План за четене на Библията

Хронологичен / ден 227

Стар Завет

Еремия

35

Рихавовците


1 Словото, което дойде към Еремия от Господа в дните на Юдовия цар Йоаким, Йосиевия син: 2 Иди в жилището на рихавовците и им говори, и доведи ги в една от стаите на Господния дом, и напой ги с вино.
3 Тогава взех Язания, сина на Еремия, Хавасиниевия син, и братята му, всичките му синове, и целия дом на рихавовците, 4 и ги доведох в Господния дом, в стаята на синовете на Анан, син на Игдалия, Божия човек, която беше до стаята на първенците, над стаята на пазача на вратата Маасия, Селумовия син. 5 И като сложих пред синовете на дома на рихавовците паници, пълни с вино, и чаши, рекох им: Пийте вино. 6 А те рекоха: Не щем да пием вино; защото Йонадав, синът на праотец ни Рихав, ни заповяда: Да не пиете вино, нито вие, нито потомците ви, довека; 7 нито къщи да построите, нито семе да сеете, нито лозя да садите или да притежавате; но в шатри да обитавате през всичките си дни, за да живеете дълго време в земята, където сте пришълци. 8 И ние послушахме гласа на Йонадав, сина на праотец ни Рихав, за всичко, което ни заръча, да не пием вино през всичките си дни – ние, жените ни, синовете ни и дъщерите ни, 9 и да не строим къщи, в които да живеем; и ние нямаме нито лозе, нито нива, нито семе, 10 но сме живели в шатри и сме слушали и вършили всичко, което ни заповяда нашият праотец Йонадав. 11 Но когато вавилонският цар Навуходоносор дойде в тази земя, казахме: Елате, да влезем в Ерусалим, поради страха от халдейската войска и поради страха от сирийската войска; затова живеем в Ерусалим.
12 Тогава дойде Господнето слово към Еремия: 13 Така казва Господ на силите, Израилевият Бог: Иди и кажи на Юдовите мъже и на ерусалимските жители: Няма ли да приемете поука и да слушате Моите слова? – казва Господ. 14 Думите на Йонадав, Рихавовия син, който заповяда на потомците си да не пият вино, се изпълняват; те и до днес не пият, защото слушат заповедта на праотеца си. А Аз говорих, като ставах рано и говорех; но вие не Ме послушахте. 15 Пращах при вас и всичките Си слуги, пророците, като ставах рано и пращах, да казват: Върнете се сега всеки от лошия си път, поправете делата си и не отивайте след други богове да им служите, и ще живеете в земята, която дадох на вас и на бащите ви; но вие не приклонихте ухото си и не Ме послушахте. 16 Понеже синовете на Йонадав, Рихавовия син изпълняват заповедта, която техният праотец им е дал, а този народ не Ми се покорява, 17 затова така казва Господ, Бог на силите, Израилевият Бог: Ето, ще докарам върху Юда и върху всичките ерусалимски жители всичкото зло, което произнесох против тях; защото говорих им, но те не чуха, и виках им, но те не отговориха. 18 А на дома на рихавовците Еремия рече: Така казва Господ на силите, Израилевият Бог: Понеже послушахте заповедта на праотеца си Йонадав, опазихте всичките му заръки и изпълнихте всичко, което ви заповяда, 19 затова, така казва Господ на силите, Израилевият Бог: От Йонадав, Рихавовия син, няма да липсва човек, който да стои винаги пред Мене.
© Библейска лига - България

36

Йоаким изгаря свитъка на Еремия


1 В четвъртата година на Юдовия цар Йоаким, Йосиевия син, дойде това слово към Еремия от Господа:
2 Вземи си един свитък книга и напиши в него всичките слова, които ти говорих против Израил, против Юда и против всичките народи, от деня, когато започнах да ти говоря, от дните на Йосия, до днес. 3 Дано чуе Юдовият дом всичкото зло, което Аз мисля да им направя, тъй че да се върне всеки от лошия си път и Аз да простя беззаконието им и греха им.
4 Тогава Еремия повика Варух, Нириевия син; и Варух написа в свитъка книга от устата на Еремия всичките слова, които Господ му бе говорил. 5 И Еремия заповяда на Варух: Аз съм затворен; не мога да вляза в Господния дом; 6 затова влез ти и от свитъка, който написа от устата ми, прочети Господните слова в ушите на народа, в Господния дом, в ден на пост; прочети ги гласно пред всички от Юда, които идват от градовете си. 7 Може би ще принесат молба пред Господа и ще се върнат всеки от лошия си път; защото голям е гневът и яростта, които Господ е произнесъл против този народ.
8 И Варух, Нириевият син, стори всичко, което му заповяда пророк Еремия, като прочете от свитъка Господните слова в Господния дом. 9 И в петата година на Юдовия цар, Йоаким, Йосиевия син, в деветия месец, целият народ в Ерусалим и всички, които идваха в Ерусалим от Юдовите градове, прогласиха пост пред Господа. 10 Тогава Варух прочете гласно, пред целия народ, от свитъка Еремиевите слова в Господния дом, в стаята на Гемария, син на писаря Сафан, в горния двор, при входа на новата врата на Господния дом.
11 И когато Михей, синът на Гемария, Сафановия син, чу от свитъка всичките Господни слова, 12 слезе в царския дворец, в стаята на писаря; и, ето, всичките първенци седяха там – писарят Елисама, Делая, Семаевият син, Елнатан, Ахворовият син, Гемария, Сафановият син, Седекия, Ананиевият син, и всичките първенци. 13 Тогава Михей им извести всичките слова, които бе чул, когато Варух четеше свитъка гласно пред народа.
14 Затова, всичките първенци пратиха Йехуди, син на Натания, сина на Селемия, Хусиевия син, при Варух да му кажат: Вземи в ръката си свитъка, който си прочел гласно пред народа, и ела. И тъй, Варух, Нириевият син, взе свитъка в ръката си и дойде при тях. 15 И казаха му: Я седни и ни го прочети на глас. И Варух го прочете гласно. 16 А като чуха всичките слова, спогледаха се с ужас и казаха на Варух: Непременно ще съобщим на царя всичко това. 17 И попитаха Варух: Кажи ни сега как си написал ти всички тези слова от устата му? 18 А Варух им отговори: Той ми диктуваше устно всички тези слова, а аз ги записвах с мастило в свитъка. 19 Тогава първенците казаха на Варух: Иди, скрий се, ти и Еремия; никой да не знае къде сте.
20 После влязоха при царя, (свитъка обаче оставиха в стаята на писаря Елисама,) и известиха гласно на царя всичко това. 21 И тъй, царят прати Йехуди да вземе свитъка; и той го взе от стаята на писаря Елисама. И Йехуди го прочете гласно пред царя и пред всички първенци, които стояха около царя. 22 А царят седеше в зимния дворец, (като беше деветият месец,) и пред него имаше жарник с огън. 23 И когато Йехуди прочете три-четири колони, царят сряза свитъка с писарското ножче и хвърли го в огъня на жарника, докато изгоря целият свитък в огъня на жарника. 24 И не се разтрепераха, и не раздраха дрехите си, ни царят, ни един от слугите му, които чуха всички тези слова. 25 При това, когато Елнатан, Делая и Гемария ходатайстваха пред царя да не изгаря свитъка, той не ги послуша. 26 И царят заповяда на сина си Ерамеил, на Серая, Азрииловия син, и на Селемия, Авдииловия син, да хванат писаря Варух и пророка Еремия; но Господ ги скри.
27 И след като изгори царят свитъка и словата, които Варух написа от Еремиевите уста, дойде Господнето слово към Еремия: 28 Вземи си друг свитък и напиши в него всичките предишни слова, които бяха в първия свитък, който Юдовият цар Йоаким изгори; 29 а на Юдовия цар Йоаким да кажеш: Така казва Господ: Ти изгори този свитък и попита: Защо си написал в него, че вавилонският цар ще дойде и ще разори тази земя, и ще изтреби по нея люде и добитък? 30 Затова, така казва Господ за Юдовия цар Йоаким: Не ще има от него кой да седи на Давидовия престол. И трупът му ще бъде изхвърлен, денем на пясъка, а нощем на сланата. 31 Аз ще накажа него, потомството му и слугите му за беззаконието им; и ще докарам на тях, на ерусалимските жители и на Юдовите мъже всичкото зло, което изрекох против тях; а те не послушаха.
32 И тъй, Еремия взе друг свитък и го даде на писаря Варух, Нириевия син, който написа в него от устата на Еремия всичките слова от книгата, която Юдовият цар Йоаким беше изгорил в огъня; а към тях се прибавиха и още много подобни слова.
© Библейска лига - България

37

Еремия в затвора


1 А вместо Йехония, Йоакимовия син, се възцари цар Седекия, Йосиевият син, когото вавилонският цар Навуходоносор постави цар в Юдовата земя. 2 Но ни той, ни слугите му, ни жителите на земята, послушаха думите, които Господ говори чрез пророк Еремия.
3 И цар Седекия изпрати Еухал, Селемиевия син, и Софония, сина на свещеника Маасия, при пророк Еремия да рекат: Моля, помоли се за нас на Господа, нашия Бог. 4 Защото Еремия още влизаше и излизаше сред народа, понеже не бяха го сложили в тъмница. 5 И Фараоновата войска излезе от Египет; и когато халдейците, които обсаждаха Ерусалим, чуха това известие за тях, оттеглиха се от Ерусалим.
6 Тогава дойде Господнето слово към пророк Еремия: 7 Така казва Господ, Израилевият Бог: По този начин да говорите на Юдовия цар, който ви прати при Мене да се допитате до Мене: Ето, Фараоновата войска, която излезе да ви помага, ще се върне в земята си Египет. 8 И халдейците пак ще дойдат и ще воюват против този град, ще го превземат и ще го изгорят с огън. 9 Така казва Господ: Недейте се мами да казвате: Халдейците ще се оттеглят от нас; понеже те няма да се оттеглят. 10 Защото даже ако поразите цялата войска на халдейците, които воюват против вас, и оцелеят от тях само някои ранени, пак те ще станат всеки от шатъра си и ще изгорят този град с огън.
11 И когато войската на халдейците се оттегли от Ерусалим поради страха от Фараоновата войска, 12 тогава Еремия излезе от Ерусалим, за да отиде във Вениаминовата земя, и да вземе там дела си заедно с другите люде. 13 И когато той бе при Вениаминовата порта, там се намираше началникът на стражата, чието име бе Ирия, син на Селемия, Ананиевия син; и той хвана пророк Еремия и рече: Ти бягаш при халдейците. 14 А Еремия рече: Лъжа е; аз не бягам при халдейците. Но Ирия не го послуша, а хвана Еремия и го заведе при първенците. 15 И първенците се разгневиха на Еремия, та го биха и хвърлиха го в тъмница в къщата на писаря Йонатан; защото нея бяха направили на тъмница.
16 След като Еремия бе хвърлен в подземната тъмница и в избите, и седя там много дни, 17 тогава цар Седекия прати да го доведат; и царят го попита скришно в двореца си: Има ли слово от Господа? А Еремия рече: Има. Каза още: Ти ще бъдеш предаден в ръката на вавилонския цар. 18 При това, Еремия рече на цар Седекия: Какво съм съгрешил пред тебе или пред слугите ти, или пред този народ, та ме хвърлиха в тъмница? 19 Къде са сега вашите пророци, които пророкуваха, казвайки: Вавилонският цар няма да дойде против вас и против тази земя? 20 Затова, слушай сега, моля, господарю мой, царю; нека бъде приета, моля, молбата ми пред тебе; не ме връщай в къщата на писаря Йонатан, за да не умра там. 21 Тогава цар Седекия заповяда да предадат Еремия в двора на стражата, и даваха му всеки ден по един къс хляб от улицата на хлебарите, докато не се свърши всичкият хляб в града. И така Еремия остана в двора на стражата.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи