План за четене на Библията

Хронологичен / ден 299

Стар Завет

Нов Завет

Матей

22

Притчата за сватбеното тържество


1 И Исус започна пак да им говори с притчи, като казваше: 2 Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. 3 Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата; но те не искаха да дойдат. 4 Пак изпрати други слуги, казвайки: Речете на поканените: Ето, приготвих обеда си; юнците ми и угоените са заклани, и всичко е готово; елате на сватба. 5 Но те пренебрегнаха поканата и разотидоха се, един на своята нива, а друг на търговията си; 6 а останалите хванаха слугите му, та безсрамно ги оскърбиха и ги убиха. 7 И царят се разгневи, изпрати войските си, та погуби онези убийци и изгори града им. 8 Тогава каза на слугите си: Сватбата е готова, а поканените не бяха достойни. 9 Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватба. 10 И тъй, онези слуги излязоха по пътищата, та събраха всички, колкото намериха – и зли, и добри; и сватбата се напълни с гости. 11 А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не бе облечен в сватбарска дреха. 12 И каза му: Приятелю, ти как си влязъл тука, без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше. 13 Тогава царят рече на служителите: Вържете му нозете и ръцете и хвърлете го във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби. 14 Защото мнозина са призвани, а малцина избрани.

Плащането на данъци на кесаря


15 Тогава фарисеите отидоха и се съветваха как да Го впримчат в говоренето Му. 16 И пращат при Него учениците си заедно с Иродианите, да кажат: Учителю, знаем, че си искрен и истински учиш в Божия път, и не Те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на човеците. 17 Кажи ни, Ти как мислиш? Право ли е да даваме данък на кесаря, или не? 18 А Исус разбра лукавството им и рече: Защо Ме изпитвате, лицемерци? 19 Покажете Ми данъчната монета. И те Му донесоха един пеняз. 20 Той им казва: Чий е този образ и надпис? 21 Казват Му: Кесарев. Тогава им казва: Като е тъй, отдавайте кесаревото на кесаря, а Божието на Бога. 22 И като чуха това, те се зачудиха и оставяйки Го, си отидоха.

Жененето при възкресението


23 В същия ден дойдоха при Него садукеи, които казват, че няма възкресение; и Го попитаха: 24 Учителю, Мойсей е казал: Ако някой умре бездетен, брат му нека се ожени за жена му и да въздигне потомък на брат си. 25 А между нас имаше седем братя; и първият се ожени, и умря; и като нямаше потомък, остави жена си на брат си; 26 също и вторият, и третият – до седмия. 27 А след всички умря и жената. 28 И тъй, във възкресението на кого от седемте ще бъде жена, защото те всички я имаха? 29 А Исус в отговор им рече: Заблуждавате се, като не знаете Писанията, нито Божията сила. 30 Защото във възкресението нито се женят, нито се омъжват, но са като [Божии] ангели на небето. 31 А за възкресението на мъртвите не сте ли чели онова, което Бог ви говори, когато каза: 32 „Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов“? Той не е Бог на мъртвите, а на живите. 33 И множеството, като чу това, чудеше се на учението Му.

Най-голямата заповед


34 А фарисеите, като чуха, че смълчал садукеите, събраха се заедно.
35 И един от тях, законник, за да Го изпита, зададе Му въпрос: 36 Учителю, коя е голямата заповед в закона? 37 А Той му рече: „Да възлюбиш Господа, твоя Бог, от цялото си сърце, от цялата си душа и с целия си ум.“ 38 Това е голямата и първа заповед. 39 А втора, подобна на нея, е тази: „Да възлюбиш ближния си като себе си“. 40 На тези две заповеди се крепят целият закон и пророците.

Чий Син е Христос?


41 И когато бяха събрани фарисеите, Исус ги попита: 42 Какво мислите за Помазаника? Чий Син е? Казват Му: Давидов. 43 Казва им: Тогава как Давид чрез Духа Го нарича Господ, казвайки:
44 „Рече Господ на моя Господ:
Седи отдясно Ми,
докато положа враговете Ти за Твое подножие“?
45 Ако Давид Го нарича Господ, как е негов Син? 46 И никой не можеше да Му отговори ни дума; нито пък дръзна вече някой от този ден да Му задава въпроси.
© Библейска лига - България

Марк

12

Притчата за наемните земеделци


1 И започна да им говори с притчи: Един човек насади лозе, огради го с плет, изкопа лин, и съгради кула, и даде го под наем на земеделци, и отиде в странство. 2 И във времето на плода изпрати един слуга до земеделците да прибере от тях плода на лозето. 3 А те го хванаха, биха го и го отпратиха без нищо. 4 И пак изпрати до тях друг слуга; и на него разбиха главата и безсрамно го оскърбиха. 5 Изпрати и друг, когото убиха; и мнозина други, от които едни биха, а други убиха. 6 Още един имаше той, един възлюбен син; него изпрати последен до тях, като казваше: Ще почетат сина ми. 7 А тези земеделци рекоха помежду си: Тоя е наследникът; елате да го убием, и наследството ще бъде наше. 8 И тъй, хванаха го, та го убиха и хвърлихаго вън от лозето. 9 И тогава какво ще стори стопанинът на лозето? Ще дойде и ще погуби тези земеделци, а лозето ще даде на други. 10 Не сте ли чели и това Писание:
„Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
Той стана глава на ъгъла;
11 от Господа е това,
и чудно е в нашите очи“?
12 И първенците искаха да Го хванат (но се побояха от народа), понеже разбраха, че за тях изрече тази притча. И оставиха Го, и си отидоха.

Притчата за наемните земеделци


13 Тогава пращат при Него някои от фарисеите и от Иродианите, за да Го уловят в думите Му. 14 И те, като дойдоха, казаха Му: Учителю, знаем, че си искрен и не Те е грижа от никого; защото не гледаш на лицето на човеците, но учиш Божия път според истината. Право ли е да даваме данък на кесаря, или не? 15 Да даваме ли, или да не даваме? А Той, като разбра лицемерието им, рече им: Защо Ме изпитвате? Донесете Ми един пеняз да го видя. 16 И те Му донесоха. Тогава им казва: Чий е този образ и надпис? А те Му рекоха: На кесаря. 17 И Исус им рече: Отдавайте кесаревото на кесаря, и Божието на Бога. И те Му се зачудиха.

Жененето при възкресението


18 След това дойдоха при Него садукеи, които казват, че няма възкресение; и попитаха Го: 19 Учителю, Мойсей ни написа, че ако на някого умре брат и остави жена, а чадо не остави, то брат му да вземе жена му и да въздигне потомък на брата си. 20 И тъй, имаше седем братя; и първият взе жена, и когато умря, не остави потомък. 21 Взе я и вторият, умря, и не остави потомък; също и третият. 22 Взеха я и седемте, и не оставиха потомство. А след всички умря и жената. 23 Във възкресението на кого от тях ще бъде жена? Защото и седемте я имаха за жена. 24 Исус им каза: Не за това ли се заблуждавате, понеже не знаете Писанията, нито Божията сила? 25 Защото, когато възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват, но са като ангели на небесата. 26 А за мъртвите, че биват възкресени, не сте ли чели в книгата на Мойсей, на мястото за къпината, как Бог му говори, казвайки: „Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов“? 27 Той не е Бог на мъртвите, а на живите. Вие много се заблуждавате.

Най-голямата заповед


28 А един от книжниците, който дойде и ги чу, когато се препираха, като видя, че им отговори добре, Го попита: Коя заповед е първа от всички?
29 Исус отговори: Първата е: „Слушай, Израилю; Господ, нашият Бог, е един Господ; 30 и да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила“. 31 А втората [подобна на нея] е: „Да възлюбиш ближния си като себе си“. Друга заповед по-голяма от тези няма. 32 И книжникът Му рече: Превъзходно, Учителю! Ти право каза, че Бог е един; и няма друг, освен Него; 33 и да Го люби човек от все сърце, с всичкия си разум, и с всичката си сила, и да люби ближния си като себе си, това е много повече от всичките всеизгаряния и жертви. 34 И Исус, като видя, че отговори разумно, рече му: Не си далеч от Божието царство. И никой вече не дръзна да Му задава въпроси.

Чий Син е Христос?


35 И когато поучаваше в храма, Исус проговори, казвайки: Как казват книжниците, че По мазаникът е Давидов Син? 36 Сам Давид каза чрез Святия Дух:
„Рече Господ на Моя Господ:
седи отдясно Ми,
докато положа враговете Ти за Твое подножие“.
37 Сам Давид Го нарича Господ; тогава как да е негов син? И голямото множество Го слушаше с удоволствие.
38 И в поучението Си казваше: Пазете се от книжниците, които обичат да ходят пременени и да приемат поздравите по пазарите, 39 и първите столове в синагогите, и първите места при угощенията; 40 тия, които изпояждат домовете на вдовиците даже когато за показ принасят дълги молитви. Тези ще приемат по-голямо осъждение.

Дарението на вдовицата


41 И Исус, като седна срещу съкровищницата, гледаше как народът пуска пари в съкровищницата; и мнозина богаташи пускаха много. 42 А една бедна вдовица дойде и пусна две лепти, тоест, един кодрант. 43 И повика учениците Си, и каза им: Истина ви казвам: Тая бедна вдовица пусна повече от всичките, които пускат в съкровищницата; 44 защото те всички пускат от излишъка си, а тя от немотията си пусна всичко, което имаше, целия си имот.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи