План за четене на Библията

Хронологичен / ден 267

Стар Завет

Неемия

11

Новите заселници в Ерусалим


1 И първенците на народа се заселиха в Ерусалим; а останалите от народа хвърлиха жребий, за да доведат един от десет души да се засели в Ерусалим, в святия град, а другите девет части от населението да останат в своите градове. 2 И народът благослови всички човеци, които доброволно предложиха себе си да се заселят в Ерусалим.
3 А ето първенците от областта, които се заселиха в Ерусалим; (в Юдовите градове се заселиха, всеки в притежанието си в различните градове, израиляни, свещеници, левити, нетиними и потомци на Соломоновите слуги;) 4 в Ерусалим се заселиха някои от юдеите и от вениаминците.
От юдеите: Атая – синът на Озия, син на Захария, син на Амария, син на Сефатия, син на Маалалеил, потомък на Фарес; 5 и Маасия, синът на Варух, син на Холозе, син на Азая, син на Адая, син на Йоярив, син на Захария, син на Силони. 6 Потомците на Фарес, които се заселиха в Ерусалим, бяха четиристотин шестдесет и осем храбри мъже.
7 От вениаминците бяха следните: Салу, син на Месулам, син на Йоад, син на Федая, син на Колая, син на Маасия, син на Итиил, син на Исая 8 и след него Гавай и Салай – деветстотин двадесет и осем мъже. 9 Йоил, Зехриевият син, беше надзирател над тях, а Юда, Сенуиният син, беше втори над града.
10 От свещениците: Едая; Йояривовият син, Яхин, 11 Серая, синът на Хелкия, син на Месулам, син на Садок, син на Мерайот, син на управителя на Божия дом Ахитов; 12 и братята им, които изпълняваха работа за храма – осемстотин двадесет и двама мъже; Адая, синът на Ероам, син на Фелалия, син на Амси, син на Захария, син на Пасхор, син на Малхия 13 и братята му, началници на бащини домове – двеста четиридесет и двама души; Амасай, синът на Азареил, син на Ахзай, син на Месилемот, син на Имер, 14 и братята им, силни и храбри мъже – сто двадесет и осем; а Завдиил, синът на Гедолим, бе надзирател над тях.
15 От левитите: Семая, синът на Асув, син на Азрикам, син на Асавия, син на Вуни; 16 Савтай и Йозавад – от левитските началници, бяха над външните работи на Божия дом. 17 И Матания, синът на Михей, син на Завди, син на Асаф, който ръководеше славословието при молитвата; и Ваквукия, който беше втори между братята си; и Авда, синът на Самуя, син на Галал, син на Едутун. 18 Всички левити в святия град бяха двеста осемдесет и четирима.
19 Вратарите: Акув, Талмон и братята им, които пазеха портите, бяха сто седемдесет и двама души.
20 Останалите от израиляните, заедно със свещениците и левитите бяха по всички Юдови градове, всеки в наследството си.
21 Нетинимите се заселиха в Офил; а Сиха и Гесфа бяха началници над нетинимите.
22 Надзирател на левитите в Ерусалим бе Ози, синът на Вани, син на Асавия, син на Матания, син на Михей, от Асафовите потомци, които бяха певци и отговаряха за работата на Божия дом. 23 Защото имаше царска заповед за тях, всеки ден определен дял да бъде за певците.
24 А Петая, синът на Месизавеил, от потомците на Юдовия син Зара, беше помощник на царя във всичко, отнасящо се до народа.
25 А колкото за селата с нивите им, някои от юдеите се заселиха в Кириат-Арба и селата ѝ, в Девон и селата му, и в Кавсеил и селата му, 26 в Йешуа, Молада, Бет-Пелет, 27 Асар-Суал, Вирсавее и селата му, 28 в Сиклаг, Мекона и селата ѝ, 29 в Ен-Римон, Цора, Ярмут, 30 Заноя, Адулам и селата им, в Лахиш и полетата му, в Азека и селата ѝ. Така се заселиха от Вирсавее до Еномовата долина.
31 А вениаминцитесе заселиха от Гава нататък – в Михмас, Гая, Ветил и селата му, 32 в Анатон, Ноб, Анания, 33 Хацор, Рама, Гитаим, 34 Адид, Цевоим, Невалат, 35 Лод, Оно и в Долината на дърводелците.
36 А някои отряди от левититесе заселиха в Юда и във Вениамин.
© Библейска лига - България

12

Свещеници и левити


1 А ето свещениците и левитите, които дойдоха със Зоровавел, Салатииловия син, и с Исус: Серая, Еремия, Ездра, 2 Амария, Малух, Хатуш, 3 Сехания, Реум, Меримот, 4 Идо, Гинетон, Авия, 5 Миямин, Маадия, Билга, 6 Семая, Йоярив, Едая, 7 Салу, Амок, Хелкия и Едая. Тези бяха началниците на свещениците и на техните другари в дните на Исус.
8 Левитите бяха Исус, Бинуй, Кадмиил, Серевия, Юда, а също Матания, който, заедно с братята си, бе над славословието. 9 А Ваквукия и Уни, братята им, стояха срещу тях в стражите.
10 И Исус роди Йоаким, а Йоаким роди Елиасив, а Елиасив роди Йодай, 11 а Йодай роди Йонатан, а Йонатан роди Ядуа.
12 В дните на Йоаким тези бяха свещениците, които бяха и началници на бащини домове: отбащиния дом на Серая – Мерая; на Еремия – Анания; 13 на Ездра – Месулам; на Амария – Йоанан; 14 на Мелиху – Йонатан; на Севания – Йосиф; 15 на Харим – Адна; на Мерайот – Хелкай; 16 на Идо – Захария; на Гинетон – Месулам; 17 на Авия – Зехри; на Минямин и на Моадия – Фелтай; 18 на Билга – Самуа; на Семая – Йонатан; 19 на Йоярив – Матенай; на Едая – Ози; 20 на Салай – Калай; на Амок – Евер; 21 на Хелкия – Асавия и на Едая – Натанаил.
22 В дните на Елиасив, Йодай, Йоанан и Ядуа левитите, началници на бащини домове, както и свещениците бяха записани през царуването на персиеца Дарий. 23 Началниците на бащини домове от потомците на Леви бяха записвани в Книгата на летописите чак до дните на Йоанан, Елиасивовия син. 24 А началниците на левитите бяха: Асавия, Серевия и Исус, Кадмииловият син, и братята им, които стояха срещу тях, назначени да възхваляват и славословят според заповедта на Божия човек Давид, ответно едни срещу други. 25 Матания, Ваквукия, Авдия, Месулам, Талмон и Акув бяха вратари и пазеха стража при хранилищата до портите. 26 Те бяха в дните на Йоаким, син на Исус, син на Йоседек, и в дните на областния управител Неемия и на свещеник Ездра, книжника.

Посвещаването на Ерусалимската стена


27 И при освещаването на Ерусалимската стена потърсиха левитите по всичките им места, за да ги доведат в Ерусалим да празнуват освещението с веселие, със славослов и песни, с кимвали, псалтири и арфи. 28 И тъй, дружните певци се събраха, както от ерусалимската околност, така и от нетофатските села, 29 от Бет-Галгал и от селата на Гава и на Азмавет, защото певците си бяха съградили села около Ерусалим. 30 И свещениците, и левитите, като очистиха себе си, очистиха и народа, портите и стената. 31 Тогава изведох Юдовите началници на стената и определих две големи групи хвалители: едната тръгна в шествие надясно върху стената към Портата на бунището; 32 след тях вървяха Осая и половината от Юдовите първенци, 33 заедно с Азария, Ездра, Месулам, 34 Юда, Вениамин, Семая и Еремия, 35 и някои от синовете на свещениците с тръби, а също Захария, синът на Йонатан, син на Семая, син на Матания, син на Михей, син на Закхур, син на Асаф, 36 и неговите братя: Семая, Азареил, Милалай, Гилалай, Маай, Натанаил, Юда и Анани с музикалните инструменети на Божия човек Давид; и книжникът Ездра им беше начело. 37 При Портата на извора те се изкачиха право напред по стъпалата на Давидовия град, където стената се възвишава над Давидовата къща чак до Портата на водата на изток. 38 А другата група хвалители вървеше в противоположна посока и аз след тях, заедно с половината народ – по стената край Кулата на пещите и по широката стена, 39 над Ефремовата порта и над Старата порта, и над Рибната порта, и край кулата Ананеил, и край кулата Мея, до Овчата порта, докато застанаха при Портата на стражата. 40 Така двете групи хвалители застанаха в Божия дом – и аз, и половината от видните мъже с мене, 41 и свещениците Елиаким, Маасия, Минямин, Михей, Елиоинай, Захария и Анания с тръби, 42 както и Маасия, Семая, Елеазар, Ози, Йоанан, Малхия, Елам и Езер. И певците запяха със силен глас, с Езрая за водител. 43 И в същия ден принесоха големи жертви и се развеселиха, защото Бог ги развесели премного; още жените и децата се развеселиха; и увеселението на Ерусалим се разчу надалеч.
44 В същия ден се определиха мъже над хранилищата – за приносите, за първите плодове и за десятъците, за да събират в тях от полетата на градовете дяловете, узаконени за свещениците и левитите, защото Юда се радваше поради свещениците и левитите, които служеха. 45 Защото те и певците, и вратарите пазеха заръчаното от Бога си и заръчаното за очистването според заповедта на Давид и сина му Соломон. 46 Защото отдавна, в дните на Давид и на Асаф, имаше главни певци и песни за хвала и благодарение на Бога. 47 И в дните на Зоровавел, и в дните на Неемия целият Израил даваше определените за всеки ден дялове на певците и на вратарите; те посвещаваха даровете си на левитите, а левитите ги посвещаваха на Аароновите потомци.
© Библейска лига - България

13

Посвещаването на Ерусалимската стена


1 В същия ден, като четяха Мойсеевата книга и народът слушаше, намери се писано в нея, че амонците и моавците не трябва никога да влизат в Божието общество, 2 защото не са посрещнали израиляните с хляб и вода, а са наели против тях Валаам, за да ги прокълне; обаче нашият Бог обърна проклятията в благословения. 3 И като чуха закона, отлъчиха от Израил всички чужденци, смесени с него.
4 Преди това свещеник Елиасив, който надзираваше хранилищата на дома на нашия Бог и беше сродник на Товия, 5 приготви за него голяма стая, където по-напред слагаха хлебните приноси, ливана, вещите и десятъците от житото, от виното и от дървеното масло, които бяха определени за левитите, за певците и за вратарите, също и приносите за свещениците. 6 Но когато ставало всичко това, аз не бях в Ерусалим; защото в тридесет и втората година на вавилонския цар Артаксеркс отидох при царя. И след известно време, като изпросих позволение от царя, 7 се върнах в Ерусалим и научих за злото, което Елиасив беше сторил, като приготвил за Товия стая в дворовете на Божия дом. 8 И ми стана много мъчно; затова изхвърлих вън от стаята цялата покъщнина на Товия. 9 Тогава заповядах да очистят стаите и пак внесох там вещите на Божия дом, хлебните приноси и ливана.
10 После научих, че дяловете на левитите не им се давали, така че левитите и певците, които извършвахаслужбата, се разбягали всеки на нивата си. 11 Тогава изобличих по-главните мъже, като рекох: Защо е изоставен Божият дом? И събрах побягналите служители, та ги поставих на мястото им. 12 Тогава цял Юда донесе в хранилищата десятъка от житото, от виното и от дървеното масло. 13 И поставих за пазители на хранилищата свещеник Селемия и писаря Садок, и от левитите Федая, и при тях Анан, синът на Закхур, син на Матания, защото се смятаха за верни; и работата им бе да раздават на братята си.
14 Помни ме, Боже мой, за това и не заличавай добрините, които сторих за дома на моя Бог и за наредбите Му.
15 През онези дни видях неколцина в Юда, че в събота тъпчат грозде в лина, внасят снопи и товарят на осли вино, грозде, смокини и всякакви товари, които докарваха в Ерусалим в съботен ден; и аз ги смъмрих строго, загдето продават храна в този ден. 16 Също и тиряните, които живееха в Ерусалим, донасяха риба и всякакви стоки, та продаваха в събота на юдеите и в Ерусалим. 17 Тогава изобличих Юдовите първенци, като им казах: Какво е това зло, което правите, като осквернявате съботния ден? 18 Не постъпиха ли така бащите ви, та затова нашият Бог докара всичкото това зло на нас и на този град? А сега вие умножавате гняв върху Израил, като осквернявате съботата. 19 Затова, когато започна да се мръква над ерусалимските порти преди съботата, заповядвах да затварят вратите и да не се отварят до след съботата; и поставих на портите неколцина от моите слуги, за да не се внася никакъв товар в съботен ден. 20 Тогава един-два пъти търговците и продавачите на всякакви стоки пренощуваха вън от Ерусалим. 21 И аз ги смъмрих, като им рекох: Защо нощувате пред стената? Ако повторите, ще сложа ръка на вас. Оттогава не дойдоха повече в събота. 22 И заповядах на левитите да се очистват и да идват да вардят портите, за да освещават съботния ден. Помни ме, Боже мой, и за това, и се смили над мене според голямата Си милост.
23 После, в онези дни видях юдеите, които бяха взели жени азотки, амонки и моавки. 24 Половината от техните деца говореха азотски илиприказваха на езика на всеки от тези народи, а не знаеха да говорят юдейски. 25 И ги изобличих, проклех ги, бих неколцина от мъжете, оскубах им космите и ги заклех в Бога, като казах: Да не давате дъщерите си на синовете им и да не вземате от техните дъщери за синовете си или за себе си. 26 Не съгреши ли така Израилевият цар Соломон? Ако и да не е имало между много народи цар, подобен на него, който беше възлюбен от своя Бог и когото Бог направи цар над цял Израил, то и него жените – чужденки накараха да съгреши. 27 А ние да позволим на вас ли да вършите цялото това голямо зло, да ставате престъпници против нашия Бог, като вземате жени-чужденки? 28 И един от синовете на Йодай, син на първосвещеника Елиасив, беше зет на хоронеца Санбалат; затова го изпъдих от мене. 29 Спомни си за тях, Боже мой, защото са осквернили свещенството и завета на свещенството, и левитите. 30 Така ги очистих от всички чужденци и определих отряди за свещениците и левитите, за всекиго работата му; 31 наредих и за приноса на дърва в определено време и за първите плодове. Помни ме, Боже мой, за добро.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

126

1 Песен на възкачванията.
Когато Господ възвръщаше
Сионовите пленници,
ние бяхме като онези, които сънуват.
2 Тогава се изпълниха устата ни със смях
и езикът ни с песни;
тогава казваха между народите:
Велики неща извърши за тях Господ.
3 Господ извърши велики неща за нас,
от които се изпълнихме с радост.
4 Върни, Господи, пленниците ни
като потоците в южните страни.
5 Онези, които сеят със сълзи,
с радост ще пожънат.
6 Онзи, който излиза с плач,
когато носи семе за сеене,
той непременно с радост ще се върне,
носейки снопите си.
© Библейска лига - България