План за четене на Библията

Хронологичен / ден 286

Стар Завет

Нов Завет

Матей

18

Кой е по-голям в небесното царство?


1 В същото време учениците дойдоха при Исуса и казаха: Кой е по-голям в небесното царство? 2 А Той повика едно детенце, та го постави посред тях и рече: 3 Истина ви казвам, ако не се обърнете и не станете като дечицата, няма да влезете в небесното царство. 4 И тъй, който смири себе си като това детенце, той е по-голям в небесното царство. 5 И който приеме едно такова детенце в Мое име, Мене приема. 6 А който съблазни едно от тия малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да окачат на врата му голям воденичен камък и да потъне в морските дълбочини. 7 Горко на света поради съблазните! Защото е неизбежно да дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта идва! 8 Ако те съблазни ръката ти или ногата ти, отсечи я и хвърли я; по-добре е за тебе да влезеш в живота куц или недъгав, отколкото с две ръце или с две нозе да бъдеш хвърлен във вечния огън. 9 И ако те съблазни окото, извади го и хвърли го; по-добре е за тебе да влезеш в живота с едно око, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл.

Притчата за изгубената овца


10 Внимавайте да не презирате нито един от тия малките; защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Отца Ми, Който е на небесата. 11 [Защото Човешкият Син дойде да спаси погиналото.] 12 Как ви се вижда? Ако някой човек има сто овце и една от тях се заблуди, не оставя ли деветдесетте и девет и не отива ли по планините да търси заблудилата се? 13 И като я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за деветдесетте и девет незаблудили се. 14 Също така не е по волята на Отца ви, Който е на небесата, да загине ни един от тия малките.

Братът, който съгрешава против тебе


15 И ако ти съгреши брат ти, иди, покажи му вината му между тебе и него самичък. Ако те послуша, спечелил си брата си. 16 Но ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама, та от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. 17 И ако не послуша тях, кажи това на църквата; но ако не послуша и църквата, нека ти бъде като езичник и бирник.
18 Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. 19 Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата. 20 Защото, където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.

Притчата за немилостивия слуга


21 Тогава Петър се приближи и Му каза: Господи, до колко пъти, като ми съгреши брат ми, да му прощавам? До седем пъти ли? 22 Исус му рече: Не ти казвам до седем пъти, а до седемдесет пъти по седем. 23 Затова небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметка със слугите си. 24 И когато започна да преглежда, докараха при него един, който му дължеше десет хиляди таланта. 25 И понеже нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му, и всичко, което имаше, и да се плати дългът. 26 Затова слугата падна, кланяше му се и каза: [Господарю,] имай търпение към мене, и ще ти платя всичко. 27 И господарят на този слуга, понеже го жалеше, пусна го и му прости заема. 28 Но този слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше сто пеняза; и хвана го, та го душеше, и каза: Плати това, което ми дължиш. 29 Затова съслужителят му пад на, молеше му се и каза: Имай търпение към мене и ще ти платя. 30 Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмница, да лежи, докато изплати дълга. 31 А съслужителите му, като видяха станалото, твърде много се наскърбиха; и дойдоха, та казаха на господаря си всичко, което бе станало. 32 Тогава господарят му го повика и му каза: Нечестиви слуго, аз ти простих целия онзи дълг, понеже ми се примоли. 33 Не трябваше ли и ти да се смилиш над съслужителя си, както и аз се смилих над тебе? 34 И господарят му се разгневи, та го предаде на мъчителите да го изтезават, докато изплати целия дълг. 35 Така и Моят Небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брата си.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи