План за четене на Библията

Хронологичен / ден 290

Стар Завет

Нов Завет

Лука

12

Предупреждения и насърчения


1 Между това, като се събра едно многохилядно множество, дотолкова, че един други се тъпчеха, Той започна да говори на учениците Си: Преди всичко пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие. 2 Няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае. 3 Затова, каквото сте говорили в тъмно, ще се чуе на светло; и каквото сте казали на ухо във вътрешните стаи, ще се прогласи от покрива. 4 А на вас, Моите приятели, казвам: Не бойте се от тия, които убиват тялото и след това не могат нищо повече да сторят. 5 Но ще ви предупредя от кого да се боите: Бойте се от Онзи, Който, след като е убил, има власт да хвърля в пъкъла. Да! Казвам ви, от Него да се боите. 6 Не продават ли се пет врабчета за два асария? И ни едно от тях не е забравено от Бога. 7 Но на вас и космите на главата са всички преброени. Не бойте се; вие сте много по-скъпи от врабчетата. 8 И казвам ви: Всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповяда и Човешкият Син пред Божиите ангели; 9 но ако се отрече някой от Мене пред човеците, ще бъде отречен пред Божиите ангели. 10 И на всеки, който би казал дума против Човешкия Син, ще му се прости; но ако някой похули Святия Дух, няма да му се прости. 11 И когато ви заведат в синагогите и пред началствата и властите, не се безпокойте как или какво ще отговорите, или какво ще кажете. 12 Защото Святият Дух ще ви научи в същия час какво трябва да кажете.

Притчата за богатия неразумен човек


13 И някой си от множеството Му рече: Учителю, кажи на брат ми да раздели с мене наследството. 14 А Той му каза: Човече, кой Ме е поставил сред вас да съдя или да деля? 15 И каза им: Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие; защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му. 16 И каза им притча, като рече: Нивите на един богаташ родиха много плод. 17 И той размишляваше в себе си: Какво да правя, защото нямам къде да събера плодовете си. 18 И рече: Ето какво ще направя: Ще съборя житниците си и ще построя по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата си. 19 И ще река на душата си: Душо, имаш много блага, натрупани за много години; успокой се, яж, пий, весели се. 20 А Бог му рече: Глупецо! Тая нощ ще ти изискат душата; а това, което си приготвил, чие ще бъде? 21Т ака става с този, който събира имот за себе си, и не богатее в Бога.

Не се безпокойте


22 Рече още на учениците Си: Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете, нито за тялото си, какво ще облечете. 23 Защото животът е повече от храната, и тялото – от облеклото. 24 Разгледайте враните, че не сеят, нито жънат; те нямат нито съкровищница, нито житница, но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте вие от птиците! 25 И кой от вас може с грижи да прибави и един лакът към ръста си? 26 И тъй, ако и най-малкото нещо не можете да сторите, защо се безпокоите за друго? 27 Разгледайте кремовете как растат; не се трудят, нито предат; но казвам ви, че дори Соломон във всичката си слава не се е обличал като един от тях. 28 И ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, колко повече ще облича вас, маловерци! 29 И тъй, не търсете какво да ядете и какво да пиете, и нямайте съмнения в умовете си; 30 защото всичко това търсят езичниците на света; а Отец ви знае, че се нуждаете от това. 31 Но търсете [Божието] царство и [всичко] това ще ви се прибави. 32 Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството. 33 Продайте имота си и давайте милостиня; направете си кесии, които не овехтяват, неизчерпаемо съкровище на небесата, където крадец не се приближава, и което молец не изяжда. 34 Защото където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.

Бдете и бъдете готови


35 Кръстът ви да бъде препасан и светилниците ви запалени; 36 и бъдете сами вие прилични на човеци, които чакат господаря си да се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. 37 Блажени ония слуги, чийто господар ги намери будни, когато си дойде; истина ви казвам, че ще се препаше, ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужи. 38 И ако дойде на втората стража, или на третата стража, и ги намери така, блажени са ония слуги. 39 Но това да знаете, че ако стопанинът на къщата знаеше в кой час ще дойде крадецът, бдял би и не би оставил да му подкопаят къщата. 40 Бъдете, и вие готови; защото в час, когато не мислите, Човешкият Син ще дойде.
41 Тогава Петър каза: Господи, само на нас ли казваш тази притча, или на всичките? 42 Господ каза: И тъй, кой е онзи верен и благоразумен настойник, когото господарят му ще постави над слугите си, да им дава навреме определената храна? 43 Блажен оня слуга, чийто господар, когато си дойде, го намери, че прави така. 44 Истина ви казвам, че ще го постави над всичкия си имот. 45 Но ако оня слуга рече в сърцето си: Господарят ми се забави, и започне да бие момчетата и момичетата, да яде, да пие и да се опива, 46 то господарят на оня слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, който не знае, и като го бие тежко, ще определи неговата участ с неверните. 47 И оня слуга, който е знаел волята на господаря си, но не се е приготвил, нито е постъпил по волята му, ще бъде много бит. 48 А оня, който не е знаел и е сторил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит. И от всеки, на когото много е дадено, много и ще се изисква; и на когото много са поверили, от него повече ще изискват.

Не мир, а разделение


49 Огън дойдох да хвърля на земята; и какво повече да искам, ако вече се е запалил? 50 Но имам кръщение, с което трябва да се кръстя; и колко се измъчвам, докато се извърши! 51 Мислите ли, че съм дошъл да дам мир на земята? Не, казвам ви, но по-скоро раздяла. 52 Защото отсега на татък петима в една къща ще бъдат разделени, трима против двама, и двама против трима. 53 Ще се разделят баща против син и син против баща; майка против дъщеря, и дъщеря против майка; свекърва против снаха, и снаха против свекърва.

Тълкуване на времената


54 Казваше още на народа: Когато видите облак да се издига от запад, веднага казвате: Дъжд ще вали, и така става. 55 И когато духа южен вятър, казвате: Ще стане жега, и става. 56 Лицемерци! Лицето на земята и на небето знаете да разтълкувате, а това време как не знаете да разтълкувате? 57 А защо и от само себе си не съдите какво е право? 58 Защото, когато отиваш с противника си да се явиш пред управителя, постарай се по пътя да се помириш с него, да не би да те завлече при съдията и съдията да те предаде на служителя, и служителят да те хвърли в тъмница. 59 Казвам ти, никак няма да излезеш оттам, докато не изплатиш и най-последното петаче.
© Библейска лига - България

13

Покай се или ще погинеш


1 В същото време присъстваха някои, които известиха на Исуса за галилеяните, чиято кръв Пилат смесил с жертвите им. 2 И Той в отговор им рече: Мислите ли, че тия галилеяни са били най-грешни от всичките галилеяни, понеже са пострадали така? 3 Казвам ви, не; но ако не се покаете, всички така ще загинете. 4 Или мислите ли, че ония осемнадесет души, върху които падна Силоамската кула и ги уби, са били престъпници повече от всички човеци, които живеят в Ерусалим? 5 Казвам ви, не; но ако не се покаете, всички така ще загинете. 6 Каза и тази притча: Ня кой си имаше в лозето си посадена смокиня; и дойде да търси плод на нея, но не намери. 7 И рече на лозаря: Ето, три години как идвам да търся плод на тая смокиня, но не намирам; отсечи я; защо да изтощава земята? 8 А той в отговор му рече: Господарю, остави я и това лято, докато разкопая около нея и насипя тор; 9и ако след това даде плод, добре, но ако не, ще я отсечеш.

Саката жена изцелена в съботен ден


10 И една събота Той поучаваше в една от синагогите. 11 И ето една жена, която имаше дух, който ѝ беше причинявал немощи от осемнадесет години; тя беше сгърбена и не можеше никак да се изправи. 12 А Исус, като я видя, повика я и рече ѝ: Жено, освободена си от немощта си. 13 И положи ръце на нея; и начаса тя се изправи, и славеше Бога. 14 А началникът на синагогата, като негодуваше задето Исус в събота я изцели, проговаряйки, рече на народа: Има шест дни, в които трябва да се работи; в тях идвайте и се лекувайте, а не в съботен ден. 15 Но Господ в отговор му рече: Лицемерци! В събота не отвързва ли всеки един от вас вола или осела си от яслите и го завежда, та го напоява? 16 А тая Авраамова дъщеря, която Сатана е държал вързана цели осемнадесет години, не трябваше ли да бъде освободена от тая връзка в съботен ден? 17 И като каза това, всичките Му противници се посрамиха и целият народ се радваше за всичките славни дела, които се вършеха от Него.

Притчите за синаповото зърно и кваса


18 И каза: На какво прилича Божието царство? И на какво да го уподобя? 19 Прилича на синапово зърно, което човек взе и пося в градината си; и то рас теше и стана дърво, и небесните птици се подслоняваха по клончетата му. 20 И пак каза: На какво да уподобя Божието царство? 21 Прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докато втаса всичкото.

Тясната врата


22 И по пътя Си за Ерусалим минаваше през градовете и през селата и поучаваше. 23 И някой си Му рече: Господи, малцина ли се спасяват? А Той им каза: 24 Гледайте да влезете през тясната врата; защото ви казвам, мнозина ще се стараят да влязат, и не ще могат. 25 След като стане домакинът и затвори вратата, а вие, останали отвън, почнете да хлопате на вратата и да казвате: Господи, отвори; а Той в отговор ви каже: Не ви зная откъде сте, 26 тогава ще почнете да казвате: Ядохме и пихме пред Тебе, и по нашите улици Си поучавал. 27 А Той ще рече: Казвам ви, не зная откъде сте; идете си от Мене всички вие, които вършите неправда. 28 Там ще бъде плач и скърцане със зъби, когато видите Авраам, Исаак, Яков и всички пророци в Божието царство, а себе си, изпъдени вън. 29 И ще дойдат от изток и запад, от север и юг, и ще седнат в Божието царство. 30 И ето, има последни, които ще бъдат първи, и има първи, които ще бъдат последни.

Исус тръгва за Ерусалим


31 В същия час дойдоха някои фарисеи, които Му казаха: Излез и иди си оттук, защото Ирод иска да Те убие. 32 И рече им: Идете, кажете на тая лисица: Ето, изгонвам бесове и изцелявам днес и утре, и в третия ден свършвам. 33 Обаче трябва днес и утре, и вдруги ден да пътувам; защото не е възможно пророк да загине вън от Ерусалим. 34 Ерусалиме! Ерусалиме! Ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошка прибира пилците си под крилете си, но не искахте! 35 Ето, вашият дом ви се оставя пуст; и казвам ви, няма да Ме видите, докато не кажете: Благословен, Който иде в Господнето име.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи