План за четене на Библията

Хронологичен / ден 223

Стар Завет

Еремия

23

Праведният Цар


1 Горко на пастирите, които погубват и разпръсват овцете на паството Ми! – казва Господ.
2 Затова така говори Господ, Израилевият Бог,
на пастирите, които пасат Моя народ:
Вие разпръснахте овцете Ми и ги разпъдихте,
и не ги посетихте:
ето, аз ще ви накажа
за злите ви дела – казва Господ.
3 Ще събера останалите Си овце
от всички страни, където ги изпъдих,
и ще ги върна пак в кошарите им,
където ще се наплодят и умножат.
4 И ще поставя над тях пастири, които ще ги пасат;
и те няма да се плашат повече, нито ще треперят,
нито ще загине някоя – казва Господ. –
5 Ето, идат дни – казва Господ, –
когато ще въздигна на Давид праведен Отрасъл,
Цар, който ще царува и добрува,
и ще върши правосъдие и правда по земята.
6 В неговите дни Юда ще бъде спасен
и Израил ще обитава в безопасност.
И ето името, с което ще се нарича:
Господ е Наша Правда.
7 Затова, ето, идат дни – казва Господ, –
когато народът не ще изрича повече: Заклеваме се в живота на Господа,
Който изведе израиляните от Египетската земя!
8 Но: Заклеваме се в живота на Господа,
Който изведе и Който доведе потомството на Израилевия дом
от северната земя и от всички земи, където ги беше изгонил!
И ще се заселят в своята земя.

Лъжливи пророци


9 За пророците:
Сърцето ми дълбоко се съкрушава,
всичките ми кости треперят – като пиян съм,
като човек, обладан от вино,
поради Господа
и поради святите Му слова.
10 Защото земята е пълна с прелюбодейци;
защото поради проклятията земята плаче;
изсъхнаха пасбищата на пустинята.
И стремежът им стана лош,
и силата им – неправедна.
11 Защото и пророкът, и свещеникът се оскверниха;
дори в Моя дом намерих нечестието им – казва Господ. –
12 Затова пътят им ще бъде като хлъзгави места, в тъмнина,
в които, като бъдат тласкани, ще паднат.
Защото ще докарам зло върху тях
в годината на наказанието им – казва Господ. –
13 Сред самарийските пророци видях безумие:
те пророкуваха чрез Ваал и заблудиха народа Ми Израил.
14 Още и в ерусалимските пророци видях ужасно нещо:
прелюбодействат и ходят в лъжа,
и подкрепят ръцете на злодейците,
тъй че никой не се връща от злото си;
те всички станаха за Мене като Содом,
и жителите му – като Гомор.
15 Затова – така казва Господ на силите за пророците:
Ето, Аз ще ги нахраня с пелин
и ще ги напоя с горчива вода,
защото от ерусалимските пророци се е разпространило нечестие по цялата земя.
16 Така казва Господ на силите:
Не слушайте словата на пророците, които ви пророкуват;
те ви учат суета,
изговарят видения от собственото си сърце,
а не от устата Господни.
17 На онези, които Ме презират, винаги казват:
Господ рече: Ще имате мир.
И на всекиго, който ходи по своето упорито сърце, казват: Няма да ви постигне зло.
18 Защото кой от тях е стоял в съвета на Господа,
та е видял и чул Неговото слово?
Кой се е вслушвал в словото Му и го е чул?
19 Ето, ураган от Господа иде с ярост,
ураган-вихрушка
ще избухне върху главата на нечестивите.
20 Гневът на Господа няма да се върне,
докато Той не извърши и докато не изпълни
намеренията на сърцето Си.
В последните дни ще разберете това напълно.
21 Аз не съм изпратил тези пророци, а при все това те се завтекоха;
не съм им говорил, а при все това те пророкуваха.
22 Но ако бяха стояли в съвета Ми,
и бяха накарали народа Ми да чуе думите Ми,
тогава щяха да ги връщат от лошия им път
и от злите им дела.
23 Аз само отблизо ли съм Бог – казва Господ, –
а не Бог и отдалеч?
24 Може ли някой да се скрие в тайни места,
и Аз да не го видя? – казва Господ. –
Не изпълвам ли Аз небесата и земята? – казва Господ. –
25Чух какво говорят пророците,
които в Мое име пророкуват лъжа,
като казват: Видях сън, видях сън!
26 Докога ще бъде това в сърцето на пророците,
които пророкуват лъжа,
които пророкуват измама на своето сърце?
27 Които мислят да накарат народа Ми да забрави Моето име
чрез сънищата си, които си разказват един другиму,
както забравиха бащите им името Ми заради Ваал.
28 Пророк, който има истински сън, нека разказва съня,
и онзи, който има послание от Мене, нека говори Моето послание вярно.
Какво общо има плявата с житото? – казва Господ. –
29 Не е ли словото Ми като огън? – казва Господ. –
И като чук, който строшава скалата?
30 Затова, ето, Аз съм против пророците – казва Господ, –
които крадат словата Ми, всеки от ближния си.
31 Ето, Аз съм против пророците – казва Господ, –
които клатят езиците си и казват: „Той рече“.
32 Ето, Аз съм против онези, които пророкуват лъжливи сънища – казва Господ, –
и, като ги разказват, с лъжите си и с надменността си
вкарват народа Ми в заблуда,
тогава, когато Аз не съм ги изпратил, нито съм им заповядал;
и така, те никак няма да помогнат на този народ – казва Господ.

Лъжливи пророчества и пророци


33 И когато този народ
или някой пророк, или свещеник те попитат, като рекат:
Какво е бремето от Господа?
Тогава им кажи: Какво бреме?
Аз ще ви отхвърля – казва Господ. –
34 А ако пророк или свещеник, или някой друг рече:
Това е бремето от Господа,
Аз ще накажа този човек и дома му.
35 Така да рече всеки на ближния си и всеки на брата си:
Какво е отговорил Господ?
Или: Какво е рекъл Господ?
36 И да не споменете повече този израз „бреме от Господа“,
понеже бреме ще бъде на всеки човек собственото му слово;
защото извратихте думите на живия Бог,
на Господа на силите, нашия Бог.
37 Така да кажеш на пророка:
Какво ти е отговорил Господ?
Или: Какво е рекъл Господ?
38 Но понеже казвате: „Бреме от Господа“,
затова така казва Господ:
Понеже употребявате този израз: „бреме от Господа“,
при все, че Аз пратих до вас да ви кажат
да не казвате „бреме от Господа“,
39 затова, ето, Аз ще ви забравя съвсем
и ще отхвърля от присъствието Си вас
и града, който дадох на вас и на бащите ви;
40 и ще докарам върху вас вечен укор
и вечен срам, който няма да се забрави.
© Библейска лига - България

24

Двете кошници със смокини


1 Господ ми показа, и ето, две кошници със смокини, поставени пред Господния храм, след като вавилонският цар Навуходоносор бе пленил от Ерусалим Юдовия цар Йехония, Йоакимовия син, и Юдовите първенци с художниците и ковачите, и ги беше завел във Вавилон. 2 В едната кошница имаше много добри смокини, като тези, които рано зреят; а в другата кошница имаше много лоши смокини, толкова лоши, че не бяха за ядене. 3 Тогава ми рече Господ: Какво виждаш, Еремия? И казах: Смокини – добрите смокини са много добри, а лошите – много лоши, толкова лоши, че не са за ядене.
4 Тогава Господнето слово дойде към мене: 5 Така казва Господ, Израилевият Бог: Както на тези добри смокини, така ще погледна за добро на пленените от Юда, които изпратих от това място в Халдейската земя.
6 Защото, като насоча очите Си върху тях за добро, ще ги доведа пак в тази земя; ще ги съградя и няма да ги съборя; ще ги доведа пак в тази земя; ще ги насадя и няма да ги изкореня. 7 Ще им дам и сърце да познават, че Аз съм Господ; и те ще бъдат Моят народ и Аз ще им бъда Бог; защото ще се върнат при Мене с цялото си сърце.
8 И както лошите смокини, които са толкова лоши, че не са за ядене – казва Господ – така ще направя с Юдовия цар Седекия, с първенците му и с останалите от Ерусалим, които са оцелели в тази земя; и с онези, които живеят в Египетската земя; 9 и ще ги предам да бъдат тласкани за зло по всички царства на света, за поругание, за поговорка, за присмех и за проклятие във всичките места, където ще ги изгоня. 10 И ще пратя срещу тях меч, глад и мор, докато изчезнат от земята, която дадох на тях и на бащите им.
© Библейска лига - България

25

Седемдесет години робство


1 Словото, което дойде към Еремия за целия народ на Юда в четвъртата година на Юдовия цар Йоаким, Йосиевия син, която година бе и първа на вавилонския цар Навуходоносор, 2 което слово пророк Еремия изговори пред целия народ на Юда и всички ерусалимски жители:
3 От тринадесетата година на Юдовия цар Йосия, Амоновия син, чак до днес, през тези двадесет и три години, Господнето слово идваше към мене и аз ви говорех, като ставах рано и говорех, но вие не слушахте. 4 И Господ изпращаше до вас всичките Си слуги, пророците, като ставаше рано и ги пращаше, но вие не слушахте, нито приклонихте ухо да послушате. 5 Те казваха: Върнете се сега всеки от лошия си път и от злите си дела и населявайте земята, която Господ даде на вас и на бащите ви отвека и довека; 6 и не ходете след други богове, за да им служите и да им се кланяте, и не Ме разгневявайте с делата на ръцете си; и Аз няма да ви сторя зло. 7 Но вие не Ме послушахте – казва Господ – като Ме разгневявахте с делата на ръцете си за собственото си зло.
8 Затова – така казва Господ на силите – понеже не послушахте словата Ми, 9 ето, Аз ще изпратя и ще взема всички северни родове – казва Господ – също и слугата Ми Навуходоносор, вавилонския цар, и ще ги доведа против тази земя и против нейните жители, и против всички околни народи; ще ги обрека на изтребление и ще ги направя за ужас и за присмех, и ще ги обърна на вечна пустота. 10 При това ще направя да секне сред тях гласа на веселието и гласа на радостта, гласа на младоженеца и гласа на невестата, шума на мелницата и светенето на светилото. 11 И цялата тази земя ще бъде пуста и за почуда, и тези народи ще робуват на вавилонския цар седемдесет години. 12 А когато се свършат седемдесетте години, Аз ще накажа вавилонския цар и онзи народ за беззаконието им – казва Господ – също и Халдейската земя, която ще обърна във вечна пустота. 13 И ще докарам върху онази земя всички неща, които съм говорил против нея, всичко, което има писано в тази книга, което Еремия пророкува против всичките народи. 14 Защото много народи и велики царе ще поробят и тях; и Аз ще им въздам според делата им и според работата на ръцете им.

Чашата на Божията ярост


15 Защото така ми каза Господ, Израилевият Бог: Вземи от ръката ми тази чаша с виното на яростта Ми и напой от нея всички народи, до които те пращам. 16 И като пият, ще политат и обезумеят поради меча, който ще изпратя сред тях.
17 Тогава взех чашата от ръката на Господа и напоих всичките народи, при които ме беше изпратил Господ, а именно: 18 Ерусалим и Юдовите градове с царете им и първенците им, за да ги обърна в пустота и за да станат за ужас и присмех, и проклятие, както са днес; 19 Фараон, египетския цар, със слугите му, първенците му и целия му народ; 20 всички езически народи, всички царе на земята Уз, и всички царе на Филистимската земя – с Ашкелон, Газа, Акарон и останалите от Азот; 21 Едом, Моав и Амон; 22 и всички тирски царе, всички сидонски царе и царете на островите оттатък морето; 23 Дедан, Тема, Вуз и всички, които си стрижат издадените части на косата; 24 всичките арабски царе и всички царе на езическите народи, които населяват пустинята; 25 всички зимрийски царе, всички еламски царе и всички мидийски царе; 26 всички северни царе, близките и далечните, едни след други, и всички царства, които са по лицето на земята; а царят на Шешах ще пие след тях.
27 Затова ще им речеш – така казва Господ на силите, Израилевият Бог: Пийте и се опийте, бълвайте, паднете и не ставайте повече поради меча, който ще изпратя сред вас.
28 И ако откажат да вземат чашата от ръката ти и да пият, тогава да им речеш: Така казва Господ на силите: Непременно ще пиете! 29 Защото, ето, Аз докарвам зло, като започвам от града, който се нарича по Моето име; и ще останете ли вие ненаказани? Няма да останете ненаказани, защото Аз ще призова меч върху всички земни жители – казва Господ на силите.
30 Затова пророкувай ти против тях всички тези неща, като им кажеш:
Господ ще прогърми свише
и ще издаде гласа Си от святото Си обиталище;
ще прогърми мощно против паството Си;
ще извика, като онези, които тъпчат грозде,
против всички жители на земята.
31 Екотът ще стигне до краищата на земята,
защото Господ има съд с народите;
Той ще се съди с всяка твар,
ще предаде нечестивите на меч – казва Господ.
32 Така казва Господ на силите:
Ето, зло ще излезе от народ към народ
и голям вихър ще се повдигне
от краищата на земята.
33 В оня ден убитите от Господа ще лежат
от единия край на земята до другия край на земята;
няма да бъдат оплакани,
нито прибрани, нито погребани;
ще бъдат за тор по повърхността на земята.
34 Ридайте, пастири, и стенете,
и вие, водачи на стадото, валяйте се в пръстта,
защото вече настана времето, за да бъдете заклани и разпръснати,
и ще паднете като отбран съд.
35 И пастирите не ще имат начин да избягат,
нито водачите на стадото – място за избавление.
36 Чува се глас на вопъл от пастирите
и ридание от водачите на стадото!
Защото Господ опустошава пасбището им.
37 И мирните кошари ще занемеят
от пламенния гняв на Господа.
38 Той е оставил убежището Си като лъв;
защото земята им стана пустиня
поради яростта на опустошителя
и поради яростния Му гняв.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи