План за четене на Библията

Хронологичен / ден 233

Стар Завет

Еремия

49

Слово за амонците


1 За амонците така казва Господ:
Няма ли Израил синове?
Няма ли наследник?
Защо тогава амонският цар владее Гад
и народът му живее в неговите градове?
2 Затова, ето, идат дни – казва Господ, –
когато ще направя да се чуе тревога за война
против Рава на амонците;
и тя ще стане грамада развалини,
и селата ѝ ще бъдат изгорени с огън;
тогава Израил ще завладее онези, които са го владели – казва Господ. –
3 Ридай, Есевоне, защото Гай се разруши;
плачете, дъщери на Рава, препашете се с вретище,
плачете и се лутайте между оградите,
защото царят ви ще отиде в плен
заедно със свещениците си и с първенците си.
4 Защо се хвалиш с долините,
с плодородните си долини, о, дъще отстъпнице,
която се уповаваш на съкровищата си
и казваш: Кой ще дойде против мене?
5 Ето – казва Господ, Еова на силите –
Аз ще нанеса върху тебе страх
от всички, които са около тебе;
и вие ще бъдете изпъдени, всеки където му видят очите,
без да има кой да прибере скитащите се.
6 А после ще върна от плен амонците – казва Господ.

Слово за Едом


7 За Едом така казва Господ на силите:
Няма ли вече мъдрост в Теман?
Изгуби ли се разсъдъкът от благоразумните?
Изчезна ли мъдростта им?
8 Бягайте, завърнете се, направете си дълбоки места за живеене,
дедански жители,
защото ще докарам върху Исав бедствието му –
времето, когато ще го накажа.
9 Ако дойдат при тебе гроздоберци,
няма ли да оставят някоя необрана чепка?
Ако дойдат крадци през нощта,
няма ли да грабнат само това, което им е нужно?
10 Но Аз ще оголя Исав,
ще открия скришните му места
и той не ще може да се скрие;
погинаха децата му, близките му и съседите му,
и го няма повече.
11 Остави сирачетата си;
Аз ще ги запазя живи;
и вдовиците ти нека се уповават на Мене.
12 Така казва Господ:
Ето онези, на които не бе съдено да пият от чашата,
бездруго ще я пият,
та ти ли ще останеш ненаказан?
Ти няма да останеш ненаказан,
но непременно ще пиеш от нея.
13 Защото се заклех в Себе Си – казва Господ, –
че Боцра ще стане за ужас и за присмех,
за укор и за проклятие,
и всичките ѝ градове ще се обърнат във вечна пустота.
14 Чух известие от Господа:
посланик бе изпратен сред народите да каже:
Съберете се и елате против нея, и вдигнете се на бой.
15 Защото, ето, Аз ще те направя малък между народите,
презрян между човеците.
16 Ужасът, който вселяваш,
и гордостта на твоето сърце те измамиха,
о ти, който живееш в пукнатините на канарите,
който владееш висината на хълмите.
Но ако и да поставиш гнездото си високо като орел,
и оттам ще те сваля – казва Господ. –
17 Едом ще стане за ужас;
всеки, който мине през него, ще се слиса
и ще подсвирне при вида на всичките му рани.
18 Както при разорението на Содом и Гомор
и на околните им градове – казва Господ, –
така никой човек няма да живее там;
човешки син няма да се засели там.
19 Ето, той възлиза като лъв от дъбравата на Йордан
към укрепените жилища;
но Аз мигновено ще изпъдя Едом от там.
И онзи, който е избран, ще поставя над него.
Защото кой е подобен на Мене? И кой ще Ми определи времето?
И кой пастир ще Ми се опре?
20 Затова слушайте решението,
което Господ е взел против Едом,
и какво възнамерява против жителите на Теман:
Ще бъдат повлечени най-малките от стадото;
Той ще опустоши пасбището им заедно с тях.
21 От шума на тяхното падане земята ще се потресе;
техният вик ще се чуе до Червено море.
22 Ето, един орел ще възлезе и ще връхлети
ще разпростре крилата си над Боцра.
И в онзи ден сърцето на Едомовите юнаци
ще бъде като сърцето на жена в родилни болки.

Слово за Дамаск


23 За Дамаск.
Хамат и Арфад се посрамиха,
защото чуха лоша вест.
Стопиха се, обезсърчиха се,
вълнуват се като неспокойното море.
24 Дамаск отслабна,
обърна се в бяг,
трепет го обзе;
скръб и болки го обладаха,
като жена, когато ражда.
25 Как не бе пощаден този прочут град,
градът на радостта Ми!
26 Затова младежите му ще падат по улиците му
и всичките му воини ще загинат в онзи ден –
казва Господ на силите. –
27 В стената на Дамаск Аз ще запаля огън,
който ще пояде палатите на Венадад.

Слово за Кедар и хацорските царства


28 За Кедар и за хацорските царства, които вавилонският цар Навуходоносор порази.
Така казва Господ:
Станете, възлезте към Кедар
и погубете източните жители.
29 Ще бъдат отнети шатрите им и стадата им;
ще бъдат взети завесите им,
цялата им покъщнина и камилите им;
и ще извикат към тях: Ужас отвред!
30 Бягайте, отстранете се надалеч,
направете си дълбоки места за живеене,
хацорски жители – казва Господ, –
защото вавилонският цар Навуходоносор
е взел решение против вас
и е намислил кроеж против вас.
31 Станете, възлезте срещу спокойния народ,
който живее безгрижно – казва Господ, –
които нямат ни порти, ни лостове,
но живеят сами.
32 Камилите им ще бъдат за плячка,
а многото им добитък – за грабеж;
Аз ще разпръсна по всички ветрища
онези, които си стрижат издадените части на косата,
и ще докарам върху тях гибел от всичките им страни – казва Господ. –
33 Хацор ще стане жилище на чакали,
пустиня довека;
там няма да живее човек,
в него човешки син няма да се засели.

Слово за Елам


34 Господнето слово, което дойде към пророк Еремия за Елам, в началото на царуването на Юдовия цар Седекия: 35 Така казва Господ на силите:
Ето, ще счупя лъка на Елам –
тяхната главна сила.
36 Ще докарам върху Елам четирите ветрища
от четирите страни на небето;
и ще ги разпръсна по четирите ветрища,
та не ще има народ,
където да не отидат изпъдените еламци.
37 И Аз ще разтреперя еламците пред неприятелите им,
пред онези, които искат живота им;
и ще докарам върху тях зло –
пламенния Си гняв – казва Господ, –
ще пратя и меч след тях,
докато ги довърша.
38 И като поставя престола Си в Елам,
ще изтребя от там
цар и първенци – казва Господ. –
39 Но в последните дни
ще възвърна пленените еламци – казва Господ.
© Библейска лига - България

50

Слово за Вавилон


1 Словото, което Господ говори чрез пророк Еремия за Вавилон и за Халдейската земя:
2 Известете между народите,
прогласете и вдигнете знаме;
прогласете, не крийте;
казвайте: превзет е Вавилон
посрами се Бел,
разруши се Меродах,
посрамиха се изваяните му кумири,
строшиха се идолите му,
3 от север възлезе народ против него,
който ще опустоши земята му.
И никой няма да живее в нея –
и човек, и животно ще бягат надалеч.
4 В онези дни и в онова време – казва Господ, –
ще дойдат израиляните заедно с юдеите;
като ходят, ще плачат
и ще търсят Господа, своя Бог.
5 Ще питат за Сион
с лица обърнати към него и ще казват:
Елате, да се присъединим към Господа
във вечен завет, който няма
да се забрави.
6 Людете Ми бяха като изгубени овце;
пастирите им ги заблудиха,
накараха ги да се скитат по планините;
те се скитаха от планина на хълм
и забравиха кошарата си.
7 Всички, които ги намираха, ги изяждаха;
и противниците им казваха: Не сме ние виновни,
че те съгрешиха против Господа, обиталището на правдата,
да, против Господа, надеждата на бащите им.
8 Бягайте от Вавилон,
излезте от земята на халдейците
и бъдете като козли пред стадо.
9 Защото, ето, Аз ще повдигна и ще доведа против Вавилон
големи народи, събрани от северната земя,
и те ще се опълчат против него;
оттам ще го превземат;
стрелите им ще бъдат като на силен изтребител,
който не се връща празен.
10 И Халдея ще бъде разграбена;
всичките ѝ грабители ще се наситят – казва Господ. –
11 При все че се радвате, при все че се веселите,
вие, обирачи на наследството Ми,
при все че скачате като телица по трева
и цвилите като яки коне,
12пак майка ви ще се посрами много,
родителката ви ще се смути –
ето, тя ще бъде последна от народите:
земя пуста, суха и непроходима.
13 Поради гнева Господен тя няма да бъде населена,
но цяла ще запустее;
всеки, който минава през Вавилон, ще се ужаси
и ще подсвирне на всичките му рани.
14 Опълчете се против Вавилон отвсякъде,
всички, които опъвате лък;
стреляйте против него, не жалете стрели,
защото той съгреши пред Господа.
15 Възкликнете срещу него от всички страни!
Той се покори,
укрепленията му паднаха,
стените му се събориха;
защото това е въздаянието Господне;
отплатете му;
както той е правил, така му направете.
16 Изтребете от Вавилон и сеяча,
и онзи, който държи сърп по време на жетва.
Поради страха от лютия меч
нека всеки се върне при народа си,
и нека всеки избяга в земята си.
17 Израил е заблудена овца,
лъвовете я прогониха;
първо асирийският цар я разкъса,
после вавилонският цар Навуходоносор строши костите ѝ.
18 Затова така казва Господ на силите, Израилевият Бог:
Ето, Аз ще накажа вавилонския цар и земята му,
както наказах асирийския цар.
19 И ще доведа Израил пак в пасбището му;
той ще пасе по Кармил и Васан
и душата му ще се насити по Ефремовата планина в Галаад.
20 В онези дни и в онова време – казва Господ, –
ще търсят неправдата на Израил но няма да я има,
и греховете на Юда, но няма да се намерят,
защото ще простя на оцелелите, които оставям.
21 Върви против земята, която двойно се възбунтува –
против нея и против жителите ѝ, които ще бъдат наказани;
разори, опустоши напълно след тях – казва Господ, –
направи всичко, както ти заповядах.
22 Боен вик има в страната,
шум от страшно разорение.
23 Как се счупи и сломи
чукът на цялата земя!
Как се обърна Вавилон на пустота сред народите!
24 Поставих ти примка и ти се хвана,
Вавилоне, без да се усетиш;
беше намерен и уловен,
защото се противеше на Господа.
25 Господ отвори оръжейницата Си
и извади оръжията на гнева Си;
защото Еова, Господ на силите, има да извърши дело
в земята на халдейците.
26 Елате против него от най-далечния край,
отворете житниците му,
натрупайте го като купове и го обречете на изтребление –
нищо да не остане от него.
27 Изколете всичките му телци;
нека се проснат заклани.
Горко им! Защото дойде денят им,
времето за наказанието им.
28 Чува се как онези, които бягат,
и които са се отървали от Вавилонската земя,
известяват в Сион
въздаянието от Господа, нашия Бог,
въздаянието за храма Му!
29 Свикайте стрелци против Вавилон,
всички, които опъват лък;
разположете стан наоколо против него,
за да не се отърве някой.
Въздайте му според делата му,
според всичко, което е направил, така му направете,
защото се е възгордял против Господа,
против Святия Израилев.
30 Затова младежите му ще падат по улиците му
и всичките му воини ще загинат в онзи ден – казва Господ. –
31 Ето, Аз съм против тебе, о, граде горделиви –
казва Господ, Еова на силите –
защото настана денят ти,
времето, когато ще те накажа.
32 Горделивият ще се препъне и ще падне,
и не ще има кой да го вдигне;
Аз ще запаля в градовете му огън,
който ще погълне всичко около него.
33 Така казва Господ на силите:
Израиляните са угнетени, угнетени са и юдеите;
всички, които ги плениха, ги държат,
отказват да ги пуснат.
34 Но Изкупителят им е мощен;
Господ на силите е името Му;
непременно ще се застъпи за делото им,
за да успокои света
и да смути вавилонските жители.
35 Меч има върху халдейците – казва Господ, –
и върху жителите на Вавилон,
и върху първенците му, и върху мъдреците му!
36 Меч има върху измамниците! И те ще обезумеят.
Меч върху юнаците му! И те ще се ужасят.
37 Меч има върху конете им, върху колесниците им
и върху всички разноплеменни люде, които са сред него!
И ще станат като жени.
Меч върху съкровищата му!
И ще бъдат разграбени.
38 Суша за водите му. И ще пресъхнат,
защото е земя на идоли изваяни,
и жителите ѝ са полудели за страшилищата си.
39 Затова зверове от пустинята и хиени ще живеят там,
и щрауси ще живеят там;
и няма да бъде населен вече довека,
нито обитаем из род в род.
40 Както Бог разруши Содом и Гомор
и околните им градове – казва Господ, –
така никой няма да живее там,
човешки син няма да се засели в него.
41 Ето, войска идва от север.
Да! Голям народ и много царе
се надигат от краищата на света.
42 Лък и копие държат;
жестоки са и немилостиви;
гласът им бучи като морето;
възседнали са на коне,
всеки опълчен като мъж за бой против тебе, дъще Вавилонска.
43 Вавилонският цар чу вестта
за тях и ръцете му отслабнаха;
мъки го обзеха
и болки като на жена, която ражда.
44 Ето, той ще възлезе като лъв от дъбравата на Йордан
към укрепените жилища,
но Аз мигновено ще ги изпъдя оттам.
И кой е избраният, който ще поставя над него.
Защото кой е подобен на Мене? И кой ще Ми определи времето?
И кой пастир ще Ми се опре?
45 Затова слушайте решението,
което Господ е взел против Вавилон,
и какво възнамерява против земята на халдейците:
Ще бъдат повлечени най-малките от стадото;
Той ще опустоши пасбището им заедно с тях.
46 От шума при превземането на Вавилон
земята ще се потресе
и неговият вик ще се чуе сред народите.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи