План за четене на Библията

Хронологичен / ден 241

Стар Завет

Езекиил

20

Непокорният Израил


1 А в седмата година, в петия месец, на десетия ден от месеца, някои от Израилевите старейшини дойдоха да се допитат до Господа и седнаха пред мене. 2 И Господнето слово дойде към мене: 3 Сине човешки, говори на Израилевите старейшини и им кажи: Така казва Господ Еова: Да се допитате до Мене ли сте дошли? Заклевам се в живота Си – казва Господ Еова – не приемам да се допитвате до Мене. 4 Ще ги съдиш ли, сине човешки? Ще ги съдиш ли? Покажи им мерзостите на техните бащи, като им речеш: 5 Така казва Господ Еова: В деня, когато избрах Израил, вдигнах ръка и се заклех пред рода на Якововия дом и им се открих в Египетската земя. Вдигнах ръката Си и им казах: Аз съм Господ, вашият Бог. 6 В онзи ден им се заклех, че ще ги изведа от Египетската земя и ще ги доведа в земя, която бях промислил за тях, земя, където текат мляко и мед, най-хубавата от всички земи. 7 И казах им: Отхвърлете всички мерзости, които сте поставили пред очите си, и не се осквернявайте с египетските идоли; Аз съм Господ, вашият Бог. 8 Те обаче въстанаха против Мене и не искаха да Ме слушат; не отхвърлиха мерзостите, които бяха поставили пред очите си, нито се отказаха от египетските идоли. Тогава рекох да излея яростта Си върху тях, за да изчерпя гнева Си против тях сред Египетската земя. 9 Но заради името Ми, направих то да не се оскверни пред народите, сред които живееха и пред които им се открих, като ги изведох от Египетската земя. 10 Затова ги изведох от Египетската земя и ги заведох в пустинята. 11 И им дадох повеленията Си и ги запознах с Моите закони, които, като спазва човек, ще живее чрез тях. 12 Дадох им и съботите Си да бъдат знак между Мене и тях, за да познаят, че Аз, Господ, ги освещавам.
13 Но Израилевият дом въстана против Мене в пустинята; не ходиха според повеленията Ми, но отхвърлиха законите Ми, които, като спазва човек, ще живее чрез тях, и твърде много оскверниха съботите Ми. Тогава рекох да излея яростта Си върху тях в пустинята, за да ги изтребя. 14 Но заради името Си направих то да не се оскверни пред народите, пред които ги бях извел. 15 При това, като вдигнах ръка, им се заклех в пустинята, че не ще ги заведа в земята, която им бях дал – земя, където текат мляко и мед, най-хубавата от всички земи – 16 защото отхвърлиха законите Ми, не ходиха според повеленията Ми и оскверниха съботите Ми; понеже сърцата им следваха идолите им. 17 Обаче окото Ми ги пощади и не ги изтребих, нито ги довърших в пустинята. 18 И рекох на чадата им в пустинята: Не ходете по повеленията на бащите си и не спазвайте повеленията им, нито се осквернявайте с идолите им. 19 Аз съм Господ, вашият Бог; според Моите постановления ходете, и Моите закони спазвайте и изпълнявайте; 20 освещавайте още и съботите Ми и нека бъдат знак между Мене и вас, за да познаете, че Аз, Господ, съм вашият Бог. 21 Обаче чадата въстанаха против Мене; не ходиха според повеленията Ми, нито спазваха законите Ми, макар че като ги спазва човек, ще живее чрез тях, и оскверниха съботите Ми. Тогава рекох да излея яростта Си върху тях, за да изчерпя гнева Си против тях в пустинята. 22 Но оттеглих ръката Си и заради името Си направих то да не се оскверни пред народите, пред които ги бях извел. 23 При това Аз им се заклех в пустинята, че ще ги разпръсна между народите и ще ги разсея по разни страни, 24 защото не спазваха законите Ми, но отхвърлиха повеленията Ми, оскверниха съботите Ми и очите им бяха към идолите на бащите им. 25 Затова и Аз им дадох повеления, които не бяха добри, и закони, чрез които не щяха да живеят; 26 и оставих ги да се осквернят в приносите си, като превеждаха през огън всяко първородно, за да ги разоря и да познаят, че Аз съм Господ.
27 Затова, сине човешки, говори на Израилевия дом, като им речеш: Така казва Господ Еова: Още и в това Ме охулиха бащите ви, като вършиха престъпления против Мене. 28 Защото, като ги доведох в земята, която се бях заклел да им дам, щом видеха висок хълм и сенчесто дърво, там принасяха жертвите си, там представяха оскърбителните си приноси, там полагаха благоуханията си и там изливаха възлиянията си. 29 Тогава им рекох: Какво е това високо място, на което отивате, та се нарича Вама и до днес?

Осъждение и възстановяване


30 Затова кажи на Израилевия дом: Така казва Господ Еова: Като се осквернявате по примера на бащите си и блудствате с мерзостите им 31 и до днес се осквернявате с всичките си идоли, като принасяте даровете си и превеждате синовете си през огъня, то до Мене ли ще се допитате, доме Израилев? Заклевам се в живота си – казва Господ Еова – не приемам да се допитвате до Мене. 32 И онова, което ви идва наум, никак няма да се сбъдне, дето казвате: Ще станем като народите, като чуждоземните племена; ще служим на дърво и на камък.
33 Заклевам се в живота Си – казва Господ Еова – с мощна ръка, с издигната мишца и с излята ярост ще царувам над вас. 34 Като ви изведа измежду племената и ви събера от страните, в които сте разпръснати, с мощна ръка, с издигната мишца и с излята ярост 35 ще ви заведа в пустинята на заточение сред племената, и там ще се съдя с вас лице в лице. 36 Както се съдих с бащите ви в пустинята на Египетската земя, така ще се съдя и с вас – казва Господ Еова. 37 Ще ви прекарам под жезъла и ще ви въведа в оковите на завета. 38 И ще изчистя отсред вас бунтовниците и онези, които вършат престъпления против Мене; ще ги извадя от земята, където живеят, те няма да влязат в Израилевата земя; и ще познаете, че Аз съм Господ.
39 А вие, доме Израилев – така казва Господ Еова: Ако не искате да слушате Мене, идете да служите и занапред всеки на идолите си; но не осквернявайте вече святото Ми име с даровете си и с идолите си. 40 Защото на Моя свят хълм, на Израилевия висок хълм – казва Господ Еова – там целият Израилев дом ще Ми служи; там ще ви приема. Там ще поискам приносите ви и първаците на даровете ви, както и всичките ви святи неща. 41 Ще ви приема като благоухание, когато ви изведа изсред племената и ви събера от страните, в които бяхте разпръснати; и ще се осветя във вас пред народите. 42 И ще познаете, че Аз съм Господ, когато ви доведа в Израилевата земя, в страната, която се заклех да дам на бащите ви. 43 Там ще си спомните за постъпките си и за всичките си дела, в които се осквернихте; и ще се погнусите сами от себе си поради всичките злини, които сторихте. 44 И ще познаете, че Аз съм Господ, когато постъпя така с вас заради името Си, а не според злите ви постъпки, нито според развратените ви дела, доме Израилев – казва Господ Еова.

Пророчество против юга


45 И Господнето слово дойде към мене: 46 Сине човешки, насочи лицето си на юг и проповядвай против юга и пророкувай против леса на южното поле. 47 Кажи на южния лес: Слушай Господнето слово. Така казва Господ Еова: Ето, Аз ще запаля огън в тебе, който ще погълне всяко зелено дърво в тебе и всяко сухо дърво; пламтящият пламък не ще угасне, а от него ще изгори цялата повърхност от юг до север. 48 Всяка твар ще види, че Аз, Господ, го запалих; няма да угасне.
49 Тогава рекох: Горко, Господи Еова! Те казват за мене: Този не говори ли притчи?
© Библейска лига - България

21

Вавилон, мечът на Господа


1 И Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, насочи лицето си към Ерусалим и проповядвай против святите места. Пророкувай против Израилевата земя 3 и кажи на Израилевата земя: Така казва Господ: Ето, Аз съм против тебе и като изтегля меча Си от ножницата, ще отсека от тебе и праведния, и нечестивия. 4 И понеже ще отсека от тебе и праведния, и нечестивия, затова мечът Ми ще излезе от ножницата си против всяка твар от юг до север; 5 и всяка твар ще познае, че Аз, Господ, съм изтеглил меча Си от ножницата му; няма да се върне вече. 6 Затова ти, сине човешки, въздъхни. Със съкрушено сърце и с огорчение въздъхни пред тях. 7 И когато те попитат: Защо въздишаш? – кажи: Поради известието, че иде; всяко сърце ще се стопи, всички ръце ще отслабнат, всеки дух ще примре и всички колена ще станат като вода; ето, иде и ще се сбъдне – казва Господ Еова.
8 И Господнето слово дойде към мене: 9 Сине човешки, пророкувай: Така казва Господ: Речи: Меч! Меч се остри, още се излъсква; 10 остри се, за да извърши голямо клане; излъсква се, за да лъщи. Можем ли да се веселим? Това е на сина Ми жезълът, който презира всяко дърво.
11 Даден е определен да се излъска, за да се държи в ръка; мечът е наострен и излъскан, за да се даде в ръката на погубителя. 12 Викай и ридай, сине човешки, защото той е върху Моя народ, върху всички Израилеви първенци; ужас нападна Моя народ поради меча; затова плесни се по бедрата. 13 Защото има изпитание; и какво ако този, който презира жезъла, не съществува вече? – казва Господ Еова. 14 Ти, сине човешки, пророкувай и плесни с ръце; и нека мечът удари втори път, и трети път. Това е меч за клане – за велико клане, който ще ги обсади отвред. 15 Така че сърцата ще се стопят, а падналите ще бъдат безчет. Аз поставих меча за клане по всичките им порти. Уви! Той е приготвен, за да блести, наточен, за да коли. 16 Стегни се, мечо, нападни надясно, после наляво, накъдето и да се обърне острието ти. 17 И Аз ще плесна с ръце и ще удовлетворя гнева Си. Аз, Господ изговорих това.
18 Господнето слово дойде пак към мене: 19 Сине човешки, определи два пътя, по които да мине мечът на вавилонския цар; и двата да излизат от една земя; и направи показалец, направи го където пътят се отклонява за града. 20 Определи път, за да мине мечът в Рава на амонците и в укрепения Ерусалим в Юда. 21 Защото вавилонският цар се спря при разклона, където започват двата пътя, за да гадае: разтърси стрелите, допита се до своите идоли, прегледа черния дроб. 22 В десницата му е жребият за Ерусалим, за да се поставят стеноломи, да се даде заповед за клане, да се издигне боен вик, да се поставят стеноломи срещу портите, да се издигнат насипи, да се съградят крепости. 23 Но това ще им се види като лъжовно гадание, на онези, които положиха клетви, обаче той ще им напомни беззаконието, за да се хванат.
24 Затова така казва Господ Еова: Понеже вие сами напомняте вашето беззаконие, като правите явни вашите престъпления и изявявате вашите грехове във всичките си дела, и сами напомняте за това, ще бъдете хванати. 25 О, богохулен и нечестив, княже Израилев, чийто ден е настъпил, когато на беззаконието ще се сложи край, 26 така казва Господ Еова: Снеми митрата и свали короната; тя няма вече да бъде каквато е била. Унизеният ще се въздигне, въздигнатият ще се унизи. 27 Аз ще я катурна, катурна, катурна и тя няма да се възвърне, докато не дойде онзи, комуто принадлежи; и на него ще я дам.
28 И ти, сине човешки, пророкувай, като речеш: Така казва Господ Еова за амонците и за тяхното оскърбление. Кажи: Меч, меч е изтеглен, излъскан, за да коли, и святкащ, за да изтреби, 29 докато виждат за тебе суетни видения и лъжливо гадаят за тебе, за да бъдеш прострян върху врата на смъртно ранените нечестивци, чиито ден е настъпил и на чието беззаконие е сложен край. 30 Върни го в ножницата му. На мястото, където си бил създаден, в родната ти земя, ще те съдя. 31 Ще излея негодуванието Си върху тебе, с огнения Си гняв ще духна върху тебе и ще те предам в ръцете на люде свирепи, които умеят да погубват. 32 Ще станеш гориво за огън; кръвта ти ще се пролее в земята ти; не ще има вече спомен за тебе; защото Аз, Господ, изговорих това.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи