План за четене на Библията

Хронологичен / ден 224

Стар Завет

Еремия

26

Еремия заплашен със смърт


1 В началото на царуването на Юдовия цар Йоаким, Йосиевия син, дойде това слово от Господа:
2 Така казва Господ: Застани в двора на Господния дом и изговори на всички Юдови градове, които идват да се покланят в Господния дом, всички слова, които ти заповядвам да им говориш; не задържай ни една дума. 3 Може би ще послушат и всеки ще се върне от нечестивия си път, за да се разкая за злото, което възнамерявам да им сторя поради лошите им дела. 4 И да им речеш: Така казва Господ: Ако не Ме послушате и не ходите в закона Ми, който поставих пред вас, 5 и не слушате словата на слугите Ми, пророците, които изпращах при вас, като ставах рано и ги пращах, но вие не послушахте, 6 тогава ще направя този дом като Сило и ще направя този град за проклятие на всички народи по земята.
7 А свещениците, пророците и целият народ чуха Еремия да говори тези думи в Господния дом. 8 Но щом Еремия спря да говори на целия народ всичко, което Господ му бе заповядал да им каже, свещениците, пророците и целият народ го хванаха и казаха: Непременно ще умреш. 9 Защо пророкува в Господнето име, като рече: Този дом ще стане като Сило и този град ще запустее, та ще остане без жител? И целият народ се събра около Еремия в Господния дом. 10 И Юдовите първенци, като чуха това нещо, дойдоха от царския дворец в Господния дом и седнаха при входа на Новата порта на Господния дом. 11 Тогава свещениците и пророците говориха пред първенците и целия народ, казвайки: Този човек заслужава да бъде умъртвен, защото пророкува против този град, както чухте с ушите си.
12 Тогава Еремия говори на всички първенци и на целия народ, като рече: Господ ме изпрати да пророкувам против този дом и против този град всички слова, които чухте. 13 Затова сега оправете постъпките си и делата си и послушайте гласа на Господа, вашия Бог. И Господ ще се разкае за злото, което е изговорил против вас. 14 А за мене, ето, аз съм в ръката ви; направете с мене каквото ви се вижда за добро и угодно. 15 Но добре да знаете, че ако ме умъртвите, ще докарате невинна кръв върху себе си, върху този град и върху жителите му; защото наистина Господ ме прати при вас да говоря в ушите ви всички тези слова.
16 Тогава първенците и целият народ рекоха на свещениците и на пророците: Този човек не заслужава да бъде умъртвен, защото ни говори в името на Господа, нашия Бог. 17 Тогава някои от местните старейшини станаха и говориха пред събрания народ: 18 Михей моресетецът пророкуваше в дните на Юдовия цар Езекия, като се обърна към целия народ на Юда, казвайки: Така казва Господ на силите: Сион ще се изоре като нива, Ерусалим ще стане грамади от развалини, а хълмът на този дом – като планина. 19 Умъртвиха ли го Юдовият цар Езекия и цял Юда? Не се ли побоя той от Господа и не умилостиви ли Господа, та Господ се разкая за злото, което беше изрекъл против тях? Така можем да си навлечем голямо зло на своите души.
20 А имаше и друг човек, Урия, Семаевият син от Кириат-Еарим, който пророкуваше в Господнето име; и пророкуваше против този град и против тази страна със същите думи както и Еремия. 21 И когато цар Йоаким, всичките му силни мъже и всичките първенци чуха думите му, царят търсеше случай да го умъртви; а Урия, като чу, уплаши се, побягна и отиде в Египет. 22 А цар Йоаким прати мъже в Египет – Елнатан, Ахворовия син, и известни мъже с него в Египет, 23 и изведоха Урия от Египет и го доведоха при цар Йоаким, който го порази с меч и хвърли трупа му в гробищата на простолюдието. 24 Но ръката на Ахикам, Сафановия син, бе с Еремия, за да не го предадат в ръката на народа и да го убият.
© Библейска лига - България

27

Израил ще слугува на Навуходоносор


1 В началото на царуването на Юдовия цар Йоаким, Йосиевия син, дойде това слово от Господа към Еремия:
2 Така ми казва Господ: Направи си окови ихомот и си ги сложи на врата; 3 и прати ги на едомския цар, на моавския цар, на царя на амонците, на тирския цар, на сидонския цар чрез ръката на онези посланици, които са дошли в Ерусалим при Юдовия цар Седекия; 4 и дай им заръка за господарите им, като речеш: Така казва Господ на силите, Израилевият Бог: Така да кажете на господарите си: 5 Аз съм създал земята, човека и животните, които са по лицето на земята, с великата Си мощ и с простряната Си мишца и съм я предал на когото съм благоволил. 6 И сега предавам всички тези земи в ръката на слугата Си Навуходоносор, вавилонския цар; също и полските зверове му дадох, за да му слугуват. 7 И всичките народи ще слугуват на него, на сина му, и на внука му, докато дойде времето и на неговата земя; и тогава много народи и велики царе ще поробят и него. 8 И онзи народ или царство, което не иска да слугува на вавилонския цар Навуходоносор, и което не иска да сложи врата си под хомота на вавилонския цар, този народ ще накажа – казва Господ – с меч, с глад и с мор, докато го довърша чрез неговата ръка.
9 А вие недейте слуша пророците си, нито чародеите си, нито съновидците си, нито предвещателите си, нито омаятелите си, които ви казват: Няма да слугувате на вавилонския цар; 10защото те ви пророкуват лъжа, за да ви отдалечат от земята ви и Аз да ви изпъдя и да загинете.
11 А онзи народ, който подложи врата си под хомота на вавилонския цар и му слугува, него ще оставя да пребивава в земята си – казва Господ – и ще я работи, и ще я населява.
12 Говорих и на Юдовия цар Седекия същите слова, като казах: Наведете вратовете си под хомота на вавилонския цар и слугувайте на него и на народа му, и ще живеете. 13 Защо да умрете, ти и народът ти, от меч, от глад и от мор, както каза Господ за народа, който не иска да слугува на вавилонския цар? 14 Затова, недейте слуша думите на пророците, които ви казват: Няма да слугувате на вавилонския цар; защото те ви пророкуват лъжа. 15 Понеже Аз не съм ги пратил, казва Господ, а те пророкуват лъжливо в Моето име, за да ви изпъдя и да погинете, вие и пророците, които ви пророкуват.
16 Говорих и на свещениците и на целия народ, като рекох: Така казва Господ: Недейте слуша словата на пророците си, които ви пророкуват, казвайки: Ето, съдовете на Господния дом ще се донесат съвсем скоро от Вавилон; защото те ви пророкуват лъжа. 17 Недейте ги слуша; слугувайте на вавилонския цар и живейте; защо да се запусти този град? 18 Но ако те са пророци и ако Господнето слово е с тях, нека се помолят сега на Господа на силите, съдовете, които са останали в Господния дом и в двореца на Юдовия цар, и в Ерусалим, да не отидат във Вавилон.
19 Защото така казва Господ на силите за стълбовете, за медното море, за подножията и за другите съдове, които са останали в този град, 20 които вавилонският цар Навуходоносор не взе, когато заведе в плен от Ерусалим във Вавилон Юдовия цар Йехония, Йоакимовия син, и всичките Юдови и ерусалимски благородни, – 21 да, така казва Господ на силите, Израилевият Бог, за съдовете, които останаха в Господния дом и в двореца на Юдовия цар, и в Ерусалим: 22 Те ще бъдат занесени във Вавилон и ще останат там до деня, когато ще ги посетя, казва Господ; тогава ще ги донеса и ще ги върна на това място.
© Библейска лига - България

28

Лъжепророкът Анания


1 В същата година, в началото на царуването на Юдовия цар Седекия, в четвъртата година, в петия месец, пророк Анания, Азуровият син, който бе от Гаваон, ми говори в Господния дом, пред свещениците и пред целия народ, казвайки: 2 Така казва Господ на силите, Израилевият Бог: Строших хомота на вавилонския цар. 3 До две цели години ще върна на това място всичките съдове на Господния дом, които вавилонският цар Навуходоносор взе от това място и занесе във Вавилон; 4 и на това място ще върна, казва Господ, Юдовия цар Йехония, Йоакимовия син, и всичките Юдови пленници, които отидоха във Вавилон; защото ще строша хомота на вавилонския цар.
5 Тогава пророк Еремия говори на пророк Анания пред свещениците и пред целия народ, който стоеше в Господния дом; 6 и рече пророк Еремия: Амин! Господ да направи така! Господ да изпълни словата, които си пророкувал, и да върне от Вавилон в това място съдовете на Господния дом и всички, които са били пленени. 7 Обаче чуй сега това слово, което аз говоря в ушите ти и в ушите на целия народ: 8 Пророците от старо време, които са били преди мене и преди тебе, са пророкували против много страни и против много големи царства за война, за зло и за мор. 9 Пророкът, който пророкува за мир – когато се изпълни словото му, тогава ще се познае, че той е пророк, когото Господ наистина е пратил.
10 Тогава пророк Анания взе хомота от врата на пророк Еремия и го строши. 11 И Анания каза пред целия народ: Така казва Господ: По този начин ще строша хомота на Вавилонския цар Навуходоносор от врата на всичките народи до две цели години. И пророк Еремия отиде по пътя си.
12 Тогава, след като пророк Анания бе строшил хомота от врата на пророк Еремия, Господнето слово дойде към Еремия: 13 Иди и кажи на Анания: Така казва Господ: Ти строши дървените хомоти; но вместо тях ще направиш железни хомоти. 14 Защото така казва Господ на силите, Израилевият Бог: Железен хомот сложих на врата на всички тези народи, за да слугуват на вавилонския цар Навуходоносор; и ще му слугуват; дадох му още и полските зверове.
15 Тогава каза пророк Еремия на пророк Анания: Слушай сега, Анания. Господ не те е пратил; но ти караш този народ да се уповава на лъжа. 16 Затова, така казва Господ: Ето, Аз ще те отпратя от лицето на земята! Тази година ще умреш, защото си проповядвал бунт против Господа. 17 И така, пророк Анания умря същата година, в седмия месец.
© Библейска лига - България

29

Писмо до пленниците


1 Ето думите на писмото, което пророк Еремия изпрати от Ерусалим до останалите старейшини на пленниците, до свещениците, до пророците и до всичките люде, които Навуходоносор бе закарал в плен от Ерусалим във Вавилон, 2 (след като цар Йехония, овдовялата царица, скопците, Юдовите и ерусалимските първенци, художниците и ковачите бяха излезли от Ерусалим,) 3 чрез ръката на Еласа, Сафановия син, и на Гемария, Хелкиевия син, които Юдовият цар Седекия изпрати при Вавилонския цар Навуходоносор:
4 Така казва Господ на силите, Израилевият Бог, на всички пленници, които Аз съм допуснал да бъдат закарани пленници от Ерусалим във Вавилон: 5 Постройте къщи и живейте в тях, насадете градини и яжте плода им, 6 вземете жени и народете синове и дъщери, вземете жени за синовете си и дайте дъщерите си на мъже, за да народят синове и дъщери, и умножавайте се там, и не се намалявайте. 7 Търсете мира на града, където допуснах да бъдете закарани пленници, и молете се за него на Господа; понеже в неговия мир ще имате и вие мир.
8 Защото така казва Господ на силите, Израилевият Бог: Да не ви мамят пророците ви и чародеите ви, които са сред вас, и недейте слуша сънищата си, които вие сте причина да сънувате. 9 Защото те ви пророкуват лъжливо в Мое име; Аз не съм ги пратил, казва Господ. 10 Защото така казва Господ: Като се изпълнят седемдесет години във Вавилон, Аз ще ви посетя и ще изпълня благото Си слово към вас, като ви върна в това място. 11 Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. 12 Тогава ще извикате към Мене и ще отидете и ще Ми се помолите; и Аз ще ви послушам. 13 И ще Ме потърсите и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце. 14 И ще бъда намерен от вас, казва Господ; и ще ви върна от плен, и ще ви събера от всичките народи и от всичките места, където ви бях прокудил, казва Господ; и ще ви върна на мястото, откъдето допуснах да бъдете откарани пленници.
15 Понеже казахте: Господ ни е въздигнал пророци във Вавилон, 16 то знайте, че така говори Господ за царя, който седи на Давидовия престол, и за всичките жители, които населяват този град, братята ви, които не бяха отведени с вас в плен, 17 така казва Господ на силите: Ето, ще изпратя върху тях меч, глад и мор и ще ги направя като непотребни смокини, които са толкова лоши, че не могат да се ядат. 18 И ще ги преследвам с меч, с глад и с мор; и ще ги предам да бъдат тласкани по всички царства на света, да бъдат за проклятие и почуда, за присмех и поругание между всички народи, където съм ги прогонил; 19 защото не са послушали Моите слова, казва Господ, които им пратих чрез слугите Си пророците, като ставах рано и ги пращах; но вие не искахте да слушате, казва Господ. 20 Послушайте Господнето слово, всички вие пленени, които изпратих от Ерусалим във Вавилон. 21 Така казва Господ на силите, Израилевият Бог, за Ахав, Колаевия син и за Седекия, Маасиевия син, които ви пророкуват лъжа в Моето име: Ето, ще ги предам в ръката на вавилонския цар Навуходоносор, който ще ги порази пред очите ви; 22 и с тях всички Юдови пленници, които са във Вавилон, ще вземат да проклинат, казвайки: Господ да те направи като Седекия и като Ахав, които вавилонският цар опече на огън; 23 защото те извършиха нечестие в Израил, прелюбодействаха с жените на ближните си и в Мое име говореха лъжливи думи, които не съм им заповядал. Но Аз зная и съм свидетел, казва Господ.

Послание до Семая


24 Също и на нехеламеца Семая да кажеш: 25 Така говори Господ на силите, Израилевият Бог: Понеже си пратил писма от свое име до всичките люде, които са в Ерусалим, и до свещеник Софония, Маасиевия син, и до всички свещеници, и писа: 26 Господ те е поставил свещеник вместо свещеника Йодая, за да си надзорник в Господния дом над всеки човек, който изпада в лудост и се прави на пророк, за да го сложиш в клада и окови. 27 А сега защо не си смъмрил анатотеца Еремия, който ви се прави на пророк, 28 тъй като е пратил до нас във Вавилон да кажат: Този плен ще бъде дълъг; постройте си къщи и живейте в тях, и насадете градини, и яжте плода им? 29 И свещеник Софония прочете това писмо, като слушаше пророк Еремия.
30 Тогава Господнето слово дойде към Еремия: 31 Прати до всичките пленници да им кажат: Така казва Господ за нехеламеца Семая: Понеже Семая ви е пророкувал, а Аз не съм го пратил, и ви е накарал да се уповавате на лъжа, 32 затова, така казва Господ: Ето, ще накажа нехеламеца Семая и потомството му; той не ще има човек, който да живее сред този народ, нито ще види доброто, което Аз ще направя на народа Си, казва Господ; понеже е проповядвал бунт против Господа.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи