План за четене на Библията

Хронологичен / ден 258

Стар Завет

Ездра

4

Съпротива срещу възстановяването на храма


1 А неприятелите на Юда и на Вениамин, като чуха, че върналите се от плена строят храм на Господа, Израилевия Бог, 2 дойдоха при Зоровавел и при началниците на бащините домове и им рекоха: Да градим с вас; защото и ние търсим вашия Бог като вас, на Него и принасяме жертва от времето на асирийския цар Есархадон, който ни пресели тук. 3 Но Зоровавел, Исус и останалите началници на Израилевите бащини домове им казаха: Не може вие заедно с нас да строите дом на нашия Бог; ние сами ще го построим на Господа, Израилевия Бог, както ни заповяда персийският цар Кир. 4 Тогава народите на онази земя взеха да обезкуражават Юдовото племе и му пречеха в граденето. 5 Наемаха съветници против тях, за да осуетят намерението им, през всичките дни на персийския цар Кир, дори до царуването на персийския цар Дарий.

Следваща съпротива по времето на Ахасвер и Артаксеркс


6 И в началото на царуването на Ахасвер написаха обвинение против народа на Юда и Ерусалим. 7 Също и в дните на Артаксеркс, Бишлам, Митридат, Тавеил и другите им съслужители писаха до персийския цар Артаксеркс; и писмото се написа с арамейски букви и се съчини на арамейски език. 8 Главнокомандващият Реум и писарят Самса писаха писмо против Ерусалим до цар Артаксеркс както следва:
9 Главнокомандващият Реум, писарят Самса, заедно с другите им съслужители – динци, афарсахци, тарфалци, афарсяни, архевци, вавилонци, сусанци, деавци, еламци 10 и останалите народи, които великият и славният Аснафар доведе и засели в градовете на Самария и навсякъде оттатък реката. 11 Това е препис от писмото, което му пратиха: До цар Артаксеркс, от слугите ти, мъжете оттатък реката: 12 Да е известно на царя, че юдеите, които излязоха от тебе, стигнаха при нас в Ерусалим и градят този бунтовен и нечестив град; те издигат стените, като свързаха основите.
13 Да е известно сега на царя, че, ако се съгради този град и се издигнат стените, те няма да плащат данък, мито или пътна повинност и царските доходи ще пострадат. 14 А понеже ние се храним от палата и е неприлично за нас да гледаме обидата към царя, затова пратихме да известим на царя, 15 за да се издири в Книгата на летописите на бащите ти; и ще намериш в Книгата на летописите, и ще узнаеш, че този град е град бунтовен, пакостен за царете и за областите, място за въстания от старо време. Затова този град е бил опустошен. 16 Известяваме на царя, че, ако този град се съгради отново, и се издигнат стените му, не ще имаш никакво притежание отсам реката.
17 Царят отговори на главнокомандващия Реум, на писаря Самса и на другите им съслужители, които живееха в Самария и в другите градове отсам реката: Мир и прочее. 18 Писмото, което ни пратихте, се прочете ясно пред мене. 19 И като издадох указ, издириха и установиха, че този град още от старо време се е вдигал против царете и в него са ставали бунтове и въстания. 20 Имало и силни царе над Ерусалим, които владеели над всички стра ни оттатък реката, на които се плащало данък, мито и пътна повинност. 21 Затова сега, заповядайте да спрат онези мъже работата и да не се гради отново градът, докато не се издаде указ от мене. 22 И внимавайте да не проявите небрежност в това, да не би да порасте злото за щета на царете.
23 А когато се прочете преписът от цар Артаксерксовото писмо пред Реум, писаря Самса и съслужителите им, те побързаха да отидат в Ерусалим при юдеите и ги спряха насила. 24 Така престана работата по Божия дом в Ерусалим, и остана спряна до втората година от царуването на персийския цар Дарий.
© Библейска лига - България

5

Писмото на Татнай до Дарий


1 А пророкът Агей и пророкът Захария, Идовият потомък, пророкуваха в името на Израилевия Бог на юдеите в Юда и Ерусалим. 2 Тогава станаха Зоровавел, Салатииловият син, и Исус, Йоседековият син, и започнаха да строят Божия дом в Ерусалим; и с тях бяха Божиите пророци и им помагаха. 3 А в същото време дойдоха при тях Татнай – областният управител отсам реката, и Сетар-Вознай, и съслужителите им, и им казаха така: Кой ви разреши да строите този дом и да издигате тази стена? 4 Казаха им още: Как са имената на мъжете, които строят това здание? 5 Но върху старейшините на юдеите беше окото на техния Бог, така че онези не можаха да ги спрат, докато работата не се отнесе до Дарий, и докато не се даде писмен отговор за работата. 6 Това е препис от писмото, което Татнай – областният управител отсам реката и Сетар-Вознай, и съслужителите им афарсахците, които са отсам реката Ефрат, пратиха до цар Дарий. 7 Пратиха му писмо, в което бе записано така:
На цар Дарий всякакво благополучие!
8 Да бъде известно на царя, че ходихме в Юдейската област при дома на великия Бог; строят го с големи камъни и поставят дървета в стените; и това дело напредва прилежно и успява в ръцете им.
9 Тогава попитахме старейшините и им казахме така: Кой ви разреши да строите отново този дом и да поправяте тези стени? 10 Още и за имената им попитахме, за да ти кажем и да запишем имената на мъжете, които са им начело. 11 А те в отговор ни рекоха така: Ние сме слуги на Бога на небето и на земята, и строим отново дома, който е бил построен преди много години – дом, който един велик Израилев цар построи и довърши. 12 Но понеже бащите ни разгневиха Бога на небето, Той ги предаде в ръката на вавилонския цар Навуходоносор, халдееца, който събори този дом и пресели народа във Вавилон. 13 Но в първата година на вавилонския цар Кир, цар Кир издаде указ, за да се построи отново този Божий дом. 14 Още и златните и сребърните вещи на Божия дом, които Навуходоносор бе взел от храма в Ерусалим и бе отнесъл в капището във Вавилон, тях цар Кир извади от Вавилонското капище и ги предаде на някой си на име Сасавасар, когото бе направил областен управител; 15 и му каза: Вземи тези вещи, иди и ги занеси в храма в Ерусалим, и нека се построи отново Божият дом на мястото му. 16 Тогава този Сасавасар дойде и положи основите на Божия дом в Ерусалим; и от онова време досега той се строи, и още не е довършен. 17 Сега, ако е угодно на царя, нека се издири в царската съкровищница във Вавилон дали наистина цар Кир е издал указ да се построи отново този Божий дом в Ерусалим; и нека изпрати царят да ни извести волята си в случая.
© Библейска лига - България

6

Указът на Дарий


1 Тогава цар Дарий издаде указ, та претърсиха в помещенията на архивите, където се полагаха съкровищата във Вавилон; 2 и намери се в дворцовата крепост Екбатана, която е в областта на мидяните, един свитък, на който беше написано:
3 В първата година на цар Кир, царят издаде указ, както следва: За Божия дом в Ерусалим: Нека се построи отново домът, като място за принасяне на жертви, и да се положат здраво основите му; височината му да бъде шестдесет лакти, широчината му шестдесет лакти, 4 с три реда големи камъни и един ред нови дървета; и разноските да се платят от царската съкровищница. 5 Също и златните и сребърните вещи на Божия дом, които Навуходоносор взе от храма в Ерусалим и ги донесе във Вавилон, трябва да се върнат на храма в Ерусалим, всяка на мястото си, и да се положат в Божия дом.
6 Затова Татнай, областни управителю отвъд реката Ефрат, Сетар-Вознай и вашите съслужители, вие, отвъд реката, отдалечете се оттам. 7 Не спъвайте работата по този Божий дом; нека областният управител на юдеите и старейшините на юдеите построят отново този Божий дом на мястото му. 8 При това издавам указ какво трябва да направите за тези старейшини на юдеите, за построяването на този Божий дом: разноските на тези човеци да се платят изцяло от царската съкровищница – от данъкана жителите отвъд реката, така че работата да не спира. 9 И каквото им трябва – телета, овни или агнета за всеизгарянията на небесния Бог, също жито, сол, вино или дървено масло, според искането на свещениците в Ерусалим – нека им се дава всеки ден, 10 за да принасят благоуханни жертви на небесния Бог и да се молят за живота на царя и на синовете му. 11 Издавам още и указ, ако някой промени тази заповед, да се изкърти греда от къщата му и той да се обеси на нея, и къщата му да се обърне в развалини. 12 И моят Бог, Който е настанил името Си там, нека изтреби всички царе и племена, които биха прострели ръка, за да променят тази заповед или да съборят този Божий дом в Ерусалим. Аз, Дарий, издадох указ; нека се изпълни незабавно.

Завършването и посвещението на храма


13 Тогава Татнай, областният управител отсам реката Ефрат, и Сетар-Вознай, и съслужителите им направиха незабавно така, както бе заповядал цар Дарий. 14 И юдейските старейшини градяха успешно, насърчавани чрез пророкуването на пророка Агей и на Захария, Идовия син. Те завършиха строежа, според заповедта на Израилевия Бог и според указите на персийските царе Кир, Дарий и Артаксеркс. 15 Така този дом бе завършен на третия ден от месец адар, в шестата година от царуването на цар Дарий. 16 Тогава израиляните – свещениците, левитите и останалите, които се бяха завърнали от плен, отпразнуваха с радост посвещението на този Божий дом. 17 За посвещението на този Божий дом принесоха сто телета, двеста овена и четиристотин мъжки агнета, а в принос за грях за целия Израил – дванадесет козела, по един за всяко от Израилевите племена. 18 И поставиха свещениците в чиновете им, и левитите в отрядите им за Божията служба в Ерусалим, според предписаното в Мойсеевата книга.

Пасхата


19 И на четиринадесетия ден от първия месец завърналите се от плен отпразнуваха пасхата; 20 защото свещениците и левитите се бяха очистили единодушно и всички бяха чисти; и левитите заклаха пасхалните агнета за всички завърнали се от плен, за братята си свещениците и за себе си. 21 Така завърналите се от плена израиляни ядоха пасхата заедно с всички, които се бяха откъснали от нечистите обичаи на народите на земята, за да търсят Господа, Израилевия Бог. 22 И пазиха празника на безквасните хлябове седем дни с веселие, защото Господ ги развесели, като обърна към тях сърцето на асирийския цар, за да укрепи ръцете им в делото на дома на Бога, Израилевия Бог.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

137

1 При реките на Вавилон, там седяхме
и плачехме, когато си спомняхме за Сион;
2 на върбите всред него окачихме арфите си.
3 Защото там онези, които ни бяха пленили,
поискаха от нас да пеем думи;
и онези, които ни бяха мъчили, поискаха веселие, казвайки:
Попейте ни от Сионските песни.
4 Как да пеем песента Господня в чужда земя?
5 Ако те забравя, Ерусалиме,
нека забрави десницата ми изкуството си!
6 Нека се залепи езикът ми за небцето ми, ако не те помня,
ако не предпочета Ерусалим пред главното си веселие.
7 Помни, Господи, едомците
в деня на разорението на Ерусалим, когато казваха:
Съсипете, съсипете го до основата му!
8 Дъще Вавилонска, която ще бъдеш запустена,
блажен онзи, който ти въздаде
за всичко, което си ни сторила!
9 Блажен онзи, който хване и разбие о камък
малките ти деца!
© Библейска лига - България