План за четене на Библията

Хронологичен / ден 276

Стар Завет

Нов Завет

Йоан

5

Изцелението при къпалнята


1 След това имаше юдейски празник, и Исус влезе в Ерусалим. 2 А в Ерусалим, близо до Овчата порта, се намира къпалня, наречена по еврейски Витезда, която имаше пет предверия. 3 В тях лежаха множество болни, слепи, куци и парализирани [които чакаха движението на водата. 4 Защото от време на време ангел слизаше в къпалнята и раздвижваше водата; а който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато и болест да беше болен]. 5 И там имаше един човек, болен от тридесет и осем години. 6 Исус, като го видя да лежи и узна, че от дълго време вече боледувал, каза му: Искаш ли да оздравееш? 7 Болният Му отговори: Господине, нямам човек да ме спусне в къпалнята, когато се раздвижи водата; докато дойда аз, друг слиза преди мене. 8 Исус му каза: Стани, вдигни постелката си и ходи. 9 И начаса човекът оздравя, вдигна постелката си, и взе да ходи. А този ден беше събота. 10 Затова юдеите казаха на изцеления: Събота е и не ти е позволено да вдигнеш постелката си. 11 Но той им отговори: Онзи, Който ме изцели, Той ми рече: Вдигни постелката си и ходи. 12 Попитаха го: Кой човек ти рече: Вдигни постелката си и ходи? 13 А изцеленият не знаеше кой е; защото Исус беше се отдръпнал оттам, тъй като имаше множество народ на това място. 14 След това Исус го намери в храма и му рече: Ето, ти си здрав; не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо.
15 Човекът отиде и извести на юдеите, че Исус е, Който го изцели.

Живот чрез Сина


16 И затова юдеите гонеха Исуса, защото вършеше тези неща в събота. 17 А Исус им отговори: Отец Ми работи досега, и Аз работя. 18 Затова юдеите искаха още повече да Го убият; защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога Свой Отец, и така правеше Себе Си равен на Бога. 19 Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам: не може Синът да върши Сам от Себе Си нищо, освен това, което вижда да върши Отец; понеже каквото върши Той, подобно и Синът го върши. 20 Защото Отец люби Сина и Му показва всичко, което върши Сам; ще Му показва и от тези по-големи работи, за да се чудите вие. 21 Понеже, както Отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и Синът съживява тези, които иска. 22 Защото Отец не съди никого, но е дал на Сина да съди всички, 23 за да почитат всички Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, не почита Отца, Който Го е пратил. 24 Истина, истина ви казвам: който слуша Моето учение и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота. 25 Истина ви казвам: Иде час, и дошъл е вече, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син, и които го чуят, ще живеят. 26 Защото, както Отец има живот в Себе Си, също така е дал и на Сина да има живот в Себе Си; 27 и дал Му е власт да извършва съд, защото е Човешкият Син. 28 Недейте се чуди на това; защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му, 29 и ще излязат; онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. 30 Аз не мога да върша нищо от Себе Си; съдя, както чуя; и присъдата Ми е справедлива, защото не искам Моята воля, но волята на Отца, Който Ме е пратил.

Свидетелства за Исус


31 Ако свидетелствам Аз за Себе Си, свидетелството Ми не е истинно. 32 Друг има, Който свидетелства за Мене; и зная, че свидетелството, което Той дава за Мене, е истинно. 33 Вие пратихте до Йоан; и той засвидетелства за истината. 34 (Обаче свидетелството, което Аз приемам, не е от човек; но казвам това, за да се спасите вие.) 35 Той беше светилото, което гореше и светеше; и вие пожелахте да се радвате за малко време на неговото светене. 36 Но Аз имам свидетелство по-голямо от Йоановото; защото делата, които Отец Ми е дал да извърша, самите дела, които върша, свидетелстват за Мене, че Отец Ме е пратил. 37 И Отец, Който Ме е пратил, Той свидетелства за Мене. Нито гласа Му сте чули някога, нито образа Му сте видели. 38 И нямате Неговото слово постоянно в себе си, защото не вярвате на Този, Когото Той е пратил. 39 Вие изследвате Писанията, понеже мислите чрез тях да имате вечен живот, и те са, които свидетелстват за Мене, 40 и пак не искате да дойдете при Мене, за да имате живот. 41 Почит от човеци не приемам; 42 но зная, че вие нямате в себе си Божията любов. 43 Аз дойдох в името на Отца Си, и не Ме приемате; ако дойде друг в свое име, него ще приемете. 44 Как можете да повярвате вие, които приемате почит един от друг, а не търсите почитта, която е от Единия Бог. 45 Не мислете, че Аз ще ви обвиня пред Отца; има един, който ви обвинява – Мойсей, на когото вие се облягате. 46 Защото, ако вярвахте на Мойсей, бихте повярвали и на Мене; понеже той за Мене писа. 47 Но ако не вярвате на неговите писания, как ще повярвате на Моите думи?
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи