План за четене на Библията

Хронологичен / ден 268

Стар Завет

Малахия

1

1 Пророческото слово от Господа към Израил чрез Малахи:

Яков възлюбен, Исав намразен


2 Аз ви възлюбих – казва Господ, –
а вие казвате: В какво си проявил любов към нас?
Не беше ли Исав брат на Яков? – казва Господ. –
Но аз възлюбих Яков,
3 а Исав намразих
и направих планините му да запустеят,
и наследството му да бъде за чакалите на пустинята.
4 И ако рече Едом: Ние станахме бедни,
но ще съградим отново запустелите места,
то така казва Господ на силите:
Те ще градят, но Аз ще събарям.
И ще се нарекат Нечестива страна,
и народ, срещу когото Господ се разгневи завинаги.
5 Очите ви ще видят това и ще речете:
Господ е велик и оттатък Израилевия предел.

Нечист принос


6 Син почита баща си
и слуга – господаря си.
Ако съм Аз баща, къде е почитта към Мене?
И ако съм господар, къде е страхът от Мене? –
казва Господ на силите на вас свещеници, които презирате името Ми.
Но вие казвате: С какво показахме презрение към името Ти?
7 Принасяте осквернен хляб на олтара Ми.
Но вие казвате: С какво Те осквернихме?
С това, че казвате:
Трапезата Господня е за презрение.
8 И когато принесете сляпо животно за жертва, не било лошо!
И когато принесете куцо или болно, не било лошо!
Принеси го сега на началника си!
Ще бъде ли благоразположен към тебе?
Ще те приеме ли? –
казва Господ на силите.
9 И сега помолете се на Бога, за да се смили над нас.
С такива приноси от вашите ръце ще ви приеме ли? –
казва Господ на силите.
10 Дано някой от вас би затворил вратата на храма,
за да не палите огън на олтара Ми напразно!
Аз не благоволя към вас –
казва Господ на силите, –
нито ще приема принос от ръката ви.
11 Защото от изгрева на слънцето до залеза му
името Ми ще бъде велико сред народите
и на всяко място ще се принася на името Ми тамян и чист принос.
Защото Моето име ще бъде велико сред народите –
казва Господ на силите.
12 Но вие го осквернявате, като казвате:
Трапезата Господня е скверна
и плодът от нея, ястието от нея, е за презрение.
13 Казвате още: Каква тегоба е тя!
И я презирате – казва Господ на силите, –
и като докарвате краденото, куцо и болно,
такъв принос като докарвате,
да го приема ли от ръцете ви? – казва Господ. –
14 Затова проклет да бъде измамникът,
който, като има в стадото си мъжко
и прави оброк, принася в жертва на Господа нещо с недостатък.
Защото аз съм велик Цар –
казва Господ на силите –
и името Ми е страшно сред народите.
© Библейска лига - България

2

Заповед за свещениците


1 И сега ето заповедта, която се дава на вас, свещеници:
2 Ако не послушате и ако не вземете присърце
да отдадете слава на името Ми –
казва Господ на силите, –
тогава ще пратя върху вас проклятие
и ще прокълна благословенията ви.
Дори ги проклех вече,
понеже не вземате това присърце.
3 Ето, Аз ще разваля семето ви и ще намажа лицата ви с нечистотии,
нечистотии от жертвите ви;
и ще бъдете отнесени заедно с тях.
4 И ще познаете, че Аз ви пратих тази заповед,
за да бъде потвърден заветът ми с Леви –
казва Господ на силите.
5 Заветът Ми беше с него за живот и за мир,
които и му дадох заради страха,
с който ми се боеше и се страхуваше от името Ми.
6 Законът на истината беше в устата му
и неправда не се намери на устните му;
ходеше с Мене в мир и правота
и отвърна мнозина от беззаконие.
7 Понеже устните на свещеника трябва да пазят знание
и от неговите уста трябва да искат закона,
защото той е посланик на Господа на силите.
8 Но вие се отклонихте от пътя,
накарахте мнозина да се спъват в закона,
извратихте завета, сключен с Леви –
казва Господ на силите. –
9 Затова и Аз ви направих презрени
и унижени пред целия народ,
защото не сте опазили пътищата Ми,
но сте били пристрастни в прилагането на закона.

Невярната Юда


10 Нямаме ли ние всички един Отец?
Не един ли Бог ни е създал?
Тогава защо се отнасяме коварно всеки против брат си
и оскверняваме завета, сключен с бащите ни?
11 Юда постъпи коварно
и мерзост се извърши в Израил и в Ерусалим;
защото Юда оскверни светилището, което Господ люби,
като се ожени за дъщеря на чужд бог.
12 Господ ще изтреби от Якововите шатри
човека, който прави това,
както онзи, който поучава това, така и онзи, който го слуша,
и онзи, който донася принос на Господа на силите.
13 Правите още и това:
Покривате олтара на Господа със сълзи,
с плач и с въздишки,
поради което Той не поглежда вече приноса,
нито го приема с благоволение от ръката ви.
14 И пак казвате: Защо?
Защото Господ стана свидетел
между тебе и жената на младостта ти,
към която си постъпил невярно,
при все че ти е съпруга и заветна жена.
15 Не направи ли Той двамата един човек,
ако и да имаше още от духа на живота?
И защо един?
За да очаква набожно потомство.
Затова внимавайте в похотта си и никой да не постъпва невярно към жената на младостта си.
16 Защото – казва Господ, Израилевият Бог, –
Аз мразя напускане
и онзи, който покрива дрехите си с насилие –
казва Господ на силите.
Затова, внимавайте в похотта си,
да не би да постъпвате невярно.

Съдният ден


17 Дотегнахте на Господа с думите си;
но пак казвате: С какво Му дотегнахме?
С това, че казвате: Всеки, който върши зло,
добър е пред Господа и в такива Той благоволява.
Или: Къде е Бог на правосъдието?
© Библейска лига - България

3

1 Ето, аз изпращам вестителя Си, който ще устрои пътя пред Мене.
И Господ, Когото търсите,
неочаквано ще дойде в храма Си.
Да! Ангелът на завета, когото вие желаете,
ето, иде – казва Господ на силите.
2 Но кой може да издържи деня на пришествието Му?
И кой ще устои, когато Той се яви?
Защото е като огъня на пречиствач.
И като сапуна на тепавичари.
3 Ще седне като един, който топи и пречиства сребро,
и ще очисти синовете Левиеви,
и ще ги претопи като злато и сребро,
за да принасят на Господа приноси с правда.
4 Тогава приносът на Юда и на Ерусалим
ще бъде угоден на Господа,
както в древните дни,
както в старите години.
5 И Аз, като се приближа при вас за съд,
бързо ще заявя против баячите,
против прелюбодейците, против кълнящите се лъжливо,
против онези, които угнетяват наемниците в заплатата им, вдовицата и сирачето,
и против онези, които онеправдават чужденеца
и не се боят от Мене –
казва Господ на силите.

Краде ли човек Бога?


6 Защото Аз, Господ, не се променям,
затова вие, Яковови чада, не загинахте.
7 От дните на бащите си
вие се отклонявате от наредбите Ми и не ги спазвате.
Върнете се при Мене и Аз ще се върна при вас –
казва Господ на силите.
Но вие казвате: Как да се върнем?
8 Ще краде ли човек Бога? Вие обаче Ме крадете.
Но вие питате: Как Те крадем?
В десятъците и в приносите.
9 Вие сте наистина проклети,
защото вие, да, целият този народ, Ме крадете.
10 Донесете всички десятъци в хранилището,
за да има храна в дома Ми.
И опитайте Ме сега в това –
казва Господ на силите,
дали не ще ви разкрия небесните отвори,
за да излея благословение върху вас,
тъй че да не стигне място за него.
11 И заради вас ще смъмря поглъщателя,
и няма вече да поврежда рожбите на земята ви;
и лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно –
казва Господ на силите. –
12 Всички народи ще ви облажават,
защото ще бъдете желана земя –
казва Господ на силите. –
13 Вашите думи са били безочливи против Мене – казва Господ. –
А вие казвате: Какво сме говорили против Тебе?
14 Вие казахте: Напразно служим на Бога.
Каква полза, че сме пазили заръчаното от Него
и сме ходили с жалеене пред Господа на силите?
15 И сега ние облажаваме горделивите.
Да! Злосторниците наистина успяват;
даже тези, които изкушават Бога, се избавят.
16 Тогава боящите се от Господа говореха един на друг
и Господ внимаваше и слушаше;
и написа се възпоминателна книга пред Него
за онези, които се бояха от Господа
и които мислеха за името Му.
17 Те ще бъдат Мои – казва Господ на силите. –
Да! Избрана скъпоценност в деня, който определям;
и ще бъда благосклонен към тях,
както е благосклонен човек
към сина си, който му работи.
18 Тогава отново ще направите разлика
между праведен и нечестив,
между онзи, който служи на Бога
и онзи, който не Му служи.
© Библейска лига - България

4

Денят Господен


1 Защото ето, иде денят, който ще гори като пещ;
и всички горделиви, и всички, които постъпват нечестиво, ще бъдат като плява.
И този ден, който иде, ще ги изгори –
казва Господ на силите. –
Няма да им остави ни корен, ни клонче.
2 А на вас, които се боите от името Ми,
ще изгрее Слънцето на Правдата
с изцеление в крилата си;
и ще излезете, и ще се разиграете като телци из обора.
3 Ще стъпчете нечестивите;
те ще бъдат пепел под стъпалата на нозете ви
в деня, който определям –
казва Господ на силите. –
4 Помнете закона на слугата Ми Мойсей,
който му дадох на Хорив за цял Израил,
с повеленията и заповедите.
5 Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия,
преди да дойде великият и страшен ден Господен.
6 И той ще обърне сърцата на бащите към чадата
и сърцата на чадата към бащите им,
да не би да дойда и да поразя земята с проклятие.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи