План за четене на Библията

Хронологичен / ден 250

Стар Завет

Езекиил

44

Князът, левитите, свещениците


1 Тогава ме върна при външната порта на светилището – онази, която гледа на изток; и тя бе затворена. 2 И Господ ми каза: Тази порта ще бъде затворена, няма да се отваря и никой човек няма да влиза през нея, защото Господ, Израилевият Бог, е влязъл през нея; затова тя ще бъде затворена. 3 Тя е за княза, само князът ще седи в нея, за да яде хляб пред Господа. Той ще влезе през преддверието на тази порта и през същия път ще излезе.
4 Тогава ме заведе през северната порта срещу храма; и като погледнах, ето, Господният храм бе пълен с Господнята слава; и паднах по лице. 5 И Господ ми каза: Сине човешки, внимавай в сърцето си, погледни с очите си и чуй с ушите си всичко, което ти казвам за всичките наредби на Господния дом и за всичките му закони; и забележи добре входа на храма и всички изходи от светилището. 6 И кажи на бунтовниците, тоест на Израилевия дом: Така казва Господ Еова: Доме Израилев, нека ви са доволно всичките мерзости, които извършихте, 7 че въведохте чужденци, с необрязано сърце и необрязана плът, да бъдат в светилището Ми и да сквернят Моя дом, и че, когато принасяте хляба Ми, тлъстината и кръвта, престъпвате завета Ми, освен всичките ви други мерзости. 8 И не служите при святите Ми неща, а поставяхте тях над службата в светилището Ми.
9 Така казва Господ Еова: От всички чуждоземци, които са между израиляните, никой чуждоземец с необрязано сърце и необрязана плът да не влиза в светилището Ми. 10 И левитите, които се отдалечиха от Мене, когато Израил се заблуждаваше и се отклони от Мене, и отиде след идолите си, ще носят греха си. 11 Но пак те ще бъдат служители в светилището Ми – ще надзирават портите на храма и ще служат в него; те ще колят всеизгарянията и жертвите на людете, и те ще стоят пред народа, за да му служат. 12 Понеже му служеха пред идолите му и въвлякоха Израилевият дом в грях, затова Аз вдигнах ръката Си против тях – казва Господ Еова – и те ще носят последствията от греха си. 13 И няма да се приближават до Мене, за да ми свещенодействат, нито ще се приближават до святите Ми неща в Светая светих; но ще понесат срама за мерзостите, които извършиха. 14 Обаче ще ги поставя стражи на храма, над службите в него и над всичко, което се върши в него.
15 А левитските свещеници, Садоковите потомци, които извършваха службата на светилището Ми, когато израиляните се заблуждаваха относно Мене, те нека се приближават до Мене, за да Ми служат и нека стоят пред Мене да Ми принасят тлъстината и кръвта – казва Господ Еова. – 16 Те нека влизат в светилището Ми и те нека се приближават към трапезата, за да Ми служат и те нека извършват службата Ми. 17 И когато влизат през портите на вътрешния двор, нека обличат ленени дрехи; да няма нищо вълнено по тях, докато служат при портите на вътрешния двор и в храма. 18 Нека носят ленени превръзки на главите си и ленени одежди на кръста си; да не опасват нищо, което причинява пот. 19 А когато излизат във външния двор, където е народът, нека събличат дрехите, с които са служили, и като ги слагат в святите стаи, нека обличат други дрехи, за да не освещават народа с одеждите си. 20 И да не бръснат главите си, нито да оставят космите си да растат, но само да стрижат главите си. 21 И никой свещеник да не пие вино, когато влиза във вътрешния двор. 22 И да не си взема за жена вдовица, или напусната; но да вземат девица от рода на Израилевия дом или вдовица, овдовяла от свещеник. 23 И нека учат народа Ми да различава между свято и несвято, и нека го упътват да разпознава чисто от нечисто. 24 И в препирните те нека стоят да съдят; според Моите закони нека ги съдят; и нека пазят законите Ми и постановленията Ми във всичките Ми определени празници; и нека освещават съботите Ми. 25 Да не се допират до мъртъв човек, та да се осквернят; обаче за баща или за майка, за син или за дъщеря, за брат или за неженена сестра, за тях може да се осквернят. 26 А след като се очисти оскверненият, трябва да се отброят още седем дни. 27 И в деня, когато влиза в светилището, във вътрешния двор, за да служи в светилището, нека принесе принос за грях – казва Господ Еова.
28 А колкото за наследството им, Аз съм наследството им; да не им давате притежание в Израил, защото Аз съм притежанието им. 29 Нека ядат хлебния принос, приноса за грях и приноса за престъпление; и всяко обречено нещо в Израил да бъде тяхно. 30 И най-първите от всички първи плодове и всеки принос от всичко, от всичките ви приноси, да бъдат за свещениците; да давате на свещеника и първата част от тестото си, за да почива благословение на домовете ви. 31 Свещениците да не ядат никаква мърша или разкъсано от звяр, било птица или животно.
© Библейска лига - България

45

Разделяне на земята


1 Когато делите земята с жребий за наследство, отделете свят дял от земята за принос на Господа; дължината му да бъде двадесет и пет хиляди тръстики, а ширината му – десет хиляди; целият му предел да бъде свят наоколо. 2 От този дял да се определи за светилището място, петстотин тръс ти ки дълго и петстотин ши ро ко, четвъртито наоколо, и петдесет лакти околовръст за подстъпите до него. 3 И тъй, според тази мярка да отмериш място, двадесет и пет хиляди дълго и десет хиляди широко; и в него да бъде светилището и Светая светих. 4 Това да бъде свят дял от Израилевата земя за свещениците, служителите в светилището, които се приближават, за да служат на Господа; нека им бъде място за къщи и свято място за светилището. 5 И левитите да имат за себе си, като храмови служители, едно място, двадесет и пет хиляди дълго и десет хиляди широко за свое притежание, за владение, в което да живеят. 6 И за притежание на града дайте едно място, пет хиляди широко и двадесет и пет хиляди дълго, покрай принесения свой дял; това да бъде за целия Израилев дом. 7 А за княза да има дял от двете страни на святия дял и на градското владение, пред святия дял и пред градското владение, от западната страна на запад и от източната страна на изток; и дължината от западната му граница до източната му граница да бъде според дължината на всеки един от дяловете. 8 Този дял от земята да бъде негово притежание в Израил; и князете Ми да не угнетяват вече Моя народ, а да дадат останалото от земята на Израилевия дом според племената им.
9 Така казва Господ Еова: Да ви е доволно, князе Израилеви; отдалечете насилието и грабителството и извършвайте съд и правда; престанете да изпъждате Моя народ от притежанията им – казва Господ Еова. 10 Имайте точни теглилки, точна ефа и точен ват. 11 Ефата и вата нека имат същия обем, тъй че ватът да побира една десета от кора, и ефата – една десета от кора; обемът им да се определя от кора. 12 И сикълът нека бъде двадесет гери; двадесет сикла и още двадесет и пет сикла, и още петнадесет сикла нека бъде колкото една мина.

Приносите и святите дни


13 Ето приносът, който ще принасяте: Шестата част на ефа от един кор жито; така и от ечемика да давате шестата част на ефа от един кор. 14 А относно правилото за дървеното масло, от един ват масло принасяйте десетата част на вата от един кор, който е един хомер от десет вати; защото десет вати са един хомер. 15 И от добре напоените Израилеви пасбища принасяйте и по едно агне от всяко стадо от двеста животни, които да бъдат за хлебен принос, за всеизгаряне и за примирителен принос, за да се прави умилостивение за тях – казва Господ Еова. 16 Целият народ от Израилевата земя нека дава този принос на княза в Израил. 17 А на княза ще принадлежи да дава всеизгарянията, хлебните приноси и възлиянията в празниците, в новолунията и в съботите, по време на всички определени празници на Израилевия дом; князът нека приготвя приноса за грях, хлебния принос, всеизгарянето и примирителните приноси, за да прави умилостивение за Израилевия дом.
18 Така казва Господ Еова: В първия месец, на първия ден от месеца вземи теле без недостатък и с него очисти светилището. 19 Свещеникът нека вземе от кръвта на приноса за грях и нека помаже с нея стълбовете на вратите на храма, четирите ъгъла на полицата на олтара и стълбовете на портата на вътрешния двор. 20 Така да правиш и на седмия ден от месеца за всекиго, който съгрешава от незнание, и за простия; така ще правите умилостивение за дома.
21 В първия месец, на четиринадесетия ден от месеца да ви бъде Пасхата, седемдневен празник, безквасен хляб да се яде. 22 И в същия ден нека приготви князът за себе си и за целия народ на Израилевата земя теле в принос за грях. 23 И през седемте дни на празника нека приготвя всеизгаряне на Господа, по седем телета и по седем овена без недостатък – всеки ден през седемте дни, също и козел всеки ден в принос за грях. 24 И за хлебен принос нека приготвя по една ефа за всяко теле и по една ефа за всеки овен, и по един ин дървено масло за всяка ефа. 25 През седмия месец, на петнадесетия ден от месеца, през седемте дни на празника, нека приготвя същото според определеното за приноса за грях, за всеизгарянето и за хлебния принос, и за дървеното масло.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи