План за четене на Библията

Хронологичен / ден 269

Стар Завет

Нов Завет

Лука

1

1 Понеже мнозина предприеха да съчинят разказ за съвършено потвърдените между нас събития, 2 както ни ги предадоха онези, които от началото са били очевидци и служители на евангелското слово, 3 видя се добре и на мене, който изследвах подробно всичко от началото, да ти пиша наред за това, почтени Теофиле, 4 за да познаеш достоверността на нещата, в които си бил поучаван.

Предричане на раждането на Йоан Кръстител


5 В дните на юдейския цар Ирод имаше един свещеник от Авиевия отред, на име Захария; и жена му беше от Аароновите потомци, и се наричаше Елисавета. 6 Те и двамата бяха праведни пред Бога, като ходеха непорочно във всичките Господни заповеди и наредби. 7 И нямаха чадо, понеже Елисавета беше неплодна, а и двамата бяха в напреднала възраст. 8 И като свещенодействаше той пред Бо га по реда на своя отред, 9 по обичая на свещеничеството, на него се падна по жребий да влезе в Господния храм и да покади. 10 И в часа на каденето цялото множество на людете се молеше отвън. 11 И яви му се ангел от Господа, стоящ отдясно на кадилния олтар. 12 И Захария, като го видя, смути се, и го обзе страх. 13 Но ангелът му рече: Не бой се, Захария, защото твоята молитва е чута и жена ти Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Йоан. 14 Той ще ти бъде за радост и веселие; и мнозина ще се зарадват за неговото рождение. 15 Защото ще бъде велик пред Господа; вино и спиртно питие няма да пие; и ще се изпълни със Святия Дух още от майчината си утроба. 16 И ще обърне мнозина от израиляните към Господа, техния Бог. 17 Той ще върви пред лицето Му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чадата, и непокорните към мъдростта на праведните, та да приготви за Господа благоразположен народ. 18 А Захария рече на ангела: По какво ще узная това? Защото аз съм стар и жена ми е в напреднала възраст. 19 Ангелът в отговор му каза: Аз съм Гавриил, който стои пред Бога; и съм изпратен да ти говоря и да ти благовествам това. 20 И ето, ще млъкнеш, и не ще можеш да говориш до деня, когато ще се сбъдне това, защото не повярва думите ми, които ще се сбъднат своевременно. 21 И людете чакаха Захария и се чудеха, че се бави в храма. 22 А когато излезе, не можеше да им проговори; и те разбраха, че е видял видение в храма, защото той им правеше знаци и оставаше ням. 23 И като се навършиха дните на служенето му, той отиде у дома си.
24 А след тези дни жена му Елисавета зачена; и таеше се пет месеца, като казваше: 25 Така ми стори Господ в дните, когато погледна милостиво, за да отнеме от човеците причината да ме корят.
Предричане на раждането на Исус
26 А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град, наречен Назарет, 27 при една девица, сгодена за мъж, на име Йосиф, от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария. 28 И като дойде ангелът при нея, рече: Здравей, благодатна! Господ е с тебе, [благословена си ти между жените]. 29 А тя много се смути от думите му и в недоумение беше какъв ли ще бъде този поздрав. 30 И ангелът ѝ каза: Не бой се, Марийо, защото си придобила Божието благоволение. 31 И ето, ще заченеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус. 32 Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давид. 33 Ще царува над Якововия дом довека; и царството Му не ще има край. 34 А Мария каза на ангела: Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам? 35 И ангелът в отговор ѝ рече: Святият Дух ще дойде върху ти и силата на Всевишния ще те осени; затова и Святото, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син. 36 И ето, твоята сродница Елисавета, и тя в старините си е заченала син; и това е шестият месец за нея, която е наричана неплодна. 37 Защото за Бога няма невъзможно нещо. 38 И Мария рече: Ето Господнята слугиня; нека ми бъде според както си казал. И ангелът си отиде от нея.

Мария посещава Елисавета


39 През тези дни Мария стана и отиде бързо към хълмистата страна, в един юдейски град, 40 влезе в Захариевата къща и поздрави Елисавета. 41 И щом чу Елисавета Марииния поздрав, младенецът заигра в утробата ѝ; и Елисавета се изпълни със Святия Дух, 42 и като извика със силен глас, рече: Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба! 43 И от какво ми е тая чест да дойде при мене майката на моя Господ? 44 Защото, ето, щом стигна гласът на твоя поздрав до ушите ми, младенецът заигра радостно в утробата ми. 45 И блажена е тази, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното ѝ от Господа.

Песента на Мария


46 И Мария каза:
Величае душата ми Господа,
47 и зарадва се духът ми в Господа, Спасителя мой,
48 защото погледна милостиво на ниското положение на слугинята Си;
и ето, отсега ще ме облажават всичките родове.
49 Защото Силният извърши за мене велики дела;
и свято е Неговото име.
50 И из род в род Неговата милост
е върху ония, които се боят от Него.
51 Извърши силни дела със Своята мишца;
разпръсна ония, които са горделиви в мислите на сърцето си.
52 Свали владетели от престолите им.
И въздигна смирени.
53 Гладните напълни с блага.
А богатите отпрати празни.
54 Помогна на слугата Си Израил,
за да помни да покаже милост
55 (както бе говорил на бащите ни)
към Авраам и към неговото потомство довека.
56А Мария, като преседя с нея около три месеца, върна се у дома си.

Раждането на Йоан Кръстител


57А на Елисавета се навърши времето да роди; и роди син. 58И като чуха съседите и роднините ѝ, че Господ е показал към нея велика милост, радваха се с нея. 59И на осмия ден дойдоха да обрежат детенцето; и щяха да го нарекат Захария, по бащиното му име. 60Но майка му в отговор каза: Не, но ще се нарече Йоан. 61И рекоха ѝ: Няма никой в рода ти, който се нарича с това име. 62И запитваха баща му със знакове как би искал той да го нарекат. 63А той поиска дъсчица и написа тези думи: Йоан е името му. И те всички се почудиха. 64И начаса отвориха му се устата и езикът му се развърза, и той проговори и благославяше Бога. 65И страх обзе всичките им съседи; и за всичко това се говореше по цялата хълмиста страна на Юдея. 66И всички, които чуха, пазеха това в сърцата си, казвайки: Какво ли ще бъде това детенце? Защото Господнята ръка беше с него.

Песента на Захария


67 Тогава баща му Захария се изпълни със Святия Дух и пророкува, казвайки:
68 Благословен Господ, Израилевия Бог,
защото посети Своите люде и извърши изкупление за тях.
69 И въздигна рог на спасение за нас
в дома на слугата Си Давид,
70 (както е говорил чрез устата на святите Си отвека пророци).
71 Избавление от неприятелите ни и от ръката на всички, които ни мразят,
72 за да покаже милост към бащите ни и да спомни святия Свой завет,
73 клетвата, с която се закле на баща ни Авраам,
74 да даде нам, бидейки освободени от ръката на неприятелите ни,
да Му служим без страх,
75 в святост и правда пред Него, през всичките си дни.
76 Да! И ти, детенце, пророк на Всевишния ще се наречеш;
защото ще вървиш пред лицето на Господа да приготвиш пътищата за Него.
77 За да дадеш на Неговите люде да познаят спасение
чрез прощаване греховете им,
78 поради милосърдието на нашия Бог,
с което ще ни посети зора от свише,
79 за да осияе седящите в тъмнина и в мрачна сянка;
и да насочи нозете ни в пътя на мира.
80 А детенцето растеше и крепнеше по дух; и беше в пустините до деня, когато се яви на Израил.
© Библейска лига - България

Йоан

1

Словото стана плът


1 В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. 2 То в началотобеше у Бога. 3 Всичко чрез Него стана; и без Него не стана нищо от това, което е станало. 4 В Него бе животът и животът бе светлината на човеците. 5 И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я схвана.
6 Яви се човек, изпратен от Бога, на име Йоан. 7 Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината, за да повярват всички чрез него. 8 Не беше той светлината, но дойде да свидетелства за светлината. 9 Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. 10 Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът не Го позна. 11 У Своите Си дойде, но Своите Му не Го приеха. 12 А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, тоест на тези, които вярват в Неговото име; 13 които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.
14 И Словото стана плът, и живя между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, че беше пълно с благодат и истина.
15 Йоан свидетелства за Него и викаше: Ето Онзи, за Когото рекох, Който иде след мене, ме изпревари, понеже беше по-напред от мене. 16 Защото ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат; 17 понеже законът бе даден чрез Мойсей, а благодатта и истината дойдоха чрез Исуса Христа. 18 Никой никога не е видял Бога; Единородният Син, Който е в лоното на Отца, Той Го изяви.

Йоан Кръстител отрича да е Христос


19 И ето свидетелството, което Йоан даде, когато юдеите пратиха до него свещеници и левити от Ерусалим да го попитат: Ти кой си? 20 Той изповяда, и не се отрече; той изповяда: Не съм аз Помазаникът. 21 И попитаха го: Тогава кой? Илия ли си? И каза: Не съм. Пророкът ли си? И отговори: Не съм. 22 Тогава му рекоха: Кой си, за да дадем отговор на онези, които са ни пратили; какво казваш за себе си? 23 Той каза: Аз съм
„глас на един, който вика в пустинята:
Прав направете пътя на Господа“,
както рече пророк Исая. 24 А изпратените бяха от фарисеите. 25 И попитаха го, като му рекоха: А защо кръщаваш, ако не си Помазаникът, нито Илия, нито пророкът? 26 В отговор Йоан им каза: Аз кръщавам с вода. Посред вас стои Един, Когото вие не познавате, 27 Онзи, Който иде след мене, [Който ме изпревари], на Когото аз не съм достоен да развържа ремъка на обущата. 28 Това стана във Витания, отвъд Йордан, където Йоан кръщаваше.

Исус, Божият Агнец


29 На другия ден Йоан вижда Исуса, идещ към него, и казва: Ето Божия Агнец, Който носи греха на света! 30 Този е, за Когото рекох: След мене иде човек, Който ме изпревари, защото беше по-напред от мене. 31 И аз не Го познавах; но дойдох и кръщавам с вода за това, за да бъде Той изявен на Израил. 32 И Йоан свидетелствува, казвайки: Видях Духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху Него. 33 И аз не Го познавах; но Онзи, Който ме прати да кръщавам с вода, Той ми рече: Онзи, над Когото видиш да слиза Духът и да почива върху Него, Той е, Който кръщава със Святия Дух. 34 И видях, и свидетелствам, че Този е Божият Син.

Първите ученици на Исус


35 На другия ден Йоан пак стоеше с двама от учениците си. 36 И като съгледа Исуса, когато минаваше, каза: Ето Божия Агнец! 37 И двамата ученика го чуха да говори така, и тръгнаха след Исуса. 38 И като се обърна Исус и видя, че идат след Него, каза им: Какво търсите? А те Му рекоха: Равви (което значи: Учителю), къде живееш? 39 Каза им: Елате и ще видите. Дойдоха и видяха къде живее, и останаха при Него този ден. Беше около десетия час. 40 Единият от двамата, които чуха от Йоан за Него и Го последваха, беше Андрей, брат на Симон Петър. 41 Той първо намери своя брат Симон и му каза: Намерихме Месия (което значи Помазаника). 42 Като го заведе при Исуса, Исус се вгледа в него и рече: Ти си Симон, син Йонов; ти ще се наричаш Кифа (което значи Петър).

Исус призовава Филип и Натанаил


43 На другия ден Исус поиска да отиде в Галилея; и намери Филип, и му каза: Ела след Мене. 44 А Филип беше от Витсаида, от града на Андрей и Петър. 45 Филип намери Натанаил и му каза: Намерихме Онзи, за Когото писа Мойсей в закона и за Когото писаха пророците, Исуса, Йосифовия син, Който е от Назарет. 46 Натанаил му рече: От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Филип му каза: Ела и виж. 47 Исус видя Натанаил да идва към Него и каза за него: Ето истински израилянин, у когото няма лукавство. 48 Натанаил Му каза: Откъде ме познаваш? Исус в отговор му рече: Преди да те повика Филип, видях те като беше под смокинята. 49 Натанаил му отговори: Учителю, Ти си Божий Син, Ти си Израилев Цар. 50 Исус в отговор му каза: Понеже ти рекох: Видях те под смокинята, вярваш ли? Повече от това ще видиш.
51 И рече му: Истина, истина ви казвам, [отсега] ще видите небето отворено, и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи