План за четене на Библията

Хронологичен / ден 247

Стар Завет

Езекиил

38

Пророчество против Гог


1 И Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, насочи лицето си към Гог в земята на Магог, княза на Рос, Мосох и Тувал, и пророкувай против него, като речеш: 3 Така казва Господ Еова: Ето, Аз съм против тебе, Гоге, княже на Рос, Мосох и Тувал! 4 Ще те обърна, ще сложа кука на челюстите ти и ще те извадя с цялата ти войска – коне и конници, всички напълно въоръжени, голямо пълчище с брони и щитове, всички въоръжени с мечове: 5 персийци, етиопци и ливийци с тях, всички с щитове и шлемове, 6 Гомер с всичките му войски, дома на Тогарма от най-далечните страни на север с всичките му войски и много народи с тебе. 7 Приготви се, да! Приготви себе си, ти и всичките ти пълчища, които са се събрали при тебе, и им стани военачалник. 8 След много дни ще бъдеш извикан на оръжие. В последните години ще дойдеш в земя, избавена от меч, събрана от много народи, на Израилевите планини, които открай време са пусти; но сега Израил е възвърнат измежду народите и всички ще живеят в безопасност. 9 Ти ще се издигнеш и ще връхлетиш като вихрушка; ще бъдеш като облак, който покрива земята – ти и всички твои пълчища, и многото народи с тебе. 10 Така казва Господ Еова: В онзи ден ще дойдат мисли в ума ти и ще скроиш зъл план, като речеш: 11 Ще вляза в земята на неукрепени села! Ще нападна онези, които са в мир и живеят безгрижно – всички живеят в неукрепени места, без лостове и порти. 12 Ще ги обера и ще взема плячка, и ще обърна ръката си против населените отново развалини и против събрания изсред племената народ, който е придобил добитък и имот, и живее в най-отбраната страна на света. 13 Шева, Дедан и търговците на Тарсис с всичките му млади лъвове ще ти рекат: За обир ли си дошъл? За плячка ли си събрал войската си? Да грабиш сребро и злато ли, да вземеш добитък и имот ли, да заграбиш голяма плячка ли?
14 Затова, сине човешки, пророкувай, като речеш на Гог: Така казва Господ Еова: В онзи ден, когато Моят народ Израил заживее в безопасност, ти няма ли да го знаеш? 15 Ще дойдеш от мястото си, от най-далечните страни на север, ти и много племена с тебе, всички яздещи коне, голямо множество и силна войска. 16 И ще възлезеш против Моя народ Израил като облак, покриващ земята. Това ще стане в последните дни; и Аз ще те доведа против Моята земя, за да Ме познаят народите, когато се осветя чрез тебе, Гоге, пред очите им. 17 Така казва Господ Еова: Ти ли си онзи, за когото говорих в древно време чрез слугите си, Израилевите пророци, които в онези дни пророкуваха през много години, че съм щял да те доведа против тях? 18 Но в онзи ден, в деня когато Гог нападне Израилевата земя, яростта Ми ще нахлуе в лицето Ми – казва Господ Еова. 19 Защото в ревнивостта Си и в пламенния Си гняв казах: В онзи ден ще има голямо сътресение в Израилевата земя. 20 Морските риби и небесните птици, полските зверове и всички влечуги, които пълзят по земята, и всички човеци, които са по лицето на земята, ще се разтреперят от присъствието Ми; и планините ще се сринат, стръмните височини ще паднат и всяка стена ще се срути на земята. 21 И ще призова меч против Гог по всички Мои планини – казва Господ Еова. Мечът на всеки човек ще се вдигне против брата му. 22 И ще се съдя с него чрез мор и чрез кръв; и ще излея върху него, върху пълчищата му и върху многото народи, които са с него, пороен дъжд и градушка от големи камъни, огън и сяра. 23 Така ще покажа Моето величие и Моята святост, и ще стана познат пред очите на много народи; и ще познаят, че Аз съм Господ.
© Библейска лига - България

39

1 Сине човешки, пророкувай против Гог, като речеш: Така казва Господ Еова: Ето, Аз съм против тебе, Гоге, княже на Рос, Мосох и Тувал. 2 Ще те обърна и примамя, и като те изведа от най-далечните страни на север, ще те доведа върху Израилевите планини; 3 и ще избия лъка ти от лявата ти ръка, и ще направя да паднат стрелите от дясната ти ръка. 4 Ще паднеш върху Израилевите планини, ти и всичките ти пълчища, и народите, които са с тебе; и ще те предам да бъдеш изяден от хищни птици от всякакъв вид и от полските зверове. 5 Ще паднеш на откритото поле, защото Аз го изговорих – казва Господ Еова. 6 И ще изпратя огън върху Магог и върху онези, които живеят безгрижно в островите; и те ще познаят, че Аз съм Господ. 7 Ще направя святото Си име познато сред Моя народ Израил и не ще оставя да се омърси вече святото Ми име; и народите ще познаят, че Аз съм Господ, Святият Израилев. 8 Ето, това иде и ще стане – казва Господ Еова. – Това е денят, за който говорих. 9 И онези, които живеят в Израилевите градове, като излизат, ще кладат огън с оръжията, които ще им служат за гориво – броните и щитовете, лъковете и стрелите, сопите и копията; ще кладат огън с тях седем години; 10 така че няма да събират дърва от полето, нито ще секат от гората, защото ще кладат огън с оръжията; и ще оберат онези, които са ги обрали, и ще оголят онези, които са ги оголили – казва Господ Еова.
11 В онзи ден ще дам на Гог място за погребване в Израил, долината на онези, които минават към морето; и то ще затваря пътя на преминаващите, и там ще заровят Гог и цялото му множество; и ще нарекат мястото Долината на Амон-Гог. 12 Седем месеца ще ги рови Израилевият дом, за да очистят земята. 13 Да! Целият народ на Израилевата земя ще ги рови; и бележит ще бъде за тях денят, в който Аз ще се прославя – казва Господ Еова. – 14 И ще определят мъже, които, като обикалят непрестанно земята, ще заравят с помощта на преминаващите останалите по лицето на земята, за да я очистят; докато се свършат седем месеца ще издирват падналите. 15 И като обикалят земята, щом някой от тях види човешка кост, ще изправи знак при нея, докато погребвачите я заровят в долината на Амон-Гог. 16 А името и на града ще бъде Амона. Така ще очистят земята.
17 Сине човешки, така казва Господ Еова: Говори на всичките видове птици и на всеки полски звяр, като кажеш: Съберете се и елате; струпайте се отвсякъде върху жертвата, която приготвих за вас, голямата жертва върху Израилевите планини, за да ядете месо и да пиете кръв. 18 Ще ядете месата на юнаците и ще пиете кръвта на земните князе, като че ли са овни, агнета, козли и телци – всички угоени животни от Васан. 19 Ще ядете тлъстина до насита и ще пиете кръв до опиване, от жертвата, която приготвих за вас. 20 И ще се наситите на трапезата Ми с коне и ездачи, с юнаци и с всякакви военни мъже – казва Господ Еова. – 21 И Аз ще поставя славата Си между народите; и всичките народи ще видят съда, който извърших, и ръката Ми, която положих върху тях. 22 Така Израилевият дом ще познае, че Аз съм Господ, техният Бог от днес нататък. 23 И народите ще познаят, че Израилевият дом бе пленен поради беззаконието си, понеже станаха непокорни към Мене. Затова скрих лицето Си от тях и ги предадох в ръката на неприятелите им; и те всички паднаха от меч. 24 Сторих им според нечистотата им и според престъпленията им, и скрих лицето Си от тях.
25 Затова така казва Господ Еова: Сега ще върна Яков от плен, ще се смиля над целия Израилев дом и ще бъда ревнив за святото Си име. 26 И те ще забравят срама си и всичките си престъпления, чрез които станаха непокорни към Мене, когато заживеят безопасно в земята си, без да има кой да ги плаши. 27 Когато ги доведа пак от племената и ги събера от страните на неприятелите им, тогава ще се осветя чрез тях пред очите на много народи; 28 и те ще познаят, че Аз съм Господ, техният Бог, защото, макар че ги изпратих в плен сред народите, Аз ще ги събера в земята им, и не ще оставя там ни един от тях. 29 И няма повече да крия лицето Си от тях, защото ще излея Духа Си върху Израилевия дом – казва Господ Еова.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи