиха и кадяха на други богове, та Ме разгневиха с всичките дела на ръцете си, затова гневът Ми ще пламне против това място и няма да угасне. 18 А на Юдовия цар, който ви прати да се допитате до Господа, така да му кажете: Така казва Господ, Израилевият Бог, относно думите, които си чул: 19 Понеже сърцето ти е омекнало и ти си се смирил пред Господа, когато си чул това, което говорих против това място и против жителите му, че ще запустеят и ще станат за проклятие, и ти раздра дрехите си, и плака пред Мене, затова и Аз те послушах, казва Господ. 20 Ето, Аз ще те прибера при бащите ти и ще се прибереш в гроба си с мир; и твоите очи няма да видят нищо от цялото зло, което ще докарам на това място. И те доложиха на царя.
© Библейска лига - България

23

Йосия подновява завета


1 Тогава царят прати, та събраха при него всичките Юдови и ерусалимски старейшини. 2 И царят отиде в Господния дом, и с него – всички Юдови мъже и всички ерусалимски жители – свещеници, пророци и всички люде от малък до голям; и прочете на всеослушание пред тях всички думи от Книгата на завета, която се намери в Господния дом. 3 И царят застана до стълба, и сключи завет пред Господа да следва Господа, да пази заповедите Му и заявленията Му, и повеленията Му с цялото си сърце и с цялата си душа, за да изпълняват думите на този завет, които са написани в тази книга. И целият народ потвърди завета.
4 Тогава царят заповяда на първосвещеника Хелкия, на свещениците от втория чин и на вратарите да извадят от Господния храм всички вещи, направени за Ваал, за ашерата и за цялото небесно множество; и ги изгори вън от Ерусалим, в полетата на Кедрон, и отнесе пепелта им във Ветил. 5 И премахна идолопоклоническите жреци, които Юдовите царе бяха определили да кадят по високите места в Юдовите градове и околностите на Ерусалим, както и тези, които кадяха на Ваал, на слънцето, на луната, на дванадесетте съзвездия, на цялото небесно множество. 6 Изнесе ашерата от Господния дом вън от Ерусалим, на потока Кедрон, и като я изгори при потока Кедрон, стри я на прах и хвърли праха ѝ по общонародните гробища. 7 Събори и къщите на мъжеложците, които бяха в Господния дом, където жените тъчаха завеси за ашерата. 8 И доведе всички свещеници от Юдовите градове, и оскверни високите места, където тези свещеници бяха кадили – от Гева до Вирсавее; и събори високите места при портите – при входа на портата на градоначалника Исус отляво на градската порта. 9 Но жреците от високите места не отиваха да служат при Господния олтар в Ерусалим, а ядяха безквасни хлябове сред братята си. 10 Царят оскверни и Тофет, който е в долината на Еномовите потомци, за да не може никой да прекарва сина си или дъщеря си през огъня в жертва на Молох. 11 И премахна конете, които Юдовите царе бяха посветили на слънцето във входа на Господния дом, при жилището на скопеца Натан-Мелех, което бе в храмовите предели, и изгори с огън колесниците на слънцето. 12 Царят събори и жертвениците, които бяха върху покрива на Ахазовата горна стая, които Юдовите царе бяха направили, и жертвениците, които Манасия бе направил в двата двора на Господния дом, и като ги срина оттам, хвърли праха им в потока Кедрон. 13 Царят оскверни и високите места пред Ерусалим отдясно на Хълма на разврата, които Израилевият цар Соломон беше построил за Астарта – мерзостта на сидонците, и за Хемош – мерзостта на моавците, и за Мелхом – мерзостта на амонците. 14 И строши статуите, съсече ашерите и напълни местата им с човешки кости. 15 При това, царят събори жертвеника, който беше във Ветил, и високото място, което бе построил Еровоам, Наватовият син, който бе вкарал в грях Израил, да! Онзи жертвеник и онова високо място, и като изгори високото място, стри го на прах и изгори ашерата. 16 И като се обърна и съгледа гробовете, които бяха там на хълма, Йосия прати да вземат костите от гробовете, изгори ги на жертвеника и го оскверни, според Господнето слово, прогласено от Божия човек, който прогласи тези неща. 17 Тогава попита: Какъв е тоя стълб, който виждам? А градските мъже му отговориха: Това е гробът на Божия човек, който дойде от Юда и прогласи тези дела, които ти извърши против Ветилския жертвеник. 18 Тогава царят каза: Оставете го; никой да не поклати костите му. И така, оставиха костите му непоклатени, заедно с костите на пророка, който дойде от Самария. 19 Йосия премахна и всички капища на високите места, които се намираха в сирийските градове, и които Израилевите царе бяха направили, та бяха разгневили Господа, и постъпи с тях точно според делата, които беше извършил във Ветил. 20 И като изкла на жертвениците всички жреци от високите места, които бяха там, и изгори върху тях човешки кости, той се върна в Ерусалим.
21 След това царят заповяда на целия народ: Направете пасха на Господа, вашия Бог, както е писано в тази Книга на завета. 22 Защото от времето на съдиите, които съдеха Израил, и по времето на никой от Израилевите царе или Юдовите царе, не бе извършвана такава пасха на Господа, 23 каквато се извърши в Ерусалим в осемнадесетата година на цар Йосия.
24 При това Йосия премахна запитвачите на зли духове и врачовете, домашните идоли и кумирите, и всички мерзости, които се виждаха в Юдовата земя и в Ерусалим, за да изпълни думите на закона, написани в книгата, която свещеникът Хелкия намери в Господния дом. 25 Преди него не е имало подобен на него цар, който да се е обърнал към Господа с цялото си сърце, с цялата си душа и с цялата си сила, според целия Мойсеев закон; и след него не се издигна подобен на него.
26 При все това Господ не отвърна яростния Си и голям гняв; защото гневът Му пламна против Юда поради всички предизвикателства, с които Манасия го беше разгневил. 27 И рече Господ: Ще отхвърля и Юда от лицето Си, както отхвърлих Израил; ще отхвърля и този град Ерусалим, който избрах, и дома, за който рекох: Името Ми ще бъде там.
28 А останалите дела на Йосия и всичко, което извърши, не са ли записани в Книгата на летописите на Юдовите царе? 29 В неговите дни египетският цар, Фараон Нехао излезе против асирийския цар при река Ефрат. Затова цар Йосия излезе против него; а той, като го видя, го уби в Магедон. 30 И слугите му го откараха мъртъв в колесница от Магедон и го докараха в Ерусалим, където го погребаха в неговия гроб. А народът на страната взе Йоахаз, Йосиевия син, и като го помаза, направи го цар вместо баща му.

Йоахаз – цар на Юда


31 Йоахаз бе двадесет и тригодишен, когато се възцари и царува три месеца в Ерусалим; а името на майка му беше Амитала, дъщеря на Еремия от Ливна. 32 Той върши зло пред Господа, като бащите си. 33 А Фараон Нехао го затвори в Ривла, в земята Хамат, за да не царува в Ерусалим; и наложи на земята дан от сто таланта сребро и един талант злато. 34 И Фараон Нехао постави Елиаким, Йосиевия син, цар вместо баща му Йосия, като промени името му на Йоаким, а Йоахаз отпрати; и той дойде в Египет и там умря. 35 А Йоаким даде на Фараона среброто и златото, обаче обложи с данък земята, за да даде парите според Фараоновата заповед; с насилие събра среброто и златото от народа на страната – от всекиго според състоянието му, за да го даде на Фараон Нехао.

Йоаким – цар на Юда


36 Йоаким бе двадесет и петгодишен, когато се възцари, и царува единадесет години в Ерусалим; а името на майка му бе Зевуда, дъщеря на Федая от Рума. 37 Той върши зло пред Господа точно както бащите си.
© Библейска лига - България

2 Летописи

34

Реформите на Йосия


1 Йосия бе осемгодишен, когато се възцари и царува в Ерусалим тридесет и една години. 2 Той върши това, което бе право пред Господа, като ходи в пътищата на баща си Давид, без да се отклони надясно или наляво.
3 В осмата година на царуването си, както бе още млад, започна да търси Бога на баща си Давид; а в дванадесетата година започна да чисти Юда и Ерусалим от високите места, от ашерите, от ваяните идоли и от летите. 4 В негово присъствие събориха жертвениците на Вааловците; и отсече кумирите на слънцето, които бяха върху тях, и сломи ашерите и ваяните, и летите идоли, и като ги стри на прах, го разпръсна върху гробовете на онези, които им бяха принасяли жертви. 5 Изгори и костите на жреците на жертвениците им и така очисти Юда и Ерусалим. 6 Същото направи и в градовете на Манасия, Ефрем и Симеон, и дори до Нефталим сред околните им развалини: 7 събори жертвениците, стри на прах ашерите и ваяните идоли и отсече всички кумири на слънцето по цялата Израилева земя. Тогава се върна в Ерусалим.
8 А в осемнадесетата година на царуването си, когато беше очистил земята и Божия дом, прати Сафан, Азалиевия син, и градския началник Маасия, и летописеца Йоах, сина на Йоахаз, за да поправят дома на Господа, неговия Бог. 9 И те отидоха при първосвещеника Хелкия и предадоха парите, внесени в Божия дом, които вратарите левити бяха събрали от Манасия и Ефрем, и от всички останали от Израил, и от целия Юда и Вениамин, и от жителите на Ерусалим. 10 Предадоха ги в ръката на работниците, които надзираваха Господния дом; а те ги дадоха на работниците, които работеха в Господния дом, за да поправят и обновят дома – 11 дадоха ги на дърводелците и на зидарите, за да купят дялани камъни и дърва за греди и да поправят зданията, които Юдовите царе бяха съборили. 12 И мъжете вършеха работата честно; а надзиратели над тях бяха левитите Яат и Авдия от Мерариевите потомци, Захария и Месулам от Каатовите потомци. А от другите левити – всички, които бяха изкусни свирачи на музикални инструменти, 13 бяха отредени за настойници над носачите и над всички, които работеха каквато и да било работа; а някои от левитите бяха писари, надзиратели и вратари.

Откриването на книгата на Господния закон


14 А като изнасяха внесените в Господния дом пари, свещеникът Хелкия намери книгата на Господния закон, даден чрез Мойсей. 15 И Хелкия каза на писаря Сафан: Намерих Книгата на закона в Господния дом. И Хелкия даде книгата на Сафан. 16 А Сафан донесе книгата на царя, занесе и дума на царя, казвайки: Слугите ти правят всичко, което им е определено; 17 събраха намерените в Господния дом пари и ги предадоха в ръката на настоятелите и в ръката на работниците. 18 Също писарят Сафан извести на царя: Свещеник Хелкия ми даде една книга. И Сафан я прочете пред царя. 19 А царят, като чу думите на закона, раздра дрехите си. 20 И царят заповяда на Хелкия, на Ахикам, Сафановия син, на Авдон, Михеевия син, на писаря Сафан и на царския слуга Асая, казвайки: 21 Идете, допитайте се до Господа за мене и за останалите в Израил и в Юда относно думите на намерената книга; защото голям е Господният гняв, който се изля върху нас, понеже бащите ни не опазиха Господнето слово да постъпват напълно според писаното в тази книга. 22 И така, Хелкия и онези, които царят беше изпратил, отидоха при пророчицата Олда, жената на одеждопазителя Селум, сина на Текуя, Арасовия син. А тя живееше в Ерусалим, във втория участък; и те ѝ говориха според поръчаното. 23 И тя им рече: Така казва Господ, Израилевият Бог: Кажете на човека, който ви е пратил при Мене: 24 Така казва Господ: Ето, Аз ще докарам зло на това място и на жителите му – всичките проклетии, написани в книгата, която прочетоха пред Юдовия цар. 25 Понеже Ме оставиха и кадяха на други богове, та Ме разгневиха с всички дела на ръцете си, затова гневът Ми ще се излее на това място и няма да угасне. 26 Но на Юдовия цар, който ви прати да се допитате до Господа, така да му кажете: Така казва Господ, Израилевият Бог: Относно словата, които ти си чул, 27 понеже сърцето ти е омекнало и ти си се смирил пред Бога, когато си чул Неговите слова против това място и против жителите му, и ти си се смирил пред Мене, раздрал си дрехите си и си плакал пред Мене, затова и Аз те послушах, казва Господ. 28 Ето, Аз ще те прибера при бащите ти и ще се прибереш в гроба си с мир; и твоите очи няма да видят нищо от цялото зло, което ще докарам на това място и на жителите му. И те доложиха на царя.
29 Тогава царят прати, та събра всички Юдови и ерусалимски старейшини. 30 И царят отиде в Господния дом заедно с всички Юдови мъже и ерусалимските жители – свещениците, левитите и целия народ от голям до малък; и прочете на всеослушание пред тях всичките слова от Книгата на завета, която се намери в Господния дом. 31 И царят застана на мястото си и сключи завет пред Господа да следва Господа, да пази заповедите Му, заявленията Му и постановленията Му с цялото си сърце и с цялата си душа и да изпълнява думите на завета, които са написани в тази книга. 32 И накара всички, които се намираха в Ерусалим и във Вениамин, да потвърдят завета. И ерусалимските жители постъпиха според завета на Бога, Бога на бащите си. 33 И Йосия махна всички мерзости от всички места, принадлежащи на израиляните, и накара всички, които се намираха в Израил, да служат на Господа, своя Бог. И през всичките му дни те не се отклониха, а следваха Господа, Бога на бащите си.
© Библейска лига - България

35

Йосия прави пасха на Господа
1 При това Йосия направи пасха на Господа в Ерусалим; и на четиринадесетия ден от първия месец заклаха пасхалните агнета. 2 И той постави свещениците в длъжностите им, и ги насърчи да служат на Господния дом. 3 И рече на посветените на Господа левити, които поучаваха целия Израил: Положете святия ковчег в дома, който построи Израилевият цар Соломон, Давидовият син; няма да го носите повече на рамена; сега служете на Господа, вашия Бог, и на народа Му Израил. 4 Пригответе се според бащините си домове, по отрядите си, според заповяданото от Израилевия цар Давид и според заповяданото от сина му Соломон; 5 и стойте в светилището, според отделенията на бащините домове на братята си миряните, и за всяко нека има по един отдел от левитските бащини домове. 6 И като заколите пасхалните агнета, осветете се и пригответе за братята си, за да направят и те според Господнето слово, дадено чрез Мойсей. 7 И Йосия подари на народа за жертва овце, агнета и ярета – на брой тридесет хиляди – всички за пасхална жертва за всички, които се намираха там, и три хиляди говеда; тези бяха от царския имот. 8 И първенците му даваха от все сърце на народа, на свещениците и на левитите. А управителите на Божия дом Хелкия, Захария и Ехиил подариха на свещениците за пасхална жертва две хиляди и шестотин агнета и ярета и триста говеда. 9 Също и Хонения, и братята му Семая и Натанаил, и началниците на левитите Асавия, Еиил и Йозавад подариха на левитите за пасхална жертва пет хиляди агнета и ярета и петстотин говеда.
10 Така се приготви службата. Тогава свещениците застанаха на мястото си и левитите – по отрядите си според царската заповед. 11 И заклаха пасхалните агнета, и свещениците поръсиха кръвта, която им подадоха, а левитите одраха жертвите. 12 И отделиха частите за всеизгарянето, за да ги дадат според отделенията на бащините домове на народа, за да принесе на Господа, според предписанията в Мойсеевата книга; така сториха и с говедата. 13 И опе-коха пасхалните агнета с огън според наредбата; а святите жертви свариха в котли, в гърнета и в тави и ги разделиха веднага между целия народ. 14 После приготвиха за себе си и за свещениците; защото свещениците, Аароновите потомци, принасяха всеизгарянията и тлъстините до нощта; затова левитите приготвиха за себе си и за свещениците, Аароновите потомци. 15 И певците, Асафовите потомци, бяха на мястото си, според заповедта на Давид, на Асаф, на Еман и на царския ясновидец Едутун; и вратарите на всяка порта нямаше нужда да оставят работата си, защото братята им, левитите, приготвиха за тях. 16 И тъй, цялата Господня служба беше приготвена в същия ден, за да направят пасхата и да принесат всеизгаряния на Господния олтар според заповедта на цар Йосия. 17 И израиляните, които се намираха там, празнуваха в онова време пасхата и празника на безквасните хлябове седем дни.
18 Такава пасха не беше ставала в Израил от дните на пророк Самуил; нито един от всички Израилеви царе не беше правил такава пасха, каквато направиха Йосия и свещениците, и левитите, и целият Юда и Израил, които се намираха там, и ерусалимските жители. 19 Тази пасха стана в осемнадесетата година на Йосиевото царуване.
Смъртта на Йосия
20 А след всичко това, когато Йосия беше наредил Божия дом, египетският цар Нехао излезе, за да воюва против Кархемиш при река Ефрат; и Йосия излезе против него. 21 А той прати посланици до него да кажат: Какво има между мене и тебе, царю Юдов? Не ида днес против тебе, а против дома, с който имам война, и Бог ми е заповядал да побързам; а ти спри да се противиш на Бога, Който е с мене, да не би да те изтреби. 22 Обаче Йосия не отвърна лицето си от него, а се предреши да воюва против него, и не послуша думите на Нехао, които бяха от Божиите уста, и дойде да се бие в долината Магедон. 23 И стрелците уцелиха цар Йосия; и царят рече на слугите си: Извадете ме от тук, защото съм тежко ранен. 24 И тъй, слугите му го извадиха от колесницата и го качиха на втората му колесница и го докараха в Ерусалим; и умря, и беше погребан в гробищата на бащите си. И цял Юда и Ерусалим жалееха за Йосия. 25 Също и Еремия плака за Йосия; и всички певци и певачки до днес напомнят Йосия в плачовете си, като направиха това обичай в Израил; и ето, те са написани в Плача.
26 А останалите дела на Йосия и добродетелите му, сторени според предписаното в Господния закон, 27 и делата му, първите и последните, ето, написани са в Книгата на Израилевите и Юдовите царе.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи