План за четене на Библията

Хронологичен / ден 255

Стар Завет

Даниил

7

Сънят на Даниил за четирите звяра


1 В първата година на вавилонския цар Валтасар Даниил видя сън и видения в главата си върху леглото си. Тогава записа съня и разказа главното. 2 Даниил каза: Видях в нощното си видение, и ето, четирите небесни ветрове развълнуваха голямото море. 3 И четири големи звяра излязоха от морето, различни един от друг. 4 Първият бе като лъв и имаше орлови крила; докато го гледах, крилата му се изскубаха и той се издигна от земята и бе заставен да се изправи на два крака като човек, и даде му се човешко сърце. 5 След това, ето друг звяр, втори, приличен на мечка, който се повдигна от едната страна, и имаше три ребра в устата между зъбите си; и му казваха така: Стани, изяж много месо. 6 След това, като погледнах, ето друг звяр, приличен на леопард, който имаше на гърба си четири птичи крила: този звяр имаше и четири глави; и даде му се власт. 7 След това, като погледнах в нощните видения, ето четвърти звяр – страшен и ужасен, и твърде як; той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и трошеше, като стъпкваше останалото с нозете си; той се различаваше от всички зверове, които бяха преди него; и имаше десет рога. 8 Като разглеждах роговете, ето, между тях излезе друг рог, малък, пред който три от първите рогове бяха изкоренени; и ето, на този рог имаше очи като човешки очи, и уста, които говореха надменно. 9 Гледах, докато се положиха престоли и Древният по дни седна, Чието облекло беше бяло като сняг и космите на главата Му – като чиста вълна, престолът Му – огнени пламъци, и колелата Му – пламтящ огън. 10 Огнена река излизаше и течеше пред Него; милион служители Му слугуваха и милиарди по милиарди стояха пред Него; съдилището се откри и книгите се отвориха. 11 И продължих да гледам заради надменните думи, които рогът изговаряше; гледах, докато звярът беше убит и тялото му погубено и предадено да се изгори с огън. 12 А колкото до другите зверове, тяхната власт бе отнета; животът им обаче се продължи до време и година. 13 Гледах в нощните видения, и ето, един като Човешкия Син идеше с небесните облаци и стигна до Древния по дни; и доведоха Го пред Него. 14 И на Него се даде власт, слава и царство, за да Му слугуват всичките племена, народи и езици. Неговото господство е вечно господство, което няма да премине, и царството Му е царство, което няма да се разруши.

Тълкуванието на съня


15 Колкото до мене, Даниил, духът ми се наскърби дълбоко в тялото ми и виденията в главата ми ме смутиха. 16 Приближих се до един от стоящите отпред и го попитах какво е истинското значение на всичко това. И той ми проговори и ми даде да разбера значението на тези неща. 17 Тези четири големи звяра, каза той, са четирима царе, които ще се издигнат от земята. 18 Но светиите на Всевишния ще приемат царството и ще владеят царството довека и до вечни векове. 19 Тогава поисках да узная истината за четвъртия звяр, който се различаваше от всичките други и бе твърде страшен, чиито зъби бяха железни и ноктите му – медни, който пояждаше и трошеше, а останалото стъпкваше с нозете си, 20 и за десетте рога, които бяха на главата му, и за другия, новоизлезлия, пред който паднаха три – за онзи рог, на който имаше очи и уста, които говореха надменно, и който наглед бе по-як от другите. 21 Гледах как този същият рог воюваше със светиите и надвиваше, 22 докато дойде Древният по дни и се извърши съд за светиите на Всевишния, и настана времето, когато светиите завладяха царството. 23 Той каза така: Четвъртият звяр ще бъде четвърто царство на света, което ще се различава от всичките царства и ще погълне целия свят, и ще го стъпче и разтроши. 24А за десетте рога, те са десет царе, които ще се издигнат от това царство; и след тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите, и ще покори трима царе. 25 Той ще говори хулни слова против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния, и ще замисли да промени времена и закони; и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половина време. 26 Но когато съдилището заседава, ще му отнемат властта, за да го изтребят и погубят докрай. 27 А царството и властта, и величието на царствата, които са под цялото небе, ще се дадат на народа от светиите на Всевишния, Чието царство е вечно царство, и на Когото всички властници ще служат и ще се покоряват.
28 Тук е краят на словото. Колкото до мене, Даниил, размишленията ми ме смутиха много и изгледът на лицето ми се измени; но запазих словото в сърцето си.
© Библейска лига - България

8

Видението на Даниил с овена и козела


1 В третата година от царуването на цар Валтасар, на мене, Даниил ми се яви видение, след онова, което ми се бе явило по-напред. 2 Видях във видението, (а когато видях, бях в столицата Суса, която е в областта Елам;) и видях във видението – бях при реката Улай. 3 После повдигнах очи и видях, и ето, стоеше пред реката един овен, който имаше два рога; роговете бяха високи, но единият по-висок от другия; и по-високият беше израснал по-после. 4 Видях как овенът бодеше към запад, към север и към юг; и никой звяр не можеше да устои пред него, и нямаше кой да избави от силата му; но той постъпваше по волята си и се държеше горделиво. 5 И като размишлявах, ето, козел идеше от запад по лицето на целия свят, без да се допира до земята; и козелът имаше изпъкнал рог между очите си. 6 Той дойде до овена с двата рога, който бях видял да стои пред реката, и се завтече върху него с устремната си сила. 7 И видях, че се приближи при овена и се разяри против него, и като удари овена, счупи двата му рога; и нямаше сила в овена да устои пред него; и той го хвърли на земята и го стъпка; и нямаше кой да избави овена от силата му. 8 Тогава козелът се възгордя много; но когато заякна, големият му рог се счупи и вместо него излязоха четири изпъкнали рога към четирите небесни ветрове. 9 И от единия от тях излезе един малък рог, който нарасна твърде много към юг, към изток и към славната земя. 10 Издигна се чак до небесното войнство и свали на земята част от това войнство и от звездите, и ги стъпка. 11 Да! Издигна се дори до Началника на войнството, отне от него всекидневната жертва и мястото на светилището Му бе поругано. 12 И войнството на светиите бе предадено нему заедно с всекидневната жертва, поради престъпление; и той повали истината на земята, стори всичко това и успя. 13 Тогава чух един светия да говори; и друг светия да казва на този, който говореше: Докога се простира видението за всекидневната жертва и за престъплението, което докарва запустение, когато светилището и войнството на светиите ще бъдат потъпквани? 14 И каза ми: До две хиляди и триста денонощия; тогава светилището ще се очисти.

Тълкувание на видението


15 И когато аз, Даниил, видях видението, поисках да го разбера. И ето, застана пред мене нещо като човешки образ; 16 и чух човешки глас, който извика изсред бреговете на Улай и каза: Гаврииле, направи този човек да разбере видението. 17 И така, той се приближи, където стоях; и когато дойде, аз се уплаших и паднах по лице; а той ми каза: Разбери, сине човешки; защото видението се отнася до последните времена. 18 И като ми говореше, аз паднах в несвяст по лице на земята; но той се допря до мене и ме изправи. 19 И рече: Ето, аз ще те науча какво има да се случи в последните времена на гнева; защото видението се отнася до определеното последно време. 20 Двата рога на овена, които си видял, са царете на Мидия и Персия. 21 Буйният козел е гръцкият цар; и големият рог между очите му е първият цар. 22 А когато се е строшил той и са излезли четирима вместо него, значи, че четирима царе ще се издигнат от този народ, но не със сила като неговата. 23 И в края на царуването им, когато беззаконниците стигнат до върха на беззаконието си, ще се издигне цар с жестоко лице и вещ в лукавщини. 24 И могъществото му ще бъде голямо, но не чрез неговата сила; и ще погубва напълно, ще благоуспява и ще действа по волята си, и ще погубва силните и святите люде. 25 Чрез коварството му измамата ще успява в ръката му; и той ще се възгордее в сърцето си и всред мир ще погуби мнозина; ще въстане и против Началника на началниците; но ще бъде смазан, не с ръка. 26 А разказаното видение за денонощията е вярно; все пак обаче запечатай видението, защото се отнася до далечни дни. 27 Тогава аз, Даниил, примрях и боледувах няколко дни; после станах и взех да върша царските дела. Бях изумен от видението, защото никой не го разбираше.
© Библейска лига - България

9

Молитвата на Даниил


1 В първата година на Дарий, Асуировия син, от рода на мидийците, който се възцари над Халдейското царство, 2 в първата година от царуването му, аз, Даниил, разбрах от свещените книги числото на годините, за което бе дошло слово от Господа към пророк Еремия, че запустението на Ерусалим ще трае седемдесет години. 3 Тогава обърнах лицето си към Господа Бога, за да отправя към Него молитва и молби с пост, вретище и пепел.
4 Когато се помолих на Господа, моя Бог, и се изповядах, казах: О, Господи, велики и страшни Боже, Който пазиш завета и милостта Си към онези, които Те любят и пазят Твоите заповеди! 5 Съгрешихме, постъпвахме беззаконно, вършихме нечестие, бунтувахме се и се отклонихме от Твоите заповеди и от Твоите закони; 6 и не послушахме слугите Ти, пророците, които говориха в Твое име на царете ни и на началниците ни, на бащите ни и на целия народ на земята ни. 7 На Тебе, Господи, подобава правда, а на нас – срам на лицето, както е днес, на Юдовите мъже, на ерусалимските жители и на целия Израил, и близък и далечен, по всички страни, където си ни разпилял след престъплението, което извършихме против Тебе. 8 Господи, срам на лицето подобава на нас, на царете ни, на началниците ни и на бащите ни, защото съгрешихме пред Тебе. 9 На Господа, нашия Бог, принадлежат милост и опрощение, защото се възбунтувахме против Него 10 и не послушахме гласа на Господа, нашия Бог, да ходим по законите, които положи пред нас чрез слугите Си, пророците. 11 Да! Целият Израил престъпи закона Ти, като се отклони и не послуша гласа Ти; по тази причина се изляха върху нас проклятието и клетвата, написани в закона на Божия слуга Мойсей; защото съгрешихме пред Него. 12 Той потвърди думите Си, които изговори против нас и против нашите съдии, които са ни съдили, като докара върху нас голямо зло; защото никъде под небето не е ставало това, което стана на Ерусалим. 13 Всичкото това зло, както е написано в Мойсеевия закон, дойде върху нас; но пак не се молихме пред Господа, нашия Бог, за да се отвърнем от беззаконията си и да постъпваме разумно според истината Ти. 14 Затова Господ е бдял за това зло и го е докарал върху нас; защото Господ, нашият Бог, е справедлив във всичките дела, които върши; но ние не слушахме гласа Му. 15 И сега, Господи, Боже наш, Който си извел народа Си от Египетската земя с мощна ръка, и си спечелил за Себе Си име, каквото имаш днес, съгрешихме и вършихме нечестие.
16 Господи, според всичката Твоя правда, моля се, нека гневът и яростта Ти се отвърнат от твоя град Ерусалим, от святия Ти хълм; защото поради нашите грехове и поради беззаконията на бащите ни, Ерусалим и Твоят народ станахме за укор на всички, които ни окръжават. 17 Затова сега послушай, Боже наш, молитвата на слугата Си и молбите му, и, заради Господа, осияй с лицето Си върху запустялото Си светилище. 18 Боже мой, приклони ухото Си и послушай; отвори очите Си и виж опустошенията ни, и града, който се нарича с Твоето име; защото ние не принасяме прошенията си пред Тебе заради нашата правда, а заради многото Твои щедрости. 19 Господи, послушай; Господи, прости; Господи, обърни внимание и действай; да не закъснееш, заради Себе Си, Боже мой; защото с Твоето име се наричат градът Ти и народът Ти.

Седемдесет седмици


20 И докато още говорех и се молех, и изповядвах своя грях и греха на народа си Израил, и принасях молбата си пред Господа, моя Бог, за святия хълм на моя Бог, 21 още докато говорех в молитвата, мъжът Гавриил, когото бях видял във видението по-напред, като летеше бързо, се приближи до мене около часа на вечерната жертва. 22 И вразуми ме, като говори с мене: Данииле, сега излязох, за да ти дам разбиране и прозрение. 23 Когато започна да се молиш, заповедта излезе; и аз дойдох да ти кажа това, защото си възлюбен от Господа; затова вникни в словото и разбери видението.
24 Седемдесет седмици са определени за твоя народ и за святия твой град, за да бъде покрито престъплението, да се сложи край на греховете и да се направи умилостивение за беззаконието, и да се въведе вечна правда, да се запечата видението и пророчеството, и да бъде помазан Пресвятият. 25 И тъй, знай и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради отново Ерусалим до идването на княза Месия ще бъдат седем седмици; и за шестдесет и две седмици ще се съгради отново, с улици и стени, макар и в размирни времена. 26 И след шестдесет и две седмици Месия ще бъде посечен, и не ще има кои да Му принадлежат; и воините на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището; и краят му ще го постигне чрез потоп; и до края на войната ще има определени опустошения. 27 И ще потвърди завет с мнозина за една седмица; а в половината на седмицата ще сложи край на жертвата и приноса; и един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на мерзостите; докато крайната предопределена гибел не постигне опустошителя.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи