План за четене на Библията

Хронологичен / ден 231

Стар Завет

Еремия

41

1 През седмия месец Исмаил, синът на Натания, Елисамовия син, от царския род, и някои от по-главните царски служители – десет мъже с него, дойдоха при Годолия, Ахикамовия син, в Масфа; и там ядоха заедно хляб в Масфа. 2 Тогава Исмаил, Натаниевият син, и десетте мъже, които бяха с него, станаха и поразиха с меч Годолия, сина на Ахикам, Сафановия син, когото вавилонският цар бе поставил над земята, и го убиха. 3 Исмаил порази и всички юдеи, които бяха с Годолия в Масфа, както и халдейските воини, които се намираха там.
4 А на втория ден, след като бе убил Годолия, когато още никой не знаеше за това, 5 осемдесет мъже с обръснати бради и раздрани дрехи, и с нарязвания по телата си, пристигнаха с приноси и ливан в ръката си за да ги принесат на мястото на Господния дом. 6 Тогава Исмаил, Натаниевият син, излезе от Масфа да ги посрещне и като вървеше, плачеше; и когато ги срещна, рече им: Влезте при Годолия, Ахикамовия син. 7 И когато дойдоха всред града, Исмаил, Натаниевия син, ги закла; и той и мъжете които бяха с негоги хвърлиха в окопа. 8 Но от тях десет се намериха да кажат на Исмаил: Недей ни убива, защото имаме на полето скривалища с жито, ечемик, дървено масло и мед. Така се удържа и не ги закла с другите. 9 А окопът, в който Исмаил хвърли всички трупове на мъжете, които порази, покрай трупа на Годолия, беше същият онзи окоп, който цар Аса бе направил поради страх от Израилевия цар Вааса; и Исмаил, Натаниевият син, го напълни с убитите.
10 След това Исмаил плени всички люде, останали в Масфа – царските дъщери и всички, останали в Масфа, които началникът на телохранителите Навузарадан беше поверил на Годолия, Ахикамовия син; и Исмаил, Натаниевият син, като ги плени, тръгна да отиде при амонците.
11 А Йонан, Кариевият син, и всички военачалници, които бяха с него, като чуха за цялото зло, което Исмаил, Натаниевият син, бе сторил, 12 взеха всичките си мъже и отидоха да се бият с Исмаил, Натаниевия син; и го намериха при големите води, които са в Гаваон. 13 И целият народ, който беше с Исмаил, като видя Йоанан, Кариевия син, и всички военачалници, които бяха с него, се зарадваха. 14 И тъй, целият народ, който Исмаил бе запленил от Масфа, се обърна, та се върна и отиде при Йоанан, Кариевия син. 15 А Исмаил, Натаниевият син, избяга от Йоанан с осем мъже и отиде при амонците.

Бягство в Египет


16 Тогава Йоанан, Кариевият син, и всички военачалници, които бяха с него, взеха от Масфа всички останали люде, които беше избавил от Исмаил, Натаниевия син, след като той бе поразил Годолия, Ахикамовия син, тоест военните мъже, жените, децата и скопците, които беше върнал от Гаваон, 17 и отидоха, та се спряха в Хамаамовия кервансарай, който е при Витлеем, на път за Египет, 18 за да избягат от халдейците. Те се уплашиха от тях, понеже Исмаил, Натаниевият син, беше убил Годолия, Ахикамовия син, когото вавилонският цар бе поставил управител над страната.
© Библейска лига - България

42

1 Тогава всички военачалници, и Йоанан, Кариевият син, и Езания, Осаевият син, и целият народ, от най-малък до най-голям, дойдоха 2 и казаха на пророк Еремия: Нека, моля, молбата ни бъде приета от тебе и се помоли за нас – за тези, които остават – на Господа, твоя Бог (защото от мнозина останахме малцина, както очите ти ни виждат), 3 да ни изяви Господ, твоят Бог, пътя, по който трябва да ходим и какво трябва да правим. 4 Тогава пророк Еремия им каза: Чух. Ето, ще се помоля на Господа, вашия Бог, според думите ви; и каквото ви отговори Господ, ще ви го известя; няма да скрия нищо от вас. 5 Тогава те казаха на Еремия: Господ да бъде истинен и верен свидетел между нас, че наистина ще постъпим според всичките слова, с които Господ, твоят Бог те изпраща до нас. 6 Било добро или зло, ще послушаме гласа на Господа, нашия Бог, при Когото те пращаме, за да ни бъде добре, когато послушаме гласа на Господа, нашия Бог.
7 И след десет дни Господнето слово дойде към Еремия. 8 Тогава той повика Йоанан, Кариевия син, всички военачалници, които бяха с него, и целия народ – от най-малък до най-голям – и им рече: 9 Така казва Господ, Израилевият Бог, при Когото ме пратихте, за да представя молбата ви пред Него:
10 Ако останете да живеете в тази земя,
тогава ще ви съградя и няма да ви срина,
ще ви насадя и няма да ви изкореня;
защото се разкаях за злото, което ви сторих.
11 Не бойте се от вавилонския цар,
от когото се страхувате,
не бойте се от него – казва Господ, –
защото Аз съм с вас, за да ви спася
и да ви избавя от ръката му.
12 Ще ви покажа милост,
тъй че той да ви пожали
и да ви върне в земята ви.
13 Но ако кажете:
Не щем да живеем в тази земя,
и не послушате гласа на Господа, вашия Бог,
14 и речете: Не, но ще идем в Египетската земя,
където няма да видим война,
нито да чуем тръбен глас,
нито да огладнеем за хляб
и там ще живеем –
15 тогава слушайте словото
Господне, вие останали от Юда,
така казва Господ на силите, Израилевият Бог:
Ако изцяло насочите лицата си да влезете в Египет
и отидете да живеете там,
16 тогава мечът, от който се боите,
ще ви застигне там, на Египетска земя,
и гладът, от който се страхувате,
ще ви преследва там, в Египет;
и там ще измрете.
17 Така ще стане и с всички мъже,
които биха насочили лицата си да отидат в Египет,
за да живеят там;
те ще измрат от меч, от глад и от мор;
ни един от тях няма да остане или да избегне от злото,
което Аз ще докарам върху тях.
18 Защото така казва Господ на силите, Израилевият Бог:
Както гневът Ми и яростта Ми се изляха
върху ерусалимските жители,
така яростта Ми ще се излее върху вас,
когато влезете в Египет;
и ще бъдете за проклятие и за ужас,
за позор и за укор;
и няма да видите вече това място.
19 Господ е изрекъл за вас, о вие, остатък от Юда: Не отивайте в Египет! Знайте добре, че днес ви заявявам това. 20Защото вие постъпихте лукаво против своите души, когато ме пратихте при Господа, вашия Бог, и казахте: Помоли се за нас на Господа, нашия Бог, и извести ни всичко, което Господ, нашият Бог, ще рече и ще го сторим. 21Аз днес ви известих, но вие не послушахте гласа на Господа, вашия Бог, в нищо, за което ме прати при вас. 22И сега знайте добре, че ще измрете от меч, от глад и от мор на мястото, където желаете да отидете, за да живеете там.
© Библейска лига - България

43

1 Когато Еремия изговори на целия народ всички слова на Господа, техния Бог, всички тези слова, за които Господ, техният Бог, го бе пратил при тях, 2 тогава проговориха Азария, Осаевият син, Йоанан, Кариевият син, и всички горделиви мъже, като казаха на Еремия: Лъжливо говориш ти. Господ, нашият Бог, не те е пратил да речеш: Не отивайте в Египет да живеете там; 3 но Варух, Нириевият син, те насъска против нас, за да ни предадеш в ръката на халдейците да ни убият и да ни заведат пленници във Вавилон. 4 И така, Йоанан, Кариевият син, и всички военачалници, и целият народ не послушаха Господния глас да останат в Юдовата земя. 5 Но Йоанан, Кариевият син, и всички военачалници взеха всички останали от Юда, които се бяха върнали от всички народи, където бяха закарани, за да живеят в Юдовата земя – 6 мъжете, жените, децата, царските дъщери и всеки, когото началникът на телохранителите Навузарадан бе оставил при Годолия, син на Ахикам, Сафановия син, и пророк Еремия, и Варух, Нириевия син, – 7 та отидоха в Египетската земя (защото не послушаха Господния глас) и стигнаха до Тафнес.
8 Тогава Господнето слово дойде към Еремия в Тафнес: 9 Вземи в ръката си големи камъни и пред очите на Юдовите мъже ги покрий с глина в тухлената настилка, която е при входа на Фараоновия дворец в Тафнес; и им кажи: 10 Така казва Господ на силите, Израилевият Бог: Ето, ще пратя, та ще взема слугата Си, вавилонския цар Навуходоносор, и ще поставя престола му върху тези камъни, които покрих, и той ще разпъне царския си шатър върху тях. 11 Ще дойде и ще порази Египетската земя, и ще предаде онези, които са за смърт – на смърт, а онези, които са за плен – в плен, и които са за меч – под меч. 12 И Аз ще запаля огън в капищата на египетските богове, и той ще ги изгори, а тях ще отведе в плен; и ще се облече с Египетската земя както овчар облича дрехата си; и ще излезе оттам с мир. 13 Ще строши и обелиските, които са в капището на слънцето, което е в Египетската земя; и ще изгори с огън капищата на египетските богове.
© Библейска лига - България

44

Бедствие поради идолопоклонство


1 Словото, което дойде към Еремия за всички юдеи, които живееха в Египетската земя и се бяха заселили в Мигдол, в Тафнес, в Мемфис и в страната Патрос:
2 Така казва Господ на силите, Израилевият Бог: Видяхте цялото зло, което докарах върху Ерусалим и върху всички Юдови градове; и ето, днес те са пусти и няма кой да живее в тях, 3 поради нечестието, което сториха, та Ме разгневиха, като отиваха да кадят и да служат на други богове, които ни те познаваха, ни вие, ни бащите ви. 4 Отново и отново пращах при вас всичките Си слуги, пророците, и казвах: Ах! Не правете тази гнусна работа, която Аз мразя. 5 Но те не послушаха, нито приклониха ухото си, за да се върнат от нечестието си и да не кадят на други богове. 6 Затова се изляха яростта Ми и гневът Ми, и пламнаха в Юдовите градове и по ерусалимските улици; и те бяха разрушени и пусти, както са и днес.
7 Затова сега, така казва Господ на силите, Израилевият Бог: Защо правите това голямо зло против своите души, като изтребвате помежду си мъж и жена, дете и бозайниче изсред Юда, та да не остане от вас никой оцелял? 8 Защо Ме разгневявате с делата на ръцете си и кадите на други богове в Египетската земя, където дойдохте да живеете, тъй че да бъдете изтребени и да станете за проклятие и за укор сред всички народи на земята? 9 Забравихте ли нечестието на бащите си и нечестието на Юдовите царе, и нечестието на жените им, и собственото си нечестие, и нечестието на вашите жени, което те вършеха в Юдовата земя и по ерусалимските улици? 10 И до днес те не се смириха, нито се побояха, нито ходиха в закона Ми и в повеленията, които поставих пред вас и пред бащите ви.
11 Затова така казва Господ на силите, Израилевият Бог: Ето, Аз ще насоча лицето Си против вас за зло, дори за изтреблението на цяла Юда. 12 И ще махна останалите от Юда, които решиха да отидат в Египетската земя да живеят там, и те всички ще бъдат довършени в Египетската земя: ще паднат от меч, ще загинат от глад, от най-малък до най-голям ще измрат от меч и от глад; и ще бъдат за проклятие и ужас, за позор и укор. 13 Защото ще накажа онези, които живеят в Египетската земя, както наказах Ерусалим – с меч, с глад и с мор, 14 тъй че никой от останалите от Юда, които отидоха в Египетската земя, за да живеят там, няма да избяга или да оцелее, та да се върне в Юдовата земя, в която те копнеят да се върнат, за да живеят там; никой няма да се върне, освен онези, които избягат.
15 Тогава всички мъже, които знаеха, че жените им кадят на други богове, и всички жени, които се намираха там – едно голямо множество, и всички юдеи, които живееха в Патрос в Египетската земя, отговориха на Еремия: 16 Колкото до словото, което ти ни говори в Господнето име, няма да те послушаме; 17 но ще направим всичко, което е излязло от устата ни: ще кадим на небесната царица, и ще ѝ правим възлияния, както сме правили ние и бащите ни, царете ни и първенците ни, в Юдовите градове и по ерусалимските улици; защото тогава ядяхме хляб до ситост, добре ни беше и зло не видяхме. 18 Но откакто престанахме да кадим на небесната царица и да ѝ правим възлияния, сме лишени от всичко и бяхме довършени от меч и от глад. 19 И когато кадяхме на небесната царица и ѝ правихме възлияния, дали без знание на мъжете ни ѝ правехме питки по неин образ и ѝ правехме възлияния? 20 Тогава Еремия говори на целия народ – и на мъжете, и на жените, които му отговориха така: 21 Не си ли спомни Господ тамяна, който кадяхте в Юдовите градове и по ерусалимските улици – вие и бащите ви, царете ви и първенците ви, и народът от тази земя, и не възлезе ли той в сърцето Му? 22 Господ не можа повече да търпи злите ви дела и мерзостите, които вършихте, затова земята ви запустя и стана за ужас и за проклятие, без жители, каквато е днес. 23 Понеже кадяхте и понеже съгрешавахте пред Господа, и не послушахте гласа на Господа, нито ходихте в закона Му, в повеленията Му и в заявленията Му, затова ви постигна това зло, каквото е днес.
24 При това Еремия каза на целия народ и на всички жени: Слушайте Господнето слово, всички от Юда, които сте в Египетската земя. 25 Така говори Господ на силите, Израилевият Бог: Вие и жените ви не само говорихте с устата си, но и извършихте с ръцете си онова, което казахте: Ще изпълним оброците си, които обрекохме да кадим на небесната царица и да ѝ правим възлияния. Тогава потвърждавайте оброците си и изпълнявайте оброците си. 26 Затова слушайте Господнето слово, всички от Юда, които живеете в Египетската земя: Ето, заклех се с великото Си име, казва Господ, че името Ми ще престане вече да се произнася с устата на някой Юдов мъж в цялата Египетска земя, и той да казва: Заклевам се в живота на Господа Еова! 27 Ето, Аз бдя над тях за зло, а не за добро; и всички Юдови мъже, които са в Египетската земя, ще гинат от меч и глад, докато се довършат. 28 А които избягат от меча и се върнат от Египетската земя в Юдовата земя, ще бъдат малцина; и всички останали от Юда, които отидоха в Египетската земя, за да живеят там, ще познаят чие слово ще се сбъдне – Моето или тяхното. 29 И това ще ви бъде знамението, казва Господ, че Аз ще ви накажа на това място, за да познаете, че думите Ми непременно ще се сбъднат против вас за зло.
30 Така казва Господ: Ето, Аз ще предам египетския цар, фараон Хофра, в ръката на враговете му, които искат живота му, както предадох Юдовия цар Седекия в ръката на врага му Навуходоносор, вавилонския цар, който искаше живота му.
© Библейска лига - България

45

Слово за Варух


1 Словото, което пророк Еремия каза на Варух, Нириевия син, когато той написа в книга тези слова от Еремиевите уста, през четвъртата година на Юдовия цар Йоаким, Йосиевия син: 2 Така казва Господ, Израилевият Бог, на тебе, Варух: 3 Рекъл си: Горко ми сега! Защото Господ прибави печал на скръбта ми. Уморих се от въздишането си и не намирам почивка.
4 Тъй да му речеш – така казва Господ: Ето, онова, което съградих, Аз ще съборя и онова, което насадих, Аз ще изкореня и то по цялата тази земя. 5 А ти търсиш ли за себе си големи неща? Не търси, защото, ето, Аз ще докарам зло върху всяка плът, казва Господ, но на тебе ще подаря живота за плячка по всичките места, където отидеш.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи