План за четене на Библията

Хронологичен / ден 283

Стар Завет

Нов Завет

Матей

15

Чисто и нечисто


1 Тогава дойдоха при Исуса фарисеи и книжници от Ерусалим и казаха: 2 Защо Твоите ученици престъпват преданието на старейшините, понеже не си мият ръцете, когато ядат хляб? 3 А Той в отговор им каза: Защо и вие, заради вашето предание, престъпвате Божията заповед? 4 Защото Бог е казал: „Почитай баща си и майка си“; и: „Който злослови баща или майка, непременно да се умъртви.“ 5 Но вие казвате: Който рече на баща си или на майка си: Това мое имане, с което би могъл да си помогнеш, е подарено на Бога – 6 той може и да не почита баща си [или майка си]. Така, заради вашето предание, осуетихте Божията дума. 7 Лицемерци! Добре е пророкувал Исая за вас, като е казал:
8 „Тия люде [се приближават при Мене с устата си, и] Ме почитат с устните си;
но сърцето им стои далеч от Мене.
9 Обаче напразно Ми се кланят, като преподават за поучения човешки заповеди.“
10 И като повика народа, рече им: Слушайте и разбирайте! 11 Не това, което влиза в устата, осквернява човека; но това, което излиза от устата, то осквернява човека.
12 Тогава се приближиха учениците и Му казаха: Знаеш ли, че фарисеите се възмутиха, като чуха тези думи? 13 А Той в отговор рече: Всяко растение, което Моят Небесен Отец не е насадил, ще се изкорени. 14 Оставете ги; те са слепи водачи; а слепец слепеца ако води, и двамата ще паднат в ямата. 15 Петър в отговор Му рече: Обясни ни тази притча. 16 А Той каза: И вие ли още не разбирате? 17 Не разбирате ли, че всичко, което влиза в устата, минава в корема и се изхвърля навън? 18 А онова, което излиза от устата, произхожда от сърцето, и то осквернява човека. 19 Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули. 20 Това осквернява човека; а яденето с немити ръце не го осквернява.

Вярата на ханаанката


21 И Исус, като излезе оттам, се оттегли в Тирските и Сидонските предели. 22 И ето, една ханаанка излезе от онези места и извика: Смили се над мене, Господи, Сине Давидов; дъщеря ми зле се мъчи от бяс. 23 Но Той не ѝ отговори ни дума. И учениците дойдоха, та Му се молеха, като казаха: Отпрати я, защото вика подире ни. 24 А Той в отговор каза: Аз съм пратен само при загубените овце от Израилевия дом. 25 А тя дойде, та Му се кланяше и казваше: Господи, помогни ми. 26 Той в отговор рече: Не е прилично да се вземе хлябът на децата и да се хвърли на кученцата. 27 А тя каза: Да, Господи; но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им. 28 Тогава Исус в отговор ѝ рече: О, жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде според желанието. И дъщеря ѝ оздравя в същия час.
Исус нахранва четирите хиляди

Исус нахранва четирите хиляди


29 И Исус, като замина оттам, дойде при Галилейското езеро; и качи се на хълма, и седеше там. 30 И дойдоха при Него големи множества, които имаха със себе си куци, слепи, неми, недъгави и много други, и сложиха ги пред нозете Му; и Той ги изцели; 31 така че народът се чудеше, като гледаше неми да говорят, недъгави оздравели, куци да ходят и слепи да гледат. И прославиха Израилевия Бог.
32 А Исус повика учениците Си и рече: Жално ми е за народа, защото три дни вече седят при Мене и нямат какво да ядат; а не искам да ги разпусна гладни, да не би да им премалее по пътя. 33 Учениците Му казаха: Откъде да имаме в уединено място толкова хлябове, че да нахраним такова голямо множество? 34 Исус им каза: Колко хлябове имате? А те рекоха: Седем и малко риби. 35 Тогава заповяда на народа да насядат на земята. 36 И като взе седемте хляба и рибите, благодари и разчупи; и даде на учениците, а учениците на народа. 37 И ядоха всички, и наситиха се, и вдигнаха останалите къшеи, седем пълни кошници. 38 А онези, които ядоха, бяха четири хиляди мъже, освен жени и деца. 39 И като разпусна народа, влезе в ладията и дойде в Магаданските предели.
© Библейска лига - България

Марк

7

Чисто и нечисто


1 Събраха се при Исуса фарисеите и някои от книжниците, които бяха дошли от Ерусалим. 2 И когато видяха, че някои от учениците Му ядат хляб с ръце нечисти, тоест, немити не одобриха. 3 (Защото фарисеите и всичките юдеи, придържайки се към преданието на старейшините, не ядат, ако не си умият ръцете до лактите; 4 и когато се връщат от пазар; не ядат, ако не се умият. Има и много други неща, които са приели да спазват – измивания на чаши, шулци и медни съдове.) 5 И тъй, фарисеите и книжниците Го запитаха: Защо не постъпват Твоите ученици според преданието на старейшините, а ядат хляб с нечисти ръце? 6 А Той им каза: Добре е пророкувал Исая за вас, лицемерите, както е писано:
„Тези люде Ме почитат с устните си,
но сърцето им отстои далеч от Мене.
7 Обаче напразно Ме почитат, като преподават за поучения човешки заповеди“.
8 Вие оставяте Божията заповед и държите човешкото предание [измивания на шулци и на чаши; и много други подобни неща правите]. 9 И каза им: Хубаво! Вие отхвърляте Божията заповед, за да спазите своето предание!
10 Защото Мойсей рече: „Почитай баща си и майка си,“ и „Който злослови баща или майка, непременно да се умъртви“. 11Но вие казвате: Ако рече човек на баща си или на майка си: Това мое имане, с което би могъл да си помогнеш, е курбан, тоест подарено на Бога, тогава е различно; 12вие не го оставяте вече да стори нищо за баща си или за майка си. 13И тъй, отхвърляте Божието слово заради вашето предание, което сте предали; и вършите много такива неща, подобни на това. 14И пак повика народа и каза им: Слушайте Ме всички и разбирайте. 15Няма нищо извън човека, което, като влиза в него, може да го оскверни; но тези неща, които излизат от него, те оскверняват човека. 16[Ако има някой уши да слуша, нека слуша.] 17И като остави народа и влезе в къщата, учениците Му Го попитаха за притчата. 18И каза им: Нима сте и вие тъй неразсъдливи? Не разбирате ли, че нищо, което влиза в човека отвън, не може да го оскверни? 19Защото не влиза в сърцето му, а в корема, и излиза навън. (Като каза това, Той направи всички ястия чистивече.) 20Каза още: Което излиза от човека, то осквернява човека. 21Защото отвътре, от сърцето на човеците, излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства, 22прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, безумство. 23Всички тези зли неща излизат отвътре и оскверняват човека.

Вярата на сирофиникианката


24 И като стана оттам, отиде в Тирските [и Сидонските предели]; и влезе в една къща, и не искаше да Го знае никой; но не можа да се укрие. 25А веднага чу за Него една жена, чиято малка дъщеря имаше нечист дух, и тя дойде, та падна пред нозете Му. 26(Жената бе елинка, родом сирофиникианка.) И молеше Му се да изгони беса от дъщеря ѝ. 27А Исус ѝ рече: Остави да се наситят първо децата; защото не е прилично да се вземе хлябът на децата и да се хвърли на кученцата. 28А тя в отговор Му каза: [Да,] Господи; но и кученцата под трапезата ядат от трохите, паднали от децата. 29И рече ѝ: За тези думи, иди си; бесът излезе от дъщеря ти. 30И като си отиде у дома, намери детето легнало на постелката, и бесът излязъл.

Изцеляването на глухоням


31 И като излезе пак из Тирските предели и Сидон към Галилейското езеро, през Декаполските предели. 32И довеждат при Него един глух и заекващ човек, и молят Му се да положи ръка на него. 33И Исус, като го отведе от народа насаме, вложи пръстите Си в ушите му и като плюна, докосна се до езика му; 34и погледна към небето, въздъхна, и му каза: Еффата, тоест, отвори се. 35И ушите му начаса се отвориха, и връзката на езика му се развърза, и той говореше чисто. 36И заръча им на никого да не казват това; но колкото повече им заръчваше, толкова повече те го разгласяваха; 37защото се удивяваха твърде много и казваха: Всичко върши добре; и глухите прави да чуват, и немите да говорят.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи