План за четене на Библията

Хронологичен / ден 243

Стар Завет

Езекиил

24

Котелът


1 А в деветата година, десетия месец, на десетия ден от месеца, Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, запиши си името на този ден, на този същия ден; защото в този същия ден вавилонският цар се доближи до Ерусалим. 3 И произнеси притча към бунтовния дом, като им речеш: Така казва Господ Еова: Сложи котела, сложи, налей и вода в него. 4 Събери късовете в него, всеки добър къс – бут и плешка; напълни го с отбрани кости; 5 Вземи отбраните на стадото, наклади и кости под него; направи го да заври добре, и костите в него да уврат.
6 Защото така казва Господ Еова: Горко на кръвопролитния град, на котела, чиято ръжда е на него, и чиято ръжда не се е очистила от него! Извади от него късовете му, без да се хвърля жребий за тях. 7 Защото кръвта му е сред него; той я изложи на гол камък; не я изля на земята, за да се покрие с пръст. 8 Аз изложих на гол камък кръвта ѝ, за да не се покрие, и да възбудя ярост, та да извърши въздаяние. 9 Затова, така казва Господ Еова: Горко на кръвопролитния град! Защото Аз ще направя още по-голяма огнената грамада. 10 Натрупай дървата, наклади огъня, свари добре месото, сгъсти варивото и нека изгорят костите. 11 Тогава сложи котела празен върху въглищата, за да се нажежи медта му и да изгори, и да се стопи в него нечистотата му, за да се изгори ръждата му.
12 Уморил се е от трудовете си, но пак многото му ръжда не се очиства от него; ръждата му даже в огъня не се очиства.
13 Понеже Аз те чистех, а ти не се очисти, затова поради гнусния ти разврат, няма вече да се очистиш от нечистотата си, докато не уталожа върху тебе яростта Си. 14 Аз, Господ, го изговорих; това ще се сбъдне и ще го извърша; няма да отстъпя, няма да пощадя и няма да се разкая; според постъпките ти и според делата ти ще те съдят – казва Господ Еова.

Жената на Езекиил умира


15 И Господнето слово дойде към мене: 16 Сине човешки, ето, Аз с един удар ще отнема от тебе желанието на очите ти; а ти да не жалееш или плачеш, нито да потекат сълзите ти. 17 Въздишай, но не с глас, да не жалееш за мъртви; завий гъжвата на главата си и обуй обущата на нозете си; да не покриеш устните си, нито да ядеш хляба на жалеещите. 18 И тъй, говорих на народа заранта, а вечерта жена ми умря; и сутринта сторих както ми бе заповядано. 19 Тогава народът ми рече: Няма ли да ни обясниш какво значи за нас това, което правиш? 20 Тогава им казах: Господнето слово дойде към мене: 21 Говори на Израилевия дом: Така казва Господ Еова: Ето, ще оскверня светилището Си, силата ви, с която се гордеете, желателното на очите ви и това, за което душите ви милеят; и синовете, и дъщерите ви, които сте оставили, ще паднат от меч. 22 И вие ще направите, както направих аз; няма да покриете устните си и хляба на жалеещите няма да ядете; 23 гъжвите ви ще бъдат на главите ви, и обущата – на нозете ви; няма да жалеете, нито да плачете; но ще се стопите заради греховете си и ще охкате един към друг. 24 Така Езекиил ще ви бъде знамение; всичко, което направи той, ще направите и вие; когато настане това, тогава ще познаете, че Аз съм Господ Еова.
25 А колкото за тебе, сине човешки, в онзи ден, когато отнема силата им, славата им, на която се радват, желанието на очите им и милите на душите им, синовете им и дъщерите им – 26 в онзи ден не ще ли дойде при тебе онзи, който избяга, за да извести това в ушите ти? 27 В онзи ден устата ти ще се отворят към онзи, който избяга, ще говориш и няма да бъдеш вече безмълвен; така ще им бъдеш знамение; и те ще познаят, че Аз съм Господ.
© Библейска лига - България

25

Пророчество против амонците


1 И Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, насочи лицето си срещу амонците и пророкувай срещу тях. 3 Кажи на амонците: Слушайте словото на Господа Еова, така казва Господ Еова: Понеже си казал: О-хохо! против светилището Ми, когато беше осквернено, и против Израилевата земя, когато запустя, и против Юдовия дом, когато отидоха в плен, 4 затова, ето, ще те предам на жителите на изток да те владеят; и те ще поставят селенията си в тебе, и ще разпрострат шатрите си в тебе; ще ядат плодовете ти и ще пият млякото ти. 5 И ще направя Рава обор за камили, и земята на амонците – място, където да лежат стада; и ще познаете, че Аз съм Господ. 6 Защото така казва Господ Еова: Понеже си плеснал с ръце и тропнал с нога, и си се зарадвал против Израилевата земя с цялото презрение на сърцето си, 7 затова, ето, ще простра ръката Си върху тебе, ще те предам на народите за плячка, ще те отсека от племената и ще те изкореня от земите; ще те изтребя и ще познаеш, че Аз съм Господ.

Пророчество против Моав


8 Така казва Господ Еова: Понеже Моав и Сиир казват: Ето, Юдовият дом стана като всички народи, 9 затова, ето, ще отворя границата на Моав към градовете, към неговите погранични градове Бет-Есимот, Баал-Меон и Кириатаим – славата на онази земя, – 10 ще го предам заедно с амонците за владение на жителите на изток, за да не се помнят амонците между народите. 11 И ще извърша съд над Моав; и ще познаят, че Аз съм Господ.

Пророчество против Едом


12 Така казва Господ Еова: Понеже Едом се отнесе отмъстително към Юдовия дом и съгреши тежко, като си отмъсти на тях, 13 затова, така казва Господ Еова: Ще простра ръката Си върху Едом, ще отсека от него и човек, и животно; и ще го превърна в пустиня; от Теман до Дедан, всички ще паднат от меч. 14 И ще наложа въздаянието Си върху Едом чрез ръката на Моя народ Израил; и те ще постъпят с Едом според гнева Ми и според яростта Ми; и ще познаят въздаянието Ми – казва Господ Еова.

Пророчество против филистимците


15 Така казва Господ Еова: Понеже филистимците се отнесоха отмъстително и си отмъстиха с душевно презрение, за да погубят с непрекъсната омраза, 16 затова, така казва Господ Еова: Ето, Аз ще простра ръката Си върху филистимците, ще изсека херетейците и ще изпогубя останалите край приморието. 17 И ще извърша над тях голямо въздаяние с яростни изобличения, и ще познаят, че Аз съм Господ, когато извърша над тях Моето въздаяние.
© Библейска лига - България

26

Пророчество против Тир


1 А в единадесетата година, на първия ден от месеца Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, понеже Тир рече против Ерусалим: О-хохо! Строши се онзи, който беше порта на племената! Обърна се към мене! Ще се напълня аз, като запустее той! 3 Затова така казва Господ Еова: Ето, Аз съм против тебе, Тире, и ще повдигна против тебе много народи, както морето повдига вълните си. 4 Те ще сринат стените на Тир и ще съборят кулите му; и аз ще изстържа пръстта от него и ще го направя гола скала. 5 Ще бъде място за простиране на мрежи сред морето; защото Аз изговорих това – казва Господ Еова. – И ще стане плячка за народите. 6 И селата му, които са в полето, ще бъдат изтребени с меч; и ще познаят, че Аз съм Господ.
7 Защото така казва Господ Еова: Ето, ще доведа от север против Тир вавилонския цар Навуходоносор, цар на царе, с коне, с колесници и с конници, с голяма армия. 8 Той ще изтреби с меч селата ти в полето; а против тебе ще издигне укрепления, ще направи насипи против тебе и ще се опълчи против тебе с щитове. 9 Ще постави бойните си оръдия против стените ти и със секирите си ще разори кулите ти. 10 Понеже конете му са много, прахът им ще те покрие; стените ти ще се потресат от шума на конниците, на колите и на колесниците, когато влезе той през портите ти, както влизат в град с разбити стени. 11 С копитата на конете ще стъпче всичките ти улици; ще посече с меч народа ти; и яките ти стълбове ще бъдат повалени на земята. 12 Те ще разграбят богатството ти и ще оберат имота ти, ще съборят стените ти, ще разорят красивите ти къщи и ще хвърлят сред водата камъните ти, дърветата ти и пръстта ти. 13 Ще направя да престане шумът на песните ти; и звукът на китарите ти няма вече да се чуе. 14 И ще те направя гола скала, та ще бъдеш място за простиране на мрежи; няма да бъдеш повторно съграден вече, защото Аз, Господ, изговорих това – казва Господ Еова.
15 Така казва Господ Еова на Тир: Не ще ли се потресат островите от грохота на падането ти, от стона на ранените, когато става клането сред тебе? 16 Тогава всички морски големци ще слязат от престолите си, ще отметнат мантиите си и ще съблекат везаните си дрехи; ще се облекат с трепет; наземи ще насядат, ще треперят всяка минута и ще ти се чудят. 17 И като викнат да плачат за тебе, ще ти кажат: Как беше съсипан ти, който се населяваше от мореплаватели, прочути граде, който бе силен в морето, ти и жителите ти, които вселяваха страх у всичките му обитатели! 18 Сега островите ще треперят в деня на падането ти. Да, островите, които са в морето, ще се ужасят, когато се изгубиш. 19 Защото така казва Господ Еова: Когато те направя пуст град, като ненаселените градове, когато докарам върху тебе бездната и те покрият големи води; 20 когато те смъкна с онези, които слизат в ямата при древните народи, и те поставя в най-дълбоките недра на земята, в места пусти отвека, с онези, които слизат в ямата, за да не бъдеш вече обитаем, тогава ще изпълня със слава земята на живите. 21 Ще те превърна в ужас за народите и няма да съществуваш повече: и да те търсят, никога вече няма да те намерят – казва Господ Еова.
© Библейска лига - България

27

Плач за Тир


1 И Господнето слово дойде пак към мене: 2 И ти, сине човешки, викни, заплачи за Тир и кажи на Тир: 3 О, ти, който си разположен на морските двери, който търгуваш с народите от много острови, така казва Господ Еова: О, Тире, ти си рекъл: Аз съм съвършен по хубост. 4 Пределите ти са сред моретата; онези, които те съградиха, направиха съвършена хубостта ти. 5 Направиха всичките дъски на корабите ти от сенирски елхи; взеха кедри от Ливан, за да ти направят мачти. 6 Направиха веслата ти от васански дъбове; направиха палубата ти от слонова кост и бук от Китимските острови. 7 От висон с везана работа от Египет беше платното ти, за да ти служи за знаме; синьо и мораво от островите на Елиса бяха сенниците ти. 8 Жителите на Сидон и Арвад бяха твои гребци; мъдреците ти, Тире, бяха твои кормчии. 9 Стареите от Гевал и вещите му люде насмоляваха в тебе корабите ти; всичките морски кораби и моряците им идваха отдалеч, за да въртят търговията ти. 10 Персийци, лидийци и ливийци бяха твоите войници, твоите военни мъже; в тебе очакваха щитове и шлемове; те ти придаваха великолепие. 11 Арвадските мъже с войската ти бяха около стените ти, а гамадците – на кулите ти; окачваха щитовете си по стените ти наоколо; те направиха съвършена хубостта ти. 12 Тарсис търгуваше с тебе с изобилие от всякакво богатство; сребро, желязо, калай и олово разменяха за твоите стоки. 13 Яван, Тувал и Мосох търгуваха с тебе; за твоите стоки разменяха човешки души и медни съдове. 14 Онези от дома Тогарма разменяха за стоките ти коне, военни коне и мулета. 15 Деданските мъже търгуваха с тебе; търговията на много острови бе в ръката ти; докарваха ти в размяна слонова кост и абанос. 16 Сирия търгуваше с тебе поради многото ти изделия; даваше за стоките ти антракс и мораво, везано и висон, корали и рубини. 17 Юда и Израилевата земя търгуваха с тебе; даваха за стоките ти менитско жито, сухари и мед, масло и балсам. 18 Дамаск търгуваше с тебе поради многото ти изделия с изобилие от всякакво богатство – с хелвоинско вино и с бяла вълна. 19 Ведан и Яван даваха прежда за стоките ти. Изработено желязо, касия и благоуханна тръстика бяха между стоките ти. 20 Дедан търгуваше с тебе със скъпи платове за колесници. 21 Арабия и всичките кедарски първенци правеха с тебе размяна и търгуваха с тебе с агнета, овце и козли. 22 Търговците на Шева и на Раама търгуваха с тебе и даваха за стоките ти всякакво изрядно благоухание, всякакви скъпоценни камъни и злато. 23 Харан, Хане и Еден, търговците на Шева, Асур и Хилмад търгуваха с тебе. 24 Тези търгуваха с тебе с отбрани стоки, с дрехи от синя и везана изработка, и с богати облекла в сандъци, направени от кедър и добре обвързани. Тези бяха между търговците ти. 25 Тарсиските кораби превозваха стоките ти; и ти стана богат и твърде славен сред моретата.
26 Твоите гребци те заведоха в големи води; но източният вятър те разби сред моретата. 27 Богатството ти и стоките ти, търговията ти и моряците ти, кормчиите ти и които насмоляваха корабите ти, разменителите на стоките ти и всички военни мъже, които са в тебе, с цялото множество, което е сред тебе, ще паднат в моретата в деня на погибелта ти. 28 Околностите ще се потресат от писъка на твоите кормчии. 29 И всички гребци, моряци и всички морски кормчии ще слязат от корабите си, ще застанат на земята 30 и ще извикат с глас над тебе, ще писнат горко, ще посипят с пепел главите си и ще се валят из пепелта; 31 ще оплешивеят съвсем заради тебе, ще се опашат с вретище и ще плачат за тебе с душевна горест, с горчиво ридание. 32 И в риданието си ще викнат, ще заплачат за тебе, и като плачат за тебе, ще нареждат: Кой е като Тир, който загина сред морето? 33 Когато стоките ти излизаха по моретата, ти насищаше много племена; с голямото си богатство и търговия ти обогатяваше земните царе. 34 А когато бъдеш разбит от морето във водната бездна, стоките ти и цялото множество сред тебе ще потъне. 35 Всички жители на островите ще се смаят от тебе и царете им ужасно ще се уплашат; лицата им ще побледнеят от страх. 36 Търговците на другите народи ще подсвирват поради тебе за ужас ще станеш и не ще те има довека.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи