План за четене на Библията

Хронологичен / ден 270

Стар Завет

Нов Завет

Матей

1

Родословието на Исус


1 Родословието на Исуса Христа, син на Давид, син на Авраам. 2 Авраам роди Исаак; Исаак роди Яков; Яков роди Юда и братята му; 3 Юда роди Фарес и Зара от Тамар; Фарес роди Есром; Есром роди Арам; 4 Арам роди Аминадав; Аминадав роди Наасон; Наасон роди Салмон; 5 Салмон роди Вооз от Раав; Вооз роди Овид от Рут; Овид роди Есей; 6 а Есей роди цар Давид.
Давид роди Соломон от Уриевата жена; 7 Соломон роди Ровоам; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса; 8 Аса роди Йосафат; Йосафат роди Йорам; Йорам роди Озия; 9 Озия роди Йоатам; Йоатам роди Ахаз; Ахаз роди Езекия; 10 Езекия роди Манаси; Манаси роди Амон; Амон роди Йосия; 11 а Йосия роди Ехония и братята му по времето на преселението във Вавилон.
12 А след преселението във Вавилон Ехония роди Салатиил; Салатиил роди Зоровавел; 13 Зоровавел роди Авиуд; Авиуд роди Елиаким; Елиаким роди Азор; 14 Азор роди Садок; Садок роди Ахим; Ахим роди Елиуд; 15 Елиуд роди Елеазар; Елеазар роди Матан; Матан роди Яков, 16 а Яков роди Йосиф, мъжа на Мария, от която се роди Исус, Който се нарича Христос.
17 И така, всичките родове от Авраам до Давид са четиринадесет; от Давид до преселението във Вавилон – четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христа – четиринадесет рода.

Раждането на Исус


18 А рождението на Исуса Христа беше така: след като бе сгодена майка Му Мария за Йосиф, преди да бяха се събрали, тя се намери непразна от Святия Дух. 19 А мъжът ѝ Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. 20 Но когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото заченатото в нея е от Святия Дух. 21 Тя ще роди син, Когото ще наречеш Исус; защото Той е, Който ще спаси людете Си от греховете им. 22 А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва:
23 „Ето, девицата ще зачене и ще роди Син; и ще Го нарекат Емануил“ (което значи Бог с нас).
24 И тъй, Йосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и прие жена си; 25 но не я познаваше, докато тя не роди [първородния си] Син; и нарече Го Исус.
© Библейска лига - България

Лука

2

Раждането на Исус


1 А в онези дни излезе заповед от кесаря Август да се направи преброяване по цялата земя. 2 Това беше първото преброяване, откакто Квириний управляваше Сирия. 3 И всички отиваха да се записват, всеки в своя град. 4 И тъй, отиде и Йосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем (понеже той беше от дома и рода Давидов), 5 за да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше непразна. 6 И когато бяха там, навършиха се дните ѝ да роди. 7 И роди първородния си Син, пови Го, и положи Го в една ясла, защото нямаше място за тях в гостилницата.

Овчарите и ангелите


8 И на същото място имаше овчари, които живееха на полето и пазеха нощна стража около стадото си. 9 И ангел от Господа застана пред тях, и Господнята слава ги осия; и те се уплашиха много. 10 Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовествам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде. 11 Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ. 12 И това ще ви бъде знакът: ще намерите Младенец, повит и сложен в една ясла. 13 И внезапно, заедно с ангела, се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки:
14 Слава на Бога във висините,
и на земята мир между човеците,
в които е Неговото благоволение!
15 Щом ангелите си отидоха от тях на небето, овчарите си рекоха един на друг: Нека отидем тогава до Витлеем и нека видим това, което е станало, което Господ ни изяви. 16 И дойдоха бързо и намериха Мария и Йосиф, и Младенеца, лежащ в яслата. 17 И като видяха, разказаха каквото им беше известено за този Младенец. 18 И всички, които чуха, се удивиха за това, което овчарите им казаха. 19 А Мария скътваше всички тия думи в сърцето си и размишляваше над тях. 20 И овчарите се върнаха, славещи и хвалещи Бога за всичко, което бяха чули и видели, според както им беше казано.

Исус представен в храма


21 И като се навършиха осем дни, и трябваше да обрежат Детенцето, дадоха Му името Исус, както беше наречено от ангела, преди да е било заченато в утробата.
22 Като се навършиха и дните за очистването им, според Мойсеевия закон, занесоха Го в Ерусалим, за да Го представят пред Господа 23 (както е писано в Господния закон, че „всеки първороден младенец от мъжки пол ще бъде свят на Господа“), 24 и да принесат жертва според казаното в Господния закон, „две гургулици, или два млади гълъба“.
25 И ето, имаше в Ерусалим един човек на име Симеон; и този човек бе праведен и благочестив, и чакаше утешението на Израил; и Святият Дух беше върху него. 26 На него беше открито от Святия Дух, че няма да види смърт, докато не види Господния Помазаник. 27 И по внушението на Духа той дойде в храма; и когато родителите внесоха Младенеца Исус, за да сторят за Него по обичая на закона, 28 той Го взе на ръцете си и благослови Бога, като каза:
29 Сега, Владико, отпущаш слугата Си с мир,
според думата Си;
30 защото видяха очите ми спасението,
31 което си приготвил пред всички люде;
32 светлина да просвещава езичниците,
и слава на Твоя народ Израил.
33 А баща Му и майка Му се чудеха на това, което се говореше за Него.
34 И Симеон ги благослови и рече на майка Му Мария: Ето, това Детенце е поставено за падането и за ставането на мнозина в Израил и за белег, против който ще се говори; 35 да, и на самата тебе меч ще прониже душата ти, за да се открият помислите на много сърца.
36 Имаше и някоя си пророчица Анна, Фануилова дъщеря, от Асировото племе, (тя беше в много напреднала възраст, като бе живяла с мъжа си седем години от девството си, 37 и беше вдовица на осемдесет и четири години), която не се отделяше от храма, където нощем и денем служеше на Бога в пост и молитва. 38 И тя, като се приближи в същия час, благодареше на Бога и говореше за Него на всички, които очакваха изкуплението на Ерусалим.
39 И като свършиха всичко, което беше според Господния закон, върнаха се в Галилея, в града си Назарет. 40 А Младенецът растеше, крепнеше и се изпълваше с мъдрост; и Божията благодат бе върху Него.

Момчето Исус в храма


41 И родителите Му ходеха всяка година в Ерусалим за празника на Пасхата. 42 И когато Той беше на дванадесет години, като отидоха по обичая на празника, 43 и като изкараха дните и се връщаха, момчето Исус остана в Ерусалим, без да знаят родителите Му. 44 А те, понеже мислеха, че Той е с дружината, изминаха един ден път, като Го търсеха между роднините и познайниците си. 45 И като не Го намериха, върнаха се в Ерусалим и Го търсеха. 46 И след три дни Го намериха в храма, седнал между законоучителите, та ги слушаше и ги запитваше. 47 И всички, които Го слушаха, се удивляваха на разума Му и на отговорите Му. 48 И като Го видяха, смаяха се; и рече Му майка Му: Синко, защо постъпи тъй с нас? Ето, баща Ти и аз, наскърбени, Те търсехме. 49 А Той им каза: Защо да Ме търсите? Не знаехте ли, че трябва да съм в дома на Отца Ми? 50 А те не разбраха думите, които им рече. 51 И Той слезе с тях, и дойде в Назарет, и им се покоряваше. А майка Му скътваше всички тия думи в сърцето си.
52 А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи